Ekonomiskt bistånd vid dödsfall

Ekonomiskt bistånd är ett bidrag som kan beviljas till ett dödsbo där den avlidne bott eller vistats i Ulricehamns kommun och som inte kan få sitt behov tillgodosett på annat sätt. Vid en ansökan om ekonomiskt bistånd ska alla inkomster och tillgångar redovisas.

Innan ansökan om bistånd

Begravningskostnader ska i första hand täckas av tillgångarna i dödsboet. Rätten till bistånd bedöms utifrån dödsboets ekonomiska situation. Alla inkomster och tillgångar i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningskostnaden, vilket som huvudregel går före alla andra kostnader så som till exempel hyra och hushållsel. Boutredarna prövar rätten till bistånd för begravningskostnader efter bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Ekonomiskt bistånd beviljas under förutsättning att det saknas pengar eller tillgångar för att betala kostnaden. Vid bedömningen av rätten till bistånd beaktas makars eller vårdnadshavares försörjningsplikt.

Vad bistånd beviljas till

Bistånd kan beviljas till begravningskostnad för att möjliggöra en sedvanlig begravning. Det kan även omfatta kostnader för dödsannons, viss blomdekoration, enklare förtäring, transport till gravplats och gravsten. Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader bör i regel inte vara högre än ett halvt basbelopp. För 2019 är beloppet 23 250 kr

 Ansöka om ekonomiskt bistånd

Dödsboet kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Dödsboet består av en eller flera dödsbodelägare. En dödsbodelägare kan med stöd av fullmakt företräda dödsboet och göra en ansökan om ekonomiskt bistånd. För att ansöka om bistånd kontaktar en av dödsbodelägarna socialtjänsten per telefon. Handläggaren bokar ett hembesök.

Så här går utredningen till

Handläggningen och utredningen styrs av socialtjänstlagen och de mål och riktlinjer som beslutas av Ulricehamns kommunfullmäktige. Handläggaren utreder ansökan och gör en ekonomisk prövning om det finns grund för att bevilja bistånd. Handläggningstiden är i normalfallet två till tre veckor. Detta förutsätter att samtliga begärda handlingar har lämnats in till socialtjänsten. Är inte ansökan komplett eller lämnade uppgifter korrekta fördröjs handläggningstiden. Det är det sökande dödsboet som ska visa rätten till bistånd och lämna in begärda handlingar. Det sökande dödsboet ansvarar också för att lämnade uppgifter i ansökan är korrekta och fullständiga.

Beslut om ekonomiskt bistånd

En ansökan om ekonomiskt bistånd ska alltid resultera i ett beslut. Beviljas dödsboet ansökan om bistånd betalas som huvudregel kostnaden direkt till exempelvis begravningsbyrån. Vid avslag på ansökan får dödsboet ett skriftligt beslut hemskickat med information om hur man överklagar (besvärshänvisning). Till exempel kan en ansökan kan avslås om begärda uppgifter inte lämnats.

Vad händer om det blir fel?

Boutredningsenheten arbetar målinriktat för att felaktiga utbetalningar inte ska göras till exempel genom att göra kontroller i handläggningen. Om det finns misstanke om felaktig utbetalning görs en utredning och vid misstanke om brott är boutredningsenheten skyldig att göra en polisanmälan

Övrig information

Dödsbodelägarna ansvarar för att bevaka dödsboet och vid behov göra en adressändring för dödsboet för att kunna ta del av post som skickas till dödsboet.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 november 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?