Föreningar och bidrag

I Ulricehamns kommun finns en bred föreningsaktivitet – allt från idrotts- och kulturföreningar till hembygdsföreningar. Du kan hitta föreningar genom att söka i föreningsregistret. Föreningar kan också ansöka om bidrag från kommunen. Läs mer om regler och ansökan nedan.

Barn på trehjuling Foto Eleanor Örtlund

Föreningsregister

Sök i föreningsregistret

Har du frågor eller synpunkter på föreningsregistret eller vill du att din förening ska finnas med? Kontakta vår fritidskonsulent.

Föreningsbidrag

För att din förening ska få ekonomiskt stöd (föreningsbidrag) från Ulricehamns kommun måste den uppfylla regler för föreningsbidrag i Ulricehamns kommun.

Föreningsbidrag i Ulricehamns kommun

Föreningen måste även uppfylla dels allmänna krav som gäller för alla föreningar och dels särskilda krav utifrån sin inriktning. Läs mer under rubrikerna nedan.

Allmänna Bestämmelser

De allmänna bestämmelserna gäller för alla föreningar inom Ulricehamns kommun som söker bidrag. Se även särskilda bestämmelser för varje föreningstyp.

Icke bidragsberättigad

Verksamhet som bedrivs med stöd från studieförbund eller har andra bidragsinstanser är inte berättigad till bidrag från kommunen. Kommunala bidrag kan endast sökas från en kommunal verksamhetsgren.

Kontroll

Kommunen har rätt att begära de handlingar av förening som önskas för att utöva kontroll. Detta gäller även tillgång till komplett medlemsmatrikel. Om det vid granskning konstateras att bidrag utbetalats till förening i strid mot gällande bestämmelser är förening skyldig att återbetala det belopp som kommunstyrelsen beslutar.

Om det konstaterats att förening gjort sig skyldig till oegentligheter för att få bidrag kan kommunstyrelsen besluta att förening ska avstängas från rätten att erhålla bidrag för kortare eller längre tid.

Kommunen har rätt att reglera fodringar hos en förening genom att bidrag reduceras eller helt dras in.

Krav på förening

Förening ska ha eget post- eller bankgironummer.

Förening ska präglas av demokratiska värderingar, arbeta för jämställdhet och vara öppen för alla inom föreningens målgrupp.

Förening ska vidare motverka våld, rasism, utslagning och bruk av alkohol och andra droger. För att få del av kommunala bidrag ska därför plan för alkohol- och drogpolicy samt jämställdhetsarbete lämnas in. Detta börjar gälla från och med 2014-04-01. Vid eventuell revidering ska den nya planen lämnas in utan dröjsmål.

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) består av totalt 54 artiklar. Grundtankar i konventionen är:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 • Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.
 • Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande.
 • Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat.

Förening som får bidrag från Ulricehamns kommun, ska i alla kontakter med barn och ungdomar följa intentionerna i FN:s barnkonvention.

Fritids- och kulturföreningar (regler och ansökan)

För föreningar inom kultur

För föreningar inom fritid

Pensionärsföreningar (regler och ansökan)

Regler för bidrag

För att allmänt stödja föreningarnas verksamhet ger kommunstyrelsen ett årligt bidrag per medlem till pensionärsförening som uppfyller följande villkor:

 • Föreningen tillhör riksomfattande pensionärsförbund (till exempel SPF, PRO)
 • Föreningen har haft dokumenterad verksamhet de senaste fem åren
 • Föreningen har minst 20 aktivitetstillfällen per år (med minst tre olika inriktningar) – riktade till medlemmar eller allmänt gentemot pensionärer
 • Föreningen har minst 30 betalande medlemmar
 • Reviderad årsberättelse och årsredovisning, med bland annat uppgift om antalet betalande medlemmar redovisas i samband med ansökan.

Allmänna krav

Föreningen ska uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt verksamheten särskilda bestämmelser. Bidrag sker i form av ett grundbidrag som utgår från antalet medlemmar. Beslut om bidrag sker utifrån de medel som årligen finns avsatta i budgeten

Ändamål

Syftet är att stödja pensionärsföreningars verksamhet och bidra till ökad social aktivitet hos äldre.

Det kommunala bidraget ska:

 • Motverka isolering och ensamhet
 • Stimulera till ett aktivt liv och ökad delaktighet
 • Minska/motverka vårdbehov och andra samhällsinsatser

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 31 mars. Bidraget utbetalas under april månad och grundar sig varje år på uppgifterna för föregående år. Bidragsbeloppet anpassas årligen till det belopp som finns till förfogande i budget.

Ansökan om föreningsbidrag för pensionärsföreningar (pdf)

Skicka ansökan till:

Ulricehamns kommun
Föreningsbidrag
523 86 Ulricehamn

Föreningar inom social verksamhet (regler och ansökan)

Regler för bidrag

Föreningens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och formella ansökan ligger till grund för bidrag. Beslut om bidrag sker efter prövning av behovet och utifrån de medel som årligen finns avsatta i budgeten.

Allmänna krav

Föreningen ska uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt verksamheten särskilda bestämmelser.

Särskilda bestämmelser

Bidrag utgår i första hand till förening som har sitt säte i Ulricehamns kommun. I andra hand kan även bidrag beviljas läns- och rikstäckande föreningar eller organisationer som har medlemmar/brukare från Ulricehamns kommun.

Ändamål

Syftet är att stödja kurerande och upplysande verksamhet för utsatta grupper i samhället. Bidraget riktas i första hand till föreningsverksamhet som avlastar och kompletterar kommunens insatser inom olika verksamhetsområden.

Ansökan

Ansökan ska göras på blankett och inlämnas senast den 31 mars. Ansökan ska innehålla beskrivning av planerade aktiviteter och budget.

Föreningsbidrag social verksamhet och funktionsnedsättning (pdf)

Efter slutförda aktiviteter ska beskrivning med utförlig utvärdering, ekonomisk redovisning och bifogad deltagarförteckning senaste den 28 februari nästkommande år skickas eller lämnas till:

Ulricehamns kommun
Föreningsbidrag
523 86 Ulricehamn

Handikappföreningar (regler och ansökan)

Regler för bidrag

Bidrag ges till föreningen för merkostnader i samband med verksamhet riktad till, eller integrerad med deltagare med funktionsnedsättning. Bidrag kan även ges till föreningens merkostnader för viss specialutrustning som krävs för medlemmars funktionsnedsättning.

Beslut om bidrag sker efter prövning av behovet och utifrån de medel som årligen finns avsatta i budgeten.

Allmänna krav

Föreningen ska uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt verksamheten särskilda bestämmelser.

Särskilda bestämmelser

Bidrag ges i första hand till förening som har sitt säte i Ulricehamns kommun. I andra hand kan även bidrag beviljas läns- och rikstäckande handikappföreningar som har medlemmar från Ulricehamns kommun.

Ändamål

Syftet är att stödja verksamhet riktad till eller integrerad med personer med funktionsnedsättning. Det kommunala bidraget ska:

 • Motverka isolering och ensamhet
 • Stimulera till ett aktivt liv och ökad delaktighet i samhället
 • Minska/motverka vårdbehov och andra samhällsinsatser

Bidraget riktas i första hand till föreningsverksamhet som avlastar och kompletterar kommunens insatser inom olika verksamhetsområden.

Ansökan/redovisning

Ansökan ska göras på blankett och inlämnas senast den 31 mars. Ansökan ska innehålla beskrivning av planerade aktiviteter och budget.

Ansökan om föreningsbidrag för föreningen inom funktionsnedsättning (pdf)

Efter slutförda aktiviteter ska beskrivning med utförlig utvärdering, ekonomisk redovisning och bifogad deltagarförteckning senaste den 28 februari nästkommande år skickas eller lämnas till:

Ulricehamns kommun
Föreningsbidrag
523 86 Ulricehamn

Övrigt

Observera att förening som i huvudsak driver ungdomsverksamhet, för deltagare med funktionsnedsättning, har istället möjlighet att söka de bidrag som erbjuds via fritidsverksamheten. I dessa fall gäller kommunens allmänna bestämmelser och fritidsverksamhetens särskilda bestämmelser.

De allmänna bestämmelserna gäller för alla föreningar inom Ulricehamns kommun som söker bidrag. Se även särskilda bestämmelser för varje föreningstyp.

Icke bidragsberättigad

Verksamhet som bedrivs med stöd från studieförbund eller har andra bidragsinstanser är inte berättigad till bidrag från kommunen. Kommunala bidrag kan endast sökas från en kommunal verksamhetsgren.

Kontroll

Kommunen har rätt att begära de handlingar av förening som önskas för att utöva kontroll. Detta gäller även tillgång till komplett medlemsmatrikel. Om det vid granskning konstateras att bidrag utbetalats till förening i strid mot gällande bestämmelser är förening skyldig att återbetala det belopp som kommunstyrelsen beslutar.

Om det konstaterats att förening gjort sig skyldig till oegentligheter för att få bidrag kan kommunstyrelsen besluta att förening ska avstängas från rätten att erhålla bidrag för kortare eller längre tid.

Kommunen har rätt att reglera fodringar hos en förening genom att bidrag reduceras eller helt dras in.

Krav på förening

Förening ska ha eget post- eller bankgironummer.

Förening ska präglas av demokratiska värderingar, arbeta för jämställdhet och vara öppen för alla inom föreningens målgrupp.

Förening ska vidare motverka våld, rasism, utslagning och bruk av alkohol och andra droger. För att få del av kommunala bidrag ska därför plan för alkohol- och drogpolicy samt jämställdhetsarbete lämnas in. Detta börjar gälla från och med 2014-04-01. Vid eventuell revidering ska den nya planen lämnas in utan dröjsmål.

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) består av totalt 54 artiklar. Grundtankar i konventionen är:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 • Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.
 • Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande.
 • Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat.

Förening som får bidrag från Ulricehamns kommun, ska i alla kontakter med barn och ungdomar följa intentionerna i FN:s barnkonvention.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 19 januari 2015, senast ändrad den 7 mars 2019 av

Kontakt

E-tjänster

Hjälpte informationen på denna sida dig?