Dina skyldigheter som fastighetsägare och hyresvärd

Som fastighetsägare och hyresvärd har du ett antal skyldigheter. Här hittar du information om dessa.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras regelbundet med undantag för en- och tvåbostadshus. Syftet är att mäta om inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Olika krav för olika byggnader Beroende på vilken byggnad och vilken typ av ventilationssystem byggnaden har, genomförs besiktning var tredje eller sjätte år. Om du äger ett en- eller tvåbostadshus finns…

Anmäl din fastighet till Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Lantmäteriet ansvarar för registret, men det är planenheten i Ulricehamns kommun som är registerförare i kommunen. Skyldighet att anmäla din fastighet till registret Som fastighetsägare till flerbostadshus eller småhus med flera lägenheter är du skyldig att anmäla din fastighet till lägenhetsregistret. Du är även skyldig att…

Bild på en peson som skottar snö på en gata

Skötsel av gator och gångbanor vintertid

Som fastighetsägare är det du som ansvarar för att gångbanor och trottoarer inte är hala runt fastigheten då det snöat eller är isigt. Ditt ansvar som fastighetsägare vintertid Sanda och skotta gångbana/gångväg eller trottoar utanför tomten Ta bort snö och istappar från taket Åtgärda isbildning på trottoaren som orsakats av vatten från stuprännor Lägg snö…

Sotning och brandskyddskontroll

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Det enda sättet att hålla elden och brandfaran borta är att kontinuerligt rengöra i skorstenen. Ju tidigare fel och brister upptäcks hos en anläggning eller eldstad desto mer minimeras risken för brand. Områden som kontrolleras vid brandskyddskontroll Sotbildning och beläggningar Eventuella…

Störande vildfåglar

Du som fastighetsägare bär huvudansvaret för att lösa problemet med störande fåglar kring din fastighet. Det är viktigt att skapa en omgivning som inte  lockar till sig fåglar och skadedjur i onödan. Tips för att hålla borta störande fåglar Håll gårdar och grönytor rena från pinnar, kvistar med mera. Fåglarna använder sådant material för att…

Ansvar att sprida info om detaljplaneförslag

Vid nya detaljplaner eller detaljplaneändringar skickas information om att kringboende i området kan skicka in åsikter kring det detaljplaneförslag som tagits fram. Denna information skickas enbart till fastighetsägaren. Vi ber därför att när du i egenskap av hyresvärd får information från kommunen om möjligheten att skicka in synpunkter på detaljplaneförslag också sprider den vidare till…

Skötsel av häckar och buskar

Som fastighetsägare är du skyldig att inte låta buskar och träd på din tomt skymma sikt, försvåra framkomlighet eller orsaka andra trafikfaror för trafikanter och fotgängare. Genom att klippa häckar och buskar i närheten av gator och gång- och cykelvägar bidrar du till ökad trafiksäkerhet. Detta gäller för växtligheten på din tomt som gränsar till trottoarer,…

Bild på bil parkerad framför hus, gömd i snö.

Olovligt parkerat fordon på fastighetsägares mark

Om ett registrerat fordon står felaktigt uppställt på mark som tillhör dig som fastighetsägare är det ditt ansvar att meddela fordonsägaren att fordonet ska flyttas. Om fordonsägaren efter tillsägelse inte flyttar sitt fordon finns möjlighet att begära flyttning av fordonet. Du gör denna begäran till Ulricehamns kommun. Flyttningen görs till en kostnad och den  faktureras…

Antalet parkeringsplatser vid bostäder och verksamheter

Utgångspunkten är att parkering alltid ska lösas inom den egna fastigheten. Kommunen har en parkeringsnorm som styr tillgång för parkering av bil och cykel Den så kallade Parkeringsnormen är kommunens sätt att styra tillgången på parkering för både bil och cykel. Den sätter gräns för det minsta antalet parkeringsplatser som ska tillhandahållas, både när det…

Hjälpte informationen på denna sida dig?