Samhällsstörningar att vara förberedd på

Samhällsstörningar inträffar och kan påverka oss i olika grad beroende på dess omfattning. Som samhällsstörning räknas bland annat större elavbrott, naturolyckor, större trafikolyckor, terrorism etc. Vissa händelser inträffar relativt ofta, medan andra uppstår utan förvarning. Att vara påläst och vara förberedd är det bästa du kan göra.

Avbrott och störningar i försörjningssystem

Idag upplever vi det självklart att det ska komma vatten ur kranen, att bostaden ska vara varm och att mobilnätet ska fungera. El-, dricksvatten-, värme-, livsmedels-, avlopps- och dagvattenförsörjning, elektronisk kommunikationer och transporter är viktiga försörjningssystem där det finns risker att samhällsstörningar uppstår.

Som privatperson kan du se till att ha tillgång till rena kärl för att hämta nödvatten, förråd av torra livsmedel, stormkök för matlagning, batteridriven radio för information och liggunderlag vid evakuering. Förbered dig för olika störningar.

Råd till privatpersoner hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Naturolyckor

Naturolyckor kallas till exempel översvämningar, isstormar, värmeböljor och stormar. Jordens klimat håller på att förändras i snabbare takt än någonsin, vilket gör att naturolyckorna ändrar karaktär och inträffar oftare.

Som privatperson kan du följa SMHI:s vädervarningar och myndigheternas rekommendation i samband med varningarna. För översvämningar finns karteringar på kommunen som visar var störst risk för översvämningar finns. Bor du i ett område där det är risk för översvämning kan du fundera ut bästa läget för en tillfällig barriär som ska skydda det som är viktigast om vattnet skulle stiga. En annan egenberedskap är att hyra eller köpa pumpar i god tid och träna på att använda dem i förväg.

Olyckor

Olyckor som brand i byggnad, skogsbrand, trafikolycka och olyckor med farligt gods kan alla innebära samhällsstörning. För att förebygga kan du tänka på hur du agerar och att använda lagstadgad skyddsutrustning. Ha brandvarnare som funktionstestas regelbundet, brandsläckare, broddar vintertid och en första-hjälpenväska i bilen. Att använda bilbälte i buss och bil eller hjälm när du cyklar är bra livförsäkringar.

Sjukdomar

En epidemi som sprider sig över stora delar av världen kallas för pandemi. En sjukdom som sprider sig mellan djur kallas epizooti. Vissa sjukdomar kan även smitta mellan människor och djur och kallas då zoonoser. Du kan förebygga genom att vaccinera dig, hålla god handhygien och i övrigt följa myndigheternas råd och rekommendationer.

Propaganda

Propaganda är information som sprids för att föra fram en agenda, ett visst budskap eller väcka positiva eller negativa känslor för något (t.ex. en politik, religion eller förändring) eller någon (t.ex. innehavare av eller kandidat till politiskt eller religiöst ämbete eller befattning). Syftet är inte att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta i saklighet, är avsiktligt ofullständigt, vinklat eller rentav falskt. Propaganda är en viktig del av psykologisk krigföring, och den som sänder budskapet är som regel part i målet. Detta kan ske via social medier, men också vi andra informationkampanjer i form av flygblad, webbsidor och traditionell media. Var källkritisk till den information du får!

Terrorism

Med terrorism menas gärningar som syftar till att skapa fruktan, kaos, demoralisera och bryta ner den befintliga samhällsordningen. Det kan exempelvis handla om mord, olaga frihetsberövande, skadegörelse, spridande av gift eller smitta och sabotage. Terrorism drabbar urskillningslöst. Den är inte beroende av vem som dödas eller skadas, utan skapar skräck genom det faktum att vem som helst kan bli nästa offer. Risken att du ska drabbas av ett terrorattentat är liten, men genom att vara förberedd ökar du dina chanser att klara dig om det trots allt inträffar.

Krig

I Sverige använder vi oftast ordet krig, men internationellt används istället begreppet väpnat angrepp. Det säkerhetspolitiska läget har under senare tid ändrats både i Europa och Sverige. Ett angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot vårt land. Sverige blir oundvikligen påverkat om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt närområde. Regeringen fattar beslut om höjd beredskap när Sverige är i krigsfara eller i krig. Då träder ett antal vilande lagar i kraft, till exempel ransoneringslagen.

Om kriget eller krisen kommer, MSB (pdf)

Ännu ej kända risker och hot

Det finns också risker och hot som ännu inte är kända. Få människor var i förväg förberedda på de åtgärder som behövde vidtas i samband med coronapandemin. Andra exempel samhällskriser som var otänkbara innan de inträffade är flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 och askmolnet som bildades i samband med den isländska vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott 2010.

Publicerat av Elin Ohlsson den 28 september 2021, senast ändrad den 18 januari 2024 av Eva Wallin

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?