Vad ska du bygga?

Byggnation påverkar omgivningen, miljön och samhällets utveckling. Det kan finnas många intressenter och mycket som ska samordnas. Du måste därför oftast söka bygglov eller göra en anmälan innan du kan börja med ditt projekt. I många fall måste du söka bygglov och också invänta startbesked innan du kan börja bygga. Läs om hur bygglovsprocessen går till.  Vad du ska bygga påverkar vilka handlingar du ska sända in och vad du måste ha koll på före du börjar.

Hus

En- eller tvåbostadshus innehåller maximalt två bostäder som till vardags kan kallas för villa, parhus, radhus eller kedjehus. Hit räknas också fritidshus. Ska du bygga något av dessa krävs bygglov. Tänk på att du inte får börja bygga förrän du fått startbesked. Läs mer om delarna i bygglovsprocessen.

Inglasad uteplats

Altan, uteplats, inglasat uterum, skärmtak

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan det kräva bygglov. Det beror på vad du vill bygga, hur stort det ska vara och var din fastighet ligger. Vissa tillbyggnader går under friggebodsreglerna eller attefallsreglerna och kan då vara bygglovsbefriade. Dubbelkolla gärna därför gärna…

Garage

Garage och carport

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och ska bygga ett garage eller en carport kräver det oftast bygglov, men det beror också på vad du vill bygga, hur stort det ska vara och var din fastighet ligger. Dubbelkolla gärna därför med byggenheten före du påbörjar ditt projekt.

Om- och tillbyggnad

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och vill göra en om- eller tillbyggnad krävs oftast bygglov. Alla ändringar ska göras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag bevaras och att byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. Vad är en om- eller tillbyggnad? En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt…

Kamin med ved

Eldstad och rökkanal

Om du vill installera en ny eldstad, t.ex. en braskamin eller öppen spis med rökkanal, ska du göra en anmälan till byggenheten innan installationen. Detta gäller också om du installerar en braskassett eller spisinsats i din befintliga öppna spis. Åtgärder som du ska anmäla till byggenheten Installation av en ny eldstad, kakelugn, braskamin, braskassett eller…

Balkong

Balkong

Om du ska bygga en ny balkong på ett befintligt hus eller glasa in en balkong kan du behöva bygglov eller anmälan beroende på storlek, typ av balkong som planeras, om den påverkar bärande konstruktion och den befintliga byggnadens storlek. Om du ska bygga balkongen på ett hus som har kulturhistoriskt värde kan det påverka…

Friggebod i trädgård

Friggebod och attefallshus

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och ska bygga en komplementbyggnad kan friggebod eller attefallshus vara ett alternativ. Om byggnaden är en friggebod eller ett attefallshus beror bland annat på hur stort byggnaden ska vara. Dubbelkolla gärna därför med byggenheten före du påbörjar ditt projekt.  

Ändring av byggnad

Ändring av byggnad kan både vara att ändra användning av byggnad och att ge byggnaden en ny planlösning eller förändra konstruktionen. Ny användning av en byggnad Om du vill ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du…

Ett staket gjort av trä.

Murar, plank och staket

Ett staket, plank eller en mur avgränsar en yta. Det kan användas som insynsskydd eller för att hägna in en tomt.

Hål i väggen.

Rivning

Ett rivningslov är ett skriftligt tillstånd av kommunen som ger sökande lov att få riva hela eller delar av fastigheten. Syftet med rivningslov är att kommunen ska bedöma om byggnaden bör bevaras. Det kan finnas olika skäl till att en viss bebyggelse bör bevaras till exempel Historiska Kulturhistoriska Miljömässiga Konstnärligt värde  

Övriga anläggningar

Bygglov behövs exempelvis också för camping, idrottsplats, båthamn samt motor-, golf- och skjutbana. Platsen Det ska vara säkert för människor att använda anläggningen och att vistas runt den utan risk för att bli skadade. Anläggningen ska vara tillgänglig för alla oavsett om man är rullstolsburen eller inte. Oftast behövs en ny detaljplan upprättas vid en nybyggnation…

Ändring av mark

Om du planerar att avsevärt att höja eller sänka marknivån på din tomt mer än 0,7 meter behöver du söka marklov. Eftersom höjdläget på marken förändras påverkas inte bara du utan även din omgivning. En förändring av nivån kan bland annat påverka markens förmåga att ta hand om regnvatten. Det kan också finnas krav i…

Värmepumpar

Installationen av din värmepumpsanläggning kan leda till oönskade effekter i närmiljön. Den kan också ge konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet om läckage sker från kemikalierna som finns i värmepumpsanläggningen. Du som sökande är ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installationen eller när värmepumpsanläggningen är i drift. Tillstånd Tillstånd för installationen av…

Flerbostadshus

Flerbostadshus

Ett flerbostadshus är hus som innehåller fler än två lägenheter.

Hiss

Om du ska installera eller väsentligt ändra en hiss så behöver du göra en anmälan. Bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nybyggnad av flerbostadshus innebär det bland annat att det behövs hiss om byggnaden har fler än två våningar. Om det finns bostäder som inte nås via markplanet ska…

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag, onsdag och fredagar kl. 9.30-11.30

E-tjänster relaterade till Bygglov och anmälan

Hjälpte informationen på denna sida dig?