Karlslätt 1-9 m.fl.

Här hittar du information om detaljplanen Karlslätt 1-9 m.fl.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintlig bebyggelse, dess kulturmiljövärden och möjliggöra för en utveckling av området. En del är också att ge möjlighet för att etablera nya bostadsbyggnader i planområdets östra del.

Beskrivning

Området är beläget vid Tre rosors väg, strax söder om bostadsområdet Höghult och norr om Pingstkyrkan och Förskolan Tre rosor.

Bostadsbebyggelsen på Karlslätt är i behov av upprustning. Byggnaderna strider mot gällande detaljplan och således behövs en ny detaljplan för att möjliggöra ett bygglov för delar av de förändringar som krävs.

Detaljplanen ska även att möjliggöra för en viss ny utveckling av området. Detta i form av ytterligare bostadsbebyggelse. Denna bebyggelse ska anpassas efter områdets värden.

Området är av högt kulturmiljövärde då det är det enda område i Ulricehamn som är bevarat i stil och arkitektur från miljonprogrammet. Värdebärande karaktärer som är tydliga för detta och som finns i området är exempelvis:

  • Områdets sammanhållna planstruktur med bebyg­gelsen placerad kring en öppen gård.
  • Tydlig trafikseparering med parkering och garage placerade vid Tre Rosors väg och ytorna vid husen är bilfria.
  • Grönytorna kring bostadshusen. Äldre bevarade träd i anslutning till området ger en lummighet. Byggnaderna är placerade i grönområdet istället för invid gatan.
  • Lamellhusen i två till tre våningar med flacka pul­pettak.
  • Tidstypisk gestaltning med enkla byggnadsvolymer och repetitiva fasad element såsom fönster och balkonger.
  • Den återkommande färgsättningen i gult, rött och grönt.

Således ska detaljplanen tydliggöra och säkra dessa värden.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under uppstart

Publicerat av Helen Einarsson den 3 april 2024, senast ändrad den 3 april 2024

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?