Påbörja detaljplanearbete – begäran om planbesked

Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

Tanken med ett planbesked är att sökanden ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om det som ansökan avser är lämpligt utifrån översiktsplanen och rådande behov. Ett planbesked innebär inte att ett detaljplanearbete inleds utan enbart att förutsättningarna för ett detaljplanearbete utreds. Om planbeskedet blir positivt kan ett detaljplanearbete inledas.

Ansök om planbesked

Begäran om planbesked (pdf)

Om du i din begäran om planbesked fyller i en e-postadress kommer information i första hand skickas digitalt till dig.

Kostnad för planbesked

Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa för 2022.

 • Planbesked liten åtgärd:  14 490 kronor
 • Planbesked medelstor åtgärd: 16 905 kronor
 • Planbesked stor åtgärd: 19 320 kronor

Om detaljplanearbete inleds efter positivt planbesked tillkommer kostnader för detaljplanearbetet.

Kostnad för ny detaljplan/detaljplaneändring/områdesbestämmelser

Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa för 2022.

 • Klass 1: Mycket enkelt planärende eller upphävande av detaljplan med lite planproblematik: 75 000 kronor
 • Klass 2: Enkelt, planärende med begränsad problematik, begränsad sakägarkrets: 160 800 kronor
 • Klass 3: Normalt planärende med normal planproblematik och ej allt för stort område och sakägarkrets: 268 100 kr
 • Klass 4: Normalt planärende med normal planproblematik, ej allt för stort område. Större sakägarkrets: 375 400 kronor
 • Klass 5: Komplext planärende  med omfattande planproblematik och/eller omfattande sakägarkrets: 482 600 kronor
 • Klass 6: Mycket komplext planärende med särskilt omfattande planproblematik och oklara förutsättningar. Kan innebära betydande miljöpåverkan: 643 600 kronor

Det kan även tillkomma kostnader för eventuella utredningar.

Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa för 2022.

 • Planbesked liten åtgärd:  14 490 kronor
 • Planbesked medelstor åtgärd: 16 905 kronor
 • Planbesked stor åtgärd: 19 320 kronor

Om detaljplanearbete inleds efter positivt planbesked tillkommer kostnader för detaljplanearbetet.

Publicerat av Elin Ohlsson den 13 oktober 2017, senast ändrad den 2 juni 2022

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?