Vattenskyddsområden

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden så behöver vattnet skyddas. Därför har Ulricehamns kommun beslutat om speciella skyddsområden.

Inom Ulricehamns kommun finns tolv vattenskyddsområden. Elva är kommunens egna vattentäkter och alla dessa är grundvattentäkter.

Ulricehamns kommun berörs dessutom av vattenskyddsområdet för Öresjö ytvattentäkt som är Borås stads vattentäkt.

Enligt 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5)  är det förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon utan sekundärt skydd
enligt 4 kap. 1 §.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Ett skyddsområde för en vattentäkt ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna vårt vatten. Skyddet är till för att dels minska risken för olyckor och dels minska konsekvenserna om en olycka sker.

Hur skyddas vattnet?

I skyddsområdena är vissa åtgärder förbjudna och andra kräver tillstånd. I skyddsföreskrifterna regleras bland annat:

  • Hantering av skadliga ämnen som exempelvis petroleumprodukter, lösningsmedel
  • Etablering av verksamhet inom skyddsområdet där föroreningsrisk finns
  • Väghållning
  • Avloppsvatten- och avfallshantering
  • Spridning, lagring och annan hantering av bekämpningsmedel
  • Jordbruk, djurhållning och skogsbruk
  • Schaktning och täktverksamhet
  • Energianläggningar, berg-, jord- och sjövärme

Skillnader mellan skyddsföreskrifterna

Det finns skillnader mellan skyddsföreskrifterna för de olika vattenskyddsområdena. Orsaken till skillnaderna är att Ulricehamns vattentäkter är grundvattentäkter och Öresjös är en ytvattentäkt samt att skyddsföreskrifterna har tagits fram under olika tidsperioder.

Det är därför viktigt att du läser den information och de skyddsföreskrifter som gäller för det vattenskyddsområde där din bostad eller verksamhet finns.

Blanketter för tillstånd

Informationsblad

Ulricehamns kommuns egna vattenskyddsområden:

Öresjö vattenskyddsområde

Kartor och skyddsföreskrifter

Varje länk innehåller pdf med karta och skyddsföreskrifter.

Öresjös är en ytvattentäkt för Borås Stad. På grund av att Borås Stad har tagit bort aktuell webbkarta, så kan vi inte längre visa Öresjös vattenskyddsområde såsom innan. Vi beklagar detta och vi arbetar för att få till en lösning på problemet ihop med Borås Stad.

Under tiden finns denna karta från länsstyrelsen: karta länsstyrelsen

För att få upp vattenskyddsområde i kartan:

I lagerlistan till höger i bild, leta rätt på lagret ”Vatten”.
Tryck på lilla pilen framför ”Vatten” utan att markera i rutan.

Tryck sedan i rutan ”LstO Vattenskyddsområden, yttre skyddsområden” som finns direkt under ”Vatten” (blir då en vit bock i turkos ruta) . Då får du fram var det finns vattenskyddsområden i Sverige. Zooma sedan in i kartan på området du är intresserad av så kan du se vattenskyddsområdets sträckning som är markerat med blåa streck.

När det gäller Öresjös vattenskyddsområde så sträcker det sig norr om Borås och nästan fram till Ulricehamns stad.

De tarmliknande områdena markerat med blåa streck är primär och sekundär skyddszon inom Öresjös vattenskyddsområde.

Tertiär skyddszon (den yttersta zonen) är ett område med blått streck som går bland annat lite norr om Älmestad och väster om Ulricehamns stad.  På kartan är också andra vattenskyddsområden markerade.

Ett skyddsområde för en vattentäkt ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna vårt vatten. Skyddet är till för att dels minska risken för olyckor och dels minska konsekvenserna om en olycka sker.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 januari 2015, senast ändrad den 5 augusti 2020 av Oscar Andersson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?