Informationsfilmer

Här har vi samlat filmer som kan ge svar på dina frågor som rör bygglov och anmälningsåtgärder.

Vad vill du veta mer om?

Bygglovsbefriade åtgärder

Ska du bygga nytt, ändra eller riva? Ta reda på när du behöver bygglov och inte.

Nybyggnad av bostadshus

Ska du bygga nytt bostadshus eller fritidshus? Ta reda på vad som gäller och vilka handlingar som behövs.

Tillbyggnad av bostadshus

Ska du göra en tillbyggnad på ditt bostadshus? Ta reda på vad som gäller och vilka handlingar som behövs.

Tekniska delen av lovprocessen

Ta reda på vad som gäller innan, under och efter bygget.

Attefallsåtgärder

Ska du bygga ett attefallshus eller en attefallstillbyggnad? Ta reda på vad som gäller och vilka handlingar som behövs.

Carport eller garage

Ska du bygga en carport eller garage till ditt hus? Ta reda på vad som gäller och vilka handlingar som behövs.

Utstakning

Ta reda på hur grovutstakning och finutstakning går till.

Bygglovsbefriade åtgärder

Nybyggnad av bostadshus

Tillbyggnad av bostadshus

Tekniska delen av lovprocessen

Attefallsåtgärder

Carport eller garage

Utstakning

Textversion av informationsfilmer

Bygglovsbefriade åtgärder

Ska du bygga nytt, ändra eller riva? Då kan man behöva ställa sig frågorna:

 • Kan jag göra det varsamt?
 • Behöver jag bygglov?

Du får bygga ett staket utan bygglov om staketet är högst 110 centimeter och har en genomsiktlighet på minst 50 procent. Staket som är högre eller tätare klassas som plank och kräver oftast bygglov. Du får uppföra ett plank eller mur vid uteplats på högst 1,8 meter, så länge det uppförs inom 3,6 meter från bostadens fasad och inte placeras närmare granne än 4,5 meter. Tänk på att utforma staket och plank så att det stämmer med områdets karaktär.

Om du vill ändra något på din byggnad ska du tänka på att ändringar ska utföras varsamt. Om ändringen är varsam mot byggnadens och områdets karaktär får du färga om fasaden, byta fasadbeklädnad och byta täckningsmaterial på taket utan bygglov vid en- och tvåbostadshus. Även om åtgärden är lovbefriad får den inte strida mot detaljplanens bestämmelser. Bygglov krävs om dina fönster och dörrar ändrar storlek, utseende eller placering. Det kan göras varsamt men kräver bra planering. Ta alltid hänsyn till byggnadens material, metod och ursprung.

Vid en- eller tvåbostadshus är det lovbefriat att bygga en altan om altangolvet inte är högre från marken än 1,8 meter och inte sträcker sig längre än 3,6 meter ut från bostadens fasad. Altanen får även skyddas med mur eller plank inom samma mått. Du får bygga skärmtak över altanen och uteplatsen. Skärmtakens sammanlagda yta får inte vara större än 15 kvadratmeter för att vara bygglovsbefriade. Vill du glasa in en uteplats räknas det som en tillbyggnad och kräver oftast bygglov. Glöm inte att få grannens godkännande om du bygger närmare än 4,5 meter mot tomtgräns.

Nybyggnad av bostadshus

Ska du bygga nytt bostadshus eller fritidshus? Då behöver du ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanerat område eller utanför detaljplanerat område. Detaljplanen reglerar vad och hur du får bygga på en fastighet. Detaljplanen reglerar vad byggnader får användas till, hur mycket man får bygga, placering, yttre utformning med mera. Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område är det inte reglerat vad och hur något får byggas. Sök därför gärna förhandsbesked först för att få svar på om det lämpar sig att bygga på platsen. Innan du ansöker om bygglov behöver du beställa en kartprodukt hos kommunen, kartprodukten blir ditt underlag till situationsplanen. Kartprodukten innehåller information om fastighetens storlek, höjder, gränser, anslutningspunkter för vatten och avlopp samt detaljplanens bestämmelser. I en ansökan om bygglov för nybyggnad
av enbostadshus eller fritidshus behöver du lämna in följande handlingar:

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Markplaneringsritning
 • Anmälan om certifierad kontrollansvarig

Gemensamt för de handlingar som ska lämnas in är att de ska vara fackmannamässigt utförda. Beroende på förutsättningarna på platsen kan ytterligare handlingar behövas under handläggningens gång. I din ansökan får du lämna uppgifter om vad det är för lov du söker, vilken fastighet det gäller samt lämna dina kontaktuppgifter. Fyll i uppgifter om area, materialval, kulör med mera. Kom ihåg att signera din ansökan innan du skickar in den.

På situationsplanen ska du rita in byggnadens placering och hur tomten ska disponeras. För att bestämma byggnadens placering behövs måttsättning med tre vinkelräta mått från fastighetsgräns varav två till samma hushörn. Det kan behövas en markplaneringsritning om det är stora nivåskillnader på tomten. Tillsammans med marklinjerna på fasadritningarna ger det en god bild om hur tomten kommer att se ut efter byggnationen.

En markplaneringsritning ska visa hur marken är tänkt att anordnas med parkeringar, slänter och gångytor med lutningsförhållanden.

Fasadritningarna ska visa hur byggnadens alla fasader kommer att se ut. De ska även visa storlek och placering för fönster och dörrar samt blivande och befintliga marklinjer.

Planritningen ska redovisa vilka funktioner som finns i huset och ska visa rummens användning, öppningsmått, fast inredning samt alla utvändiga mått. Entréplan ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Sektionsritningen är ett vertikalt tvärsnitt genom byggnaden där grundläggning, väggar, bjälklag, tak, rumshöjd, byggnadshöjd, nockhöjd och färdig golvhöjd redovisas.

Tillbyggnad av bostadshus

Ska du göra en tillbyggnad på ditt bostadshus? Då behöver du ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanerat område eller utanför detaljplanerat område. Om tillbyggnaden kräver bygglov behöver du lämna in följande handlingar:

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Foton som redovisar befintlig byggnad över samtliga fasader
 • Kontrollplan, vid enklare ärenden
 • Anmälan om kontrollansvarig, om det krävs

Gemensamt för de handlingar som ska lämnas in är att de ska vara fackmannamässigt utförda. I din ansökan får du lämna uppgifter om vad det är för lov du söker, vilken fastighet det gäller samt lämna dina kontaktuppgifter. Fyll i uppgifter om area, materialval, kulör med mera. Kom ihåg att signera din ansökan innan du skickar in den.

Situationsplanen ska vara baserad på en kartprodukt och ska visa vart på fastigheten tillbyggnaden placeras. Tillbyggnaden ska ritas in skalenligt och vara måttsatt med utvändiga mått med längd och bredd. Tillbyggnadens placering ska vara måttsatt till ett hushörn och till närmaste fastighetsgräns. Redovisa färdig golvnivå i förhållande till den befintliga byggnaden.

Fasadritningarna ska visa hur byggnadens alla fasader kommer att se ut. De ska även visa storlek och placering för fönster och dörrar samt blivande och befintliga marklinjer.

Planritningen ska redovisa vilka funktioner som finns både i befintligt hus och tillbyggnaden och ska visa rummens användning, öppningsmått, fast inredning samt alla utvändiga mått. Tillbyggnaden ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Sektionsritningen är ett vertikalt tvärsnitt genom byggnaden där grundläggning, väggar, bjälklag, tak, rumshöjd, byggnadshöjd, nockhöjd och färdig golvhöjd redovisas.

Tekniska delen av lovprocessen

När du fått ditt bygglov beviljat är det några saker att tänka på innan, under och efter bygget. Du behöver alltid ha ett startbesked innan du får börja bygga och ett slutbesked innan du får använda byggnaden. Tekniskt samråd hållas i de ärenden där det krävs en kontrollansvarig. Du får en kallelse till tekniskt samråd, där får du reda på vilka handlingar som ska lämnas in. På det tekniska samrådet går vi igenom arbetets planering, byggherrens förslag till kontrollplan, konstruktionshandlingar och behovet av arbetsplatsbesök.

Ett startbesked är ett beslut som fattas när du har visat att projektet kan antas uppfylla all krav som ställs enligt lagstiftningen. Vid arbetsplatsbesöket medverkar kontrollansvarig för att gå igenom att kontrollplanen och bygglovet följs. I enklare ärenden krävs det inget arbetsplatsbesök.

När byggnationen är färdigställd behöver du skicka in en begäran om slutbesked. I de ärenden som har haft tekniskt samråd har man ett slutsamråd på platsen. Ett slutbesked utfärdas när de krav som ställts i startbeskedet är uppfyllda. Slutbeskedet är en förutsättning för att byggnaden ska få användas.

Attefallsåtgärder

Attefallsåtgärder är ett sammanfattande namn för åtgärder som får utföras vid en- och tvåbostadshus, speciellt inom detaljplanerat område. Attefallsåtgärder kräver inte bygglov men du behöver göra en anmälan och invänta startbesked innan du får börja bygga.

Attefallsåtgärder får inte utföras på byggnader som är särskilt värdefulla eller ligger inom ett område som bedöms som särskilt kulturhistoriskt värdefullt. Du som har ett en- eller tvåbostadshus får uppföra fristående attefallshus med en byggnadsarea på högst 30 kvadratmeter och 4 meter i nockhöjd. Attefallshusen kan uppföras som garage, förråd, gäststuga eller liknande.

Du har även möjlighet att göra en attefallstillbyggnad med en bruttoarea på högst 15 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte vara högre än den befintliga byggnadens nockhöjd. I en anmälan om attefallsåtgärder för en- och tvåbostadshus behöver du lämna in följande handlingar:

 • Anmälan
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Konstruktionshandlingar
 • Kontrollplan, vid enklare ärenden
 • Anmälan om kontrollansvarig, om det krävs
 • Materialinventering av bygg- och rivningsavfall
 • Brand-PM om brandskyddet påverkas

Tänk på att du inte får bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen utan grannens medgivande. Som granne räknas alla som är fastighetsägare. En attefallsåtgärd får inte placeras närmare än 4,5 meter från allmän plats som är väg, gata, natur eller park.

Carport eller garage

Ska du bygga en carport eller garage till ditt hus? Då behöver du ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanerat område eller utanför detaljplanerat område. Om komplementbyggnaden kräver bygglov behöver du lämna in följande handlingar:

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Kontrollplan, vid enklare ärenden
 • Anmälan om kontrollansvarig, om det krävs

Gemensamt för de handlingar som ska lämnas in är att de ska vara fackmannamässigt utförda. Situationsplanen är baserad på en kartprodukt och ska visa vart på fastigheten
komplementbyggnaden kommer att placeras och hur tomten kommer att disponeras. För att bestämma byggnaden placering behövs den måttsättas med tre vinkelräta mått från fastighetsgräns varav två till samma hushörn.

Fasadritningarna ska visa hur byggnadens alla fasader kommer att se ut. De ska även visa storlek och placering för fönster och dörrar samt blivande och befintliga marklinjer.

Planritningen ska visa byggnadens planlösning och vara måttsatt med utvändiga mått.

Utstakning

Innan du börjar bygga kan det behövas en utstakning för att säkerställa att huset kommer på rätt plats. I bygglovet finns en situationsplan där placeringen har fastställts. Placeringen är låst med tre mått från fastighetsgräns, varav två till samma hushörn. Måtten skall vara vinkelräta från fastighetsgräns eller radien från gränspunkt. Det är du som byggherre som ansvarar för att det som ska uppföras byggs på den position och den höjd som situationsplanen visar.

Det finns två olika typer av utstakning, grovutstakning och finutstakning. För att veta var på tomten man ska börja göra markarbeten kan en grovutstakning vara till bra hjälp. Grovutstakning görs oftast innan sprängning, schaktning eller fyllning. Då finns förutsättning för att markarbetet utförs på rätt plats och profilerna som ska användas vid finutstakning blir rätt placerade. Ofta sätts en höjdfix ut vid grovutstakningen.

Finutstakning innebär att byggnadsverkets fasadläge i plan stakas ut på platsen. Inför en finutstakning ska det finnas profiler uppsatta på platsen. Vid finutstakning markerar mätteknikern byggnadsverkets läge på profilerna med spikar och ritar ut höjd på profilerna. Byggarna kan sedan spänna linor mellan spikarna och får på så sätt fram rätt placering av husets hörn. Byggaren kontrollerar utsättningen genom att mäta längder och diagonaler, på så sätt säkerställs att utsättningen blivit rätt. Mätteknikern dokumenterar utstakningen i ett mätningsprotokoll och lämnar protokollet till den om beställt mätuppdraget. Vill ni att kommunen ska utföra utsättningen behöver ni göra en beställning via vår e-tjänst. Det är bra att göra det i god tid så kommunens kart- och mätfunktion hinner kolla på handlingarna och förbereda utsättningen. Extern utsättare behöver vara godkänd av miljö- och byggnämnden.

Lägeskontroll är en kontroll av att byggnaden är placerad på rätt ställe och i rätt höjdläge. Lägeskontrollen ska göras när kantelementen eller formen till grunden är färdig men innan gjutning av plattan påbörjas. Byggherren har då möjlighet att kontrollera att placering stämmer med beslutade ritningar och rätta till eventuella avvikelser. Protokoll från lägeskontrollen ska skickas in till Ulricehamns kommuns byggfunktion.

Ska du bygga nytt, ändra eller riva? Då kan man behöva ställa sig frågorna:

 • Kan jag göra det varsamt?
 • Behöver jag bygglov?

Du får bygga ett staket utan bygglov om staketet är högst 110 centimeter och har en genomsiktlighet på minst 50 procent. Staket som är högre eller tätare klassas som plank och kräver oftast bygglov. Du får uppföra ett plank eller mur vid uteplats på högst 1,8 meter, så länge det uppförs inom 3,6 meter från bostadens fasad och inte placeras närmare granne än 4,5 meter. Tänk på att utforma staket och plank så att det stämmer med områdets karaktär.

Om du vill ändra något på din byggnad ska du tänka på att ändringar ska utföras varsamt. Om ändringen är varsam mot byggnadens och områdets karaktär får du färga om fasaden, byta fasadbeklädnad och byta täckningsmaterial på taket utan bygglov vid en- och tvåbostadshus. Även om åtgärden är lovbefriad får den inte strida mot detaljplanens bestämmelser. Bygglov krävs om dina fönster och dörrar ändrar storlek, utseende eller placering. Det kan göras varsamt men kräver bra planering. Ta alltid hänsyn till byggnadens material, metod och ursprung.

Vid en- eller tvåbostadshus är det lovbefriat att bygga en altan om altangolvet inte är högre från marken än 1,8 meter och inte sträcker sig längre än 3,6 meter ut från bostadens fasad. Altanen får även skyddas med mur eller plank inom samma mått. Du får bygga skärmtak över altanen och uteplatsen. Skärmtakens sammanlagda yta får inte vara större än 15 kvadratmeter för att vara bygglovsbefriade. Vill du glasa in en uteplats räknas det som en tillbyggnad och kräver oftast bygglov. Glöm inte att få grannens godkännande om du bygger närmare än 4,5 meter mot tomtgräns.

Publicerat av Elin Ohlsson den 30 januari 2024, senast ändrad den 13 februari 2024

Hjälpte informationen på denna sida dig?