Tillvägagångssätt för ny eller ändrad detaljplan

Vill du som företagare bygga nytt eller ändra användning av befintlig byggnad behöver du stämma av detta mot kommunens detaljplaner.

Om du som företagare vill bygga en byggnad eller ändra användning av befintlig byggnad kan en ny detaljplan behöva upprättas eller ändras. Huruvida ett sådant arbete behöver inledas beror till exempel på om det finns någon detaljplan sedan tidigare och vad en eventuell gällande detaljplan har för bestämmelser. Om du är osäker på vad som gäller i ditt fall är du välkommen att höra av dig till kommunens planenhet.

Tänk på att bygglov kan behövas för den åtgärd du planerar, vill du läsa mer om bygglov och anmälan kan du följa länken.

Processen för planbesked och planprioritering

Om du behöver en ny detaljplan eller ändra befintlig ska du skicka in en begäran om planbesked kommunens planenhet. När begäran har kommit in görs en utredning för att undersöka om platsen eller byggnaden är lämplig utifrån översiktsplanen och rådande behov. En utredning ska ta högst fyra månader från det att begäran kommit in. Om utfallet blir positivt kan ett detaljplanearbete inledas. Huruvida detaljplanearbetet inleds direkt eller får vänta beror på hur det prioriteras. Ulricehamns kommun har en planprioriteringslista som antas politiskt två gånger om året. I planprioriteringslistan finns alla pågående och kommande detaljplaner med.  Läs mer om vilka detaljplaner som kommunen jobbar med just nu.

Om det finns intresse för flera nya detaljplaner inom ett område kan detaljplanerna föregås av ett planprogram. Det innebär att kommunen tar fram ett dokument som visar inriktningen för hela området för att kunna skapa en bra helhet för hela området.  Läs mer om de planprogram som tagits fram i Ulricehamns kommun.

  1. Skicka in begäran om planbesked till kommunen.
  2. Kommunens planenhet utreder om det som ansökan avser är lämpligt utifrån översiktsplan och rådande behov.
  3. Positivt eller negativt besked på planbeskedet ges av kommunen.
  4. Vid positivt planbesked ->Upprättande eller ändring av detaljplan skrivs in i planprioriteringslistan som antas av Kommunstyrelsen.
  5. Planavtal tecknas mellan kommunen och exploatören.
  6. Detaljplaneprocessen startar. Läs om de olika stegen i detaljplaneprocessen.

Publicerat av Kajsa Leidek den 13 augusti 2019, senast ändrad den 24 februari 2020 av Helen Einarsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?