Miljöfarlig verksamhet

Det ställs särskilda krav på verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet enligt lagen. Beroende på typ kräver de anmälan eller tillstånd. Dessutom måste egenkontroll finnas.

Rönnåsens industriområde. Foto: Charbel SaderRönnåsens industriområde. Foto: Charbel Sader

Vilka verksamheter räknas som miljöfarliga?

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller U-anläggningar beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. Vilka verksamheter som behöver söka tillstånd eller lämna in en anmälan listas i Miljöprövningsförordningen (2013:251). Mer information hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

De så kallade U-verksamheterna är mycket små verksamheter, sådana som inte påverkar miljön särskilt mycket. Dessa behöver varken tillstånd eller anmälan. De ska ändå följa kraven i miljöbalken och kommunens miljökontor eller motsvarande utövar tillsyn över dem.

Oavsett vilken av kategorierna ovan som den tilltänkta verksamheten tillhör så gäller dock miljöbalkens bestämmelser för alla verksamheter och inte bara för de som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Information om anmälan av miljöfarlig verksamhet

Olika typer av miljöfarliga verksamheter

  • Typ A- och B-verksamhet enligt miljöbalken kräver tillstånd och prövas hos Länsstyrelsens eller mark- och miljödomstolen. Exempel är större industri, anläggning för behandling av avfall, en flygplats, en stor hamn med flera.
  • Typ C-verksamhet ska anmälas till kommunen. Exempel på C-verksamheter är bensinstationer, tvätterier, verkstäder, avloppsreningsverk eller anläggningar för tillverkning av färg, lim eller plastprodukter. Även jordbruk och lantbruk räknas som C-verksamheter.
  •  Typ U-verksamhet. Hit räknas viss miljöfarlig verksamhet som kräver varken tillstånd eller anmälan.

Är du osäker på om din verksamhet kräver en anmälan, hör av dig till miljöenheten i god tid så kan du få hjälp och råd.

Anmälan för C-verksamheter

Anmäl din verksamhet till kommunen minst 6 veckor innan verksamheten påbörjas. Är du osäker på om din verksamhet kräver en anmälan, hör av dig till miljöenheten i god tid så kan du få hjälp och råd.

Vad gäller jordbruk finns särskild information och anmälan

Kommunen kommer att ta ställning till vilka åtgärder och specifika försiktighetsmått som gäller för din verksamhet.

Tillsyn och egenkontroll

Miljöenheten i Ulricehamns kommun ansvarar för tillsynen över de flesta verksamheter som finns i kommunen. Ansvaret för brister och åtgärder ligger dock alltid på dig som verksamhetsutövare.

Syftet med tillsynen är att förebygga och minska störningar i miljön. Det innebär att miljöenheten kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att företagen har fungerande egenkontroll. Verksamheterna kontrolleras genom inspektioner och krav kan ställas på exempelvis reningsutrustning, kemikalieval och hantering av avfall. I tillsynen ingår också handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål.

Miljöenheten har en rådgivande funktion men kan också förelägga om åtgärder. Om miljöenheten misstänker brott mot miljöbalken och överträdelsen kan vara straffbar, är miljöenheten skyldig att anmäla den misstänkte för åtalsprövning.

När du bedriver en verksamhet eller utför åtgärder som omfattas av miljöbalken är du skyldig att ha en egenkontroll.

Avgifter för handläggning och tillsyn

För handläggningen av anmälan av C-verksamhet kommer kommunen ta ut en avgift. Avgiften baseras på en timavgift enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.

Året efter du har anmält din verksamhet kommer du som verksamhetsutövaren behöva betala en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek varierar efter vilken verksamhet som anmäls.

Anmälan om miljöfarlig C-verksamhet – Jordbruk

Arbeten i vatten

Om du ska utföra arbeten i vatten, till exempel muddra eller bygga pirar, så krävs det antingen anmälan eller tillstånd.

Förutom att arbeten i vatten kan omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt till Länsstyrelsen kan även reglerna i miljöbalken om strandskydd gälla.

Vattenverksamhet, information på Länsstyrelsens webbplats.

Strandskydd i Ulricehamns kommun

Om du ska utföra arbeten i vatten, till exempel muddra eller bygga pirar, så krävs det antingen anmälan eller tillstånd.

Förutom att arbeten i vatten kan omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt till Länsstyrelsen kan även reglerna i miljöbalken om strandskydd gälla.

Vattenverksamhet, information på Länsstyrelsens webbplats.

Strandskydd i Ulricehamns kommun


Publicerat av Ulricehamns kommun den 30 januari 2015, senast ändrad den 26 mars 2020 av Kajsa Klasson Frisell

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?