Bassängbad

Ett bassängbad är en badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många människor. Det kan vara simbassänger, pooler, dammar och badtunnor i olika former och storlekar som finns inomhus eller utomhus.

Att bedriva bassängbad är en anmälningspliktig verksamhet och ska därför anmälas skriftligt till miljö- och byggnämnden minst sex veckor innan verksamheten startar. Även väsentliga ändringar av verksamheten ska anmälas

Anmälan av bassängbad

Innan du anmäler så se till att du har tillgång till följande uppgifter:

 • En planritning över duschar, bastu, omklädningsrum och toaletter
 • En planritning över vattenreningsanläggningen
 • Vilken typ av ventilation som finns på badanläggningen, exempelvis självdrag eller mekaniskt styrd ventilation
 • Vattenreningsanläggningens kapacitet, det vill säga hur många badande/dygn som reningssystemet är anpassat för
 • Typ av desinfektionsmedel och pH-justeringsmedel

Anmälan om verksamhet med bassängbad med mera (pdf)

Avgift för tillsyn av din verksamhet

Miljö- och byggnämnden tar ut en årlig avgift för tillsynen.

Miljösanktionsavgift om anmälan inte gjorts

Om en anmälan inte har gjorts senast sex veckor innan verksamheten påbörjas kan miljö- och byggnämnden besluta om att en miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

När du bedriver en verksamhet eller utför åtgärder som omfattas av miljöbalken är du skyldig att ha en egenkontroll.

Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för sin hälsa. Kontrollen ska också förhindra att miljön tar skada, till exempel av de produkter och kemikalier som du använder i verksamheten.

Grunden till kravet om egenkontroll finns i miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll (26 kap. 19 §) och i de allmänna hänsynsreglerna. En anmälningspliktig verksamhet omfattas också av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) vilket medför att egenkontrollen även ska vara dokumenterad.

Egenkontrollens omfattning

Hur omfattande egenkontrollen ska vara beror på storleken på verksamheten och vilken typ av verksamhet det gäller.

Det är viktigt att känna till vilka risker som är förknippade med just din verksamhet, bland annat behövs kunskap om smittspridning och produkters påverkan på miljön. Du ska också känna till vilka regler och lagar som gäller för din verksamhet.

Ansvar

Det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret i organisationen för frågor gällande människors hälsa och miljön.

Exempel på ansvarsområden kan vara städning, inköp, rengöring av utrustning, kemikaliehantering med mera.

Om ni är flera verksamma i samma lokaler är det bra om det finns uppgifter om hur ansvaret är fördelat mellan dessa.

Rutiner

Det ska finnas dokumenterade rutiner för löpande kontroll av utrustning med mera för att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. Exempel på rutiner som bör dokumenteras är:

 • Rengöring/sterilisering av stickande och skärande instrument samt övriga verktyg
 • Ventilationskontroll: när ska den utföras?
 • Hygien- och smittskyddsrutiner
 • Städning: metoder, tidpunkt, vem som utför den, omfattning, uppföljning
 • Bedöma och undersöka risker

Du som verksamhetsutövare ska löpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från miljö och hälsosynpunkt. Resultatet av bedömningen ska dokumenteras. Exempel på risker kan vara spridning av smitta på grund av dåligt rengjorda redskap.

Allergiska reaktioner kan uppkomma om det till exempel finns allergiframkallande ämnen i de kemiska produkter eller smycken som används. Detta innebär att uppföljningar ska göras om kunder drabbas av hudirritationer, infektioner eller allergireaktioner. Åtgärder som vidtas ska dokumenteras.

Vid driftsstörningar eller händelser som kan innebära olägenhet för hälsan eller miljön ska miljöenheten underrättas.

Förteckning över kemiska produkter

Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter i verksamheten som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Det kan till exempel vara hårfärger, rengöringsmedel, eller andra kemikalier.

Du ska dokumentera uppgifter om:

 • Produktens namn (handelsnamnet)
 • Omfattning och användning av produkten
 • Information om hur skadlig produkten är för människors hälsa och miljön samt klassificering av produkten med avseende på hälso- och miljöfarlighet
 • Information om produkten finns att hämta på det så kallade säkerhetsdatablad (produktblad) som din leverantör är skyldig att lämna ut till dig om du ber om det.

Risker

Att bada i en bassäng innebär risk att man utsätts för faktorer som kan orsaka besvär eller sjukdomar. Temperaturen i badvattnet och inomhusluften gynnar tillväxt av mikroorganismer och bildande av kemiska föroreningar.

Hälsorisker kan uppstå på grund av

 • överföring av smitta ökar genom att många människor finns på en liten yta,
 • hudens förmåga att skydda mot infektioner och påverkan av kemiska ämnen försämras i kontakt med vatten,
 • badvattnet som kan innehålla sjukdomsalstrande organismer kan sväljas,
 • mikroorganismer kan komma ner i lungorna via den fuktiga luften,
 • mikroorganismer kan komma in i sår på huden, in i ögon eller öron,
 • kemiska föroreningar bildas i vattnet och i luften.

För att minska riskerna är det viktigt att vattnet renas och att anläggningarna sköts och fungerar på ett effektivt sätt.

Rengöring av bassäng

Alla ytor inom anläggningen ska städas regelbundet. Det är också viktigt att rätt rengöringsmedel används. Vid behov kan desinfektionsmedel användas.

När du bedriver en verksamhet eller utför åtgärder som omfattas av miljöbalken är du skyldig att ha en egenkontroll.

Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för sin hälsa. Kontrollen ska också förhindra att miljön tar skada, till exempel av de produkter och kemikalier som du använder i verksamheten.

Grunden till kravet om egenkontroll finns i miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll (26 kap. 19 §) och i de allmänna hänsynsreglerna. En anmälningspliktig verksamhet omfattas också av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) vilket medför att egenkontrollen även ska vara dokumenterad.

Publicerat av Julia Martinsson Heinänen den 7 augusti 2019, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?