Riktlinjer för hälso- och sjukvård

 

Patientsäkerhetsberättelse 2018

Vårdgivarwebben  Västra Götalandsregionens hemsida riktad till vårdgivare och samarbetspartners.

Här har vi samlat de styrdokument som gäller för den kommunala hälso- och sjukvården i Ulricehamns kommun. Klicka på rubrikerna nedan för att se alla dokument inom de olika kategorierna.

 

 

 

Avvikelsehantering

Här finner du information om rutiner för avvikelsehantering och blanketter som kan användas av personal som inte har möjlighet att logga in i WM-datas vård- och omsorgsprogram.

Övergripande rutin

Övergripande rutin för avvikelsehantering

Avvikelseprocess (webbguide)

Blanketter, checklistor och mallar

Checklista för analys av intern avvikelse

Checklista för avvikelse i närvårdssamverkan

Förklaringslista för avvikelseområde

Externa länkar

Avvikelser i vårdsamverkan

Föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria

Hur få till stånd en effektiv och meningsfull avvikelsehantering?

 • Fokusera på händelsen som inträffat och vilka konsekvenser den fick, inte på vem som gjort ett fel eller misstag.
 • Skuldbelägg inte. Arbeta för att skapa ett öppet klimat där det är tillåtet att avslöja sina egna tillkortakommanden.
 • Se till att alla medarbetare deltar.
 • Återför erfarenheterna från rapporterade avvikelser till all personal på enheten/området.
 • Om nya rutiner införs till följd av avvikelsen, följ upp och utvärdera dessa.
 • Avsätt tid för att tillsammans, i ett tvärprofessionellt team, analysera avvikelser.

Dokumentation

Dokumentation inom hälso- och sjukvården syftar till att ge patienten en god och säker vård, vara underlag för informationsöverföring och säkra vårdkvaliteten.

Här finner du de dokument som är styrande och till hjälp vid dokumentation inom hälso- och sjukvård i Ulricehamns kommun.

Övergripande rutin

Vårdplan omvårdnadspersonal rutin

Lokala rutiner

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter

Riktlinje för informationssäkerhet och dokumentation i Ulricehamns kommun

Riktlinjer för dokumentationsgrupper i Ulricehamns kommun

Rutin för utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården

Rutin för utlämnande av journal

Blanketter, checklistor och mallar

Försättsblad för arkivering av pappersjournal (pdf)

Externa länkar

HSLF-FS 2016:40 om om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens termbank

 

 

Förebyggande arbete

Fallolyckor kan åstadkomma mer eller mindre allvarliga skador, från skrubbsår och rädsla till frakturer eller en för tidig död. För individen som drabbas kan det innebära ett personligt lidande och för samhället stora kostnader för vård och behandling. Arbetet med att förebygga fall och fallskador handlar om att arbeta riskförebyggande.

Här finner du rutiner och checklistor som ska användas i det förebyggande arbetet med bland annat fallskador, samt broschyren Säkerhet i vardagen, om egenkontroll i hemmet.

Övergripande rutin

Senior Alert rutin

Blanketter, checklistor och mallar

Senior Alert arbetsrutin för kontaktman

Fallriskindex bedömningsinstrument för att identifiera individer med hög fallrisk och orsaker till fall

Checklista för att förebygga fallolyckor (pdf)

Mall för säkerhetsrond vid offentliga byggnader (word)

Säkerhet i vardagen – checklista inomhus

Externa länkar

Senior Alert – nationellt kvalitetsregister

Säkerhet i vardagen – checklista inomhus

 

Handlingsplaner

Handlingsprogram för palliativ vård (pdf)

Handlingsplan för demensvård

Lokal handlingsplan för demensvård Ulricehamns kommun och primärvård

Bilaga 1 Faktainsamling

Bilaga 2 Registreringsschema BPSD

Bilaga 3 NPI-NH_svenska

Bilaga 4 Analysmodeller

Bilaga 5 Åtgärder

Bilaga 6 Ordlista BPSD-symtom

Bilaga 7 Inflyttningsinformation

Bilaga 8 Informationsöverföring

Begrepp förklaringar

 

Hjälpmedel

Rutiner för medicintekniska produkter

Hygienfrågor och smittskydd

Vårdrelaterade infektioner hos människor med nedsatt immunförsvar kan vara ett problem inom vård och omsorg, liksom i övrig hälso- och sjukvård, där risker för smittspridning är stor. Den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning i vård och omsorg är att konsekvent tillämpa basala hygienrutiner.

Här finner du de vårdhygieniska rutiner som gäller inom kommunal vård och omsorg, samt rapporter och checklistor som används i Ulricehamns kommun.

Övergripande rutin

Övergripande rutin för basal hygien 2016

Lokala rutiner

Legionella

Rutin vid stick och skä

rsår

Basala hygienrutiner egenkontroll av följsamhet

Överenskommelse basal hygien

Rutin för städ och rengöring

ESBL, lokal rutin

Rutin vid känd blodsmitta

Blanketter, checklistor och mallar

Egenkontroll hygienrond hemtjänst

Egenkontroll hygienrond, särskilt boende (pdf)

Självskattning av basala hygienrutiner

Checklista, stick och skärskada

Checklista hygienrutiner för personal 190603

Utbildning

Hygienrutiner för Ulricehamns kommun (pdf)

Hygienkörkort

Undervisningsfilmer

Basal hygien i vård- och omsorg (film i full version)

– Inledning
– Del 1 Handdesinfektion
– Del 2 Handtvätt
– Del 3 Handskar
– Del 4 Förkläde
– Del 5 Klädregler

Externa länkar

Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg

Basal hygien i vård och omsorg

 

Delegering

Här hittar du information om vilka regler och riktlinjer som gäller vid delegering samt utbildningsmaterial och signeringslistor.

Riktlinjer och rutiner

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Rutin vid ny delegering läkemedelshantering

Utbildning

PowerPoint/allmän information, delegering (pdf)

PowerPoint allmän information, delegering, rehabilitering (pdf)

PowerPoint/läkemedelshantering

Blanketter och mallar

Underlag för delegering  vid nyanställning (pdf)

Information till personal inför delegeringsutbildning

Signeringslistor, rutin (pdf)

signlistor_mall (excel)

Delegeringskompendier

Delegering av antikoagulantia

Delegering blodtryck och puls

Delegering diabetes-insulin

Delegering kontrakturprofylax och behandling

Delegering linda ben

Delegering läkemedel

Delegering läkemedelsplåster

Delegering ortosbehandling hand

Delegering oxygenbehandling

Delegering provtagning-blod

Delegering RIK

Delegering skötsel av urinkateter

Delegering sondhantering

Delegering stomi

Delegering sårbehandling

Delegering TENS

Delegering ögondroppar och salva

Kunskapstest

Diagnostiskt test läkemedel (pdf)

Kunskapstest insulin

Externa länkar

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård

Tänk på att

 • En delegering är alltid tidsbegränsad och skall dras in då minsta tvivel om reell kompetens uppstår och/eller behov av delegation försvinner.
 • Den som arbetar på medicinsk-rättslig delegation tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och omfattas då av Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
 • Innan delegering kan ske krävs en ordentlig genomgång av ovanstående för att båda parter skall vara överens om beslutet och det ansvar det medför.
 • För att medicinsk-rättslig delegering skall lämnas till timanställd personal krävs att han/hon är väl insatt i rutinerna på arbetsplatsen och att kontinuerlig tjänstgöring sker.

Hälso- och sjukvårdsansvar

Här kan du läsa mer om kommunens ansvar för hälso- och sjukvård inom äldreomsorg och funktionsnedsättning.

Lokala rutiner

Anslutning till hemsjukvård

Jourverksamhet 2017

Anslutning till hemsjukvård

Hemsjukvård i annan kommun – rutin

Rutin vid ansvar för vård till papperslösa asylsökande

Rutin för LSS – egenvård- HSL

Lokalt samverkansavtal mellan kommunen och den öppenpsykiatriska mottagningen (pdf)

Lokalt samverkansavtal mellan kommunen och primärvården (pdf)

Blanketter, checklistor och mallar

Hemsjukvård i annan kommun, underlag för debitering (word)

Hemsjukvård i annan kommun, överenskommelse (word)

Blankett gällande sekretess

Regionala rutiner

Hälso- och sjukvårdsavtal VGR och kommunerna

Ramavtal läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och sjukvård

Habiliterings- och rehabiliteringsansvar, avtal inom Västra Götakandsregionen (pdf)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Regionalt avtal mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (pdf)

Externa länkar

Patientsäkerhetslagen

Hälso- och sjukvårdslagen

Socialtjänstlagen (SoL)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 

Informationsöverföring

För att säkerställa en god och säker vård för patienter som överförs mellan olika vårdgivare finns gemensamma regionala riktlinjer och överenskommelser mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna. Utifrån regionala riktlinjer finns lokala rutiner för tillämpning inom Ulricehamns kommun.

Lokala rutiner – riktlinjer

Läkarkontakt jourtid

Nationell patientöversikt – rutin

Nationell patientöversikt – patientinformation

Egenvårdsbeslut lokal rutin

Identitetskontroll av patient  (revidering pågår)

Vårdplaneringsprocessen i Ulricehamns kommun (revidering pågår)

SAMSA – reservrutin

Rutin-Beslutstod-ViSam Södra Älvsborg

Blanketter, checklistor och mallar

Blankett sekretess

Checklista inför kontakt med läkare dygnet runt

Checklista inför kontakt med sjuksköterska dygnet runt

Regionala riktlinjer – externa länkar

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

 

Kvalitetsrapporter

Patientsäkerhetsberättelse 2018        

Patientsäkerhetsberättelse 2017 (pdf)

Patientsäkerhetsberättelse 2016 (pdf)

Patientsäkerhetsberättelse 2015 (pdf)

Patientsäkerhetsberättelse 2014 (pdf)

Patientsäkerhetsberättelse 2013 (pdf)

Läkemedelshantering

Läkemedel är den vanligaste behandlingsmetoden inom kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Följande rutiner och dokument ligger till grund för läkemedelshanteringen inom äldreomsorg och funktionsnedsättning i Ulricehamns kommun.

Rutiner

Läkemedelshantering övergripande rutin 190514

Kommunalt akutförråd rutin 190514

Cytostatikahantering 

Lokal rutin intravenös antibiotikabehandling i hemmet

Instruktion lokal läkemedelsinstruktion

Signeringslistor rutin

Pascal – Supportrutin för ordinationsverktyget Pascal

Vaccination mot säsongsinfluensa inom hemsjukvården – rutin

Säkerhet, diabetes och blodförtunnande läkemedel

Rutin vid brist av kontanta medel till läkemedel

Rutin vid behandling av Radiojod

Blanketter, checklistor och mallar

Individuella vid behovsordinationer vid palliativ vård v 1.1

Behandlingsanvisning gällande intravenös antibiotikabehandling

Rutin för diabeteskontroll

Checklista för PK prov och Waranordination

Symtomskattning – underlag för symtomskattning (pdf)

Utbildningsbevis om genomgången utbildning i LÄR UT

Kunskapstest – insulin (pdf)

Externa länkar

Läkemedelsenheten i Västra Götalandsregionen

Medicinska riktlinjer för bl a Dosexpedition

Medicinska riktlinjer – läkemedel för äldre (pdf)

Dosexpedition 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Pascal – ordinationsverktyg, inloggning

 

 

 

Nutrition

Övergripande rutin

Rutin för SärNär livsmedel för särskilda näringsändamål (pdf)

Omhändertagande vid dödsfall

Rutiner

Omhändertagande vid dödsfall

Rutin i samband med dödsfall inom kommunal hemsjukvård

Blanketter, checklistor och mallar

Kontakt med begravningsbyrå – Prioriteringslista (pdf)

Externa länkar

Närvårdssamverkan: Delregional överenskommelse för åtgärder inom hälso- och sjukvård vid dödsfall  

Vårdhandboken: Dödsfall och vård i livets slutskede

Reformerat tandvårdsstöd

Tandvårdsenheten i Västra Götalandsregionen administrerar den del av tandvårdsförsäkringen som berör särskilda patient- och personkretsar som har ett stort omsorgsbehov eller som kräver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. Med stort omsorgsbehov avses att man har tillsyn större delen av dygnet.

Här kan du läsa mer om rutinerna för tandvårdsstöd i Ulricehamns kommun:

Övergripande rutin

Ansvarsfördelning vid hantering av särskilt tandvårdsstöd

Blanketter, checklistor och mallar

Munhälsobedömning – Aktuella utförare (pdf)

Externa länkar

Beställning av intyg – Manual (pdf)

Tandvårdsenheten Västra Götaland

Rutin för synpunkts- och klagomålshantering

Rutin for synpunkts- och klagomålshantering (pdf)

Vård och hälsa i Västra Götalandsregionen

Vård och hälsa i Västra GötalandsregionenRutin för SärNär, livsmedel för särskilda näringsändamål

Skydds- och begränsningsåtgärd

Övergripande rutin

Rutin 191016

Blanketter, checklistor och mallar

Checklista vid ställningstagande till skyddsåtgärd

 

 

Vårdhandboken

www.vardhandboken.se

Här finner du information om rutiner för avvikelsehantering och blanketter som kan användas av personal som inte har möjlighet att logga in i WM-datas vård- och omsorgsprogram.

Övergripande rutin

Övergripande rutin för avvikelsehantering

Avvikelseprocess (webbguide)

Blanketter, checklistor och mallar

Checklista för analys av intern avvikelse

Checklista för avvikelse i närvårdssamverkan

Förklaringslista för avvikelseområde

Externa länkar

Avvikelser i vårdsamverkan

Föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria

Hur få till stånd en effektiv och meningsfull avvikelsehantering?

 • Fokusera på händelsen som inträffat och vilka konsekvenser den fick, inte på vem som gjort ett fel eller misstag.
 • Skuldbelägg inte. Arbeta för att skapa ett öppet klimat där det är tillåtet att avslöja sina egna tillkortakommanden.
 • Se till att alla medarbetare deltar.
 • Återför erfarenheterna från rapporterade avvikelser till all personal på enheten/området.
 • Om nya rutiner införs till följd av avvikelsen, följ upp och utvärdera dessa.
 • Avsätt tid för att tillsammans, i ett tvärprofessionellt team, analysera avvikelser.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 februari 2015, senast ändrad den 17 oktober 2019 av Carina Stavåsen

Hjälpte informationen på denna sida dig?