Del av Ubbarp 8:16 m.fl. ”Lövåsen”

Här hittar du information om Lövåsen.

Kartbild över detaljplanområdet Lövåsen

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tätortsutveckling med en ny högstadieskola och lämpliga bostadsmiljöer. Detaljplanen ska även skapa förutsättningar för en vägförbindelse mellan väg 1704 och Jönköpingsvägen.

Beskrivning

Lövåsen ligger nordöst om Ulricehamns tätort med cirka två till tre kilometer till stadskärnan. Området ligger mellan det befintliga bostadsområdet Borgmästarhagen, Jönköpingsvägen och väg 1704 (gamla 40:an). Strax söder och öster om området ligger Hesters och Rönnåsens verksamhetsområden. I dagsläget är området till största del obebyggt och består av skogsmark.

Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2022 § 123/2022 att en av kommunens nya högstadieskolor ska uppföras i området, då kallat övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16).

I kommunens översiktsplan ”Ulricehamn 2040” är intentionen att Lövåsen primärt ska utvecklas med nya bostäder men förslagsvis även kan utvecklas med icke störande verksamheter, annan kommunal service samt bostadsnära natur- och parkmiljöer. Översiktsplanen beskriver också att en ny väg ska gå mellan väg 1704 och Jönköpingsvägen genom området. Vägen ska angöra nya bostadsområden men även kunna avlasta centrum från trafik som ska till stadens nordöstra delar.

Översiktsplan 2024 i Gisportalen

Tidig medborgardialog

Under våren 2023 genomförde kommunen en enkätundersökning för att ta del av medborgares synpunkter, tankar och idéer för området. I samband med samråd kommer synpunkterna och kommunens svar att redovisas. Samrådet fungerar som en återkoppling och är ett sätt för kommunen att visa hur de har gjort avvägningar mellan olika intressen och hur de har tagit hänsyn till medborgarnas synpunkter.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under uppstart

Publicerat av Helen Einarsson den 14 juni 2022, senast ändrad den 3 oktober 2023

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?