Dina rättigheter som hyresgäst

I ett flerbostadshus är det fastighetsägaren som ansvarar för att underhålla bostäder och lokaler så att en god inomhusmiljö upprätthålls och att bostäderna/lokalerna inte bidrar till olägenheter för dem som vistas eller bor i byggnaden.

Fastighetsägare är skyldig att hindra eller undanröja sådana olägenheter som kan påverka människors hälsa eller miljön.

Råd till fastighetsägaren

 • Vid klagomål – ta de som klagar på allvar
 • Agera så snabbt som möjligt – skadan eller problemet kan bli värre ju längre tiden går
 • Om det är oklart vad felet beror på, ta hjälp av en kvalificerad fackman eller skadeutredare

Kommunen ställer krav

Kommunen kan begära att fastighetsägaren vidtar vissa åtgärder för att komma till rätta med olägenheten.

Enligt miljöbalken ska en bostad ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar. Bostaden ska också ha tillfredställande ventilation, medge tillräckligt dagsljus, hållas tillfredställande uppvärmd, ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, ha tillgång till vatten i nödvändig mängd. Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska hållas fria från ohyra och andra skadedjur.

Fastighetsägarnas egenkontroll

Fastighetsägare är verksamhetsutövare och omfattas av miljöbalkens allmänna krav på egenkontroll. Enligt miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet som märkbart kan påverka omgivningen ha den kunskap, vidta de skyddsåtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra olägenhet eller skada på människors hälsa eller miljön. Detta innebär bland annat att du som fastighetsägare ska bedriva egenkontroll för din verksamhet.

Följande områden bör ingå i fastighetsägarens egenkontroll, och som vid behov omfattas av en åtgärdsplan:

 • Ventilation
 • Radon i inomhusluft
 • Fukt och mögel
 • Buller
 • Temperatur inomhus
 • Avfallshantering

Fastighetsägare är verksamhetsutövare och omfattas av miljöbalkens allmänna krav på egenkontroll. Enligt miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet som märkbart kan påverka omgivningen ha den kunskap, vidta de skyddsåtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra olägenhet eller skada på människors hälsa eller miljön. Detta innebär bland annat att du som fastighetsägare ska bedriva egenkontroll för din verksamhet.

Följande områden bör ingå i fastighetsägarens egenkontroll, och som vid behov omfattas av en åtgärdsplan:

 • Ventilation
 • Radon i inomhusluft
 • Fukt och mögel
 • Buller
 • Temperatur inomhus
 • Avfallshantering

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 januari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?