Del av Ubbarp 8:16 m.fl. ”Lövåsen”

Här hittar du information om Lövåsen.

Kartbild över detaljplanområdet Lövåsen

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tätortsutveckling med en ny högstadieskola och lämpliga bostadsmiljöer. Detaljplanen ska även skapa förutsättningar för en vägförbindelse mellan väg 1704 och Jönköpingsvägen.

Vad vill du med Lövåsen?

Nu vill vi ta del av era synpunkter, tankar och idéer för området. Kommunen kan inte lova att förslag och synpunkter som lämnas in kommer tillgodoses eftersom det är många intressen som måste vägas in i planeringen. Däremot kan synpunkterna bidra till ett bättre underlag för arbetet och kommunen kommer hantera och betänka alla åsikter.

Lämna synpunkter, tankar och idéer

Du lämnar in dina svar via enkäten nedan.

Medborgarenkät Lövåsen

Alla är välkomna att svara, både barn och vuxna. Enkäten går att besvara fram till den 12 april 2023.

Vad händer sen?

När alla synpunkter är inne kommer vi utvärdera möjligheterna för att genomföra dem i detaljplanen. Ett första förslag på detaljplan förväntas vara klart till vintern 2023 och då kommer det skickas ut på samråd.

I samband med samråd kommer svar som kommit in i enkäten att redovisas och även kommunens svar på hur synpunkterna har eller inte har kunnat påverka planens utformning. Samrådet fungerar därmed som återkoppling om hur kommunen gjort avvägningar mellan olika intressen i planarbetet. Vid samrådet är första tillfället för medborgare att lämna synpunkter på planförslaget. Fyll i din mejl i slutet av enkäten för att få information när en sammanställning av enkätsvaren har publicerats på kommunens hemsida.

Beskrivning

Lövåsen ligger nordöst om Ulricehamns tätort med cirka två till tre kilometer till stadskärnan. Området ligger mellan det befintliga bostadsområdet Borgmästarhagen, Jönköpingsvägen och väg 1704 (gamla 40:an). Strax söder och öster om området ligger Hesters och Rönnåsens verksamhetsområden. I dagsläget är området till största del obebyggt och består av skogsmark.

Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2022 § 123/2022 att en av kommunens nya högstadieskolor ska uppföras i området, då kallat övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16).

I kommunens översiktsplan ”Ulricehamn 2040” är intentionen att Lövåsen primärt ska utvecklas med nya bostäder men förslagsvis även kan utvecklas med icke störande verksamheter, annan kommunal service samt bostadsnära natur- och parkmiljöer. Översiktsplanen beskriver också att en ny väg ska gå mellan väg 1704 och Jönköpingsvägen genom området. Vägen ska angöra nya bostadsområden men även kunna avlasta centrum från trafik som ska till stadens nordöstra delar.

Översiktsplan 2024 i Gisportalen

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under uppstart

Publicerat av Helen Einarsson den 14 juni 2022, senast ändrad den 16 mars 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?