Egenkontroll av miljöfarlig verksamhet

När du bedriver en verksamhet eller utför åtgärder som omfattas av miljöbalken är du skyldig att ha en egenkontroll.

Enligt miljöbalken ska företagen själva kontrollera sin verksamhet så att minsta möjliga miljöpåverkan sker från verksamheten. Kravet på egenkontroll gäller alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet eller vidtar en åtgärd som riskerar att orsaka olägenheter eller skada för människors hälsa eller miljön.

Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för sin hälsa. Kontrollen ska också förhindra att miljön tar skada, till exempel av de produkter och kemikalier som du använder i verksamheten.

Grunden till kravet om egenkontroll finns i miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll (26 kap. 19 §) och i de allmänna hänsynsreglerna. En anmälningspliktig verksamhet omfattas också av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) vilket medför att egenkontrollen även ska vara dokumenterad.

Omfattningen av egenkontrollen

 • Egenkontrollen ska anpassas till verksamhetens karaktär, storlek, miljöpåverkan och andra faktorer. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än de verksamheter som har okomplicerade processer eller innebär en liten risk för miljön.
 • Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter har kontrollprogram att följa som reglerar hur egenkontrollen ska utföras och rapporteras.
 • Tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter omfattas av bestämmelserna i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

God egenkontroll gör att du upptäcker fel i tid

Genom god egenkontroll kan du upptäcka fel på utrustning och felaktig hantering i tid innan allvarlig skada inträffar.  Egenkontrollen är också ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Genom införande av så kallade miljöledningssystem, t.ex. ISO 14001 och EMAS, kan egenkontrollen för miljöfrågor utvecklas och därmed säkrare uppfylla de bestämmelser som följer av miljöbalken. Verksamhetsutövaren kan också därigenom ge säker miljöinformation om sin produktion och sina produkter till sina kunder och till myndigheterna.

Exempel på program för egenkontroll

Ansvarig

Det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret i organisationen för frågor gällande människors hälsa och miljön. Exempel på ansvarsområden kan vara städning, inköp, rengöring av utrustning, kemikaliehantering med mera. Om det finns flera verksamma i lokalerna är det bra om det finns uppgifter om hur ansvaret är fördelat mellan dessa.

Rutiner

Det ska finnas dokumenterade rutiner för löpande kontroll av utrustning med mera för att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. Exempel på rutiner som bör dokumenteras är:

 • Skötsel av apparatur för sterilisering av verktyg
 • Rengöring/sterilisering av stickande och skärande instrument samt övriga verktyg
 • Ventilationskontroll: när ska den utföras?
 • Hygien- och smittskyddsrutiner
 • Städning: metoder, tidpunkt, vem som utför den, omfattning, uppföljning

Bedöma och undersöka risker

Verksamhetsutövaren ska löpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från miljö och hälsosynpunkt. Resultatet av bedömningen ska dokumenteras. Exempel på risker kan vara spridning av smitta på grund av dåligt rengjorda redskap. Allergiska reaktioner kan uppkomma till exempel om det finns allergiframkallande ämnen i de kemiska produkter eller smycken som används. Detta innebär till exempel att uppföljningar görs om till exempel. kunder drabbas av hudirritationer, infektioner eller allergireaktioner. Även vidtagna åtgärder ska dokumenteras.

Vid driftsstörningar eller händelser som kan innebära olägenhet för hälsan eller miljön ska miljöenheten underrättas.

Förteckning över kemiska produkter

Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter i verksamheten som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Det kan till exempel vara hårfärger, rengöringsmedel, eller andra kemikalier. Du ska dokumentera uppgifter om:

 • Produktens namn (handelsnamnet)
 • Omfattning och användning av produkten
 • Information om hur skadlig produkten är för människors hälsa och miljön samt klassificering av produkten med avseende på hälso- och miljöfarlighet

Information om produkten finns att hämta på det så kallade säkerhetsdatablad (produktblad) som din leverantör är skyldig att lämna ut till dig om du ber om det.

Mall för kemikaliebeteckning inklusive exempel (excel)

För fullständig lagtext se förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Ansvarig

Det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret i organisationen för frågor gällande människors hälsa och miljön. Exempel på ansvarsområden kan vara städning, inköp, rengöring av utrustning, kemikaliehantering med mera. Om det finns flera verksamma i lokalerna är det bra om det finns uppgifter om hur ansvaret är fördelat mellan dessa.

Rutiner

Det ska finnas dokumenterade rutiner för löpande kontroll av utrustning med mera för att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. Exempel på rutiner som bör dokumenteras är:

 • Skötsel av apparatur för sterilisering av verktyg
 • Rengöring/sterilisering av stickande och skärande instrument samt övriga verktyg
 • Ventilationskontroll: när ska den utföras?
 • Hygien- och smittskyddsrutiner
 • Städning: metoder, tidpunkt, vem som utför den, omfattning, uppföljning

Bedöma och undersöka risker

Verksamhetsutövaren ska löpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från miljö och hälsosynpunkt. Resultatet av bedömningen ska dokumenteras. Exempel på risker kan vara spridning av smitta på grund av dåligt rengjorda redskap. Allergiska reaktioner kan uppkomma till exempel om det finns allergiframkallande ämnen i de kemiska produkter eller smycken som används. Detta innebär till exempel att uppföljningar görs om till exempel. kunder drabbas av hudirritationer, infektioner eller allergireaktioner. Även vidtagna åtgärder ska dokumenteras.

Vid driftsstörningar eller händelser som kan innebära olägenhet för hälsan eller miljön ska miljöenheten underrättas.

Förteckning över kemiska produkter

Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter i verksamheten som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Det kan till exempel vara hårfärger, rengöringsmedel, eller andra kemikalier. Du ska dokumentera uppgifter om:

 • Produktens namn (handelsnamnet)
 • Omfattning och användning av produkten
 • Information om hur skadlig produkten är för människors hälsa och miljön samt klassificering av produkten med avseende på hälso- och miljöfarlighet

Information om produkten finns att hämta på det så kallade säkerhetsdatablad (produktblad) som din leverantör är skyldig att lämna ut till dig om du ber om det.

Mall för kemikaliebeteckning inklusive exempel (excel)

För fullständig lagtext se förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.


Publicerat av Kajsa Klasson Frisell den 7 augusti 2019, senast ändrad den 12 september 2019 av Gabriela Velasquez

Hjälpte informationen på denna sida dig?