Författningshandbok – våra styrdokument

Här hittar du styrdokument för den kommunala verksamheten som bestäms av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna. Styrdokumenten gäller generellt för hela den kommunala verksamheten – för samtliga styrelser, nämnder, deras verksamheter och även för de kommunala bolagen.

Barn och utbildning

Regler

Regler för bidrag för resekostnader till högskolestudier

Regler för elevresor 

Regler för skolskjuts

Pedagogiska måltider

Tillämpningsregler för fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg

Riktlinjer

Val av skola – placering i skola

Riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium

Policy

Avgifter i skolan

Planer

Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) i Ulricehamns kommun

Handlingsplan ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021

IKT-plan 2020 – Sektor lärande

Bygga, bo och miljö

Regler

Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad

Brandskyddsregler

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Regler för arbeten i och användning av allmän platsmark

Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder

Regler för Årets hus

Regler rörande arrendeavgift

Regler rörande tomträttsavgäld

Riktlinjer

Grönplan – Ulricehamns stad
Skötselplan, bilaga till Grönplan – Ulricehamns stad

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för användande av offentlig plats

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för förorenade områden

Riktlinjer för kartunderlag till situationsplan

Riktlinjer för lokalupplåtelse av kommunala kultur och fritidsanläggningar

Riktlinjer för lov- och lovbefriade åtgärder samt definitioner

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun

Riktlinjer för stadsbyggnad

Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats

Utstakning och lägeskontroll_riktlinjer

 

Planer

Avfallsplan Del 1 Handlingsprogram

Avfallsplan Del 2 Planeringsunderlag

Avfallsplan Del 3 Miljöbedömning

Avfallsplan del 4 Renhållningsordning med ny bilaga 1

Tillsynsplan 2021

Vindkraftsplan

Åtgärdsplan mot buller 2020-2025

Program

Program för bostadsförsörjning

De kommunala bolagen

Regler

B

Bolagsordning NUAB

Bolagsordning STUBO

Bolagsordning UEAB

Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB

Ä

Ägardirektiv NUAB

Ägardirektiv STUBO

Ägardirektiv UEAB

Ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB 

Policy

Bolagspolicy

Fritid, föreningar samt uppleva och göra

Regler

Regler för ekonomiskt stöd för elitidrott

Ekonomiskt stöd för elitidrott

Riktlinjer

Föreningsbidrag

Förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling

Riktlinjer för stipendier och priser

Riktlinjer för uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar

Samverkan med civilsamhället_riktlinjer och struktur

Planer

Biblioteksplan

Gemensamma styrdokument i Västra Götaland

Aktion mot skadegörelse och anlagd brand – för ett tryggare och säkrare Ulricehamn

Handlingsprogram Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2020-2023

Vision Västra Götaland

Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023

Kommun och politik

Regler

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Arkivreglemente

Avgift för kopior av allmänna handlingar_tillämpningsanvisningar

Delegationsordning för individnämnden

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för miljö-och byggnämnden

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 2019-2022

E-post och internet – riktlinjer för användning

Grafiska regler

Hantering av budget för kapitalkostnader

Instruktion för kommunchefen

Internpriser på lokaler

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens reglemente

Krisledningsnämndens reglemente

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Pedagogiska måltider

Regler för intern kontroll

Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättning

Reglemente för kommunala rådet för äldrefrågor

Reglemente individnämnden

Reglemente för kontroll av verifikationer
Tillämpningsanvisningar – kontroll av verifikationer

Reglemente för miljö och byggnämnden

Reglemente för revisorerna

Reglemente för samverkansnämnd IT mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner

Reglemente för valnämnden

Regler för direktupphandling

Regler för partistöd

Regler för flaggning

Riktlinjer

Arbetsmiljöuppgifter – fördelning av

Avtalspension – policy för särskild avtalspension

Beredskapsplan – riktlinjer för krishantering – livsmedel och dricksvatten

Bisysslor och jäv

Ekonomisk styrning

Handläggning av motioner, medborgarförslag och politiska ärenden, riktlinjer

Informationssäkerhet och dataskydd, riktlinjer

Lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 2020

Muta och bestickning

Måltider

Pensionssparande genom löneavstående

Placering av pensionsmedel

Riktlinjer för ramuppdrag IT 2021

Rehabiliterings- och arbetsanpassningsverksamhet

Riktlinjer mot alkohol och droger

Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet

Riktlinjer för exploateringsredovisning

Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö

Riktlinjer för krisstöd

Riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022

Riktlinjer för uppvaktning, avtackning, representation och gåvor

Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten

Riktlinjer för hantering av övertalighet/arbetsbrist

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering

Riktlinjer mot våldsbejakande extremism

Rökfri arbetstid

Styr- och ledningssystem

Policy

Arbetsmiljöpolicy

Finanspolicy

Informationssäkerhet och dataskydd, policy

Intraprenader – policy

IT-säkerhetspolicy i Ulricehamns kommun

Kommunikationspolicy

Lönepolitik policy

Mobiltelefoner policy

Ulricehamn – en lärande organisation

Planer

Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete

Handlingsplan för ekonomiskt utsatta barn

Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid – mandatperioden 2019-2022

Handlingsplan för jämställdhet

Handlingsplan landsbygdsutveckling

Informationshanteringsplan
Informationshanteringsplan bilaga_Ledningsprocess
Informationshanteringsplan bilaga_Stödprocess
Informationshanteringsplan bilaga_Kärnprocess

Intern kontrollplan 2021

Jämställdhetsplan

Kulturstrategi, handlingsplan 2019-2021

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2021

Program

Aktion mot skadegörelse och anlagd brand – för ett tryggare och säkrare Ulricehamn

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022

Program för långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav

Strategier

Integrationsstrategi

Kulturstrategi

Ledningsfilosofi

Marknadsplan – Varumärke Ulricehamn

Måldokument för tillgänglighet

Måldokument för äldrefrågor

Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor

Landsbygdsstrategi i tre delar 

Växtplats fördjupning översiktsplan

Översiktsplan för Ulricehamns kommun

Översiktsplan fördjupad för Gällstad

Stöd och omsorg

Regler

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Regler för pedagogiska måltider

Riktlinjer

Anhörigstöd

Biståndshandläggning enligt SoL

Boendestöd

Riktlinjer för färdtjänst

Handläggning enligt LSS

Kommunal hyresgaranti

Riksfärdtjänst

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinje förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Socialpsykiatrin

Planer

Handlingsplan för våld i nära relationer

Åtgärdsplan program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Trafik och samhällsutveckling

Regler

Hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling_regler

Landsbygdsutveckling till utvecklingsgrupper

Regler för vägbidrag till enskilda vägar

Riktlinjer

Belysning för ny- och kompletteringsutbyggnader av gatu- och vägbelysningsanläggningar och på gång- och cykelvägar

Detaljplaner -riktlinjer för antagande

Kommunala riktlinjer för allmänt vägnät 2019

Parkeringsnorm

Riktlinjer för användande av offentlig plats

Policy

Policy för markförvärv

VA-policy_strategisk VA-plan

Planer

Hastighetsplan för Ulricehamns kommun

VA-plan_Strategiska delplaner

Åtgärdsplan mot buller 2020-2025

Strategi

VA-översikt_strategisk VA-plan

ABC-lista

A

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Aktion mot skadegörelse och anlagd brand – för ett tryggare och säkrare Ulricehamn

Anhörigstöd

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöuppgifter – fördelning av

Arkivreglemente

Avfallsplan Del 1 Handlingsprogram

Avfallsplan Del 2 Planeringsunderlag

Avfallsplan Del 3 Miljöbedömning

Avfallsplan del 4 Renhållningsordning med ny bilaga 1

Avgift för kopior av allmänna handlingar_tillämpningsanvisningar

Avgifter i skolan

Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad

Avtalspension – policy för särskild avtalspension

B

Belysning för ny- och kompletteringsutbyggnader av gatu- och vägbelysningsanläggningar och på gång- och cykelvägar

Beredskapsplan – riktlinjer för krishantering – livsmedel och dricksvatten

Biblioteksplan

Biståndshandläggning enligt SoL

Bisysslor och jäv

Boendestöd

Bolagsordning NUAB

Bolagsordning STUBO

Bolagsordning UEAB

Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB

Bolagspolicy

Brandskyddsregler

C

Civilsamhället, struktur för samverkan_riktlinjer

D

Delegationsordning för individnämnden

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för miljö-och byggnämnden

Detaljplaner – riktlinjer för antagande

E

Ekonomisk styrning

Ekonomiskt stöd för elitidrott

E-post och internet – riktlinjer för användning

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 2019-2022

F

Finanspolicy

Föreningsbidrag

Förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling

G

Grafiska regler

Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024

Grönplan – Ulricehamns stad
– Skötselplan, bilaga till Grönplan, Ulricehamns stad 

H

Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete

Handlingsplan för ekonomiskt utsatta barn

Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid – mandatperioden 2019-2022

Handlingsplan för jämställdhet

Handlingsplan för våld i nära relationer

Handlingsplan landsbygdsutveckling

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) i Ulricehamns kommun

Handlingsplan ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021

Handläggning av motioner, medborgarförslag och politiska ärenden, riktlinjer

Handläggning enligt LSS

Hantering av budget för kapitalkostnader

Hastighetsplan för Ulricehamns kommun

Hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling_regler

I

IKT-plan 2020 – Sektor lärande

Informationshanteringsplan
Informationshanteringsplan bilaga_Ledningsprocess
Informationshanteringsplan bilaga_Stödprocess
Informationshanteringsplan bilaga_Kärnprocess

Informationssäkerhet och dataskydd, policy

Informationssäkerhet och dataskydd, riktlinjer

Instruktion för kommunchefen

Integrationsstrategi

Intern kontrollplan 2021

Internpriser på lokaler

Intraprenader – policy

IT-säkerhetspolicy i Ulricehamns kommun

J

Jämställdhetsplan

K

Kommunal hyresgaranti

Kommunala riktlinjer för allmänt vägnät 2019

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunikationspolicy

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens reglemente

Krisledningsnämndens reglemente

Kulturstrategi

Kulturstrategi, handlingsplan 2019-2021

L

Landsbygdsstrategi i tre delar 

Landsbygdsutveckling till utvecklingsgrupper

Ledningsfilosofi

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 2020

Lönepolitik policy

M

Marknadsplan – Varumärke Ulricehamn

Mobiltelefoner policy

Muta och bestickning

Måldokument för tillgänglighet

Måldokument för äldrefrågor

Måltider

O

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

P

Parkeringsnorm

Pedagogiska måltider

Pensionssparande genom löneavstående

Placering av pensionsmedel

Policy för markförvärv

Program för bostadsförsörjning

Program för långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav

R

Reglemente för individnämnden

Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättning

Reglemente för kommunala rådet för äldrefrågor

Reglemente för kontroll av verifikationer
– Tillämpningsanvisningar – kontroll av verifikationer

Reglemente för miljö och byggnämnden

Reglemente för revisorerna

Reglemente för samverkansnämnd IT mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner

Reglemente för valnämnden

Regler för arbeten i och användning av allmän platsmark

Regler för bidrag för resekostnader till högskolestudier

Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder

Regler för direktupphandling

Regler för ekonomiskt stöd för elitidrott

Regler för elevresor 

Riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium

Regler för flaggning

Regler för intern kontroll

Regler för partistöd

Regler för pedagogiska måltider

Regler för vägbidrag till enskilda vägar

Regler för Årets hus

Regler rörande arrendeavgift

Regler rörande tomträttsavgäld

Rehabiliterings- och arbetsanpassningsverksamhet

Riksfärdtjänst

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för användande av offentlig plats

Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsredovisning

Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för förorenade områden

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för hantering av övertalighet/arbetsbrist

Riktlinjer för kartunderlag till situationsplan

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö

Riktlinjer för krisstöd

Riktlinjer för lokalupplåtelse av kommunala kultur och fritidsanläggningar

Riktlinjer för lov- och lovbefriade åtgärder samt definitioner

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid

Riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022

Riktlinjer för ramuppdrag IT 2021

Riktlinjer för uppvaktning, avtackning, representation och gåvor

Riktlinjer för stadsbyggnad

Riktlinjer för stipendier och priser

Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar

Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats

Riktlinjer för utstakning och lägeskontroll

Riktlinjer mot alkohol och droger

Riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering

Riktlinjer mot våldsbejakande extremism

Rökfri arbetstid

S

Skolskjuts_regler

Socialpsykiatrin

Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor

Styr- och ledningssystem

T

Tillsynsplan 2021

Tillämpningsregler för fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg

U

Ulricehamn – en lärande organisation

V

VA översikt_strategisk VA-plan

VA-plan_Strategiska delplaner

VA-policy_strategisk VA-plan

Val av skola – placering i skola

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2021

Vindkraftsplan

Växtplats fördjupning översiktsplan

Å

Åtgärdsplan program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Åtgärdsplan mot buller 2020-2025

Ä

Ägardirektiv NUAB

Ägardirektiv STUBO

Ägardirektiv UEAB

Ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB 

Ö

Översiktsplan för Ulricehamns kommun

Översiktsplan fördjupad för Gällstad

 

Styrdokumenstyp-lista

Här är alla styrdokument grupperade ifrån styrdokumentstyper som omfattas av regler, riktlinjer, policys, planer, program och strategier.

Regler

A

Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Arkivreglemente
Avgift för kopior av allmänna handlingar_tillämpningsanvisningar

B

Bolagsordning NUAB
Bolagsordning STUBO
Bolagsordning UEAB
Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB
Brandskyddsregler

D

Delegationsordning för individnämnden
Delegationsordning för kommunstyrelsen
Delegationsordning för miljö-och byggnämnden

E

Ekonomiskt stöd för elitidrott
Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 2019-2022
E-post och internet – riktlinjer för användning

G

Grafiska regler

H

Hantering av budget för kapitalkostnader

Hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling_regler

I

Instruktion för kommunchefen
Intern kontroll_regler
Internpriser på lokaler

K

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning
Kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunstyrelsens reglemente
Krisledningsnämndens reglemente

L

Landsbygdsutveckling till utvecklingsgrupper
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

O

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

P

Pedagogiska måltider

R

Reglemente för kontroll av verifikationer
– Tillämpningsanvisningar – kontroll av verifikationer
Reglemente för revisorerna
Reglemente för miljö och byggnämnden
Reglemente för samverkansnämnd IT mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner
Reglemente för valnämnden
Reglemente för individnämnden
Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättning
Reglemente för kommunala rådet för äldrefrågor
Regler för arbeten i och användning av allmän platsmark
Regler för bidrag för resekostnader till högskolestudier
Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder
Regler för direktupphandling
Regler för ekonomiskt stöd för elitidrott
Regler för elevresor
Regler för flaggning
Regler för partistöd
Regler för skolskjuts
Regler för vägbidrag till enskilda vägar
Regler för Årets hus
Regler rörande arrendeavgift
Regler rörande tomträttsavgäld

T

Tillämpningsregler för fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg

Ä

Ägardirektiv NUAB
Ägardirektiv STUBO
Ägardirektiv UEAB
Ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB 

Riktlinjer

A

Anhörigstöd
Arbetsmiljöuppgifter – fördelning av
Avtalspension – policy för särskild avtalspension

B

Belysning för ny- och kompletteringsutbyggnader av gatu- och vägbelysningsanläggningar och på gång- och cykelvägar
Beredskapsplan – riktlinjer för krishantering – livsmedel och dricksvatten
Biståndshandläggning enligt SoL
Bisysslor och jäv
Boendestöd

C

Civilsamhället, struktur för samverkan_riktlinjer

 

D

Detaljplaner -riktlinjer för antagande

E

Ekonomisk styrning

F

Föreningsbidrag
Förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling

G

Grönplan – Ulricehamns stad
Skötselplan, bilaga till Grönplan – Ulricehamns stad

H

Handläggning av motioner, medborgarförslag och politiska ärenden, riktlinjer
Handläggning enligt LSS

I

Informationssäkerhet och dataskydd, riktlinjer

K

Kommunal hyresgaranti
Kommunala riktlinjer för allmänt vägnät 2019

L

Lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 2020

M

Markanvisning
Muta och bestickning
Måltider

P

Parkeringsnorm
Pensionssparande genom löneavstående
Placering av pensionsmedel

R

Rehabiliterings- och arbetsanpassningsverksamhet
Riktlinjer för alkoholservering
Riktlinjer för användande av offentlig plats
Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet
Riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium
Riktlinjer för exploateringsavtal
Riktlinjer för exploateringsredovisning
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete
Riktlinjer för färdtjänst
Riktlinjer för förorenade områden
Riktlinjer för försörjningsstöd
Riktlinjer för hantering av övertalighet/arbetsbrist
Riktlinjer för kartunderlag till situationsplan
Riktlinjer för kommunikation
Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö
Riktlinjer för krisstöd
Riktlinjer för lokalupplåtelse av kommunala kultur och fritidsanläggningar
Riktlinjer för lov- och lovbefriade åtgärder samt definitioner
Riktlinjer för markanvisning
Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun
Riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022
Riktlinjer för ramuppdrag IT 2021
Riktlinjer för uppvaktning, avtackning, representation och gåvor
Riktlinjer för stipendier och priser
Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten
Riktlinjer för upphandling
Riktlinjer för uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar
Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats
Riktlinjer för utstakning och lägeskontroll
Riktlinje förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
Riktlinjer mot alkohol och droger
Riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering
Riktlinjer mot våldsbejakande extremism
Rökfri arbetstid

S

Socialpsykiatrin
Stadsbyggnad_riktlinjer
Styr- och ledningssystem

V

Val av skola – placering i skola

Policy

A

Arbetsmiljöpolicy
Avgifter i skolan

B

Bolagspolicy

F

Finanspolicy

I

Informationssäkerhet och dataskydd, policy

Intraprenader – policy

IT-säkerhetspolicy i Ulricehamns kommun

K

Kommunikationspolicy

L

Lönepolitik policy

M

Markförvärv

Mobiltelefoner policy

U

Ulricehamn – en lärande organisation

V

VA-policy_strategisk VA-plan

Vindkraftsplan

Planer

A

Avfallsplan Del 1 Handlingsprogram
Avfallsplan Del 2 Planeringsunderlag
Avfallsplan Del 3 Miljöbedömning
Avfallsplan del 4 Renhållningsordning med ny bilaga 1

B

Biblioteksplan

G

Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024

H

Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete
Handlingsplan för ekonomiskt utsatta barn
Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid – mandatperioden 2019-2022
Handlingsplan för jämställdhet
Handlingsplan landsbygdsutveckling
Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) i Ulricehamns kommun
Handlingsplan ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun

I

IKT-plan 2020 – Sektor lärande
Informationshanteringsplan
Informationshanteringsplan bilaga_Ledningsprocess
Informationshanteringsplan bilaga_Stödprocess
Informationshanteringsplan bilaga_Kärnprocess
Intern kontrollplan 2021

J

Jämställdhetsplan

K

Kulturstrategi, handlingsplan 2019-2021

P

Handlingsplan för våld i nära relationer

T

Tillsynsplan 2021

V

VA-plan_strategiska delplaner

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2021

Å

Åtgärdsplan program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Åtgärdsplan mot buller 2020-2025

Program

K
Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019–2022

P

Program för bostadsförsörjning
Program för långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav

Strategier

I

Integrationsstrategi

K
Kulturstrategi

L
Landsbygdsstrategi i tre delar 
Ledningsfilosofi

M
Marknadsplan – Varumärke Ulricehamn
Måldokument för tillgänglighet
Måldokument för äldrefrågor

S
Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor

V

VA-översikt_strategisk VA-plan
Växtplats fördjupning översiktsplan

Ö

Översiktsplan för Ulricehamns kommun
Översiktsplan fördjupad för Gällstad

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 april 2020, senast ändrad den 18 oktober 2021 av Karin Bergdahl

Hjälpte informationen på denna sida dig?