Markrelaterade frågor

Ska du som företagare gräva i kommunal gata, flytta schaktmassor eller liknande hittar du information här.

plats för den tredje dammen på lassalyckan efter att ytan har grävts ut

Förorenade områden

Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning. Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ansvariga för det förorenade området Ansvaret och skyldigheterna för det förorenade områden ligger dels på den som förorenat området, dels på fastighetsägaren. Ansvarig för…

tre grävskopor

Ändring av mark

Om du planerar att avsevärt att höja eller sänka marknivån på din tomt mer än 50 cm behöver du söka marklov. Eftersom höjdläget på marken förändras påverkas inte bara du utan även din omgivning. En förändring av nivån kan bland annat påverka markens förmåga att ta hand om regnvatten. Det kan också finnas krav i…

Vägarbete

Grävtillstånd och trafikanordningsplan

När grävning ska utföras i vägområde behöver du som entreprenör ansöka om grävtillstånd hos kommunen. Det ska också finnas en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättad. Trafikanordningsplan och grävtillstånd finns för att skapa en säker arbetsmiljö för de som arbetar inom eller intill vägområdet och en säker trafikmiljö för de trafikanter som vistas i närheten av arbetet. Tänk…

Stora torget i Ulricehamn. Foto: Jan Töve

Användande av offentlig plats

Offentlig plats är till för allmänheten. Det kan vara gator, vägar, torg, parker och andra platser. Det kan även vara lekparker, camping, område för friluftsliv, badplatser, järnvägsområden och begravningsplatser. Platserna pekas ut i detaljplaner som allmän plats. Du som företagare kan använda offentlig plats för evenemang, försäljning, reklamskyltar, varuexponering, uteserveringar, byggetableringar med mera. För att…

Bild på en stuga vid en sjö

Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur.

vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden så behöver vattnet skyddas. Därför har Ulricehamns kommun beslutat om speciella skyddsområden.

grävmaskin

Återanvändning/mellanlagring av massor för utfyllnad/upplag

Vill du använda jordmassor, schaktmassor, sten och grus för till exempel utfyllnad och upplag, behöver du i vissa fall göra en anmälan till kommunen. Återanvändning och återvinning av schaktmassor får inte ske på ett sådant sätt att föroreningsbelastningen på den nya platsen ökar, blir sämre eller bidrar till att området ser skräpigt ut. Massor som…

Hjälpte informationen på denna sida dig?