Om reglerna för strandskyddet bryts

Kommunen har tillsyn av strandskyddet vilket innebär att vi kontinuerligt ser till att reglerna för strandskyddet följs. Detta sker genom uppföljning av beviljade dispenser, anmälningar om att någon brutit mot reglerna samt tillsynsprojekt.

Om kommunen får reda på att reglerna för strandskyddet brutits så startas en utredning och ansvarig fastighetsägare kontaktas. Den eller de personer som har gjort åtgärden kan ansöka om dispens i efterhand. I vissa fall kan kommunen ge dispens om reglerna medger det.

Tillsynen faktureras per påbörjad timme

Om det finns åtgärder som behöver återställas så kommer en timbaserad taxa att tas ut för det arbetet som läggs ned i ärendet. Det innebär att den som brutit mot strandskyddsreglerna kommer behöva betala en avgift för dem timmar handläggningen av ärendet tar. I ett sådant fall kan du alltså minska kostnaden genom att på eget initiativ rätta till och redovisa rättelserna till kommunen.

Rätta till det som är fel

Om vi inte kan ge dispens i efterhand så tas ett beslut som visar vad som ska rättas till. Den eller de personer som har gjort den otillåtna åtgärden har alltid möjlighet att förklara och lämna synpunkter på kommunens ställningstagande innan beslutet fattas. Det förekommer att kommunen, efter förklaring från den eller de berörda personerna lägger ner ärendet.

Böter om du inte rättar till felet

Om du inte rättar till det som är fel kan du få betala vite – eller en bot – efter beslut från Miljödomstolen. Vitet är normalt lite högre än kostnaden för att rätta till felet. Kommunen kan begära att fler viten tas ut, tills du har rättat till det som är fel. Kommunen tjänar inte på att vitet döms ut, pengarna tillfaller staten.

Överträdelser är straffbara

Kommunen är skyldiga att anmäla överträdelser till åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten kan gå vidare och åtala den ansvarige. Åklagaren avgör om den otillåtna handlingen är tillräckligt allvarlig för att möjligen vara brottslig. I slutänden är det en domstol som avgör om åtgärden är ett brott.

Kommunen kan alltid begära att felet rättas till, oavsett om det är ett brott eller inte.

Har du upptäckt en överträdelse?

Då vill vi att du anmäler det via vår e-tjänst. Du kan välja att vara anonym men då kommer vi inte kunna återkoppla till dig om vad som hände med ärendet.

Anmälan om klagomål och olägenhet

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 januari 2015, senast ändrad den 30 januari 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?