Dina skyldigheter som fastighetsägare och hyresvärd

Här finner du som fastighetsägare och hyresvärd samlad information om dina skyldigheter.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

  Obligatorisk ventilationskontroll En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras regelbundet med undantag för en- och tvåbostadshus. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Olika krav för olika byggnader Om du äger ett en- eller tvåbostadshus finns det inga krav på återkommande besiktningar då genomförs endast en första installationsbesiktning när ett…

Lägenhetsregistret

Som fastighetsägare till flerbostadshus eller småhus med flera lägenheter är du skyldig att anmäla din fastighet till lägenhetsregistret. Du är även skyldig att hålla informationen om din lägenhet aktuell. Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Lantmäteriet ansvarar för registret, men det är planenheten i Ulricehamns kommun som är registerförare i kommunen. Uppgift…

Skötsel av gator och gångbanor vintertid

Du som fastighetsinnehavare vintertid ansvarar för att: Sanda och skotta gångbana/gångväg eller trottoar utanför tomten. Snö och istappar från taket tas bort. Isbildning på trottoaren som orsakats av vatten från stuprännor åtgärdas. Snö läggs på ett sätt så att det blir fri sikt vid fastigheten. Hålla rännstensbrunnen fri så att snön har någonstans att ta vägen när…

Sotning och brandskyddskontroll

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Det enda sättet att hålla elden och brandfaran borta är att kontinuerligt rengöra i skorstenen. Ju tidigare fel och brister upptäcks hos en anläggning eller eldstad desto mer minimeras risken för brand. Några viktiga områden att kontrollera: Sotbildning och beläggningar Eventuella…

Vilda och häckande fåglar

Fastighetsägare bär huvudansvaret för att lösa problemet med störande fåglar. Det är viktigt att fastighetsägaren skapar en omgivning som inte i onödan lockar till sig fåglar och skadedjur. Det här kan fastighetsägaren göra för att hålla borta kajor och andra störande fåglar: Håll gårdar och grönytor rena från pinnar, kvistar med mera. Fåglarna använder sådant…

Detaljplaneinformation

  Om du i egenskap av hyresvärd tar emot information från kommunen att det finns möjlighet att skicka in synpunkter på detaljplaneförslag är kommunen tacksamma om du sprider budskapet vidare till hyresgästerna. Som hyresvärd har du ingen skyldighet att informera hyresgästerna men de räknas som sakägare om de bor i en fastighet som ligger nära…

Skötsel av häckar och buskar

Som fastighetsägare är du skyldig att inte låta växtligheten på din tomt skymma sikt, försvåra framkomlighet eller orsaka andra trafikfaror för trafikanter och fotgängare. Genom att klippa häckar och buskar i närheten av gator och gång- och cykelvägar bidrar du till ökad trafiksäkerhet. Detta gäller för växtligheten på din tomt Det ska vara fri sikt i…

Flytt av felparkerade fordon

  Om ett registrerat fordon står felaktigt uppställt på mark som tillhör dig som fastighetsägare är det ditt ansvar att meddela fordonsägaren att fordonet måste flyttas. Om fordonsägaren efter tillsägelse från markägare inte flyttar sitt fordon finns möjlighet att begära flyttning av fordonet. Begäran görs till Ulricehamns kommun. Vid flyttning av fordon från kvartersmark/tomtmark faktureras…

Parkeringsnorm

Parkeringsnormen är kommunens sätt att styra tillgången på parkering för både bil och cykel. Normen sätter gräns för det minst antal parkeringsplatser som ska tillhandahållas, både när det gäller bil och cykel. Utgångspunkten är att parkering alltid ska lösas inom den egna fastigheten. Efterfrågan på parkeringar varierar stort i kommunen och förutsättningarna ser olika ut…

Hjälpte informationen på denna sida dig?