Hantering av cisterner

För att minska risken för stora miljöskador i mark och vatten så är det viktigt att följa de regler som finns kring cisterner. Det är du som användare/ägare av cisternen som är ansvarig.

Cistern intill husvägg

Anmälan vid installation av cistern

Du måste göra en skriftlig anmälan till miljöenheten:

 • Om du ska installera cistern med tillhörande anordningar och med en volym över 1 m³ om den ska innehålla brandfarliga vätskor eller spillolja.
 • När du ska hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde.

Anmälningsplikten gäller även installation av cistern inomhus. Anmälan ska ske senast 4 veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds.

Anmälan om installation av cistern
Cisternbilaga

Eventuellt kan bygglov behövas vid installation. Kontakta byggenheten för mer information.

Cistern som tas ur bruk/skrotas

Planerar du att ta din cistern ur bruk? Då behöver du anmäla detta till miljöenheten, senast i samband med att tömning och rengöring sker av cistern. Om godtagbara åtgärder genomförs så tas den bort från vårt cisternregister.

Anmälan om cistern och rörledningar som tas ur bruk

Godtagbara åtgärder för att ta cistern ur bruk:

 • Cisternen är tömd och rengjord det vill säga är torr invändigt.
 • Åtgärder är vidtagna så att cisternen inte går att fyllas på av misstag såsom till exempel att påfyllningsrör och avluftningsledning tagits bort.
 • Om det är en cistern i mark ska den grävas upp. Undantag kan göras för att undvika sättningsskador.
 • Finns det anledning att misstänka att marken eller vattnet blivit förorenat ska miljöenheten kontaktas omedelbart.

 

Kontrollbesiktning och återkommande kontroll

Det finns krav på installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll för:

Cisterner som rymmer mer än 1 m³. Eventuella rörledningar ingår också i kontrollen.

Reglerna om kontrollerna hittar du i MSBFS 2018:3

Hur ofta behöver en cistern besiktigas?

Hur ofta man måste besikta cisternen beror bland annat på vilket korrosionsskydd den har och om den ligger inom ett vattenskyddsområde eller om den exempelvis har skadats eller ändrats. Cisternkontroll ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan som man kontaktar för att få besiktningen gjord.

Återkommande kontroll ska ske:

Utanför vattenskyddsområde:

 • K-cistern: 12 år (vilket numer även inkluderar skyddad S-cistern)
 • S-cistern: 6 år

Inom vattenskyddsområde:

 • K-cistern med sekundärt skydd: 12 år
 • K-cistern utan sekundärt skydd: 6 år
 • S-cistern med sekundärt skydd: 6 år
 • S-cistern utan sekundärt skydd: 3 år

Företag som utför besiktningar

En fullständig lista på vilka företag som är ackrediterade för att utföra kontrollerna finns på SWEDAC:s webbplats.

Kopia av kontrollrapport till miljöenheten

En tid efter att kontrollföretaget gjort kontrollen av cisternen så skickar de ut en kontrollrapport. Kopia av kontrollrapporten behöver sedan cisternanvändaren/ägare skicka in till miljöenheten.

Förklaringar

Cistern: behållare med tillhörande säkerhetsutrustning och tillbehör för brandfarlig vätska där trycket ovanför vätskeytan varken kan överstiga atmosfärtrycket med mer än 0,5 bar eller understiga det med mer än 0,0065 bar.

Cistern ovan mark: cistern helt ovanför markytan. Kan stå inomhus eller utomhus.

Cistern i mark: cistern som helt eller delvis ligger under markytan.

S-cistern: cistern med mindre god korrosionsbeständighet. Cisternen kan vara utförd av exempelvis stål eller stållegering.

K-cistern: cistern med god korrosionsbeständighet in och utvändigt. Cisternen kan t.ex. vara utförd av kolstål, plastbelagt ståltermoplast, glasfiberarmerad härdplast eller rostfritt syrafast stål eller stålcistern med godkänt korrosionsskydd invändigt.

K-rörledning: rörledning med god korrosionsbeständighet mot sitt avsedda innehåll och sin omgivning.

Sekundärt skydd: är en anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern och ett skydd vid överfyllnad. Exempel på sekundärt skydd är dubbelmantlad cistern eller invallning. För rörledningar är dubbelmantling en typ av sekundärt skydd.

Dubbelmantlad rörledning: en ledning tillverkad av två lager stål eller annat material som är beständigt mot brandfarliga vätskor eller spilloljor och som skyddar mot läckage.

Invallning: är en typ av sekundärt skydd. Invallning är en yta som är ogenomsläpplig och fångar in den förvarade vätskan och som förhindrar spill och läckage från att spridas vidare till omgivningen. En invallning behöver vara utformad så att nederbörd inte hamnar däri. Exempel på en invallning är en tät betonglåda med väggar och tak som cisternen står i.

Ytterligare regler i vattenskyddsområden

Det som i huvudsak reglerar cisterner inom vattenskyddsområde är:

Beslutade vattenskyddsområde inom Ulricehamns kommun
Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2017:5
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter, MSBFS 2018:3

Inom vattenskyddsområde ska cisterner i och ovan mark samt rörledningar ha ett sekundärt skydd. För cisterner ovan mark ska det sekundära skyddet vara i form av invallning. Invallningen ska rymma cisternens innehåll och vara tätt och hållbart samt utformat så att kontroll är möjlig. Rörledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd och får inte dras i eller under golv utan ska förläggas väl synlig. Cistern som finns i bostadshus (ex i pannrum) och som är under regelbunden uppsikt är undantagen från kravet på sekundärt skydd. Detta under förutsättning att miljö- och byggnämnden inte ställt ytterligare krav.

Även i de beslutade vattenskyddsföreskrifterna för det område där cisternen står kan det finnas ytterligare villkor om hanteringen. Ett exempel är att tillstånd krävs av miljö- och byggnämnden vid hantering över 250 liter av för grund- eller ytvatten skadliga ämnen.

 

Brandfarlig vara – kontakt med Räddningstjänsten kan behövas

Ur brandskyddssynpunkt kan det krävas tillstånd i vissa fall och även regler om avstånd från cistern till brännbart. Det är Södra Älvsborgs räddningstjänst som har tillsynsansvar för detta. Du kan kontakta dem på telefon 033-17 29 00 för att få veta mer om detta.

Det finns krav på installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll för:

Cisterner som rymmer mer än 1 m³. Eventuella rörledningar ingår också i kontrollen.

Reglerna om kontrollerna hittar du i MSBFS 2018:3

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 februari 2015, senast ändrad den 4 januari 2021 av Oscar Andersson

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?