Återanvändning och mellanlagring av massor för utfyllnad och upplag

Vill du använda jordmassor, schaktmassor, sten och grus för till exempel utfyllnad och upplag, behöver du i vissa fall göra en anmälan till kommunen.

Återanvändning och återvinning av schaktmassor är positivt. Det får dock inte ske på ett sådant sätt att föroreningsbelastningen på den nya platsen ökar, blir sämre eller bidrar till att området ser skräpigt ut. Det är beställaren av schaktjobbet som har det övergripande ansvaret och den som behöver klargöra hur massorna ska hanteras.

För att kunna återvinna massor ska det finnas ett riktigt syfte med anläggningen t.ex. vägbygge, bullervall eller utfyllnad inför en byggnation. Massorna får inte innehålla material som t.ex. metall, plast, gummi eller liknande som ger ett skräpigt intryck och som inte tillför konstruktionen något.

Anmälan eller tillstånd kan behövas

Ibland behövs en anmälan eller ett tillstånd enligt miljöbalken. Det som avgör är risken för förorening av mark och vatten. Detta bedöms utifrån massornas egenskaper och platsens lämplighet. Det är både massornas föroreningsinnehåll samt risk för grumling m.m. som ska bedömas. Krav på provtagning utav massorna kan komma att ställas.

Om föroreningsrisken bedöms som liten ska en anmälan lämnas till kommunen. Om föroreningsrisken bedöms vara större ska man söka tillstånd hos Länsstyrelsen.
Om det inte finns någon föroreningsrisk krävs ingen anmälan men det kan ändå behövas marklov, samråd med Länsstyrelsen (angående förändring av naturmiljön) och/eller strandskyddsdispens.

Massor som ska användas inom det verksamhetsområde där de uppkommit betraktas inte som avfall. Ingen anmälan behövs, förutsatt att det finns ett syfte, inte mer massor än vad som behövs används och att materialet är tekniskt jämförbart med traditionella material.

Det behövs heller ingen anmälan för tillfällig uppläggning. Exempelvis massor från grävning av fjärrvärmeschakt som läggs upp för att användas till återfyllning. Markägarens tillstånd för uppläggningen behövs.


Publicerat av Kajsa Leidek den 5 september 2019, senast ändrad den 26 mars 2020 av Kajsa Klasson Frisell

Hjälpte informationen på denna sida dig?