Olovligt byggande och ovårdade tomter

Kommunen ansvarar för tillsyn och kontroller av fastigheter då vi fått information om att olovlig byggnation misstänkts eller att en fastighet har bristande underhåll. Tillsynen och kontrollen regleras i plan- och bygglagen.

Olovligt byggande

Om något utförts på en fastighet som kräver bygg-, mark- eller rivningslov utan att ansöka om detta kallas det olovligt byggande, eller i folkmun, ”svartbygge”. Följden kan bli att personens som byggt olovligt, får betala byggsanktionsavgift eller behöver riva aktuell byggnad.

Det räcker inte med bara bygglovsbeslut för att börja bygga. Allt åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan kräver också ett startbesked för att få påbörja arbetet. Startbeskedet lämnas när vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas. I startbeskedet fastställer vi bland annat kontrollplanen. Om bygget är inom 300 meter från en sjö kan det också krävas strandskyddsdispens innan du får börja bygga.

Kontakta miljö- och byggenheten om du är osäker på om du kan börja bygga.

Har du råd att bygga svart? (pdf)

Ovårdade tomter och byggnadsverk

Tomten ska vara vårdad

Som fastighetsägare måste du hålla din tomt i vårdat skick, oavsett om den är bebyggd eller inte. Det innebär att tomten ska vara städad så att det inte finns risk för olycksfall eller är en olägenhet för omgivningen. Vad det innebär avgörs från fall till fall.

Byggnaderna ska underhållas

Byggnaderna på tomten ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de tekniska egenskaperna bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens värde utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Detta regleras i plan- och bygglagen

Häckar och träd får inte skymma vid gator och vägar

Detta gäller även häckar där fastighetsägaren ansvarar så att häckar och annan växtlighet inte skymmer sikten vid utfarter och korsningar.

Fri sikt (pdf)

Anmälan - olovligt byggande eller ovårdad tomt

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn enligt plan- och bygglagen

Ta därför kontakt med byggenheten när det finns misstanke om att plan- och bygglagen inte följs.

Byggenheten

bygg@ulricehamn.se
telefon: 0321 59 50 00

Anmälan om klagomål och olägenhet

För att kunna utreda din anmälan/klagomål behöver vi följande uppgifter:

  • Adress och/eller fastighetsbeteckning för fastigheten det gäller
  • En beskrivning av det du misstänker strider mot lagen
  • Gärna ett eller flera fotografier
  • Dina kontaktuppgifter om du vill ha direkt svar från oss. Du kan anmäla anonymt. Tänk i så fall på att inte fylla i några kontaktuppgifter då alla handlingar som inkommer till oss är offentliga.

När vi får in en anmälan

Handläggningstid

Tillsynsärenden handläggs i den ordning de kommer in till byggenheten. Ärenden som utgör fara för liv eller hälsa är prioriterade. Exempel på sådana ärenden är plank som skymmer sikt, ödehus som kan rasa eller byggen med fallrisk.

Utredning börjar med platsbesök

Byggenheten är skyldig att utreda de anmälningar som kommer in. Utredningen börjar oftast med ett platsbesök för dokumentation. Uppgifterna stäms av gentemot plan- och bygglagen. Om något strider mot lagen ber vi i första hand fastighetsägaren att rätta till det som felar. Det innebär exempelvis att fastighetsägaren ansöker om bygglov eller river det olovliga. Sanktionsavgift kan förekomma.

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande eller så kallat svartbygge och tas ut av miljö- och byggnämnden med stöd av plan- och bygglagen. Hur stor avgiften blir bestäms i plan- och byggförordningen och är baserat på det prisbasbelopp som gäller för det år som beslut om byggsanktionsavgiften fattas.

Om något utförts på en fastighet som kräver bygg-, mark- eller rivningslov utan att ansöka om detta kallas det olovligt byggande, eller i folkmun, ”svartbygge”. Följden kan bli att personens som byggt olovligt, får betala byggsanktionsavgift eller behöver riva aktuell byggnad.

Det räcker inte med bara bygglovsbeslut för att börja bygga. Allt åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan kräver också ett startbesked för att få påbörja arbetet. Startbeskedet lämnas när vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas. I startbeskedet fastställer vi bland annat kontrollplanen. Om bygget är inom 300 meter från en sjö kan det också krävas strandskyddsdispens innan du får börja bygga.

Kontakta miljö- och byggenheten om du är osäker på om du kan börja bygga.

Har du råd att bygga svart? (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 27 mars 2018, senast ändrad den 7 maj 2024

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.00
Tänk på att vid högtider och under sommaren kan tiderna ändras.

Hjälpte informationen på denna sida dig?