Solarium

Solarier avger UV-strålning som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. För att minska risken för att solarieanvändare får skador har Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdat föreskrifter om solarier. Du som har eller ska starta en solariesalong är skyldig att följa dessa föreskrifter.

Om du planerar att bedriva verksamhet där solarier upplåts till allmänheten ska du anmäla det till din miljö- och byggnämnden senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Som solarieägare är du skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter, men det är kommunen som har tillsynsansvar över solarier.

Det är därför viktigt att den utrustning som används är godkänd och att kunderna får rätt information om riskerna.

Anmälan

Om du tänker starta och driva ett solarium är du skyldig att anmäla det till miljö- och byggnämnden. Du är också skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier.

Det är mycket viktigt att man använder rätt rör i solariet. Solariet ska ha en skylt som anger vilken sorts rör som ska användas.

Avgift

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan och övrig tillsyn av verksamheten.

Information från Strålsäkerhetsmyndigheten

Egenkontroll

Du som har solarium ska se till att regelverket om solarier följs. Du ska också se till att det är god hygien och bra ventilation i lokalen. Du ska regelbundet kontrollera att all utrustning fungerar som den ska och att rätt information om solariet går att läsa av kunder och personal.

Avfall

Lysrör är farligt avfall och ska därmed inte blandas med annat avfall. Farligt avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet får transporteras endast av den som har särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Undantag är om avfallet per kalenderår är högst 100 kilogram eller 100 liter. Den som utövar verksamhet där farligt avfall uppkommer ska också föra anteckningar över mängden avfall, typ av avfall och vart den transporteras.

Myndighetens krav

Du som har eller ska starta en solariesalong är skyldig att följa de krav som regleras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

  • Alla solarier som säljs ska uppfylla de strålskyddskrav som finns i standarden (SS EN 60 335-2-27, Utgåva 6, 2010 ).
  • Solarierna måste vara av UV-typ 3.
  • Solariet ska vara märkt med UV-typ och information om vilka rör som ska användas (originalrör).
  • Solariet ska även vara märkt med ett ekvivalenskodintervall.
  • De rör som solariet är försett med ska vara märkta med en ekvivalenskod.
  • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.
  • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för alla som använder solariet.

Du som har solarium ska se till att regelverket om solarier följs. Du ska också se till att det är god hygien och bra ventilation i lokalen. Du ska regelbundet kontrollera att all utrustning fungerar som den ska och att rätt information om solariet går att läsa av kunder och personal.


Publicerat av Kajsa Klasson Frisell den 7 augusti 2019, senast ändrad den 7 augusti 2019

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?