Planerade gatuarbeten

Under 2024 görs ett antal större gatuarbeten i Ulricehamns kommun.

Det är Ulricehamns Energi AB och externa entreprenörer som utför dem. De arbeten som presenteras nedan utförs på kommunala gator. Arbeten som sker på statliga vägar utförs av Trafikverket och presenteras därför av dem.

Storgatan

Ulricehamn

På länken finner du aktuell information om Storgatan.

Information om ombyggnation av Storgatan

Upprustning murar och ny gång- och cykelväg Grönahögsvägen

Ulricehamn

Från Tre Rosors väg vid Grönahögsvägen och ner till Stenbockskolan via Sanatorievägen kommer Ulricehamns Kommun under 2023 att rusta upp befintliga stödmurar.
I samband med att murarna görs om och rustas upp kommer även den befintliga gångbanan att göras om till gång- och cykelväg. Detta genomförs för att skapa tryggare och säkrare miljö för både gående och cyklister.

Arbetet med upprustning av murar och den nya gång- & cykelvägen har pågått under hösten men kommer pausas under vintern.
Detta beror  på att Ulricehamns Energi AB måste byta ut och lägga om stora delar det VA nätet som ligger utmed Grönahögsvägen, Furuvägen och ner mot Villagatan. När det arbetet är utfört, beräknas arbetena med murar, gatan och gång- & cykelvägen utmed Grönahögsvägen att återupptas och pågå under våren 2024.

 

Karta över Ulricehamns Energis arbetsområde

Lilla Torget

Ulricehamns Energi kommer utföra vatten- och avloppsarbeten vid Lilla torget under perioden 23 januari till 30 maj.

Parkeringsplatserna på östra sidan av Grodparken kommer att vara avstängda under tiden som trafiken leds förbi avstängningen. När det gäller parkeringarna på Södra Kullagatan kommer de hållas öppna och det kommer vara möjligt att köra ut mot Boråsvägen. I övrigt kommer det råda genomfartsförbud.

Breddning av gata som ansluter Rönnåsen Etapp 2

Kommunen har tillsammans med entreprenören Ulricehamns Energi AB startat upp arbetet med att fylla upp och justera för den gata som ska ansluta till den nya industriområdet på Rönnåsen etapp 2.

Arbetet påbörjades i mitten av februari 2024 och beräknas vara klart under april månad. Vägen kommer då inte att vara klar i sitt slutförande utan är tänkt att vara en viktig länk under byggnationen av det nya industriområdet.

 

Rönnåsen Industriområde Etapp 2

Under april månad förväntas detaljplanen för Rönnåsen etapp 2 att antas. Området är beläget utmed riksväg 40 och den västliga delen av området gränsar till Rönnåsens industriområdet. Efter att detaljplanen har trätt i kraft kommer utbyggnaden av området att gå ut på förfrågan och förhoppningen är att kunna tilldela entreprenör för arbetet innan sommarsemesterperiod.

Utbyggnaden av området innebär att 5 st fastighetstomter om totalt 246 000 m2 för exploatering förbereds. Industriområdet kommer byggas ut med en huvudgata samt 2 st cirkulationsplatser med en parallellt gående gång- och cykelväg. Både gata samt gång- och cykelväg kommer bli belysta hela vägen.

Utbyggnaden och detaljplanen är baserad på massbalansering, vilket innebär att man räknar med att använda så mycket av det befintliga material som möjligt genom att massorna flyttas inom området.

Inom området finns ett specifikt område med identifierade torvmassor som kommer behöva skiftas ur för att kunna skapa byggbar mark, initialt kommer torven läggas inom området för möjliggöra urtorkning.

För hantering av dagvatten kommer diken och ledningar anläggas för att ansluta mot de dammar som kommer anläggas. Genom området löper Hillaredsån som under byggnationen måste beaktas och få minimal påverka.

Sanatorieskogen

I Sanatorieskogen i Ulricehamns östra delar är planen att det ska bli ett helt nytt bostadsområde, där det även finns kommunal service som en ny skola, gruppboende och ett psykiatriboende. I dagarna inleder vi arbetet.
Det nya området sträcker sig från Lassalyckan i norr till Grönahögsvägen i söder. En detaljplan har tagits fram och började gälla i november förra året.

Börjar i de södra delarna

 

Arbetet inleds i de södra delarna av området, vid Grönahögsvägen. Där ska första etappen av en väg genom området byggas. Första insatsen blir att ta ner skog där vägen ska gå. I inledningsskedet kommer det också dras fram vatten och avlopp till delar av området.
I ett senare skede är planen att börja med skolan. Det pågår en process att söka bygglov och sedan ska en entreprenör upphandlas. Förhoppningen är att arbetet med skolan kan inledas i vinter. Skolan har fått namnet Björkåsskolan och ska byggas i den södra delen av området. Byggnaden blir tre våningar hög med fasad i trä och ska rymma 550 elever.

Flera mötespunkter planeras

 

Arbetet kommer sedan fortsätta med övriga området. Förutom bostäder, skola, gruppboende och psykiatriboende planeras till exempel flera mötespunkter, som grillplats och lekplats. Samtidigt ska mycket av områdets natur bevaras.

 

 

Gång- och cykelvägar Vist Industriområde

Tidplan Q2 – Q3 2024
Information kommer uppdateras!

Storgatan 31

I samband med ombyggnad av gamla UT-huset, Storgatan 31, kommer övre delen av Färgaregränden stängas av för biltrafik.

Storgatan kommer vara öppen för trafik, men det kommer inte vara möjligt att parkera utmed sträckan. Arbetet planeras pågå till våren 2025.

Ulricehamn

På länken finner du aktuell information om Storgatan.

Information om ombyggnation av Storgatan

Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 mars 2019, senast ändrad den 22 maj 2024 av Sabina Eskil

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?