Vägunderhåll och snöröjning

Snöröjningen i Ulricehamns kommun går efter en prioriteringslista. Det är Ulricehamns Energi AB (UEAB) som underhåller och ansvarar för skötseln av kommunens gator och vägar. Vem som sköter din väg beror på vart du bor. Nedan finner du information om vem som är väghållare för respektive väg.

Snöröjning i Ulricehamn

Felanmälan

Väg som ansvaras av Trafikverket
Trafikverket ansvarar för underhåll av de statliga vägarna. De strävar efter att hålla vägarna öppna och framkomliga genom planerat och förebyggande underhåll.
Felanmälan görs till Trafikverket genom mail till:  trafikverket@trafikverket.se.

Väg som ansvaras av Ulricehamns kommun
Ulricehamns energi AB (UEAB) ansvarar för kommunens vägar året om. UEAB sköter renhållning, snöröjning, halkbekämpning,  asfaltering, grus- och lövsopning.
Felanmälan görs till UEAB via telefon: 0321- 53 23 00.

Vem sköter min väg?

Det beror på var i kommunen du bor. Följ länken nedan för att se vilka vägar som underhålls av Trafikverket (rödmarkerade vägar), av kommunen (blåmarkerade vägar) eller av vägsamfällighet (grönmarkerade vägar).

Karta med vägansvar i Ulricehamns kommun 

(Klicka på ”i” till vänster, så zoomas du direkt till de olika orterna.)

 

 

Hur prioriteras snöröjningen?

Snöröjningen går efter en så kallad prioriteringslista. Man börjar med gång och cykelvägar samt de stora genomfartsvägarna i centralorten Ulricehamn. Gator samt gång- och cykelbanor i kransorterna sköts ofta av en lokal entreprenör och där gäller samma prioritering.

Snöröjning börjar så snart som Ulricehamns Energi AB bedömt att det behövs. Vinterväghållningen sträcker sig från vecka 42-15.

Till vinterväghållning hör snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning samt utplacering av ett 50 tal sandlådor på ställen som kräver extra insatser när halkan väl slår till. Flera kommuner använder sig av salt för att bekämpa halkan, i Ulricehamn används enbart sand.

Varför plogas inte cykelbanan/fältet när vägen bredvid är plogad?

Det beror på att det används ett mindre fordon för att ploga cykelbanor och som kan sanda samtidigt.

Fastighetsägares ansvar under vinterväder

Det finns ett politiskt beslut om att du som fastighetsinnehavare vintertid ansvarar för att:

  • Sanda och skotta gångbana/gångväg eller trottoar utanför tomten.
  • Snö och istappar från taket tas bort.
  • Isbildning på trottoaren som orsakats av vatten från stuprännor åtgärdas.
  • Snö läggs på ett sätt så att det blir fri sikt vid fastigheten.
  • Hålla rännstensbrunnen fri så att snön har någonstans att ta vägen när det börjar töa.

Varför kör ni inte bort snö varje gång ni plogar?

Det finns begränsade ytor där snön kan läggas upp samt att vi behöver hushålla med våra resurser. När det är upplagt så pass mycket snö att framkomligheten begränsats i vägområdet kan snö köras bort. Det är kostsamt och snön måste transporteras till en snötipp.

Varför åker ni förbi oplogade och osandade gator?

Våra snöfordon har fastställda plogrutter. Det kan vara så att fordonet är på väg till sitt område eller att gatan sköts av någon annan än kommunen.

Varför kan det se ut som det är oplogat fast det är plogat?

Bland annat för att det bildas en vall efter snöplogen mot parkerade bilar och för infarter. När bilarna lämnar parkeringen rasar snö ut på körbanan eller trottoaren. Dessutom kan snön vara fastfrusen i vägbanan och när trafiken kör i snön kan den luckras upp och snömodd uppstå.

När det snöar och snön landar på en kall väg fryser snön fast på vägbanan. Då bildas det ett fastfruset snötäcke och som inte går att få bort när man plogar. En annan orsak kan vara att gator och vägar inte är helt plana utan har ojämnheter där plogbladet inte når ner till snön.

Aktuellt vinterväglag – information på Trafikverkets webbplats

Sandar ni inte gångbanorna när det töar?

Gångbanorna sandas kontinuerligt, men sporadiskt när det är töväder. Vi försöker istället ploga bort snön. När det töar finns det en större chans att plogbilarna når ner till asfalten och då får bilarna bort det tidigare fastfrusna snötäcket.

Vad gör ni åt halka?

Vi är efter ett politiskt beslut en saltfri kommun. Därför sandar vi våra vägar för att motverka halka.

Sandsopning och städning

I Ulricehamns kommun ansvarar Ulricehamns Energi AB (UEAB) för gatu- och parkunderhåll.

Städning

Städning utförs alla dagar under perioden april-oktober samt 3 gånger per vecka resten av året. Städning, så som pappersplockning och glasupptagning, samt tömning av papperskorgar görs på följande platser:

  • Stora torget inklusive parkeringsplats öster om Rådhuset
  • Gågatan (delar av Storgatan) med tvärgator
  • Lilla Torget
  • Marknadsplatsen
  • Gångstråk på och omkring Bussterminalen

Sandsopning

Varje vår vid barmark utförs vintersandupptagning på samtliga gator, torg samt gång- och cykelvägar. Under den del av året då gatorna inte är sandade sopas de 1-2 gånger per vecka i Ulricehamns centralort.

Utanför centralorten sker gatusopning 1-3 gånger per år, beroende på vilket behov som finns. Övrig städning och renhållning i samhällena utanför centralorten sköts av respektive väg- och samhällsförening.

Gång- och cykelvägar

Sopning av gång- och cykelvägar på banvallar sker 1-2 gånger per år, utöver tillfället för sandupptagning. Slåtter och röjning av dikes- och väggrenar utefter vägar sker 1-2 gånger per år, eller när det är nödvändigt. Det samma gäller för dikesgrenar utefter gång- och cykelvägar på banvallar.

Hur kan trafikanter bidra till en framkomlig kommun på vintern?

Du kan bidra på olika sätt:

Bilist

Det är viktigt att du respekterar parkeringsreglerna och bara parkerar på anvisade parkeringsplatser.
Det är också viktigt att du respekterar och följer tillfälliga parkeringsförbud så att plogningen kan göras på ett så bra sätt som möjligt.

Tänk på att ha vinterdäck under hela vinterperioden. Anpassa ditt körsätt efter väglaget och vädret. Var ute i god tid och planera din resa.
Borsta av din bil från snö som annars kan orsaka snörök och nedsatt sikt för dina medtrafikanter.

Cyklist

Anpassa ditt körsätt efter väglaget och vädret. Tänk på att använda vinterdäck, hjälm, reflex och cykellampor

Gående

Använd reflex och broddar när det börjar bli mörkt och halt.
Var ute i god tid.

Det beror på var i kommunen du bor. Följ länken nedan för att se vilka vägar som underhålls av Trafikverket (rödmarkerade vägar), av kommunen (blåmarkerade vägar) eller av vägsamfällighet (grönmarkerade vägar).

Karta med vägansvar i Ulricehamns kommun 

(Klicka på ”i” till vänster, så zoomas du direkt till de olika orterna.)

 

 


Publicerat av Ulrika Emtervall den 26 januari 2015, senast ändrad den 12 december 2017

Hjälpte informationen på denna sida dig?