Stöd från kommunens verksamheter

Som anhörig kan du få stöd från kommunen men också från landsting, kyrkor, frivilliga organisationer med flera. Eftersom behovet ser olika ut beroende på vilken situation du som anhörig befinner dig i finns också olika typer av stöd att få.

Kommunalt anhörigstöd kan innebära:

 • Det bistånd som handläggare beviljar
 • Den service som anhörigkonsulent erbjuder
 • Det stöd som exempelvis demenssamordnare, skolkurator, familjebehandlare, hemtjänstpersonal, bostadsanpassare, arbetsterapeut eller annan personal erbjuder

Direkt och indirekt stöd

Direkt stöd till den anhörige är samtal, information eller gruppaktiviteter. Indirekt stöd till den anhörige är när den närstående som får stödet men där det samtidigt är till nytta för den anhörige.

Det stöd som är kopplat till den närstående utreds och beslutas av handläggare och som anhörig är du alltid välkommen att kontakta dem för mer information. Även om handläggaren har sekretess i fråga om att lämna ut uppgifter om den närstående, är du som anhörig alltid välkommen att dela med dig av din kunskap och erfarenhet. Vi vill gärna se dig som anhörig som delaktig!

Den hjälp som den anhörige kan få genom insatser för den närstående beror på lagstiftning och bedömning av behov, men kan exempelvis innefatta:

 • Stöd i hemmet, exempelvis avlösning 20 timmar, boendestöd, bostadsanpassning.
 • Stöd genom annat boende, exempelvis korttidsvistelse, korttidstillsyn.
 • Stöd genom dagverksamhet, exempelvis för personer med demenssjukdomar eller psykiska funktionsnedsättningar.
 • Annat stöd, exempelvis god man, ledsagare, kontaktfamilj.

Det kan också handla om andra insatser för att på bästa sätt stötta den närstående och dig som anhörig.

Kontakta biståndshandläggare eller LSS-handläggare för mer information, du når dem via kommunens växel, 0321-59 50 00.

Verksamheter som erbjuder stöd

I kommunen finns det flera verksamheter som arbetar för att du som anhörig och din närstående ska ha det bättre. Exempel på detta är:

 • Föräldrastöd genom Familjecentralen 
 • Råd- och stödsamtal genom Familjelinjen.
 • Råd- och stödsamtal hos Öppenvårdsenheten för anhöriga till någon med missbruk. Öppenvårdsenheten erbjuder även anhöriggrupper för denna målgrupp.
 • Demenssamordnare erbjuder råd- och stödsamtal för dig som är anhörig till någon med demenssjukdom och det finns även möjlighet att delta i anhöriggrupp. Demenssamordnaren erbjuder också råd- och stödsamtal för dig som är anhörig till en äldre person.
  Kontakt: Demenssamordnare, telefon: 0321-59 56 21

Som senior är man alltid välkommen till de olika vård- och omsorgsboendenas (äldreboendenas) dagverksamhet. Även på Oasens seniorcenter finns hälsofrämjande aktiviteter både för dig som anhörig och din närstående.

Anhörigstöd för dig som vårdar äldre (pdf)

För dig som är anhörig och utsatt för våld i nära relation, finns särskild hjälp att få. Läs mer på sidan Våld i nära relationer.

Om du är osäker på vart du kan vända dig, kan du alltid kontakta kommunens anhörigkonsulent för mer information!

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 januari 2018, senast ändrad den 15 april 2024 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?