Påbörja detaljplanearbete – begäran om planbesked

Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

tecknad bild på hus

Tanken med ett planbesked är att sökanden ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om det som ansökan avser är lämpligt utifrån översiktsplanen och rådande behov. Ett planbesked innebär inte att ett detaljplanearbete inleds utan enbart att förutsättningarna för ett detaljplanearbete utreds. Om planbeskedet blir positivt kan ett detaljplanearbete inledas.

Ansök om planbesked

>Begäran om planbesked (pdf)

Om du i din begäran om planbesked fyller i en e-postadress kommer information i första hand skickas digitalt till dig.

Kostnad för planbesked

Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa för 2021.

 • Planbesked liten åtgärd:  14 280 kronor
 • Planbesked medelstor åtgärd: 16 660 kronor
 • Planbesked stor åtgärd: 19 040 kronor

Om detaljplanearbete inleds efter positivt planbesked tillkommer kostnader för detaljplanearbetet.

Kostnad för ny detaljplan/detaljplaneändring/områdesbestämmelser

Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa för 2021.

 • Klass 1: Mycket enkelt planärende eller upphävande av detaljplan med lite planproblematik: 73 500 kronor
 • Klass 2: Enkelt, planärende med begränsad problematik, begränsad sakägarkrets: 157 500 kronor
 • Klass 3: Normalt planärende med normal planproblematik och ej allt för stort område och sakägarkrets: 262 600 kr
 • Klass 4: Normalt planärende med normal planproblematik, ej allt för stort område. Större sakägarkrets: 367 700 kronor
 • Klass 5: Komplext planärende  med omfattande planproblematik och/eller omfattande sakägarkrets: 472 700 kronor
 • Klass 6: Mycket komplext planärende med särskilt omfattande planproblematik och oklara förutsättningar. Kan innebära betydande miljöpåverkan: 630 400 kronor

Det kan även tillkomma kostnader för eventuella utredningar.

Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa för 2021.

 • Planbesked liten åtgärd:  14 280 kronor
 • Planbesked medelstor åtgärd: 16 660 kronor
 • Planbesked stor åtgärd: 19 040 kronor

Om detaljplanearbete inleds efter positivt planbesked tillkommer kostnader för detaljplanearbetet.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 13 oktober 2017, senast ändrad den 27 oktober 2021 av Helen Einarsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?