Balkong

Om du ska bygga en ny balkong på ett befintligt hus eller glasa in en befintlig balkong kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Beroende på storlek på balkongen, typ av balkong samt om den påverkar bärande konstruktion eller innebär den befintliga byggnadens area utökas 

Vart ska du bygga?

En balkong kan räknas som en tillbyggnad eller en fasadändring beroende på storleken och höjden över marken.  

 • Inom detaljplanerat område krävs det bygglov både om det räknas som fasadändring eller tillbyggnad.
 • Inom sammanhållen bebyggelse krävs bygglov om balkongen räknas som en tillbyggnad.  
 • Inom sammanhållen bebyggelse krävs anmälan om balkongen räknas som en fasadändring och den bärande konstruktionen påverkas.  
 • Inom spridd bebyggelse krävs bygglov om balkongen är större än 30 m². 
 • Inom områdesbestämmelser krävs bygglov för balkong om bestämmelserna reglerar hur du får bygga.  

Att tänka på

 • Tänk på att om du ska bygga balkongen på ett hus som har kulturhistoriskt värde kan det påverka möjligheten att få bygglov.
 • Ändring av en byggnad ska alltid utföras varsamt så att man tar hänsyn till dess karaktärsdrag och tar tillvara dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
 • Tänk på att balkongens räcke upp till 0,8 meter, ska utformas så att barn inte kan klättra upp och på så sätt skada sig. Vertikala öppningar bör vara högst 10 centimeter breda. Största tillåtna mått mellan balkonggolv och balkongräckets underkant är 5 centimeter. Ska balkongen placeras på en höjd 3 meter ovan mark så ska räckets höjd vara minst 1,1 meter.

Inom detaljplanelagt område

Detaljplanen reglerar vad och hur du får bygga på en fastighet. Detaljplanen kan exempelvis reglera vad marken och byggnader får användas till samt hur mycket man får bygga, placering, yttre utformning med mera.

Karta över gällande detaljplaner

Gör din ansökan eller anmälan

För att kunna handlägga ditt ärende behövs tydliga handlingar som redovisar vad du vill göra. 

Bifoga rätt handlingar och ritningar till din ansökan:

 • en detaljritning som visar hur balkongen ska se ut 
 • situationsplan, är en karta över din fastighet som du beställt av oss.  
 • fasadritning i skala 1:100  
 • planritning i skala 1:100  
 • sektionsritning i skala 1:100  
 • kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkla kontrollplan användas) 
 • anmälan om kontrollansvarig (om det krävs) 
 • foton som redovisar befintlig byggnad på samtliga fasader 
 • Kan komma att behövas fasadritning som redovisar befintlig byggnad på samtliga fasader. Detta avgörs under handläggningen.
 • Kan komma att behövas planritning som redovisar befintlig byggnads planlösning. Detta avgörs under handläggningen. 

Exempelritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och vara av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget. 

Exempel på ritningar 

Kontrollplan

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och om bestämmelser i bygglagstiftningen. 

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.

Kontrollplaner 

Kontrollansvarig

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden gör bedömningen i varje enskilt ärende om kontrollansvarig krävs, detta meddelas under handläggningens gång Den kontrollansvariga ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna intyga detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Anmälan om kontrollansvarig (e-tjänst)

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden ska du beställa en karta över din fastighet. En situationsplan är den enskilt viktigaste handlingen i byggärenden då den visar omfattningen och bestämmer läget för det som ska byggas. Det innebär att det är nödvändigt med ett bestämt ursprung och säkerställd kvalitet på den kartprodukt som en situationsplan är baserad på.  

På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan ska du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för anmälan/bygglovet. Kartproduktens giltighetstid är ett år från det datum den skapades förutsatt att den inte varit använd i ett tidigare ärende.

Beställ karta och mätuppdrag

Hur lång tid tar en bygganmälan eller en bygglovsansökan?

Gäller ärendet bygganmälan ska du få ett startbesked inom fyra veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare fyra veckor om projektet eller förutsättningarna på platsen är komplicerade.  

Gäller ärendet bygglovsansökan ska du få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet eller förutsättningarna för platsen är komplicerade. Om man som sökande skickar in ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget kom in till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan.

Avgift

Avgift

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Redovisningen ska vissa hur avgiften har fastställts.    

Avgiften för åtgärden är olika från gång till gång. Detta kan bero på bland annat: 

 • var du bygger, om det är inom eller utanför detaljplanerat område 
 • byggnadens eller anläggningens storlek
 • hur avancerat byggnationen är 

Nedan kan du se exempel på vad en slutgiltig avgift kan hamna omkring. 

Avgifter tas ut vid beslut om lov, startbesked och avslag. Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut för nedlagd tid. 

Exempel på avgift: Vid en balkong som inte avviker från detaljplanens bestämmelser kan avgiften för lovbeslut, startbesked samt slutbesked kosta cirka 4 500 kr.  

En balkong kan räknas som en tillbyggnad eller en fasadändring beroende på storleken och höjden över marken.  

 • Inom detaljplanerat område krävs det bygglov både om det räknas som fasadändring eller tillbyggnad.
 • Inom sammanhållen bebyggelse krävs bygglov om balkongen räknas som en tillbyggnad.  
 • Inom sammanhållen bebyggelse krävs anmälan om balkongen räknas som en fasadändring och den bärande konstruktionen påverkas.  
 • Inom spridd bebyggelse krävs bygglov om balkongen är större än 30 m². 
 • Inom områdesbestämmelser krävs bygglov för balkong om bestämmelserna reglerar hur du får bygga.  

Att tänka på

 • Tänk på att om du ska bygga balkongen på ett hus som har kulturhistoriskt värde kan det påverka möjligheten att få bygglov.
 • Ändring av en byggnad ska alltid utföras varsamt så att man tar hänsyn till dess karaktärsdrag och tar tillvara dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
 • Tänk på att balkongens räcke upp till 0,8 meter, ska utformas så att barn inte kan klättra upp och på så sätt skada sig. Vertikala öppningar bör vara högst 10 centimeter breda. Största tillåtna mått mellan balkonggolv och balkongräckets underkant är 5 centimeter. Ska balkongen placeras på en höjd 3 meter ovan mark så ska räckets höjd vara minst 1,1 meter.

Inom detaljplanelagt område

Detaljplanen reglerar vad och hur du får bygga på en fastighet. Detaljplanen kan exempelvis reglera vad marken och byggnader får användas till samt hur mycket man får bygga, placering, yttre utformning med mera.

Karta över gällande detaljplaner

Publicerat av Ida Johansson den 22 september 2023, senast ändrad den 19 februari 2024

Hjälpte informationen på denna sida dig?