Planerade gatuarbeten

Under 2022 görs ett antal större gatuarbeten i Ulricehamns kommun. Det är Ulricehamns Energi AB och externa entreprenörer som utför dem. De arbeten som presenteras nedan utförs på kommunala gator. Arbeten som sker på statliga vägar utförs av Trafikverket och presenteras därför av dem.

Nytt bostadsområde Bergsäter

Ett av kommunens större projekt kommande år, är förberedelser för byggnation på området Bergsäter, mellan Fredriksberg och Stadsskogen.

Informationsfilm om exploateringsområdet Bergsäter på Youtube

Vatten– och avloppsledningar ska dras fram, gator, gång- och cykelvägar och grönområden ska anläggas innan bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende kan påbörjas.

Trafiken påverkas

– Det är ju ett stort och spännande projekt såklart, men vi vet också att det kommer påverka trafikmängden, framförallt på Grönahögsvägen mellan Tre Rosors väg och Bergsäter under en lång tid. Antalet arbetsfordon kommer öka markant, säger Jan-Ove Vilhelmsson, gatuingenjör på Ulricehamns kommun.

I samband med det förbereds även en ny gång- och cykelväg som förbinder det nya området med Fredriksberg.

Under hösten kommer en del sprängningsarbeten att göras för att färdigställa gatunätet/parkområdet. Det kan innebära vibrationer i marken för dem som bor eller rör sig i närheten, men de allra flesta kommer inte att påverkas.
Ulricehamns kommun beställer allt arbete av Ulricehamns Energi som är de som utför. Enligt tidplanen kommer vi vara en bit in på 2023 innan hela området är utbyggt.

Planen för Bergsäter

I den västra delen av planområdet förbereds ett område för villor (1 – 2 våningar). Öster om villaområdet möjliggörs det för radhus, parhus eller kedjehus i 2 – 3 våningar. Längst i öster tillåter detaljplanen flerbostadshus med upp till sex våningar. Området närmast Fredriksberg är planerad för vård och omsorg och är tänkt att byggas som samverkanshus med äldreboende och förskola.
Ett parkområde placeras i mitten av området för att vara tillgängligt för alla. Vid bäcken i den norra delen anläggs gång- och cykelväg som gör att olika områden knyts ihop och kan nås till fots eller via cykel på ett bra sätt.

Sturegatan 6

I samband med rivningsarbeten på Sturegatan 6 kommer del av Sturegatan att stängas av.

Trafik tillåts endast i sydlig färdriktning förbi avstängningen. Snedparkeringarna på västra delen av Norra Kullagatan kommer även vara avstängda.
Avstängningen gäller från den 23 maj och fram till september. Nybyggnation kommer sedan pågå till sommaren 2024 och kommer medföra inskränkningar för trafiken på både Sturegatan och Norra Kullagatan.

Byggnation Linden/Lindängsvägen

Mellan 27 september till 4 oktober kommer Lindängsvägen vara helt avstängd utanför hus nr 17.  Gångtrafik leds om via Prästgårdsgatan och Jönköpingsvägen.
Vi hoppas på överseende för detta och uppmanar alla till försiktighet.

Gångbanan på norra sidan av Jönköpingsvägen kommer stängas av mellan Nygatan och Bogesundsgatan och gående kommer istället hänvisas till andra sidan. Likadant gäller för gångbanan på östra sidan av Lindängsvägen, den kommer vara avstängd fram till Prästgårdsgatan.

Arbetet beräknas pågå under ca 1,5 år.

Frågor?

Mats Kindlund, gatuingenjör
Telefon: 0321-595297
E-post: mats.kindlund@ulricehamn.se

Alängsgatan

Ulricehamns kommun bygger om Alängsgatan för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Byggstart vecka 17. Arbetet beräknas pågå fram till vecka 42. Från och med slutet av augusti är Alängsgatan stängd för genomfartstrafik fram till färdigställande.

Översiktsbild, Alängsgatan (pdf)

Vegagatan Vegby

Under våren 2022 har UEAB påbörjat sanering av VA-ledningar. När arbetet är färdigställt kommer gatan att få ny beläggning med mera. Beläggningsarbetet utförs i Ulricehamns kommuns regi. Arbetet beräknas vara färdigställt under hösten 2022.

Utbyggnad gång- och cykelvägar utmed statliga vägar

Rånnaväg

I Rånnaväg planerar Ulricehamns kommun tillsammans med Trafikverket att bygga en gång- och cykelväg utmed Stora vägen och Norra vägen. Planerad byggstart är efter sommaren. Målet med utbyggnaden är att öka trafiksäkerheten genom samhället.

Järnvägstorget

Under vecka 38 till vecka 42 kommer Ulricehamns Energi att ersätta en äldre vattenledning mellan busstationen och Storgatan för att minska risken för läckor vid Järnvägstorget i framtiden.

Begränsad framkomlighet

Under vecka 38 kommer gatan i uppåtgående riktning att vara helt avstängd. Även gatan i nedåtgående riktning från infarten till Sturegatan kommer att vara avstängd. Under hela perioden kommer gågatans passage över Järnvägstorget att vara begränsad och infart till Sturegatan kommer inte att vara möjlig i uppåtgående riktning. Vi ber därför dig som trafikant att välja andra vägar och hoppas att du som påverkas har överseende med detta.

Frågor?

Ulricehamns Energi
0321-53 23 00

Storgatan

Tidigare i år beslutade våra folkvalda politiker att vi skulle påbörja planeringen av vår nya gågata. Nu har ett förslag tagits fram, men det är först i början av 2023 som beslut om ombyggnationen ska fattas.

Ombyggnation av Storgatan

Ett av kommunens större projekt kommande år, är förberedelser för byggnation på området Bergsäter, mellan Fredriksberg och Stadsskogen.

Informationsfilm om exploateringsområdet Bergsäter på Youtube

Vatten– och avloppsledningar ska dras fram, gator, gång- och cykelvägar och grönområden ska anläggas innan bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende kan påbörjas.

Trafiken påverkas

– Det är ju ett stort och spännande projekt såklart, men vi vet också att det kommer påverka trafikmängden, framförallt på Grönahögsvägen mellan Tre Rosors väg och Bergsäter under en lång tid. Antalet arbetsfordon kommer öka markant, säger Jan-Ove Vilhelmsson, gatuingenjör på Ulricehamns kommun.

I samband med det förbereds även en ny gång- och cykelväg som förbinder det nya området med Fredriksberg.

Under hösten kommer en del sprängningsarbeten att göras för att färdigställa gatunätet/parkområdet. Det kan innebära vibrationer i marken för dem som bor eller rör sig i närheten, men de allra flesta kommer inte att påverkas.
Ulricehamns kommun beställer allt arbete av Ulricehamns Energi som är de som utför. Enligt tidplanen kommer vi vara en bit in på 2023 innan hela området är utbyggt.

Planen för Bergsäter

I den västra delen av planområdet förbereds ett område för villor (1 – 2 våningar). Öster om villaområdet möjliggörs det för radhus, parhus eller kedjehus i 2 – 3 våningar. Längst i öster tillåter detaljplanen flerbostadshus med upp till sex våningar. Området närmast Fredriksberg är planerad för vård och omsorg och är tänkt att byggas som samverkanshus med äldreboende och förskola.
Ett parkområde placeras i mitten av området för att vara tillgängligt för alla. Vid bäcken i den norra delen anläggs gång- och cykelväg som gör att olika områden knyts ihop och kan nås till fots eller via cykel på ett bra sätt.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 mars 2019, senast ändrad den 30 september 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?