Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Utsläpp av spillvatten räknas som miljöfarlig verksamhet och som fastighetsägare är du ansvarig för att avloppsanläggningen fungerar och renar spillvattnet som den ska.

Kommunens tillsyn av enskilda avlopp

Miljö- och byggenheten kontrollerar enskilda avlopp med syftet att hitta de avloppsanläggningar som inte uppfyller dagens reningskrav.

Kommunens tillsyn av enskilda avlopp

Tillstånd till ny avloppsanläggning

Innan du anlägger ett nytt avlopp för spillvatten, måste du söka tillstånd hos miljöenheten i Ulricehamns kommun. Observera att det även krävs tillstånd för att åtgärda befintlig avloppsanläggning. Om det gäller en enklare anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten krävs vanligtvis bara en anmälan till kommunen. I vissa fritidshusområden krävs dock tillstånd även för dessa anläggningar. Kontakta miljöenheten för att få svar på om din fastighet ligger inom berört område.

Tillståndsansökan

Det går att skicka in själva ansökningshandlingen och komplettera med övriga delar i efterhand. Det senare gäller framförallt om ditt avlopp omfattas av vår avloppstillsyn och har de tidsramarna att förhålla sig till.

Ansökan om tillstånd eget avlopp (pdf)

Tillsammans med ansökningsblanketten behövs en teknisk beskrivning:

Med ansökan och den tekniska beskrivningen ska även en situationsplan bifogas. Kartunderlaget bör vara i skala mellan 1:400 och 1:1000 och ska redovisa följande:

 • Ungefärlig placering av slamavskiljare, efterföljande reningsanläggning samt eventuellt nivårör.
 • Närliggande dricksvattenbrunnar – Som riktvärde kan brunnar inom 30 m avstånd ovanför utsläppspunkt och 100 m nedströms utsläppspunkt markeras på kartan.
 • Grundvattnets rörelseriktning
 • Energibrunnar och jordvärmeanläggningar
 • Uppställningsplats för slamtömningsfordon

Som kartunderlag kan du använda kommunens karttjänst

Ärendet handläggs

Ansökan handläggs först då den är komplett med bilagor (situationsplan och en beskrivning av den avloppsanläggning som är planerad). Räkna med handläggningstid upp till 8 veckor. Ligger din fastighet inom strandskyddsområde eller om grannar berörs kan handläggningstiden förlängas på grund av att fler personer involveras.

Entreprenörsrapport

När avloppsanläggningen är färdigställd, ska entreprenören fylla i en entreprenörsrapport som ska skickas till miljöenheten. Det är väldigt viktigt att denna kommer in i god tid så att en avloppsanläggningen kommer in i slamtömningsregistret, och inte riskerar att förstöras. Entreprenörsrapporten skickas in via vår e-tjänst (länk).

Behålla befintlig trekammarbrunn

Om du behåller den gamla brunnen när du anlägger en ny infiltrationsanläggning finns en risk att dess kapacitet är nedsatt och att infiltrationsanläggningen belastas mer än nödvändigt och får en förkortad livslängd. Tänk också på att det påverkar den garanti som gäller för markentreprenadarbeten enligt konsumentlagstiftningen. Om befintlig slamavskiljare ska återanvändas vid inrättande av ny avloppsanordning är det viktigt att slamavskiljarens funktion kontrolleras. Kontrollen görs främst för att säkerställa att slamavskiljarens väggar är hela så att avloppsvatten inte läcker ut och förorenar miljön eller närliggande dricksvattentäkter, men också för att se att inget markvatten läcker in i slamavskiljaren och belastar efterkommande reningssteg. Vi tillåter att en befintlig slamavskiljare (trekammarbrunn) behålls om den täthetskontrollerad och är i gott skick. Använd blanketten för täthetskontroll, Täthetskontroll befintlig slamavskiljare (pdf)

Förarbete

Installera nivårör

Om du planerar att ordna med en ny markinfiltration rekommenderar vi att du installerar ett nivårör för att kontrollera högsta grundvattennivå.

Under vinterhalvåret står grundvattnet som högst. Du kan söka tillstånd utan att först ha satt in ett nivårör, men då kommer vi göra en uppföljande kontroll av avloppsanläggningen efter att den färdigställts. Det finns alltid en risk att den inte kommer godkännas till följd av att skyddsavståndet till grundvattnet inte är tillräckligt.

Informationsblad för grundvattennivårör (pdf)

Miljöenheten samråder gärna med dig dom ska ansöka om tillstånd och eventuell entreprenör. Vi gör också besök på plats men ansvaret ligger på dig att med hjälp av entreprenör göra de undersökningar och val som ligger till grund för ansökan.

Ulricehamns kommuns karttjänst

I kartan hittar du information om din fastighet till exempel ligger inom vattenskyddsområde eller område för kommunalt vatten och avlopp.

Karta över Ulricehamns kommun

Riktlinjer

Generella riktlinjer vid prövning

En bedömning görs i varje enskilt fall. Avvikelser kan förekomma.

Hög och normal skyddsnivå

Vid anläggning av nya avlopp tillämpas normal skyddsnivå för miljöskydd och hälsoskydd. Hög skyddsnivå för hälso- och miljöskydd exkl. reduktionskrav för kväve, tillämpas i primär ock sekundär skyddszon för vattenskyddsområden. Avvikelser kan förekomma då en prövning görs i varje enskilt fall

Sluten tank

Det är en typ av avloppsanläggning som vi inte bedömer som en långsiktigt hållbar lösning i permanent- eller fritidsbostad då den inte renar vattnet utan är beroende av tömning och rening på annan plats. Installation av WC i en fritidsbostad kan vara en åtgärd som leder till ökat nyttjande, ibland till permanentboende. Det kan medföra ett stort behov av slamtömning och onödiga transporter. Innehållet från slutna tankar har en negativ påverkan på slamhanteringen i stort. Slutna tankar tillåts därför endast där WC ska ordnas i speciella verksamheter och sammanhang, ofta i samband med att tillståndet att nyttja den slutna tanken tidsbegränsas med hänsyn till en uppskattning av hur länge behovet för avlopp finns.

Skyddsavstånd

 • Grundvatten/berg (vid markinfiltration) = 1 m
 • Grävd brunn = 30 – 50 m
 • Borrad brunn = 20 – 30 m
 • Bergvärme = 20 – 30 m
 • Jordvärme = 2 – 5 m
 • Ytvatten = 25 m (Sjö) / 15 m (vattendrag)
 • Diken = 5 – 10 m
 • Skyddsvärda träd = diametern i brösthöjd gånger 15 (m)

Dimensioneringskrav

 • Permanentbostad och fritidshus = 850 liter per dygn (l/d) minimum

Markinfiltrationer

Genomsläpplighet (LTAR) Markinfiltration som tillåts Minimistorlek
< 15 l/m2/d Markbädd 20 m2 (80 cm 0-8)

30 m(60 cm 0-8)*

15-25 l/m2/d Förstärkt infiltration – min 30 cm lager 0-8mm 30 m2
25-30 l/m2/d Förstärkt infiltrationsanl. 25 m2
25-30 l/m2/d Konventionell infiltrationsanl. 40 m2
30-40 l/m2/d Konventionell infiltrationsanl. 30 m2

*60 cm reningslager i markbädd godkänns endast om den kan förväntas ha funktionen av en förstärkt infiltration.

Övrigt

Uppställningsplats slamfordon
Horisontellt = 15 m, Vertikalt = +6 m

Vattenfilter
Vatten som kan störa en avloppsanläggnings funktion får ej anslutas till nya avloppsanläggning (villkoras). Det gäller främst backspolning från Järn/Mangan-filter och (ovanligt) avhärdningsfilter med salt (NaCl) som jonbytare.

Brunnslock
Lock eller manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. Om locket kan dras i sidled får locket väga högst 35 kg., om inte särskilda skäl föreligger.

Ändring av befintligt avlopp

Om du planerar att exempelvis bygga ett extra badrum, inrätta en bubbelpool eller något annat som kan ändra avloppsvattnets mängd eller sammansättning, krävs en anmälan om ändring av befintligt avlopp.

För att anmäla detta använder ni samma blankett som för ansökan om tillstånd. Var noga med att beskriva vilka ändringar det handlar om, och vilken omfattning den ändrade belastningen beräknas medföra. Redogör också för den befintliga avloppsanläggningens utformning och ålder så noggrant som möjligt.

Ansökan om tillstånd för eget avlopp (pdf)

Entreprenörer

En avloppsentreprenör kan hjälpa dig med att se ut en lämplig plats för avloppet samt föreslå olika tekniklösningar. Du som fastighetsägare har 10 års reklamationsrätt på de markarbeten som du får utfört.

Hitta godkända entreprenörer

Hitta diplomerade entreprenörer hos Avloppsguiden.

Avloppsguiden

Miljöenheten har en lista med verksamma entreprenörer. Välkommen att kontakta oss.

miljo@ulricehamn.se

Enskilt avlopp vid bygglov

I samband med att du söker bygglov för nybyggnation, komplementbyggnader eller tillbyggnad av befintlig bostad, kontrollerar miljöenheten hur vatten och avlopp är tänkt att ordnas.

Om bedömningen görs att en befintlig avloppsanläggning inte är tillräckligt dimensionerad eller uppfyller dagens krav på rening, måste anläggningen åtgärdas eller kompletteras. Som regel gäller att det ska finnas en godkänd avloppslösning för att slutbesked ska kunna meddelas i bygglovsärendet.

Tillstånd att anlägga en ny avloppsanläggning ingår inte i bygglovet utan det hanteras i en separat ansökan. Läs mer under fliken Ansökan, handläggning och entrepenörsrapport av nytt avlopp.

Områden med särskilda förutsättningar

Näsboholm

I detaljplanen för Näsboholm så är det förberett för att anlägga en eller flera gemensamhetsanläggningar för att säkerställa den långsiktiga avloppsförsörjningen för området. Miljö- och byggnämnden får inte meddela tillstånd till enskilda avloppsanläggningar i strid mot denna detaljplan, och därav behöver vi vara restriktiva kring hur vi hanterar tillstånd till nya avlopp i området som riskerar att försvåra planens genomförande. Vi ger som regel inte tillstånd till nya avloppsanläggningar placerade utanför de områden som i detaljplanen är förberedda för gemensamhetsanläggningar för avlopp.

Om åtgärder behöver göras kring befintliga avloppslösningar så kan i enskilda fall tidsbegränsade avloppstillstånd medges. I de ärenden som uppstår så utgår Miljö- och byggnämnden från att det behöver komma till stånd en omställning av avloppsförsörjningen i området i enlighet med detaljplanen.
I samband med prövning av vissa lovpliktiga åtgärder så kan det krävas en granskning av den befintliga VA-försörjningen, och att möjligheten till byggande påverkas av frågor kopplat till avloppsförsörjningen i området. Har ni frågor i enskilda ärenden kring hur vi hanterar avloppsfrågan så är ni välkommen att kontakta oss.

Udden – Lingåsen, Vegby

Detta område ingår i kommunens utbyggnadsplan för allmän (kommunal) VA-försörjning. I planen har en bedömning gjorts att området på medellång sikt (2027-2037) kan bli aktuellt att börja planera för anslutning till allmänt VA. Bedömningen grundar sig dels på antaganden om statusen på den befintliga VA-försörjningen och andelen permanentboende i området, samt dels av att föreslaget LIS-område för bostäder förverkligas i anslutning till befintlig fritidshusbebyggelse.

Oavsett om LIS-området kommer att bebyggas så kan det bli aktuellt att ansluta området till allmänt VA om andelen permanentboende och önskan om högre boendestandard ökar i fritidshusområdet. Miljö- och byggnämnden har ett ansvar att beakta en utveckling av befintlig fritidshusbebyggelse utifrån detta, vilket har en restriktiv inverkan i tillståndsprövningen av nya avloppsanläggningar. VA-försörjningen har i sin tur också som regel inverkan i frågor om bygglov.

Mogden

Ny detaljplan för området antogs av kommunstyrelsen 2022-06-02 §164/2022. Det innebär att området planeras ingå i verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten. Arbetet med att bygga ut det allmänna VA-ledningsnätet förväntas påbörjas 2024. Det innebär att en anslutning till kommunalt VA kommer bli aktuell för samtliga fastighetsägare.

För att inte försvåra anslutningen till det allmänna VA-nätet så medger inte Miljö- och byggnämnden tillstånd till nya avloppsanläggningar inom det aktuella området. Har ni frågor i enskilda ärenden kring hur vi bedömer frågor om avlopp så är ni välkommen att kontakta oss.

Frågor och svar

Jag behöver ordna med ett nytt avlopp, var börjar jag?

När du bestämt dig för att anlägga ett nytt avlopp bör du så snart som möjligt kontakta en entreprenör. De har ofta mycket att göra så var ute i god tid. Prata om vilken typ av avlopp som är lämpligast där du bor och var avloppet skulle kunna placeras. Entreprenörerna vet sedan oftast hur resten av processen fortlöper och brukar vara behjälpliga i detta.

Vilken typ av avlopp ska jag välja?

I Ulricehamn består mer än 95 procent av anläggningarna av en slamavskiljare (trekammarbrunn) med rening av vattnet i någon form av efterföljande markinfiltration. Det som är avgörande är som regel markförhållanden som genomsläpplighet och avstånd till berg och grundvatten. Detta är en beprövad teknik som kännetecknas av hög driftsäkerhet och bra smittskydd, förutsatt att projekteringen är väl utförd.

Tillstånd till nya slutna tankar ger vi endast i undantagsfall, t.ex. för verksamheter med mycket begränsade behov, eller som tillfällig lösning i väntan på att en långsiktig lösning kan ordnas för att ersätta en befintlig uttjänt avloppslösning.

Får jag göra anläggningsarbetet själv?

Ja, förutsatt att du har den tekniska kompetens som krävs för att projektera och anlägga avloppsanläggningen. Det är fastighetsägarens ansvar att redovisa hur avloppsvattnet kan tas om hand och renas på ett tillfredsställande sätt.

Jag ska installera ett reningsfilter för mitt dricksvatten, kan det påverka mitt avlopp?

Vattenfilter som använder backspolning för att upprätthålla reningsförmågan kräver att vattnet från backspolningen kan omhändertas separat och inte avledas till avloppsanläggningen för hushållsspillvattnet. Backspolningsvatten kan beroende på typ innehålla höga halter av t.ex. järn/mangan eller klor som påverkar de biologiska processerna i avloppsanläggningen negativt. Det kan också medföra en hydraulisk överbelastning av systemet. Vatten från backspolning kan ofta hanteras på samma sätt som dagvatten, är du osäker på hur det ska hanteras kan du kontakta oss.

Fast avgift

En fast avgift tas ut för tillståndet som täcker kostnader för bland annat platsbesök, handläggning och efterföljande granskning av entreprenörsrapport.

Taxor och avgifter

Innan du anlägger ett nytt avlopp för spillvatten, måste du söka tillstånd hos miljöenheten i Ulricehamns kommun. Observera att det även krävs tillstånd för att åtgärda befintlig avloppsanläggning. Om det gäller en enklare anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten krävs vanligtvis bara en anmälan till kommunen. I vissa fritidshusområden krävs dock tillstånd även för dessa anläggningar. Kontakta miljöenheten för att få svar på om din fastighet ligger inom berört område.

Tillståndsansökan

Det går att skicka in själva ansökningshandlingen och komplettera med övriga delar i efterhand. Det senare gäller framförallt om ditt avlopp omfattas av vår avloppstillsyn och har de tidsramarna att förhålla sig till.

Ansökan om tillstånd eget avlopp (pdf)

Tillsammans med ansökningsblanketten behövs en teknisk beskrivning:

Med ansökan och den tekniska beskrivningen ska även en situationsplan bifogas. Kartunderlaget bör vara i skala mellan 1:400 och 1:1000 och ska redovisa följande:

 • Ungefärlig placering av slamavskiljare, efterföljande reningsanläggning samt eventuellt nivårör.
 • Närliggande dricksvattenbrunnar – Som riktvärde kan brunnar inom 30 m avstånd ovanför utsläppspunkt och 100 m nedströms utsläppspunkt markeras på kartan.
 • Grundvattnets rörelseriktning
 • Energibrunnar och jordvärmeanläggningar
 • Uppställningsplats för slamtömningsfordon

Som kartunderlag kan du använda kommunens karttjänst

Ärendet handläggs

Ansökan handläggs först då den är komplett med bilagor (situationsplan och en beskrivning av den avloppsanläggning som är planerad). Räkna med handläggningstid upp till 8 veckor. Ligger din fastighet inom strandskyddsområde eller om grannar berörs kan handläggningstiden förlängas på grund av att fler personer involveras.

Entreprenörsrapport

När avloppsanläggningen är färdigställd, ska entreprenören fylla i en entreprenörsrapport som ska skickas till miljöenheten. Det är väldigt viktigt att denna kommer in i god tid så att en avloppsanläggningen kommer in i slamtömningsregistret, och inte riskerar att förstöras. Entreprenörsrapporten skickas in via vår e-tjänst (länk).

Behålla befintlig trekammarbrunn

Om du behåller den gamla brunnen när du anlägger en ny infiltrationsanläggning finns en risk att dess kapacitet är nedsatt och att infiltrationsanläggningen belastas mer än nödvändigt och får en förkortad livslängd. Tänk också på att det påverkar den garanti som gäller för markentreprenadarbeten enligt konsumentlagstiftningen. Om befintlig slamavskiljare ska återanvändas vid inrättande av ny avloppsanordning är det viktigt att slamavskiljarens funktion kontrolleras. Kontrollen görs främst för att säkerställa att slamavskiljarens väggar är hela så att avloppsvatten inte läcker ut och förorenar miljön eller närliggande dricksvattentäkter, men också för att se att inget markvatten läcker in i slamavskiljaren och belastar efterkommande reningssteg. Vi tillåter att en befintlig slamavskiljare (trekammarbrunn) behålls om den täthetskontrollerad och är i gott skick. Använd blanketten för täthetskontroll, Täthetskontroll befintlig slamavskiljare (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 30 november 2017, senast ändrad den 15 februari 2024 av Julia Martinsson Heinänen

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?