Föreningsbidrag för fritidsföreningar

För att föreningar med barn- och ungdomsverksamhet inom fritidsområdet ska få ekonomiskt stöd av Ulricehamns kommun måste vissa krav uppfyllas.

Nedan hittar du generella bestämmelser för fritidsföreningar samt vilka typer som bidrag som finns att söka. Olika bidrag har olika regler.

Allmänna krav för bidrag som gäller alla föreningar

Särskilda krav för fritidsföreningar

Föreningsbidrag kan utgå till ideell förening i Ulricehamns kommun som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i föreningens regi och som följer kommunens grundläggande krav.

Krav på förening:

Föreningen ska uppfylla kommunens grundläggande krav samt fritidsenhetens särskilda krav.

Föreningen ska ha stadgar som beslutats av årsmöte, ha en demokratiskt vald styrelse, uppdaterad medlemsförteckning, samt vara registrerad hos fritidsenheten.

Föreningen ska vara ansluten till godkänd riksorganisation eller om sådan saknas prövas som bidragsberättigad förening genom särskilt beslut i kommunstyrelsen.

Föreningen som söker bidrag ska lämna in registeruppgift med tillhörande handlingar till fritidsenheten. Denna fungerar även som underlag för ansökan om grundbidrag. Ansökan registreras i webb-bidraget senast 1 månad efter genomfört årsmöte i föreningen.

Av fritidsenheten godkänd grundbidragsansökan är en förutsättning för att kunna söka övriga bidrag, med undantag av startbidrag.

Föreningen ska ha minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmötet.

Föreningen ska under senaste verksamhetsåret haft minst 15 bidragsberättigade medlemmar och genomfört och redovisat minst 20 bidragsberättigade aktiviteter för åldersgruppen 7–25 år. Fritidsenheten kan för ett år under en femårsperiod ge dispens för förening som inte uppfyller kravet. Under dispensåret utges halvt bidrag.

Medlemsavgiften ska vara minst 50 kr/person för att räknas som bidragsberättigad.

I en förening med flera sektioner kan endast huvudförening söka bidrag.

En förening som äger en anläggning och söker kommunalt driftbidrag för densamma ska hålla anläggningen försäkrad. Föreningen ska även vara informerad om och följa de föreskrifter och anvisningar i övrigt som kan komma från kommunen, myndigheter etc.

Kontaktuppgifter

Har du frågor som berör bidrag inom fritid och föreningsregister så kontakta:
Kultur och fritid via
Växel: 0321 – 59 50 00 eller
foreningsbidrag@ulricehamn.se

 

Ansökan för fritidsföreningar

Ansökan

Ansökan som inom 30 dagar inte kompletterats med de handlingar som fritidsenheten begärt in, kommer att avslås.

En förening som lämnar in ansökan för sent riskerar att bli utan bidrag om inte speciella och av fritidsenheten godkända skäl föreligger.

Ansökningsdatum anges under respektive bidragsform.

De flesta bidrag ansöks via vår webbportal. Länk till vår webbportal hittar du här till höger under E-tjänst, välj Föreningsbidrag.

Undantag för fritidsföreningar

Undantag

Kravet på minst 15 medlemmar och genomförande av 20 bidragsberättigade aktiviteter för åldersgruppen 7–25 år gäller inte
förening som söker bidrag för allmän samlingslokal.

Kravet på godkänd grundbidragsansökan gäller inte förening som söker bidrag för allmän samlingslokal.

Förening som inte sökt föreningsbidrag under de två senaste åren är inte längre bidragsberättigad. För att kunna söka bidrag ska förening på nytt ansöka om att bli bidragsberättigad.

Kommunstyrelsen kan efter prövning i varje enskilt fall och om särskilda skäl motiverar det, göra undantag från ovanstående grundläggande krav eller bevilja bidrag till andra ändamål än vad som särskilt anges i dessa krav.

Föreningar som i huvudsak bedriver ungdomsverksamhet inom idrott för funktionsnedsatta får tillgodoräkna sig alla medlemmar från 7 år inom kravet på 15 bidragsberättigade medlemmar och kan söka föreningsbidrag inom fritidsenheten. Verksamhet kultur och fritid avgör om föreningen är bidragsberättigad inom fritidsenhetens bidrag.

Definitioner

I reglerna för föreningsbidrag förekommer begrepp som är viktiga att förstå för att kunna söka bidrag och stöd. Här hittar du definition av begreppen.

Medlem

Med medlem menas den som betalat medlemsavgift för föreningens senaste verksamhetsår, som finns med i föreningens medlemsregister och regelbundet deltar i föreningens verksamhet.

Den som fått tillfälligt medlemskap såsom supportermedlem etc. anses inte som medlem, inte heller den som enbart deltagit i enstaka arrangemang, kursverksamhet eller liknande.

Medlemsregistret ska innehålla medlemmens namn, adress och födelsedata samt ange om medlemsavgift är betald. Medlemsregistret ska uppdateras varje år, förvaras tillsammans med föreningens värdehandlingar och sparas i minst fyra år. När familjemedlemskap tillämpas får endast aktiva medlemmar räknas i bidragsunderlaget. Föreningen måste kunna redovisa familjemedlemmarna vid kontroll. Bidragsberättigad medlem är 7–25 år.

Aktivitet

En aktivitet ska vara beslutad av föreningens medlemsmöte, styrelse, sektion eller motsvarande och som anordnas av förening.

En aktivitet ska vara ledarledd och pågå i minst 60 minuter. Ansvarig ledare ska i anslutning till varje aktivitet föra närvarokort. En aktivitet ska bestå av minst 3 deltagare.

Deltagare

Med deltagare menas den som deltar i en aktivitet. Deltagare får inte räknas vid mer än en aktivitet per dygn och förening. Arrangör av tävling etc. kan endast tillgodoräkna sig bidrag för deltagare från den egna föreningen.

Ledare

Med ledare menas en person utsedd av förening, 13 år eller äldre med uppdrag att leda föreningsaktivitet.

Senaste verksamhetsår

Med senaste verksamhetsår avses det år som ligger till grund för medlemsantal, antal aktiviteter och kostnadsredovisning vid driftbidrag.

Bidragsberättigad yta

Lokaler som är bidragsgrundande är de som används till verksamhet och som godkänts av fritidsenheten. Lokaler som inte är bidragsgrundande är förråd, garage eller liknande. Inte eller lokaler som hyrs ut till annan hyresgäst om det är blockerande för egen eller annan verksamhet.

Aktivitetsstöd

Bidraget ska stödja föreningens aktiviteter för barn och ungdom.

Villkor

 • Minst 3 deltagare i åldern 7–25 år ska delta i aktiviteten.
 • Deltagare ska vara medlem i föreningen.
 • Närvaro ska föras vid varje sammankomst.
 • En sammankomst ska pågå minst 60 minuter.
 • En deltagare får endast räknas med en gång per dag.
 • Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen.
 • Naturlig grupp får inte delas i fler grupper.
 • Aktiviteten ska vara planerad och ledarledd.

Bidrag

Bidrag betalas ut med 47 kronor per aktivitet och det betalas ut två gånger per år.
Redovisningsperioderna är mellan 1 januari och 30 juni, samt 1 juli och 31 december.

Ansökan

Ansökan lämnas in senast 25 augusti, respektive 25 februari, antingen genom kommunfil i Riksidrottsförbundets system Idrott Online eller digitalt via vår webbportal. Länk till vår webbportal hittar du här till höger under E-tjänst, välj Föreningsbidrag.

Aktiviteter som inte är bidragsberättigade

Entrébelagda arrangemang, kursverksamhet, verksamhet där bidrag utgår i annan ordning, till exempel studiecirklar, verksamhet som markant skiljer sig från föreningens huvudsyfte och religiös verksamhet, religiösa studier eller liknande.

Driftbidrag till allmän samlingslokal/bygdegård

Bidraget ska stödja förening som äger allmän samlingslokal som hyrs ut till aktiviteter för allmänhet och föreningar.

Villkor

Bidraget grundas på anläggningens storlek och under året genomförda aktivitetstillfällen i egen regi eller via uthyrningsverksamhet.
Föreningen måste uppnå minst 20 aktivitetstillfällen för att bidrag ska betalas ut.

Bidrag

53 kr/kvm bidragsberättigad yta, som godkänns av fritidsenheten.

1–1000 aktiviteter = 69 kr/aktivitet.

1001-aktiviteter = 15 kr/aktivitet.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via vår webbportal. Länk till vår webbportal hittar du här till höger under E-tjänst, välj Föreningsbidrag.

Ansökan ska lämnas in senast den 1 april. Uppgifterna avser föregående verksamhetsår.

För att få bidraget krävs att föreningen laddar upp följande dokument i det digitala bidragssystemet:

 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Balans- och resultatrapport
 • Årsmötesprotokoll

Aktiviteter som inte är bidragsberättigade

Aktiviteter i egen regi som bedrivs i kommersiellt syfte, det vill säga verksamhet som är tänkt att ge ekonomiskt överskott är ej
bidragsberättigad till exempel bingo och tipspromenad. Detta gäller även aktiviteter i samband med underhåll och skötsel av
anläggningen/fastigheten.

Driftbidrag föreningsägda elljusspår

Bidraget ska stödja förening som äger/driver elljusspår.

Villkor

Anläggningen ska vara i användbart skick och tillgängligt för allmänheten.

Bidrag

Bidrag betalas ut med 80 % av nedlagda elkostnader, dock max 3 161 kronor per km.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via vår webbportal. Länk till vår webbportal hittar du här till höger under E-tjänst, välj Föreningsbidrag.

Ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte.

Driftbidrag till föreningsägda idrottsplatser

Bidraget ska stödja förening som äger idrottsanläggning.

Villkor

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 40 aktiviteter under året.

Anläggningen ska regelbundet användas till ungdomsverksamhet.

För att få bidrag krävs att anläggningen är i användbart skick.

Bidrag

Bidraget betalas ut enligt nedanstående poängsystem, där hänsyn tas till anläggningens standard, antalet fotbollsplaner och omfattning av aktiviteter med mera.

Fotbollsplaner

Gräsplan 11 mot 11 ger 20 poäng

Gräsplan 7 mot 7 ger 10 poäng

Belysning ger 4 poäng

Seriespelande lag Varje lag utöver 2 ger 1 poäng

Ansökan

Ansökan görs digitalt via vår webbportal. Länk till vår webbportal hittar du här till höger under E-tjänst, välj Föreningsbidrag.

Ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte.

Anmärkning: 1 poäng motsvarar för närvarande 840 kronor

Driftbidrag till övriga föreningsägda anläggningar

Bidraget ska stödja förening som äger anläggning.

Villkor

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 40 aktiviteter under året.

Anläggningen ska regelbundet användas till ungdomsverksamhet.

För att få bidrag krävs att anläggningen är i användbart skick.

Bidrag

Bidraget betalas ut enligt nedanstående poängsystem eller särskilda beslut

Motor

Motorbana: 25 poäng

Tennis

Inomhusbana: 1 bana: 30 poäng, 2 banor eller fler: 25 poäng, grusbana, utomhus: 3 poäng

Golf

18-hålsbana: 390 poäng

Hundar

Dressyrbana för  hundar: 6 poäng
Driftsbidrag inomhushall för hundar (UBK): 156 poäng

Orientering

Revidering av orienteringskartor (kartpoolen): 39 poäng

Hästar

Driftbidrag ridanläggning (UBRK): 685 poäng

Båtar

Driftbidrag sjösportanläggning (Åsundens Båtsällskap): 15 poäng
Driftbidrag sjösportanläggning (Kappseglingssällskapet) 10 poäng
Driftbidrag sjösportanläggning (Kanotklubben): 5 poäng

Fotboll

Fotbollshall (UIFK): 390 poäng

Övrigt

SISU Idrottsutbildarna: 242 poäng

Övriga anläggningar, efter prövning av kommunstyrelsen i varje enskilt fall.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via vår webbportal. Länk till vår webbportal hittar du här till höger under E-tjänst, välj Föreningsbidrag.

Ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte.
Anmärkning: 1 poäng motsvarar för närvarande 840 kronor.

Ekonomiskt stöd till elitidrott

Det ekonomiska stödet för elitidrott ges för att ge PR/marknadsföring åt Ulricehamns kommun i samband med svenska officiella mästerskap.

Villkor

Stödet är ett föreningsstöd och kan därmed endast sökas av en förening. Stödet gäller endast för föreningar som är medlemmar inom Riksidrottsförbundet eller kan jämställas därmed. Stödet gäller för föreningens seniorverksamhet och juniorverksamhet. Föreningen måste också bedriva sin elit‐ och ungdomsverksamhet i Ulricehamns kommun.

Föreningen måste ha ett lag som spelar/tävlar i den högsta nationella serien, sanktionerat av berört specialförbund inom riksidrottsförbundet. Segrande lag ska vara officiella svenska mästare och mottagare av riksidrottsförbundets officiella SM‐medalj eller att föreningen måste ha minst en utövare som tillhör de 10 främsta inom sin gren, där segraren är officiell svensk mästare.

Bidrag

Maxsumma att söka för stöd till elitidrott seniorverksamhet är 40 000 kr, per stöd och år.

Maxsumma att söka för stöd till elitidrott juniorverksamhet är 20 000 kr, per stöd och år.

Maxsumma, för föreningar som inte är medlemmar i Riksidrottsförbundet, att söka för stöd till annan verksamhet som är till gagn för Ulricehamns kommun, är 10 000 kr, per stöd och år.

Övriga krav på föreningen

Föreningen ska vid tävlingssammanhang på elitnivå upplåta reklamplats på sina dräkter på en väl synlig plats som marknadsför Ulricehamns kommun.

Föreningen ska i framtagande av reklam för Ulricehamns kommun kontakta kommunens kommunikationsfunktion.

Föreningen ska även erbjuda sig att ställa upp i skolverksamheten minst en dag under sin säsong som förebild för ungdomar och introducera sin sport för ungdomarna.

Ansökan

Överst på kommunens första sida(eller gå via länken nedan) väljer du E-tjänster & blanketter, klicka på Uppleva och göra, välj fliken bidrag.

Länk till E-tjänster & blanketter

Ansökan som gäller lagidrott lämnas in senast två månader innan aktuell seriestart.

Ansökan som inte gäller lagidrott lämnas in senast två månader efter aktuell säsongsavslutning.

Garantianslag

Bidraget ska stödja förening som anordnar tävlingar eller annat arrangemang av större nationell eller internationell karaktär.

Villkor

Förening ska uppfylla kommunens grundläggande krav.

Stödet betalas endast ut till arrangerande förenings direkta kostnader, alltså inte till respektive riksorganisation eller annan medarrangör.

Av ansökan ska det framgå att arrangemanget inte beräknas gå med underskott.

Bidraget betalas endast ut om arrangemanget ger underskott, vilket ska styrkas med fullständig ekonomisk redovisning sedan arrangemanget genomförts.

Bidraget kan sökas av alla bidragsberättigade föreningar.

Bidrag

Kommunstyrelsen avgör i varje enskilt fall bidragets storlek och beslutet är inte normgivande.

Handlingar

Ansökan ska åtföljas av ekonomisk beräkning av arrangemanget.

Ansökan

Ska ha kommit in till kultur och fritid via e-post senast 3 månader innan arrangemangets genomförande.

kulturochfritid@ulricehamn.se

Grundbidrag

Bidraget ska vara ett grundstöd för föreningar som bedriver verksamhet i åldersgruppen 7–25 år.

Villkor

Bidrag betalas ut per bidragsberättigad medlem, i åldern 7–25 år. Räknat på det senast förflutna verksamhetsåret.

Godkänt grundbidrag är en förutsättning för att komma ifråga för andra bidrag.

Bidrag

Bidrag betalas ut med 45 kr per bidragsberättigad medlem, i åldern 7–25 år.

Har föreningen skrivit på och följer den överenskommelsen om samsyn som Ulricehamns kommun och RF-SISU tillsammans med föreningslivet tagit fram så ökar beloppet med 5 kr per bidragsberättigad medlem, i åldern 7–25 år.

Till förening med 15–50 bidragsberättigade medlemmar betalas ett belopp på 2 250 kr ut, vilket motsvarar 50 bidragsberättigade medlemmar.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via vår webbportal. Länk till vår webbportal hittar du här till höger under E-tjänst, välj Föreningsbidrag.

Ansökan ska lämnas in i senast en månad efter genomfört årsmöte. För att få grundbidraget krävs att föreningen laddar upp följande dokument i det digitala bidragssystemet:

 •  Verksamhetsberättelse
 •  Revisionsberättelse
 •  Balans- och resultatrapport
 •  Årsmötesprotokoll

Kostnadskrävande projekt för föreningar verksamma inom fritidsverksamhet

Bidraget är tänkt att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och andra inventarier till lokal/anläggning som ägs eller under längre tid förhyrs av förening. Samt uppförande, om- och tillbyggnad eller underhåll av anläggning/lokal/utrustning som ägs av föreningen och som bedöms angeläget för verksamheten.

Villkor

För kommunstyrelsens prövning gäller:

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos fritidsenheten. Igångsättnings – alternativt inköpstillstånd garanterar inte att investeringsbidrag beviljas efter kommunstyrelsens prövning.

 Bidrag

Bidrag betalas ut med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt vars kostnader understiger 20 000 kronor eller överstiger 500 000 kr Projektet ska slutföras senast tre år efter att bidrag beviljats, i annat fall förbehåller sig kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet.

Utbetalning av beviljat bidrag sker när respektive projekt är genomfört och redovisning har inlämnats till kultur och fritid.

Handlingar

Till ansökan bifogas:

 • Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl (i förekommande fall) samt finansieringsplan
 • I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 200:-/timme
 • De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert
 • Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall)
 • Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser

Ansökan

Ansökan görs digitalt via vår webbportal. Länk till vår webbportal hittar du här till höger under E-tjänst, välj Föreningsbidrag.

Ansökan kan lämnas in från 1 september och senast den 30 november.

Redovisning

Redovisning av kostnadskrävande projekt  för ansökningar som gjorts både digitalt(via vår e-tjänst) eller manuellt ska redovisas via blankett nedan:

Rekvisition av bidrag till kostnadskrävande projekt (pdf)

Redovisning skickas till:
Ulricehamns kommun
Kultur och fritid
523 86 Ulricehamn

eller via e-post till kulturochfritid@ulricehamn.se

Övrigt

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen:

 • Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet.
 • Projekt/motsvarande som är direkt nödvändiga för ungdomsverksamhetens genomförande och utveckling.
 • Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers utnyttjande och funktionstillgänglighet.
 • Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal insats för att annat bidrag ska utgå.
 • Investeringar som är tänkta att skapa lägre egna drift- eller verksamhetskostnader och/eller som bygger på
  samverkanslösningar mellan flera föreningar.
 • Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning.
 • Jämställdhetsskapande åtgärder.
 • Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen/utrustningen.

Bidrag för kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler/bygdegårdar

Bidraget är tänkt att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och andra inventarier till lokal/anläggning som ägs eller under längre tid förhyrs av förening. Samt uppförande, om- och tillbyggnad eller underhåll av anläggning/lokal/utrustning som ägs av föreningen och som bedöms angeläget för verksamheten.

Villkor

För kommunstyrelsens prövning gäller:

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos fritidsenheten. Igångsättnings – alternativt inköpstillstånd garanterar inte att investeringsbidrag beviljas efter kommunstyrelsens prövning.

 Bidrag

Bidrag betalas ut med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt vars kostnader understiger 20 000 kronor eller överstiger 500 000 kr Projektet ska slutföras senast tre år efter att bidrag beviljats, i annat fall förbehåller sig kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet.

Utbetalning av beviljat bidrag sker när respektive projekt är genomfört och redovisning har inlämnats till kultur och fritid.

Handlingar

Till ansökan bifogas:

 • Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl (i förekommande fall) samt finansieringsplan
 • I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 200:-/timme
 • De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert
 • Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall)
 • Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser

Ansökan

Ansökan görs digitalt via vår webbportal. Länk till vår webbportal hittar du här till höger under E-tjänst, välj Föreningsbidrag.

Ansökan kan lämnas in från 1 september och senast den 30 november.

Redovisning

Redovisning av kostnadskrävande projekt  för ansökningar som gjorts både digitalt(via vår e-tjänst) eller manuellt ska redovisas via blankett nedan:

Rekvisition av bidrag till kostnadskrävande projekt (pdf)

Redovisning skickas till:
Ulricehamns kommun
Kultur och fritid
523 86 Ulricehamn

eller via e-post till kulturochfritid@ulricehamn.se

Övrigt

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen för allmän samlingslokal/bygdegård:

 • Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers utnyttjande och funktionstillgänglighet.
 • Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal insats för att annat bidrag ska utgå.
 • Investeringar som syftar till att skapa lägre egna drift- eller verksamhetskostnader och/eller som bygger på samverkanslösningar mellan flera föreningar.
 • Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning.
 • Jämställdhetsskapande åtgärder.
 • Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen/utrustningen.

Lokalbidrag

Ska stödja förening som äger eller långtidshyr, klubbstuga eller motsvarande som regelbundet används för ungdomsverksamhet.

Villkor

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 40 aktiviteter under året. Lokalen ska vara godkänd av kultur och fritid och finnas i Ulricehamns kommun. Vid långtidsförhyrning ska det finnas ett giltigt arrende/hyresavtal med en löptid på minst 3 år.

Bidrag

Bidrag betalas ut med 60 % av kostnaderna, dock högst 211 kronor/kvadratmeter (idrottsföreningar). Bidrag utgår med 80 % av
kostnaderna, dock högst 211 kronor/kvadratmeter (övriga föreningar).

Lokalytan ställs i relation till föreningens bidragsberättigade medlemmar i åldern 7–25 år. Ytor som är bidragsgrundande är de som används till verksamhet.

Ytor som inte är bidragsgrundande är förråd, garage eller liknande och lokaler som hyrs ut till annan hyresgäst och därmed är blockerade för annan aktivitet.

Bidragsberättigade medlemmar Lokalyta
 15–50 50 m²
 51–100 90 m²
101–150 110 m²
151–200 130 m²
201–250 150 m²
251–300 170 m²
301–350 190 m²
351–400 210 m²
401–450 250 m²
451 – 300 m²

Vilka kostnader är godkända

Hyrd lokal:

 • Lokalhyra
 • Uppvärmningskostnader
 • Elkostnader

Egen lokal:

 • Låneränta – fastighetslån
 • Uppvärmningskostnader
 • Elkostnader
 • Vatten
 • Fastighetsförsäkring

Ansökan

Ansökan görs digitalt via vår webbportal. Länk till vår webbportal hittar du här till höger under E-tjänst, välj Föreningsbidrag.

Ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte.

Oförutsett/övrigt

Bidraget ska vara ett komplement till de övriga bidragsformerna för att täcka upp variationer och behov i föreningarnas mångskiftande verksamhet. Det kan vara inköp av materiel, särskilda utvecklingsinsatser och olika projekt med mera.

Villkor

För kommunstyrelsens prövning gäller:

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas eller inköp göras före ska det anmälas till fritidsenheten.

Bidrag

Bidrag betalas ut med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt/inköp vars kostnader överstiger 20 000 kronor. Bidrag utgår inte för kostnader understigande den enskilda föreningens senast beviljade grundbidrag.

Handlingar

Till ansökan ska bifogas:

 • Motiv för inköpet/projektet etc.
 • De beräknade kostnaderna vid inköp ska styrkas med anbud eller offert. Projekt eller liknande ska följas av en kostnadsberäkning.
 • Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall)
 • Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via vår webbportal. Länk till vår webbportal hittar du här till höger under E-tjänst, välj Föreningsbidrag.

Två ansökningstillfällen per år: 30 maj respektive 30 oktober.

Övrigt

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen:

 • Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers utnyttjande och funktionstillgänglighet.
 • Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal insats för att annat bidrag ska utgå.
 • Investeringar som är tänkta att skapa lägre egna drift- eller verksamhetskostnader och/eller som bygger på samverkanslösningar mellan flera föreningar.
 • Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning.
 • Jämställdhetsskapande åtgärder.
 • Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen utrustningen.
 • Eget arbete räknas inte in

Representation

Villkor

Vid någon form av kommunal representation vid större arrangemang kontakta verksamhet kultur och fritid.

Bidrag

Kommunstyrelsen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande.

Startbidrag

Avser att stödja nybildande av förening som enligt Ulricehamns kommun klassas som bidragsgrundande verksamhet.

Villkor

Uppfylla de grundläggande kraven samt de särskilda kraven för fritidsföreningar. Föreningen ska omfatta minst 15 medlemmar i åldern 7 – 25 år. Efter att föreningen har redovisat 6 månaders verksamhet avgörs det om föreningen ska omfattas av verksamhet kultur och fritids övriga bidrag.

Bidrag

Betalas ut med 3000 kr.

Handlingar

 • Föreningens stadgar
 • Budget
 • Intyg om medlemskap i riksorganisation
 • Föreningslista
 • Postgirokonto/bankgirokonto
 • Protokoll från första årsmötet

Ansökan

Kontakta kultur och fritid för blankett med mera.

Kontaktuppgifter

Kultur och fritid
Växel: 0321 – 59 50 00
foreningsbidrag@ulricehamn.se

Stöd till föreningslivet för större projekt

Bidraget ska stötta och underlätta för den ideella sektorn att finansiera större investeringar, där inte kommunens övriga föreningsstöd räcker till. Främst avses stöd för uppförande, om- och tillbyggnad eller omfattande underhåll av anläggning och eller lokal som ägs av föreningen och som bedöms angeläget för verksamheten.

Villkor

För kommunstyrelsens prövning gäller:

 • Föreningen ska uppfylla de särskilda krav som finns för att få söka föreningsbidrag i Ulricehamns kommun, samt eventuella särskilda krav för respektive verksamhet. Föreningen ska också uppfylla de särskilda villkoren för kostnadskrävande projekt.
 • Projektet ska inte påbörjats.
 • Minst en ytterligare extern delfinansiär ska finnas utöver föreningen
  och kommunen.
 • För ett beslut om bidrag ska kunna fattas ska kommunens resultatprognos per den 31 augusti överstiga det budgeterade resultatet för innevarande år efter hänsyn har tagits till en eventuell utbetalning av bidraget. Kommunfullmäktige fattar beslut om bidrag senast i november samma år som ansökan lämnats in.

Bidrag

Bidrag betalas ut med maximalt 30 % av den totala godkända projektkostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt vars totala kostnad
understiger 500 000 kr.

Projektet ska slutredovisas senast tre år efter att bidrag beviljats, i annat fall förbehåller sig kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet.

Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av annan godtagbar fritidsaktivitet, inom 10 år efter projektets färdigställande ska hela bidraget återbetalas.

Handlingar

Till ansökan ska bifogas:

 • Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl för de kommande 5 åren samt finansieringsplan.
 • I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 200 kr/timme.
 • De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert.
 • Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst 5 år (i förekommande fall)
 • Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser.

Ansökan

Ansökan sker via vår e-tjänst på kommunens hemsida och i kontakt med verksamheten

Överst på kommunens första sida(eller gå via länken nedan) väljer du E-tjänster & blanketter, klicka på Uppleva och göra, välj fliken bidrag.

Länk till E-tjänster & blanketter

Ungdomsledarstipendium

Ungdomsledarstipendium

Stipendierna ska stödja och uppmuntra förtjänstfulla ungdomsledare i kommunen.

Villkor

Stipendiet fördelas varje år till 2 ungdomsledare genom beslut i kommunstyrelsen.

Stipendiet delas ut i samband med nationaldagsfirande i Stureparken den 6 juni.

Pristagare utses av kommitté bestående av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt tjänstepersoner från kultur och fritid.

Bidrag

Stipendiesumman är 10 000 kronor per person.

Ansökan

Nominering/ansökan sker via  E-tjänst. Länk till E-tjänsten finns från och med januari till sista datum för nomineringen i den blå spalten till höger, välj  Priser och stipendier.

Sista datum för nominering är 30 april.

 

Bidrag reglerade av avtal med förening gällande skötsel av badplats

Bidrag betalas ut till de föreningar som ingått särskilt avtal med verksamhet kultur och fritid för skötsel av de kommunala friluftsbaden. Avser städ- och tillsynsuppgifter, enklare reparationer och gräsklippning.

Villkor

Redovisning av genomförda insatser på badplatsen lämnas till verksamhet kultur och fritid senast 31 oktober på särskild blankett. Vid utebliven ansökan lämnas inget bidrag för innevarande år.

Redovisning av skötsel och underhåll av kommunal badplats

Bidrag

Bidrag för gräsklippning utgår till fast belopp per kvadratmeter och fastställd yta.

För övriga uppgifter betalas ett bidrag på 80 kronor per timme upp till 200 timmar. För tid därutöver reduceras ersättningen till 40 kronor/timme. Tiden räknas per badplatssäsong.

Kontaktuppgifter:

Kultur och fritid
Växel: 0321 – 59 50 00
kulturochfritid@ulricehamn.se

Kostnadskrävande projekt för hembygdsgårdar

Bidragets syfte är att stödja vid till exempel renovering och bevarande av hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar som gynnar skötsel och visningar av kulturmiljön. Bidraget ges till ideella organisationer som vårdar lokal byggnadskultur och använder dessa i regelbunden publik verksamhet.

Villkor

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos verksamhet kultur och fritid.
Igångsättnings /inköpstillstånd garanterar inte att investeringsbidrag beviljas efter kommunstyrelsens prövning.

Bidrag

Bidrag betalas ut med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt vars kostnader understiger 20 000 kronor eller överstiger 500 000 kr.

Projektet ska slutföras senast tre år efter att bidrag beviljats, i annat fall har kommunen rätt att ompröva beslutet i det enskilda fallet.

Utbetalning av beviljat bidrag sker när respektive projekt är genomfört och redovisning har inlämnats till kultur och fritid.

Handlingar

Ansökan ska innehålla:

 • Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl (i förekommande fall) samt finansieringsplan.
 • I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 200:-/timme.
 • De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert.
 • Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall).
 • Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via vår webbportal. Länk till vår webbportal hittar du här till höger under E-tjänst, välj Föreningsbidrag.

Ansökan kan lämnas in från 1 september och senast den 30 november.

Redovisning

Redovisning av kostnadskrävande projekt  för ansökningar som gjorts både digitalt(via vår e-tjänst) eller manuellt ska redovisas via blankett nedan:

Rekvisition av bidrag till kostnadskrävande projekt (pdf)

Redovisning skickas till:
Ulricehamns kommun
Kultur och fritid
523 86 Ulricehamn

eller via e-post till kulturochfritid@ulricehamn.se

Övrigt

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen:

 • Byggnad av kulturhistoriskt intresse
 • Stöd kan fördelas för insatser/vård av byggnader som representerar lokal byggnadskultur som förvaltas av ideell organisation
 • Stöd till ordinarie driftskostnader lämnas inte
 • Vid renovering av byggnader av kulturhistoriskt värde ska dialog föras med regionens antikvarie
 • Vårdinsatser som bidrar till att öka tillgängligheten till kulturarvet prioriteras
 • Insatser som möjliggör förmedling och pedagogisk verksamhet för barn/unga värdesätts
 • Medel kan fördelas även till byggnader som är flyttade ur sitt ursprungliga kulturhistoriska sammanhang
 • Jämställdhetsskapande åtgärder

Föreningsbidrag kan utgå till ideell förening i Ulricehamns kommun som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i föreningens regi och som följer kommunens grundläggande krav.

Krav på förening:

Föreningen ska uppfylla kommunens grundläggande krav samt fritidsenhetens särskilda krav.

Föreningen ska ha stadgar som beslutats av årsmöte, ha en demokratiskt vald styrelse, uppdaterad medlemsförteckning, samt vara registrerad hos fritidsenheten.

Föreningen ska vara ansluten till godkänd riksorganisation eller om sådan saknas prövas som bidragsberättigad förening genom särskilt beslut i kommunstyrelsen.

Föreningen som söker bidrag ska lämna in registeruppgift med tillhörande handlingar till fritidsenheten. Denna fungerar även som underlag för ansökan om grundbidrag. Ansökan registreras i webb-bidraget senast 1 månad efter genomfört årsmöte i föreningen.

Av fritidsenheten godkänd grundbidragsansökan är en förutsättning för att kunna söka övriga bidrag, med undantag av startbidrag.

Föreningen ska ha minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmötet.

Föreningen ska under senaste verksamhetsåret haft minst 15 bidragsberättigade medlemmar och genomfört och redovisat minst 20 bidragsberättigade aktiviteter för åldersgruppen 7–25 år. Fritidsenheten kan för ett år under en femårsperiod ge dispens för förening som inte uppfyller kravet. Under dispensåret utges halvt bidrag.

Medlemsavgiften ska vara minst 50 kr/person för att räknas som bidragsberättigad.

I en förening med flera sektioner kan endast huvudförening söka bidrag.

En förening som äger en anläggning och söker kommunalt driftbidrag för densamma ska hålla anläggningen försäkrad. Föreningen ska även vara informerad om och följa de föreskrifter och anvisningar i övrigt som kan komma från kommunen, myndigheter etc.

Kontaktuppgifter

Har du frågor som berör bidrag inom fritid och föreningsregister så kontakta:
Kultur och fritid via
Växel: 0321 – 59 50 00 eller
foreningsbidrag@ulricehamn.se

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 januari 2015, senast ändrad den 13 november 2023 av Lillemor Axell

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?