Vattenskyddsområden

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden så behöver vattnet skyddas. Därför har Ulricehamns kommun beslutat om speciella skyddsområden.

Skylt vattenskyddsområde

Inom Ulricehamns kommun finns tolv vattenskyddsområden. Elva är kommunens egna vattentäkter och alla dessa är grundvattentäkter.

Ulricehamns kommun berörs dessutom av vattenskyddsområdet för Öresjö ytvattentäkt som är Borås stads vattentäkt.

Naturvårdsverkets föreskrifter

Enligt 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5)  är det förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon utan sekundärt skydd
enligt 4 kap. 1 §.

Kartor och skyddsföreskrifter

Varje länk innehåller karta och skyddsföreskrifter.

 

Detta definierar ett vattenskyddsområde

Ett skyddsområde för en vattentäkt ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna vårt vatten. Skyddet är till för att dels minska risken för olyckor och dels minska konsekvenserna om en olycka sker.

Så här skyddas vattnet

I skyddsområdena är vissa åtgärder förbjudna och andra kräver tillstånd. I skyddsföreskrifterna regleras bland annat:

  • Hantering av skadliga ämnen som exempelvis petroleumprodukter, lösningsmedel
  • Etablering av verksamhet inom skyddsområdet där föroreningsrisk finns
  • Väghållning
  • Avloppsvatten- och avfallshantering
  • Spridning, lagring och annan hantering av bekämpningsmedel
  • Jordbruk, djurhållning och skogsbruk
  • Schaktning och täktverksamhet
  • Energianläggningar, berg-, jord- och sjövärme

Skillnader mellan skyddsföreskrifterna

Det finns skillnader mellan skyddsföreskrifterna för de olika vattenskyddsområdena. Orsaken till skillnaderna är att Ulricehamns vattentäkter är grundvattentäkter och Öresjös är en ytvattentäkt samt att skyddsföreskrifterna har tagits fram under olika tidsperioder.

Det är därför viktigt att du läser den information och de skyddsföreskrifter som gäller för det vattenskyddsområde där din bostad eller verksamhet finns.

Blanketter för tillstånd

 

 

Informationsblad

Ulricehamns kommuns egna vattenskyddsområden

Öresjö vattenskyddsområde

Varje länk innehåller karta och skyddsföreskrifter.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 januari 2015, senast ändrad den 19 oktober 2020 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?