Att vara anställd och chef i kommunen

Kollegor som sitter i pratar

Ulricehamns kommun vill skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt

Att vara anställd

Detta får du som anställd i Ulricehamns kommun:

LIVSKVALITET

Flexibel arbetstid

Olika arbetstidsmodeller och flextidsavtal ger dig möjlighet att själv styra din arbetstid, givetvis med hänsyn tagen till verksamhetens behov.

Önskad sysselsättningsgrad

I vissa av kommunens verksamheter har du som medarbetare möjlighet att själv välja vilken sysselsättningsgrad du vill arbeta. Beroende på vad som passar dig och din livssituation kan du välja att arbeta heltid eller deltid.

Föräldrapenningtillägg

Har du varit anställd minst 365 dagar innan din föräldraledighet påbörjas, kan du få föräldrapenningtillägg. Tillägget betalas ut en gång per barnafödsel och utgör tio procent av lönebortfallet under högst 150 kalenderdagar.

Ha kul-pengar

Utifrån ett hälsoperspektiv får varje arbetslag eller enhet en peng per anställd att genomföra trivselaktiviteter för.

Konstklubb

Konstklubben är öppen för alla kommunanställda och förtroendevalda i Ulricehamns kommun.

Semester

Som anställd har du 25 semesterdagar per år. När du fyllt 40 år får du 31 semesterdagar och vid 50 år får du 32 semesterdagar.

Semesterdagstilläggsväxling

Som anställd har du möjlighet att växla din semesterdagstilläggsersättning mot extra lediga dagar.

Parkering

Parkering är gratis i hela Ulricehamns kommun.

Miljöbil/personalbil

För att medverka till en hållbar utveckling för miljön har Ulricehamns kommun satt upp som ett prioriterat mål att minska användningen av fossila bränslen. Som ett led i detta erbjuds kommunens tillsvidareanställda möjlighet att hyra en miljöbil som personalbil som sker genom ett bruttolöneavdrag.

HÄLSA OCH UTVECKLING

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag ges till alla anställda oavsett sysselsättningsgrad samt personal som är frånvarande på grund av sjukdom. Bidrag ges upp till 50 procent av den anställdes utlägg och uppgår till mest 1000 kronor per anställd och år.

Ge blod på arbetstid

Tillsvidareanställda eller personal med visstidsanställning längre än sex månader, har möjlighet att ge blod på betald arbetstid. Ledighet upp till två timmar gäller i samband med besök på blodcentralen i Ulricehamn.

Kugghjul 35

Är en ideell förening som vill att unga medarbetare och egna företagare ska trivas och må bra. Inom Kugghjul 35 arbetar man aktivt med vidareutveckla sina medlemmars sociala och professionella nätverk, vilket ger möjlighet till personlig utveckling. Föreningen är ett samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. Syftet med Kugghjul 35 är att göra det lättare för nyinflyttade att känna sig hemma i Ulricehamn. På Kugghjul 35 finns det möjlighet att vara med vid företagsbesök, föreläsningar och sociala aktiviteter. Läs mer om aktuella aktiviteter på föreningens facebooksida: www.facebook.com/kugghjul/

För kontakt med Kugghjul 35
Therese Strålin, 0702-22 65 87
info@kugghjul35.se

Gym- och badkort

Som anställd kan du få viss reducering av kostnaden för gym- och badkort på sim- och sporthallen.

Företagshälsovård och personalstöd

Ulricehamns kommun köper sin företagshälsovård av Avonova som du som medarbetare har möjlighet att ta del av. Avonova har i samarbete med MedHelp AB möjlighet att erbjuda anställda ett enkelt hjälpsystem för snabb professionell hjälp vid personliga problem och bekymmer.

Kontentan

Kontentan är ett digitalt bibliotek som kan nås av alla medarbetare via vårt intranät med tanken att öka kompetensutvecklingen.

Bruttolöneväxling till pension

Erbjudanden om bruttolöneväxling till pension på som mest 5 000kr/månad.

Rökfri arbetsplats

Ulricehamns kommun håller på att införa rökfri arbetstid. Syftet med rökfri arbetstid är att vi vara en hälsofrämjande kommun.

Terminalglasögon

Arbetar du vid dataskärm mer än en timme per arbetsdag betalar vi din synundersökning och särskilda betalda terminalglasögon om det visas finnas behov av detta.

 

TRYGGHET

Försäkring

Du försäkrad genom kollektivavtal vid sjukdom (AGS-KL), arbetsskada (TFA-KL) och dödsfall (TGL-KL). Ulricehamns kommun betalar in premier för avtalsförsäkringarna som kompletterar de ersättningar du får enligt lag till exempel från Försäkringskassan.

Förmånsbestämd ålderspension

För arbetstagare som under ett kalenderår tjänar mer än 7,5 IBB och vars pensionsunderlag vid beräkningstidpunkten överstiger 7,5 IBB, försäkrar Ulricehamns kommun en pensionsförmån i valt pensionsbolag.

Pension

Din anställning ger rätt till tjänstepension motsvarande 4,5 procent på årslönesumman. Vid arbetstagares bortgång betalas efterlevandepension ut till efterlevande, vilken är försäkrad av Ulricehamns kommun.

Att vara chef

Som chef i Ulricehamns kommun har du ett tydligt uppdrag med kommuninvånarnas bästa i fokus. Vi ger dig möjlighet att växa och utvecklas i din yrkesroll där ditt ledarskap och dina förmågor gör det möjligt att tillsammans med andra förverkliga planer, mål och beslut.

Vår ledarfilosofi har sin grund i förvaltningens uppdrag och roll att i den politiskt styrda organisationen arbeta utifrån mål för verksamheten. Det ligger till grund för ställningstaganden och handlingar, och blir därmed styrande i arbetet.

Förhållningssättet hos kommunens chefer och ledare kännetecknas av följande värdegrunder:

Helhetssyn och sammanhang

Vår utgångspunkt är hela kommunorganisationens styrning, ledning och utveckling. Ett helhetsgrepp där visioner, strategier, mål och budget utgör ett sammanhang och en helhet – med medborgarnyttan som den röda tråden. De perspektiven vägleder oss i varje förändringsprocess.
Vi stödjer utvecklandet av ett sammanhang som ger organisationen mening och riktning. Av stor betydelse för detta är förmågan att också omsätta visioner och långsiktiga strategier i genomtänkta aktiviteter och konkret handling.

Samverkan och dialog

Vi är öppna och ärliga mot varandra och omvärlden, samverkar över gränser och tillvaratar varandras kompetenser. Grunden för detta är det goda samtalet.

Växa som människa

Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar för en bra verksamhet. Engagerade människor är en hörnsten i ett gott utvecklingsarbete.
Detta lägger grunden för allas vilja att ta ansvar och påverka utvecklingen. Vi vill särskilt lyfta fram betydelsen av mångfald och jämställdhet.

Våra ledare

  • Vågar se möjligheter och möta förändringar.
  • Är resultatinriktade och fattar beslut.
  • Har en hög social kompetens och situationsanpassar sitt ledarskap.
  • Är stödjande och synliga och skapar förutsättningar för medarbetare och ”laget” att växa.
  • Är förebilder genom att vara trovärdiga, tydliga och konsekventa.
  • Motiverar och engagerar medarbetarna vilket skapar kreativitet och arbetsglädje.

Detta får du som anställd i Ulricehamns kommun:

LIVSKVALITET

Flexibel arbetstid

Olika arbetstidsmodeller och flextidsavtal ger dig möjlighet att själv styra din arbetstid, givetvis med hänsyn tagen till verksamhetens behov.

Önskad sysselsättningsgrad

I vissa av kommunens verksamheter har du som medarbetare möjlighet att själv välja vilken sysselsättningsgrad du vill arbeta. Beroende på vad som passar dig och din livssituation kan du välja att arbeta heltid eller deltid.

Föräldrapenningtillägg

Har du varit anställd minst 365 dagar innan din föräldraledighet påbörjas, kan du få föräldrapenningtillägg. Tillägget betalas ut en gång per barnafödsel och utgör tio procent av lönebortfallet under högst 150 kalenderdagar.

Ha kul-pengar

Utifrån ett hälsoperspektiv får varje arbetslag eller enhet en peng per anställd att genomföra trivselaktiviteter för.

Konstklubb

Konstklubben är öppen för alla kommunanställda och förtroendevalda i Ulricehamns kommun.

Semester

Som anställd har du 25 semesterdagar per år. När du fyllt 40 år får du 31 semesterdagar och vid 50 år får du 32 semesterdagar.

Semesterdagstilläggsväxling

Som anställd har du möjlighet att växla din semesterdagstilläggsersättning mot extra lediga dagar.

Parkering

Parkering är gratis i hela Ulricehamns kommun.

Miljöbil/personalbil

För att medverka till en hållbar utveckling för miljön har Ulricehamns kommun satt upp som ett prioriterat mål att minska användningen av fossila bränslen. Som ett led i detta erbjuds kommunens tillsvidareanställda möjlighet att hyra en miljöbil som personalbil som sker genom ett bruttolöneavdrag.

HÄLSA OCH UTVECKLING

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag ges till alla anställda oavsett sysselsättningsgrad samt personal som är frånvarande på grund av sjukdom. Bidrag ges upp till 50 procent av den anställdes utlägg och uppgår till mest 1000 kronor per anställd och år.

Ge blod på arbetstid

Tillsvidareanställda eller personal med visstidsanställning längre än sex månader, har möjlighet att ge blod på betald arbetstid. Ledighet upp till två timmar gäller i samband med besök på blodcentralen i Ulricehamn.

Kugghjul 35

Är en ideell förening som vill att unga medarbetare och egna företagare ska trivas och må bra. Inom Kugghjul 35 arbetar man aktivt med vidareutveckla sina medlemmars sociala och professionella nätverk, vilket ger möjlighet till personlig utveckling. Föreningen är ett samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. Syftet med Kugghjul 35 är att göra det lättare för nyinflyttade att känna sig hemma i Ulricehamn. På Kugghjul 35 finns det möjlighet att vara med vid företagsbesök, föreläsningar och sociala aktiviteter. Läs mer om aktuella aktiviteter på föreningens facebooksida: www.facebook.com/kugghjul/

För kontakt med Kugghjul 35
Therese Strålin, 0702-22 65 87
info@kugghjul35.se

Gym- och badkort

Som anställd kan du få viss reducering av kostnaden för gym- och badkort på sim- och sporthallen.

Företagshälsovård och personalstöd

Ulricehamns kommun köper sin företagshälsovård av Avonova som du som medarbetare har möjlighet att ta del av. Avonova har i samarbete med MedHelp AB möjlighet att erbjuda anställda ett enkelt hjälpsystem för snabb professionell hjälp vid personliga problem och bekymmer.

Kontentan

Kontentan är ett digitalt bibliotek som kan nås av alla medarbetare via vårt intranät med tanken att öka kompetensutvecklingen.

Bruttolöneväxling till pension

Erbjudanden om bruttolöneväxling till pension på som mest 5 000kr/månad.

Rökfri arbetsplats

Ulricehamns kommun håller på att införa rökfri arbetstid. Syftet med rökfri arbetstid är att vi vara en hälsofrämjande kommun.

Terminalglasögon

Arbetar du vid dataskärm mer än en timme per arbetsdag betalar vi din synundersökning och särskilda betalda terminalglasögon om det visas finnas behov av detta.

 

TRYGGHET

Försäkring

Du försäkrad genom kollektivavtal vid sjukdom (AGS-KL), arbetsskada (TFA-KL) och dödsfall (TGL-KL). Ulricehamns kommun betalar in premier för avtalsförsäkringarna som kompletterar de ersättningar du får enligt lag till exempel från Försäkringskassan.

Förmånsbestämd ålderspension

För arbetstagare som under ett kalenderår tjänar mer än 7,5 IBB och vars pensionsunderlag vid beräkningstidpunkten överstiger 7,5 IBB, försäkrar Ulricehamns kommun en pensionsförmån i valt pensionsbolag.

Pension

Din anställning ger rätt till tjänstepension motsvarande 4,5 procent på årslönesumman. Vid arbetstagares bortgång betalas efterlevandepension ut till efterlevande, vilken är försäkrad av Ulricehamns kommun.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 1 juni 2016, senast ändrad den 2 januari 2020 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?