Vatten, avlopp, avfall och energi

Här hittar du information om verksamhetsavfall, kommunalt avlopp, vatten,  strandskydd, oljeavskiljare och energirådgivning.

Verksamhetsavfall

Avfall från industrier, affärer och andra företag kallas verksamhetsavfall. Du som verksamhetsutövare ansvarar själv för att avfallet omhändertas på ett korrekt sätt och att miljöbalkens hänsynsregler följs. Verksamheten kan anlita vem som helst på marknaden som har tillräcklig kunskap och de tillstånd som behövs för transport och behandling av verksamhetsavfallet. Hushållsliknande avfall, till exempel avfall…

Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till…

Ätran

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare behövs vid verksamheter där det finns risk för utsläpp av olja till avloppsnätet, till exempel biltvättar och industrier. Det kan också handla om dagvattenhantering vid bensinstationer, parkeringshus eller åkerier. Olja som når avloppsreningsverken kan försämra reningsprocessen och olja som släpps ut till dagvattnet kan skada sjöar och vattendrag. Riktlinjer oljeavskiljare Gemensamma riktlinjer för oljeavskiljare…

Vatten rinner ner i avloppet.

Avlopp

Du som är ansluten till vatten och avlopp har ansvar för ledningar på din fastighet/tomt och ut till din förbindelsepunkt som oftast ligger en halv meter utanför din tomtgräns. Som fastighetsägare ansvarar du för att åtgärda eventuella fel på dessa ledningar. Ulricehamns Energi AB ansvarar för att underhålla vattenmätaren i din fastighet och åtgärda ledningarna…

Energi- och klimatrådgivning

Ett stöd för företag och privatpersoner att göra kloka val när det kommer till energianvändning och klimatpåverkan. Vad kan en energi- och klimatrådgivare göra för ditt företag? Ge råd om vilken typ av energibesparingsinvestering som är mest kostnadseffektiv. Se över vilka rutiner som kan behöva ses över för att få en lägre energikostnad. Göra besök…

Vattenskyddsområden

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden så behöver vattnet skyddas. Därför har Ulricehamns kommun beslutat om speciella skyddsområden. Inom Ulricehamns kommun finns tolv vattenskyddsområden. Elva är kommunens egna vattentäkter och alla dessa är grundvattentäkter. Ulricehamns kommun berörs dessutom av vattenskyddsområdet för Öresjö ytvattentäkt som är Borås stads…

Hjälpte informationen på denna sida dig?