Planerade gatuarbeten

Under 2021 görs ett antal större gatuarbeten i Ulricehamns kommun. Det är Ulricehamns Energi AB som utför dem. De arbeten som presenteras nedan utförs på kommunala gator. Arbeten som sker på statliga vägar utförs av Trafikverket och presenteras därför av dem.

Bild på vägskylt som betyder gatuarbete

 

Nytt bostadsområde Bergsäter

Ett av kommunens större projekt kommande år, är förberedelser för byggnation på området Bergsäter, mellan Fredriksberg och Stadsskogen.

Informationsfilm exploateringsområde Bergsäter (youtube)

Vatten– och avloppsledningar ska dras fram, gator, gång- och cykelvägar och grönområden ska anläggas innan bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende kan påbörjas.

Trafiken påverkas

– Det är ju ett stort och spännande projekt såklart, men vi vet också att det kommer påverka trafikmängden, framförallt på Grönahögsvägen mellan Tre Rosors väg och Bergsäter under en lång tid. Antalet arbetsfordon kommer öka markant, säger Jan-Ove Vilhelmsson, gatuingenjör på Ulricehamns kommun.

I samband med det förbereds även en ny gång- och cykelväg som förbinder det nya området med Fredriksberg.

Under hösten kommer en del sprängningsarbeten att göras för att färdigställa gatunätet/parkområdet. Det kan innebära vibrationer i marken för dem som bor eller rör sig i närheten, men de allra flesta kommer inte att påverkas.
Ulricehamns kommun beställer allt arbete av Ulricehamns Energi som är de som utför. Enligt tidplanen kommer vi vara en bit in på 2023 innan hela området är utbyggt.

Planen för Bergsäter

I den västra delen av planområdet förbereds ett område för villor (1 – 2 våningar). Öster om villaområdet möjliggörs det för radhus, parhus eller kedjehus i 2 – 3 våningar. Längst i öster tillåter detaljplanen flerbostadshus med upp till sex våningar. Området närmast Fredriksberg är planerad för vård och omsorg och är tänkt att byggas som samverkanshus med äldreboende och förskola.
Ett parkområde placeras i mitten av området för att vara tillgängligt för alla. Vid bäcken i den norra delen anläggs gång- och cykelväg som gör att olika områden knyts ihop och kan nås till fots eller via cykel på ett bra sätt.

Ny rondell Grönahögsvägen - Tre Rosors väg

Nu är arbetet igång för att bygga en cirkulationsplats i korsningen Tre Rosors väg och Grönahögsvägen.

Korsningen ska genom rondellen bli säkrare för framför allt cyklister och fotgängare. Den är också en förutsättning för framtidens ökade trafik i korsningen i och med utbyggnad av fler bostäder på Bergsäter och i Stadsskogen och den planerade skolan.
Samtidigt som cirkulationsplatsen byggs, tillgänglighetsanpassas och byggs busshållplatserna Fållan ut på båda sidor av Tre Rosors väg.

Hela arbetet väntas vara klart 15 oktober. Tre Rosors väg är framkomlig under hela projektet, men trafikflödet kommer att påverkas.

Arbetet utförs av Ulricehamns Energi.

För mer information
Ola Andersson
trafikingenjör
0321-59 52 07
ola.andersson@ulricehamn.se

Sturegatan

I samband med att bostäder byggs på Södra Kullagatan 1 kommer Sturegatan stängas av direkt söder om korsningen med Södra Kullagatan från augusti 2020. Gatan kommer att vara avstängd under ett drygt år.
Trottoaren mellan Sturegatan 10 och Södra Kullagatan är avstängd och gående hänvisas via gångvägen i Stureparken. Parkeringsplatserna (2 tim) från Sturegatan 10 till Kullagatan kan inte nyttjas under den period som avstängningen gäller.

Vid frågor

Mats Kindlund, gatuingenjör
Telefon: 0321-595297
E-post: mats.kindlund@ulricehamn.se

Byggnation Linden

I samband med att bostadsbyggnationen på fastigheten Linden påbörjas vecka 20 så kommer möjligheten att parkera utmed Lindängsvägens södra att begränsas. Parkering kommer istället kunna ske utmed Prästgårdsgatan.

Gångbanan på norra sidan av Jönköpingsvägen kommer stängas av mellan Nygatan och Bogesundsgatan och gående kommer istället hänvisas till andra sidan. Likadant gäller för gångbanan på östra sidan av Lindängsvägen, den kommer vara avstängd fram till Prästgårdsgatan.

Arbetet beräknas pågå under ca 1,5 år.
Man kommer börja med schaktarbeten, vilket innebär att det kommer vara mycket schakttransporter under de första veckorna.

Kontakt:
Mats Kindlund
Gatuingenjör
Telefon: 0321-595297
E-post: mats.kindlund@ulricehamn.se

 

Asfalteringar 2021

Under vecka 43-44 kommer förarbeten för beläggning att pågå enligt följande:

Banvallen – sträcka mellan Vist industriområde och Timmele.

Tack för att du visar hänsyn!

Tunnel Bäckebotomt

7 oktober startar reparationsarbeten vid tunneln under Tre Rosors väg vid Bäckebotomt.
Arbetet pågår till och med november.
Framkomligheten på Tre Rosors väg kommer under denna tid vara begränsad till ett körfält.

Tack för visad hänsyn!

Lindängsvägen

Mellan vecka 43 till vecka 6, 2022 kommer södra delen av Lindängsvägen helt stängas av p g a husmontering.
Omledning av gång- och cykeltrafik kommer ske via kvartersgatan på Lindängsvägen 5-9.

Vi tackar för visad hänsyn.

Ett av kommunens större projekt kommande år, är förberedelser för byggnation på området Bergsäter, mellan Fredriksberg och Stadsskogen.

Informationsfilm exploateringsområde Bergsäter (youtube)

Vatten– och avloppsledningar ska dras fram, gator, gång- och cykelvägar och grönområden ska anläggas innan bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende kan påbörjas.

Trafiken påverkas

– Det är ju ett stort och spännande projekt såklart, men vi vet också att det kommer påverka trafikmängden, framförallt på Grönahögsvägen mellan Tre Rosors väg och Bergsäter under en lång tid. Antalet arbetsfordon kommer öka markant, säger Jan-Ove Vilhelmsson, gatuingenjör på Ulricehamns kommun.

I samband med det förbereds även en ny gång- och cykelväg som förbinder det nya området med Fredriksberg.

Under hösten kommer en del sprängningsarbeten att göras för att färdigställa gatunätet/parkområdet. Det kan innebära vibrationer i marken för dem som bor eller rör sig i närheten, men de allra flesta kommer inte att påverkas.
Ulricehamns kommun beställer allt arbete av Ulricehamns Energi som är de som utför. Enligt tidplanen kommer vi vara en bit in på 2023 innan hela området är utbyggt.

Planen för Bergsäter

I den västra delen av planområdet förbereds ett område för villor (1 – 2 våningar). Öster om villaområdet möjliggörs det för radhus, parhus eller kedjehus i 2 – 3 våningar. Längst i öster tillåter detaljplanen flerbostadshus med upp till sex våningar. Området närmast Fredriksberg är planerad för vård och omsorg och är tänkt att byggas som samverkanshus med äldreboende och förskola.
Ett parkområde placeras i mitten av området för att vara tillgängligt för alla. Vid bäcken i den norra delen anläggs gång- och cykelväg som gör att olika områden knyts ihop och kan nås till fots eller via cykel på ett bra sätt.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 mars 2019, senast ändrad den 25 oktober 2021 av Sabina Eskil

Hjälpte informationen på denna sida dig?