Tillbyggnad

En tillbyggnad är när du ökar en byggnadens volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Om du har ett en- eller tvåbostadshus och vill göra en tillbyggnad krävs oftast bygglov. Alla ändringar ska göras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag bevaras och att byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara.

Var ska du bygga?

Du behöver ansöka om bygglov om:

 • byggnaden blir större på något sätt volymmässigt 
 • byggnaden byggs till med bara tak. Ett exempel är en carport 
 • tillbyggnaden ska vara på ett annat hus än ett en- och tvåbostadshus 
 • tillbyggnaden är större än 15 m²
 • du redan har använt dig av attefallsreglerna för att göra en tillbyggnad 

Du behöver göra en anmälan om:

 • du ska använda dig av attefallsreglerna för en tillbyggnad på max 15,0 m². 

Information om attefallsregler hos Boverket

Inom detaljplanelagt område 

Detaljplanen reglerar vad och hur du får bygga på en fastighet. Detaljplanen kan exempelvis reglera vad byggnader får användas till, hur mycket man får bygga, placering, yttre utformning med mera.

Karta över gällande detaljplaner

I spridd bebyggelse 

Spridd bebyggelse avser endast platser utanför detaljplanelagt område, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse.  

 • Det krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad av bostadshus eller komplementbyggnad. Med liten tillbyggnad avses max 50 % av byggnadens ursprungliga byggnadsarea i ett plan och max 30 m2 
 • Det krävs inte bygglov för att uppföra komplementbyggnad. För att räknas som bygglovbefriad komplementbyggnad ska byggnaden placeras i bostadshusets omedelbara närhet, utformningen ska vara underordnad huvudbyggnaden och användas endast för bostadens behov. 
 • Alla lovbefriade åtgärder som utförs närmare tomtgräns än 4,5 m gäller endast efter berörda grannars medgivande. 

I strandskyddade områden

Om tomten du tänkt bygga på ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 meter.

Strandskydd

Prata med dina grannar 

Oavsett om det du planerar bygga kräver bygglov eller inte, bör du prata med din granne redan i planeringsstadiet. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt, när detta krävs, för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Om ditt bygge kräver bygglov och din ansökan skulle innebära en avvikelse från detaljplanen, kommer vi att skicka ut ett så kallat grannehörande till dem som berörs. Grannarna får ta del av ansökningshandlingarna och har rätt att komma in med synpunkter. 

Gör din ansökan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta. 

Bifoga rätt handlingar och ritningar till din ansökan: 

För att kunna handlägga ditt ärende behövs tydliga handlingar som redovisar vad du vill göra. 

 • situationsplan, är en karta över din fastighet som du beställt av oss 
 • fasadritning i skala 1:100 
 • planritning i skala 1:100 
 • sektionsritning i skala 1:100 
 • kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkla kontrollplan användas) 
 • anmälan om kontrollansvarig (om det krävs) 
 • foton som redovisar befintlig byggnad på samtliga fasader 
 • Kan komma att behövas fasadritning som redovisar befintlig byggnad på samtliga fasader. Detta avgörs under handläggningen. 
 • Kan komma att behövas planritning som redovisar befintlig byggnads planlösning. Detta avgörs under handläggningen. 

Exempelritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och vara av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget. 

Exempel på ritningar 

Kontrollplan

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och om bestämmelser i bygglagstiftningen. 

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.

Kontrollplaner 

Kontrollansvarig

 Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden gör bedömningen i varje enskilt ärende om kontrollansvarig krävs, detta meddelas under handläggningens gång Den kontrollansvariga ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna intyga detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Anmälan om kontrollansvarig (e-tjänst)

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden ska du beställa en karta över din fastighet. En situationsplan är den enskilt viktigaste handlingen i byggärenden då den visar omfattningen och bestämmer läget för det som ska byggas. Det innebär att det är nödvändigt med ett bestämt ursprung och säkerställd kvalitet på den kartprodukt som en situationsplan är baserad på.  

På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan ska du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för anmälan/bygglovet. Kartproduktens giltighetstid är ett år från det datum den skapades förutsatt att den inte varit använd i ett tidigare ärende.

Beställ karta och mätuppdrag

Hur lång tid tar en bygganmälan eller en bygglovsansökan?

Gäller ärendet bygganmälan ska du få ett startbesked inom fyra veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare fyra veckor om projektet eller förutsättningarna på platsen är komplicerade.    

Gäller ärendet bygglovsansökan ska du få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet eller förutsättningarna för platsen är komplicerade. Om man som sökande skickar in ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget kom in till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan.

Avgift

Avgift

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Redovisningen ska vissa hur avgiften har fastställts.    

Avgiften för åtgärden är olika från gång till gång. Detta kan bero på bland annat: 

 • var du bygger, om det är inom eller utanför detaljplanerat område 
 • byggnadens eller anläggningens storlek 
 • hur avancerat byggnationen är 

Nedan kan du se exempel på vad en slutgiltig avgift kan hamna omkring. 

Avgifter tas ut vid beslut om lov, startbesked och avslag. Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut för nedlagd tid. 

Exempel på avgift: För en tillbyggnad med en yta upp till 50 kvm som är uppvärmt och inte avviker från detaljplanens bestämmelser kan avgiften för lovbeslut, startbesked samt slutbesked kosta cirka 9 500 kr. 

Du behöver ansöka om bygglov om:

 • byggnaden blir större på något sätt volymmässigt 
 • byggnaden byggs till med bara tak. Ett exempel är en carport 
 • tillbyggnaden ska vara på ett annat hus än ett en- och tvåbostadshus 
 • tillbyggnaden är större än 15 m²
 • du redan har använt dig av attefallsreglerna för att göra en tillbyggnad 

Du behöver göra en anmälan om:

 • du ska använda dig av attefallsreglerna för en tillbyggnad på max 15,0 m². 

Information om attefallsregler hos Boverket

Inom detaljplanelagt område 

Detaljplanen reglerar vad och hur du får bygga på en fastighet. Detaljplanen kan exempelvis reglera vad byggnader får användas till, hur mycket man får bygga, placering, yttre utformning med mera.

Karta över gällande detaljplaner

I spridd bebyggelse 

Spridd bebyggelse avser endast platser utanför detaljplanelagt område, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse.  

 • Det krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad av bostadshus eller komplementbyggnad. Med liten tillbyggnad avses max 50 % av byggnadens ursprungliga byggnadsarea i ett plan och max 30 m2 
 • Det krävs inte bygglov för att uppföra komplementbyggnad. För att räknas som bygglovbefriad komplementbyggnad ska byggnaden placeras i bostadshusets omedelbara närhet, utformningen ska vara underordnad huvudbyggnaden och användas endast för bostadens behov. 
 • Alla lovbefriade åtgärder som utförs närmare tomtgräns än 4,5 m gäller endast efter berörda grannars medgivande. 

I strandskyddade områden

Om tomten du tänkt bygga på ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 meter.

Strandskydd

Prata med dina grannar 

Oavsett om det du planerar bygga kräver bygglov eller inte, bör du prata med din granne redan i planeringsstadiet. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt, när detta krävs, för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Om ditt bygge kräver bygglov och din ansökan skulle innebära en avvikelse från detaljplanen, kommer vi att skicka ut ett så kallat grannehörande till dem som berörs. Grannarna får ta del av ansökningshandlingarna och har rätt att komma in med synpunkter. 

Publicerat av Ida Johansson den 22 september 2023, senast ändrad den 30 januari 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?