Kommunens tillsyn av enskilda avlopp

Miljö- och byggenheten genomför tillsyn av enskilda avlopp i kommunen för att kontrollera att anläggningarna uppfyller miljöbalkens krav på rening. Spillvatten från dåliga avlopp är farligt för människor och miljö.

Målet med tillsynen är att bristfälliga avlopp ska bytas ut med en ny avloppslösning. Om vi bedömer ett avlopp som bristfälligt kan vi kräva att det ska åtgärdas.

Tillsyn 2024

Under 2024 kommer vi genomföra tillsyn i Timmele, Töve-Varnum och Kinnared. Om du som fastighetsägare har blivit utvald kommer du få ett brev hemskickat under oktober. Läs mer i fliken Tillsyn 2024 nedan.

Vi planerar på att göra platsbesök i de olika områdena under veckorna 10 till 18:

    • Töve-Varnum vecka 10 (tis och tors), 11 (tis och tors), 12 (tis och tors)
  • Timmele vecka 13 (tis), 15 (tis och tors), 16 (tis)
  • Kinnared vecka 16 (tors), 17 (tis), 18 (tors)

Planeringen kan komma att ändras då tillsynen är till viss del väderberoende, det får till exempel inte vara för mycket snö eftersom det kan försvåra att göra bedömning på anläggning och omgivning.

Tillsyn 2024

Var kommer tillsynen att äga rum?

Töve-Varnum

Karta över Töve-Varnum

Tryck på bilden för att förstora den.

Kinnared

Karta över Kinnared

Tryck på bilden för att förstora den.

Timmele (etapp 2)

Karta över Timmele

Tryck på bilden för att förstora den.

Hur vet jag om jag ska få tillsyn?

Har du tagit emot ett brev om tillsyn från oss innebär det att vi planerar att besöka er fastighet under våren 2024. Brevet skickas till fastighetsägaren. Om du hyr en bostad inom ett utpekat område ska din hyresvärd (fastighetsägare) fått ett brev ifall anläggningen ska få tillsyn.

Vad gäller för mig som ska få tillsyn?

Vi kontrollerar avloppsanläggningen på plats. Vi bedömer om reningsförmågan kan antas uppfylla gällande krav och utgård få från Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer. Under vårt besök kontrolleras alla yttre delar av avloppsanläggningen (utomhus). Vi tittar bland annat på slamavskiljare (trekammarbrunn), fördelningsbrunn, uppsamlingsbrunn, luftningsrör och avstånd från infiltrationen till grundvatten.

Efter slamavskiljaren så ska spillvattnet renas i markinfiltrationen och det är markinfiltrationens funktion som är avgörande för om avloppet kan anses godkänt. Du kan med hjälp av Havs- och vattenmyndighetens information själv bilda dig en egen uppfattning om hur ditt avlopp kommer att bli bedömt.

Information till fastighetsägare om små avlopp hos Havs- och vattenmyndigheten

Testa ditt avlopp hos Avloppsguiden

Efter besöket får du en kontrollrapport på bedömningen av anläggningens skick.

Kommunikation vid tillsyn

Hur bedöms mitt avlopp?

Vill du veta mer om hur ditt avlopp kommer bedömas? Gör en egenkontroll för att ta reda på om ditt avlopp uppfyller reningskraven. Mer information om hur du gör en egenkontroll och länk till checklistan finns på Avloppsguidens hemsida.

Information om egenkontroll och checklista hos Avloppsguiden

Efter besöket skickar vi ut en kontrollrapport. I kontrollrapporten får du veta om vi anser att ditt avlopp uppnår miljöbalkens krav på rening.

Vi kan ge tre olika bedömningar:

Grönt avlopp

Innebär att vi bedömer att ditt avlopp uppfyller miljöbalkens krav på rening utan några åtgärder. Om ditt avlopp är grönt kommer vi avsluta ärendet.

Gult avlopp

Innebär att ditt avlopp har mindre avvikelser, eller att vi inte kan bedöma om kraven på rening uppfylls. Om vi har upptäckt mindre brister får ni möjlighet att åtgärda dem och oftast kan ni redovisa åtgärderna genom att skicka in bilder. I vissa fall kan det bli aktuellt med återbesök.

Rött avlopp

Om anläggningen blir underkänd får ni i kontrollrapporten en förklaring om varför och information om vilka tidsramar som gäller för att anlägga en ny avloppsanläggning. Om ni inte följer tidsramarna kommer ett beslut om förbud mot att använda den underkända avloppsanläggningen att fattas.

Bristfälliga avlopp som upptäcks under tillsynsåret 2024 ska åtgärdas senast 1 september 2027. Efter tidsfristen har passerat kan miljö- och byggenheten fatta beslut om förbud mot anläggningen.

Detta händer efter kontrollen

Om åtgärder krävs

Om avloppet inte uppfyller dagens krav på rening ska fastighetsägaren åtgärda med en ny eller kompletterad avloppsanläggning.

Har vi bedömt att en avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav på rening så har fastighetsägare möjlighet att få vår bedömning prövad. Miljö- och byggnämnden beslutar då om ett förbud som fastighetsägare kan överklaga.

Läs mer om tillstånd att söka för att anlägga en ny eller komplettera en befintlig avloppsanläggning på sidan om enskilt avlopp.

Enskilt avlopp

Om inga åtgärder krävs

Om avloppsanläggningen bedöms uppfylla nuvarande reningskrav så behöver inga åtgärder utföras, men det kan det leda till andra former av beslut från miljöenheten. Exempelvis kan det kräva att tillstånd meddelas för befintliga avloppsanläggningar om de är relativt nyligt omgjorda/renoverade utan miljöenhetens kännedom.

Varför har mitt avlopp valts ut?

Vi väljer ut områden för avloppstillsyn områdesvis. Urval av områden görs utifrån miljö- och hälsorisker, ålder på anläggningar, lokal kännedom om markförhållanden. I vårt urval strävar vi efter att uppnå en spridning av tillsynsområden i olika delar av kommunen.

I vårt urval väljer vi endast ut avlopp som är 15 år eller äldre vid tillsynsbesöket. Enskilda avlopp har en begränsad livslängd och efter 15-20 börjar reningsförmågan av markbaserade avlopp ofta att försämras. Har ditt avlopp valts ut för tillsyn finns det en risk för att den inte uppfyller miljöbalkens krav på rening.

Jag funderar på att avboka ert besök, vad innebär det?

När vi skickar ut informationsbrev om tillsyn skickar vi även med en tom avsiktsförklaring som ni kan välja att fylla i och skicka tillbaka.

Avsiktsförklaringen behöver komma in till oss senast 31 januari 2024 för att inspektionen ska kunna avbokas.

Skickar ni in en avsiktsförklaring innebär det att ni bedömer ert avlopp som bristfälligt och avser att åtgärda det innan 1 september 2027.

En avsiktsförklaring innebär att ni inte behöver få ett platsbesök och därmed slipper betala för inspektionen av ert avlopp. Det innebär samtidigt att ni går med på att skicka in en komplett ansökan innan 1 maj 2027 och ha en ny avloppsanläggning på plats senast 1 september 2027. Uppfyller ni inte detta kommer miljö- och byggenheten att ta ut en avgift och skriva beslut om förbud.

Jag måste göra om mitt avlopp. Hur ska jag göra?

För att anlägga ett nytt avlopp krävs det tillstånd.

Tillstånd enskilda avlopp

Vanliga frågor

Varför genomför ni tillsyn av enskilda avlopp?

Ulricehamns kommun har likt många andra kommuner i Sverige en stor andel äldre avloppsanläggningar från 60- och 70-talet. Det är viktigt att alla fastighetsägare med enskilt avlopp har en anläggning som renar avloppsvattnet tillräckligt.

Enskilda avlopp som inte har en fungerande rening riskerar att sprida smittoämnen i form av tarmbakterier genom grundvattnet. Vidare bidrar avlopp som inte fungerar till utsläpp av näringsämnen vilket bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag.

På miljö- och byggenhetens miljöavdelning arbetar vi för att minska riskerna för människors hälsa och miljö. Detta gör vi genom tillsyn där vi kontrollerar att enskilda avlopp uppfyller miljöbalkens krav på rening.

Hur väljer ni ut tillsynsområden?

Syftet är att alla enskilda avlopp i kommunen ska få tillsyn vid något tillfälle. Vi försöker prioritera de områden som har högst behov av tillsyn utifrån befolkningstäthet, genomsnittlig ålder på anläggningar och vattendragets/ytvattnets känslighet avseende smittämnen och övergödning.

Vi måste även ta hänsyn till arbetsbelastningen för avloppsentreprenörer genom att sprida ut tillsynen till olika delar av kommunen.

Alla berörs inte samtidigt

Det finns strax över 4000 enskilda avlopp i Ulricehamns kommun. Vi kontrollerar avloppen områdesvis och till att börja med granskar vi fastigheter som används för permanentboende eller verksamhet och med avlopp som enligt kommunens register är 15 år eller äldre vid tillfället för kontroll.

Jag har aldrig haft något problem, hur kan ni säga att mitt avlopp är bristfälligt?

Avsikten med ett enskilt avlopp är inte bara att föra bort spillvatten, utan även att rena det. Oftast slutar reningen fungera långt innan ett avlopp får så seriös igensättning att det påverkar toaletten i fastigheten.

När vi åker ut tittar vi efter tecken på att reningen inte fungerar som det ska. I markbaserade anläggningar finns det ofta tydliga tecken på hög vattennivå. Vår bedömning kan även till stor del grunda sig i andra kända faktorer om avloppet, som behovet av att slamsuga, anläggningens ålder, med mera.

Våra utdömanden baseras på grundad kunskap och rådande rättspraxis. Anser du att vår bedömning är felaktig kan du begära att vi fattar beslut om förbud så att du kan överklaga och få din sak prövad i högre instans.

Kostnad för kontroll

Fastighetsägaren bekostar kommunens inspektionstid, förberedelser och resor i samband med denna. Även tid för att göra inspektionsrapport och beslut debiteras.

Taxor och avgifter

Spara kontrollavgiften om du redan vet att ditt avlopp ska göras om

Om du bedömer att ditt avlopp inte uppfyller dagens krav på rening så har du möjlighet att avboka miljöenhetens inspektion och på så sätt spara kontrollavgiften. Vi betraktar då den befintliga avloppsanläggningen som att den inte uppfyller dagens krav på rening och du behöver därför ansöka om tillstånd om ny anläggning eller komplettering av befintlig. Du måste åtgärda bristerna inom den tidsram som du fått i informationen för kontrollen.

Varför ska jag betala för tillsyn?

Tillsyn av enskilt avlopp är inte skattefinansierat. För att bedriva tillsyn tar vi därför ut en avgift när vi gör platsbesök. Du som fastighetsägare är ansvarig för det enskilda avloppet som tillhör fastigheten och för att se till att det inte orsakar olägenhet för människor eller miljön.
Tror du att ditt avlopp kommer bli underkänt och avser att åtgärda det kan du undvika att få tillsyn genom att skicka in en avsiktsförklaring.
I tillsynsavgiften som tas ut ingår tid för transport, planering och skriftlig bedömning av avlopp.

Var planerar ni att genomföra tillsyn i framtiden?

Vi planerar att annonsera en treårig plan för tillsyn under 2024. Tillsynen kommer till stor del ta avstamp i vår riskkartläggning samt utpekade områden för tillsyn i kommunens antagna VA-plan.

Ulricehamns kommuns VA-plan (pdf)

Vårt mål är att ha en treårsplan för vilka områden som kommer väljas ut för tillsyn de närmaste 3 åren. Uppdatering av utvalda tillsynsområden kommer att uppdateras på hemsidan till våren 2024.

Var kommer tillsynen att äga rum?

Töve-Varnum

Karta över Töve-Varnum

Tryck på bilden för att förstora den.

Kinnared

Karta över Kinnared

Tryck på bilden för att förstora den.

Timmele (etapp 2)

Karta över Timmele

Tryck på bilden för att förstora den.

Hur vet jag om jag ska få tillsyn?

Har du tagit emot ett brev om tillsyn från oss innebär det att vi planerar att besöka er fastighet under våren 2024. Brevet skickas till fastighetsägaren. Om du hyr en bostad inom ett utpekat område ska din hyresvärd (fastighetsägare) fått ett brev ifall anläggningen ska få tillsyn.

Vad gäller för mig som ska få tillsyn?

Vi kontrollerar avloppsanläggningen på plats. Vi bedömer om reningsförmågan kan antas uppfylla gällande krav och utgård få från Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer. Under vårt besök kontrolleras alla yttre delar av avloppsanläggningen (utomhus). Vi tittar bland annat på slamavskiljare (trekammarbrunn), fördelningsbrunn, uppsamlingsbrunn, luftningsrör och avstånd från infiltrationen till grundvatten.

Efter slamavskiljaren så ska spillvattnet renas i markinfiltrationen och det är markinfiltrationens funktion som är avgörande för om avloppet kan anses godkänt. Du kan med hjälp av Havs- och vattenmyndighetens information själv bilda dig en egen uppfattning om hur ditt avlopp kommer att bli bedömt.

Information till fastighetsägare om små avlopp hos Havs- och vattenmyndigheten

Testa ditt avlopp hos Avloppsguiden

Efter besöket får du en kontrollrapport på bedömningen av anläggningens skick.

Publicerat av Ellen Haglund den 28 september 2023, senast ändrad den 26 februari 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?