Ansök om planbesked

Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

Vad innebär ett planbesked?

För att en detaljplan ska kunna upprättas eller ändras måste du först ansöka om ett planbesked. En handläggare kommer att göra en bedömning av din ansökan och ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att påbörja ett planarbete. I så fall ska kommunen också ange när planarbetet avses inledas och när det bedöms vara klart.

Besked inom fyra månader

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom fyra månader från den dag då en komplett begäran kommit in. Kommunen och den som gjort ansökan kan dock komma överens om en annan tid.

Besked om planeringsunderlag och yttrande från länsstyrelsen

Det ska framgå av din ansökan om du vill få besked om vilket planeringsunderlag som behövs vid planläggningen. Du som ansöker om planbesked kan också begära att själv få hämta in ett yttrande från länsstyrelsen om planeringsunderlag, detta ska då framgå i ansökan. Du kan läsa om detta mer på Boverkets hemsida

Kostnad för planbesked

Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa för 2023.

 • Planbesked liten åtgärd:  15 750 kronor
 • Planbesked medelstor åtgärd: 18 375 kronor
 • Planbesked stor åtgärd: 21 000 kronor

Om detaljplanearbete inleds efter positivt planbesked tillkommer kostnader för detaljplanearbetet.

Kostnad för ny detaljplan/detaljplaneändring/områdesbestämmelser

Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa för 2023.

 • Klass 1: Mycket enkelt planärende eller upphävande av detaljplan med lite planproblematik: 79 000 kronor
 • Klass 2: Enkelt, planärende med begränsad problematik, begränsad sakägarkrets: 169 000 kronor
 • Klass 3: Normalt planärende med normal planproblematik och ej allt för stort område och sakägarkrets: 281 000 kr
 • Klass 4: Normalt planärende med normal planproblematik, ej allt för stort område. Större sakägarkrets: 394 000 kronor
 • Klass 5: Komplext planärende  med omfattande planproblematik och/eller omfattande sakägarkrets: 507 000 kronor
 • Klass 6: Mycket komplext planärende med särskilt omfattande planproblematik och oklara förutsättningar. Kan innebära betydande miljöpåverkan: 676 000 kronor

Det kan även tillkomma kostnader för eventuella utredningar.

Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa för 2023.

 • Planbesked liten åtgärd:  15 750 kronor
 • Planbesked medelstor åtgärd: 18 375 kronor
 • Planbesked stor åtgärd: 21 000 kronor

Om detaljplanearbete inleds efter positivt planbesked tillkommer kostnader för detaljplanearbetet.

Publicerat av Elin Ohlsson den 13 oktober 2017, senast ändrad den 25 oktober 2023 av Oscar Andersson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?