Markrelaterade frågor

Ska du som företagare gräva i kommunal gata, flytta schaktmassor eller liknande finner du information här.

plats för den tredje dammen på lassalyckan efter att ytan har grävts ut

Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Ansvaret och skyldigheterna för det förorenade områden ligger dels på den som förorenat området, dels på fastighetsägaren. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning. Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare…

Grävtillstånd och trafikanordningsplan

  När grävning ska utföras i vägområde behöver du som entreprenör ansöka om grävtillstånd hos kommunen. Det ska också finnas en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättad. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan, läs mer om tid under fliken "Tider för ansökan" längre ner på sidan. Trafikanordningsplan och grävtillstånd finns för att skapa…

Återanvändning och mellanlagring av massor för utfyllnad och upplag

Vill du använda jordmassor, schaktmassor, sten och grus för till exempel utfyllnad och upplag, behöver du i vissa fall göra en anmälan till kommunen. Återanvändning och återvinning av schaktmassor är positivt. Det får dock inte ske på ett sådant sätt att föroreningsbelastningen på den nya platsen ökar, blir sämre eller bidrar till att området ser…

Bild på en stuga vid en sjö

Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur.

Vattenskyddsområden

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden så behöver vattnet skyddas. Därför har Ulricehamns kommun beslutat om speciella skyddsområden.

Torghandel med växter

Användande av offentlig plats

Offentlig plats är till för allmänheten. Det kan vara gator, vägar, torg, parker och andra platser. Det kan även vara lekparker, camping, område för friluftsliv, badplatser, järnvägsområden och begravningsplatser. Platserna pekas ut i detaljplaner som allmän plats. Du som företagare kan använda offentlig plats för evenemang, försäljning, reklamskyltar, varuexponering, uteserveringar, byggetableringar med mera. För att…

Hjälpte informationen på denna sida dig?