Föreningsbidrag för fritidsföreningar

För att föreningar med barn- och ungdomsverksamhet inom fritidsområdet ska få ekonomiskt stöd av Ulricehamns kommun måste vissa krav uppfyllas.

Nedan hittar du generella bestämmelser för fritidsföreningar samt vilka typer som bidrag som finns att söka. Olika bidrag har olika regler.

Se även allmänna krav för bidrag som gäller alla föreningar

Generella krav på fritidsföreningar

 • Föreningen ska uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt verksamhetens särskilda bestämmelser.
 • Förening ska inneha stadgar som beslutats av årsmöte, en efter demokratiska regler vald styrelse, uppdaterad medlemsmatrikel, samt vara registrerad hos fritidsenheten.
 • Förening ska vara ansluten till godkänd riksorganisation eller om sådan saknas prövas som bidragsberättigad förening genom särskilt beslut i kommunstyrelsen.
 • Förening som erhåller bidrag ska inlämna registeruppgift med tillhörande handlingar till fritidsenheten. Denna utgör även underlag för ansökan om Grundbidrag. Ansökan lämnas senast 1 månad efter genomfört årsmöte i föreningen.
 • Av fritidsenheten godkänd Grundbidragsansökan är en förutsättning för erhållande av övriga bidrag, med undantag av startbidrag.
 • Förening ska ha minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmötet.
 • Förening ska under senaste verksamhetsåret haft minst 15 bidragsberättigade medlemmar och genomfört och redovisat minst 20 bidragsberättigade sammankomster för åldersgruppen 7-25 år. Fritidsenheten kan för ett år under en femårsperiod ge dispens för förening som inte uppfyller kravet. Under dispens året utges halvt bidrag.
 • Medlemsavgiften ska vara minst 50 kr/person för att räknas som bidragsberättigad.
 • I förening med flera sektioner kan endast huvudförening söka och erhålla bidrag.
 • Förening som äger anläggning och erhåller kommunalt driftbidrag för densamma ska hålla anläggningen försäkrad. Föreningen ska även vara informerad om och följa de föreskrifter och anvisningar i övrigt som kan komma från kommunen, myndigheter etc.

Generella bestämmelser för ansökan för fritidsföreningar

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad.

Bidragsansökningar liksom övriga handlingar som saknar underskrift eller i övrigt inte ifyllts enligt anvisningar upptas inte till behandling utan återsänds för komplettering. Alla ansökningar ska underskrivas av föreningens ordförande.

Ansökan som inom 30 dagar inte kompletterats med de handlingar som fritidsenheten infordrat, kommer att avslås.

Förening som inlämnar ansökan för sent riskerar att bli utan bidrag om inte speciella och av fritidsenheten godkända skäl föreligger.

Ansökningsblanketter, datum samt övrig information anges under respektive bidragsform. Du hittar alla bidragsformer nedan.

Generella undantag för fritidsföreningar

Kravet på minst 15 medlemmar och genomförande av 20 bidragsberättigade sammankomster för åldersgruppen 7-25 år gäller inte förening som erhåller stöd för allmän samlingslokal.

Förening som av ideologiska skäl och enligt stadgar inte tar ut medlemsavgift, kan efter ansökan till kommunstyrelsen beviljas dispens från denna regel.

Förening som inte erhållit föreningsbidrag under de två senaste åren är inte längre bidragsberättigad. För att kunna erhålla bidrag ska förening på nytt ansöka om att bli bidragsberättigad.

Kommunstyrelsen kan efter prövning i varje enskilt fall och om särskilda skäl föranleder det, göra undantag från ovanstående allmänna bestämmelser eller bevilja bidrag till andra ändamål än vad som särskilt anges i dessa bestämmelser.

Handikappföreningar som bedriver ungdomsverksamhet i huvudsak får tillgodoräkna sig alla medlemmar oavsett ålder inom kravet på 15 bidragsberättigade medlemmar och kan söka föreningsbidrag inom fritidsverksamheten. Fritidsenheten avgör om förening är bidragsberättigad inom fritidsverksamhetens bidrag.

Driftbidrag till allmän samlingslokal/bygdegård

Ändamål

Bidraget avser att stödja förening som äger allmän samlingslokal vilken upplåts till verksamhet för allmänhet och föreningar.

Villkor

Bidraget grundas på anläggningens storlek och under året genomförda aktivitetstillfällen i egen regi eller via uthyrningsverksamhet.

Föreningen måste uppnå minst 20 verksamhetstillfällen för att bidrag ska utgå.

Allmänna krav

Föreningen ska förutom särskilda villkor även uppfylla kommunens allmänna bestämmelser för alla föreningar och generella bestämmelser för fritidsföreningar (ovan).

Bidrag

50 kr/kvm bidragsberättigad yta, som godkänns av Fritidsenheten.

1-1000 sammankomster = 50 kr/sammankomst.

1001- sammankomster = 15 kr/sammankomst.

Aktiviteter som inte är bidragsberättigade

Verksamhet i egen regi som bedrivs i kommersiellt syfte dvs. verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överskott är ej bidragsberättigad ex bingo och tipspromenad. Detta gäller även aktiviteter i samband med underhåll och skötsel av anläggningen/fastigheten.

Ansökan

Ansökan om driftbidrag för bygdegård och samlingslokal (pdf)

Ansökan ska lämnas in senast den 1 april. Uppgifterna avser senast förflutet verksamhetsår.

Ansökan kan lämnas till Kultur och fritid i Nämndhuset eller skickas till:

Kultur och fritid

523 86 Ulricehamn

Eller via epost:

kulturochfritid@ulricehamn.se

 

Driftbidrag föreningsägda elljusspår

Villkor

Anläggningen ska vara i användbart skick och tillgängligt för allmänheten.

Allmänna krav

Föreningen ska förutom särskilda villkor även uppfylla kommunens allmänna bestämmelser för alla föreningar och generella bestämmelser för fritidsföreningar (ovan).

Bidrag

Bidrag utgår med 80 % av nedlagda elkostnader, dock
max 3000 kronor per km.

Ändamål

Bidraget avser att stödja förening som äger/driver elljusspår.

Ansökan

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. Ansökningsblanketten finns även att ladda ner nedan.

Ansökan om driftbidrag för föreningsägda elljusspår (pdf)

Ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte.

Aktivitetsstöd

Villkor

 • Minst 3 deltagare i åldern 7-25 år ska delta i sammankomsten
 • Deltagare ska vara medlem i föreningen
 • Närvaro ska föras vid varje sammankomst
 • En sammankomst ska pågå minst 60 minuter
 • En deltagare får endast räknas med en gång per dag
 • Sammankomsten ska arrangeras av lokalföreningen
 • Naturlig grupp får inte delas i fler grupper
 • Aktiviteten ska vara planerad och ledarledd

Allmänna krav

Föreningen ska förutom särskilda villkor även uppfylla kommunens allmänna bestämmelser för alla föreningar och generella bestämmelser för fritidsföreningar (ovan).

Bidrag

Bidrag utgår med 47 kronor per verksamhetstillfälle. Bidraget betalas ut två gånger per år. Redovisningsperioderna är mellan 1 januari och 30 juni, samt 1 juli och 31 december.

Aktiviteter som inte är bidragsberättigade

Entrébelagda arrangemang, kursverksamhet och verksamhet där bidrag utgår i annan ordning, till exempel studiecirklar.

Ändamål

Bidraget avser att stödja föreningens aktiviteter för barn och ungdom.

Ansökan

Ansökan lämnas in senast 25 februari, respektive 25 augusti.

Ansökan Ulricehamns kommun 2019

Närvarokort 2019 aktivitetstöd (excel)

 

Driftbidrag till föreningsägda idrottsplatser

Ändamål

Bidraget avser att stödja förening som äger idrottsanläggning.

Villkor

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 40 sammankomster under året.
Anläggningen ska regelbundet användas för ungdomsverksamhet.
För att få bidrag krävs att anläggningen är i användbart skick.

Allmänna krav

Föreningen ska förutom särskilda villkor även uppfylla kommunens allmänna bestämmelser för alla föreningar och generella bestämmelser för fritidsföreningar.

Bidrag

Bidraget utgår enligt nedanstående poängsystem, där hänsyn tas till anläggningens standard, antalet fotbollsplaner, löparbanor, omfattning av verksamhet mm.

Fotbollsplaner

   Gräsplan 11-manna 20 poäng
   Gräsplan 7-manna 10 poäng
   Grusplan 11-manna 8 poäng
   Grusplan 7-manna 5 poäng
   Belysning <10 kW 3 poäng
> 10 kW 5 poäng
   Seriespelande lag Varje lag utöver 2 1 poäng

Friidrott

Löparbanor, hoppgrop mm 5 poäng

 

Ansökan

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. Blanketten finns även att ladda ner nedan.

Ansökan om driftbidrag för föreningsägda idrottsplatser (pdf)

Ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte.

Anmärkning: 1 poäng motsvarar för närvarande 770 kronor.

Driftbidrag till övriga föreningsägda anläggningar

Ändamål

Bidraget avser att stödja förening som äger anläggning.

Villkor

Föreningen ska ha minst 15 medlemmar och redovisa minst 40 sammankomster under året.
Anläggningen ska regelbundet användas till ungdomsverksamhet.
För att få bidrag krävs att anläggningen är i användbart skick.

Bidrag

Bidraget utgår enligt nedanstående poängsystem eller särskilda beslut.

Motor: motorbana 25 poäng
Tennis:   inomhusbana 1 bana 30 poäng, 2 banor eller fler 25 poäng
Tennis: grusbana utomhus 3 poäng
Golf: 18-hålsbana 390 poäng
Dressyrbana för hundar    6 poäng
Revidering av orienteringskartor (kartpoolen) 30 000 kronor
Driftbidrag ridanläggning (UBRK) 527 300 kronor
Driftbidrag sjösportanl. (Åsundens Båtsällsk.) 15 poäng
Driftbidrag sjösportanl. (Kappsegl. Sällsk.)
Driftbidrag sjösportanl. (Kanotklubben) 5 poäng
Fotbollshall (UIFK) 300 000 kronor
SISU Idrottsutbildarna 190 000 kronor
Driftsbidrag inomhushall för hundar (UBK) 120 000 kronor

Övriga anläggningar, efter prövning av kommunstyrelsen i varje enskilt fall.

Ansökan

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. Blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på verksamhet kultur och fritid, ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte.
Anmärkning: 1 poäng motsvarar för närvarande 770 kronor.

Garantianslag

Villkor

Stödet utgår endast till arrangerande förenings direkta kostnader, således inte till respektive riksorganisation eller annan medarrangör.

Av ansökan ska det framgå att arrangemanget inte beräknas gå med underskott.

Bidraget utbetalas endast om arrangemanget ger underskott, vilket ska styrkas med fullständig ekonomisk redovisning sedan arrangemanget genomförts.

Allmänna krav

Föreningen ska förutom särskilda villkor även uppfylla kommunens allmänna bestämmelser för alla föreningar och generella bestämmelser för fritidsföreningar (ovan).

Bidrag

Kommunstyrelsen avgör i varje enskilt fall bidragets storlek och beslutet är inte normgivande.

Handlingar

Ansökan ska åtföljas av ekonomisk beräkning av arrangemanget.

Ändamål

Bidraget avser stödja förening som anordnar tävlingar eller annat arrangemang av större nationell eller internationell karaktär.

Ansökan

Det finns inte någon särskild ansökningsblankett. För att ansöka om bidrag kan du skicka e-post till kommunens fritidsintendent, kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Ska vara Fritidsenheten tillhanda senast 3 månader före arrangemangets genomförande.

Grundbidrag

Villkor

Bidrag utgår per bidragsberättigad medlem, i åldern 7-25 år. Räknat på det senast förflutna verksamhetsåret.

Godkänt grundbidrag är en förutsättning för att komma ifråga för andra bidrag.

Allmänna krav

Föreningen ska förutom särskilda villkor även uppfylla kommunens allmänna bestämmelser för alla föreningar och generella bestämmelser för fritidsföreningar (ovan).

Bidrag

Bidrag utgår med 45 kr per bidragsberättigad medlem.

Till förening med 15-50 bidragsberättigade medlemmar utgår ett belopp på 2.250 kr, vilket motsvarar 50 bidragsberättigade medlemmar.

Ändamål

Bidraget syftar till att vara ett grundstöd för föreningar som bedriver verksamhet i åldersgruppen 7-25 år.

Ansökan

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. Blanketten kan även ladda ner nedan.

Ansökan om grundbidrag för fritidsföreningar (pdf)

Ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte tillsammans med föreningslistan.

Kostnadskrävande projekt för föreningar

Villkor

För kommunstyrelsens prövning gäller:
Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos fritidsenheten.

Igångsättnings- alternativt inköpstillstånd garanterar inte att investeringsbidrag erhålls efter kommunstyrelsens prövning.

Allmänna krav

Föreningen ska förutom särskilda villkor även uppfylla kommunens allmänna bestämmelser för alla föreningar och generella bestämmelser för fritidsföreningar (ovan).

Bidrag

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt vars kostnader understiger 20.000 kronor.

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden.

Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljas, i annat fall förbehåller sig kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet.

Handlingar

Till ansökan ska biläggas:

 • Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl (i förekommande fall) samt finansieringsplan.
 • I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 200:-/timme.
 • De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert.
 • Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall).
 • Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser.

Ändamål

Bidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och andra inventarier till lokal/anläggning som ägs eller långtidsförhyrs av förening. Samt uppförande, om- och tillbyggnad eller underhåll av anläggning/lokal/utrustning som ägs av föreningen och som bedöms angeläget för verksamheten.

Ansökan

Ansökan om kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar (pdf)

I fylld blankett ska vara tillhanda eller poststämplad senast 30 november.

Redovisning

Redovisning av kostnadskrävande projekt redovisas via blankett nedan:

Redovisning och rekvisition av kostnadskrävande projekt

Övrigt

 • Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen:
 • Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet.
 • Projekt/motsvarande som är direkt nödvändiga för ungdomsverksamhetens genomförande och utveckling.
 • Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers utnyttjande och funktion, handikapptillgänglighet.
 • Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal insats för att annat bidrag ska utgå.
 • Investeringar som syftar till att skapa lägre egna drift- eller verksamhetskostnader och/eller som bygger på samverkanslösningar mellan flera föreningar.
 • Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning.
 • Jämställdhetsskapande åtgärder.
 • Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen/utrustningen.

Kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler

Villkor

För kommunstyrelsens prövning gäller:
Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos fritidsenheten.

Igångsättnings- alternativt inköpstillstånd garanterar inte att investeringsbidrag erhålls efter kommunstyrelsens prövning.

Allmänna krav

Föreningen ska förutom särskilda villkor även uppfylla kommunens allmänna bestämmelser för alla föreningar och generella bestämmelser för fritidsföreningar.

Bidrag

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt vars kostnader understiger 20.000 kronor.

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden.

Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljas, i annat fall förbehåller sig kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet.

Handlingar

Till ansökan ska biläggas:

 • Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl (i förekommande fall) samt finansieringsplan.
 • I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 100:-/timme.
 • De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert.
 • Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall).
 • Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser.

Ändamål

Bidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och andra inventarier till lokal/anläggning som ägs eller långtidsförhyrs av förening. Samt uppförande, om- och tillbyggnad eller underhåll av anläggning/lokal/utrustning som ägs av föreningen och som bedöms angeläget för verksamheten.

Ansökan

Ansökan kostnadskrävande projekt allmänna samlingslokaler (pdf)

Blanketten ska vara tillhanda eller poststämplad senast 15 november.

Redovisning

Redovisning av kostnadskrävande projekt redovisas via blankett nedan:

Redovisning och rekvisition av kostnadskrävande projekt (pdf)

Övrigt

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen:

 • Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet.
 • Projekt/motsvarande som är direkt nödvändiga för ungdomsverksamhetens genomförande och utveckling.
 • Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers utnyttjande och funktion, handikapptillgänglighet.
 • Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal insats för att annat bidrag ska utgå.
 • Investeringar som syftar till att skapa lägre egna drift- eller verksamhetskostnader och/eller som bygger på samverkanslösningar mellan flera föreningar.
 • Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning.
 • Jämställdhetsskapande åtgärder.
 • Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen/utrustningen.

Lokalbidrag

Villkor

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 40 sammankomster under året.

Lokalen ska vara godkänd av fritidsenheten och finnas i Ulricehamns kommun.

Vid långtidsförhyrning ska det finnas ett giltigt arrende/hyresavtal med en löptid på minst 3 år.

Allmänna krav

Föreningen ska förutom särskilda villkor även uppfylla kommunens allmänna bestämmelser för alla föreningar och generella bestämmelser för fritidsföreningar (ovan).

Bidrag

Bidrag utgår med 60 % av kostnaderna, dock högst 200 kronor/kvadratmeter (idrottsföreningar).

Bidrag utgår med 80 % av kostnaderna, dock högst 200 kronor/kvadratmeter (övriga föreningar).
Lokalytan ställs i relation till föreningens bidragsberättigade medlemmar i åldern 7-25 år. Ytor som är bidragsgrundande är de som används till verksamhet. Ytor som inte är bidragsgrundande är förråd, garage eller liknande och lokaler som hyrs ut till annan hyresgäst och därmed är blockerade för annan verksamhet.

Bidragsberättigade medlemmar – Lokalyta

15-50 – 50 m2
51-100 – 90 m2
101-150 – 110 m2
151-200 – 130 m2
201-250 – 150 m2
251-300 – 170 m2
301-350 – 190 m2
351-400 – 210 m2
401-450 – 250 m2
451 och fler – 300 m2

Vilka kostnader är godkända?

Hyrd lokal:
Lokalhyra
Uppvärmningskostnader
Elkostnader

Egen lokal:
Låneränta – fastighetslån
Uppvärmningskostnader
Elkostnader
Vatten
Fastighetsförsäkring
Reparationskostnader 20 kronor/m2

Ändamål

Avser att stödja förening som äger eller långtidshyr, klubbstuga eller motsvarande som regelbundet används för ungdomsverksamhet.

Ansökan

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. Blanketten kan också laddas ner nedan.

Ansökan om lokalbidrag (pdf)

Ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte.

Oförutsett/övrigt

Villkor

För kommunstyrelsens prövning gäller:
Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd anmälas till fritidsenheten.

Igångsättnings- alternativt inköpstillstånd garanterar inte att investeringsbidrag erhålls efter kommunstyrelsens prövning.

Allmänna krav

Föreningen ska förutom särskilda villkor även uppfylla kommunens allmänna bestämmelser för alla föreningar och generella bestämmelser för fritidsföreningar (ovan).

Bidrag

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt/inköp vars kostnader överstiger 20.000 kronor. Bidrag utgår inte för kostnader understigande den enskilda föreningens senast erhållna grundbidrag.

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden.

Handlingar

Till ansökan ska biläggas:

 • Motiv för inköpet/projektet etc.
 • De beräknade kostnaderna vid inköp ska styrkas med anbud eller offert. Projekt liknande ska följas av en kostnadsberäkning.
 • Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall).
 • Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser.

Ändamål

Bidraget avser att vara ett komplement till de övriga bidragsformerna för att täcka upp variationer och behov i föreningarnas mångskiftande verksamhet. Det kan avse inköp av materiel, särskilda utvecklingsinsatser, olika projekt mm.

Ansökan

Någon särskild ansökningsblankett finns inte. För att ansöka om bidrag kan du skicka e-post till kommunens fritidsintendent, kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Två ansökningstillfällen per år, 30 maj respektive 30 oktober. Beslut tas månaden efter.

Övrigt

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen:

 • Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet.
 • Projekt/motsvarande som är direkt nödvändiga för ungdomsverksamhetens genomförande och utveckling.
 • Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers utnyttjande och funktion, handikapptillgänglighet.
 • Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal insats för att annat bidrag ska utgå.
 • Investeringar som syftar till att skapa lägre egna drift- eller verksamhetskostnader och/eller som bygger på samverkanslösningar mellan flera föreningar.
 • Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning.
 • Jämställdhetsskapande åtgärder.
 • Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen utrustningen.

Representation

Villkor

Vid någon form av kommunal representation vid större arrangemang kontakta Fritidsenheten. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Allmänna krav

Föreningen ska förutom särskilda villkor även uppfylla kommunens allmänna bestämmelser för alla föreningar och generella bestämmelser för fritidsföreningar (ovan).

Bidrag

Kommunstyrelsen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande.

Ansökan

Det finns ingen särskild ansökningsblankett. För att ansöka om bidrag kan du skicka e-post till kommunens fritidsintendent, kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Startbidrag

Villkor

Föreningen ska omfatta minst 15 medlemmar i åldern 7-25 år.

Efter att föreningen har redovisat 6 månaders verksamhet avgörs det om föreningen ska omfattas av Fritidsenhetens övriga bidrag.

Allmänna krav

Föreningen ska förutom särskilda villkor även uppfylla kommunens allmänna bestämmelser för alla föreningar och generella bestämmelser för fritidsföreningar (ovan).

Bidrag

Utgår med 1 000 kr.

Handlingar

 • Föreningens stadgar
 • Budget
 • Intyg om medlemskap i riksorganisation
 • Föreningslista
 • Postgirokonto/bankgirokonto
 • Protokoll från första årsmötet

Ändamål

Avser stödja nybildande av förening som startar verksamhet i åldersgruppen 7-25 år.

Ansökan

Ansökan om startbidrag (pdf)

 

Träffpunktsbidrag

Villkor

Bidraget avser att täcka vissa kostnader för förening som skapar mötesplatser för ungdomar i åldern 13-20 år, med ständig vuxennärvaro.

Verksamheten ska vara öppen för alla och utan krav på medlemsavgift eller liknande. Däremot kan ett gårdskortsförfarande finnas liknande det på den kommunala fritidsgården. Kortet lämnas som pant vid lån av spel etc.

Tidsperioder för verksamheten ska vara januari-april och september-december. Övrig tid utgår aktivitetsstöd för gruppverksamhet som uppfyller kraven för detta bidrag.

Ett bidragsavtal upprättas mellan föreningen och fritidsenheten på basis av verksamhetsvolym och öppethållande.

Allmänna krav

Föreningen ska förutom särskilda villkor även uppfylla kommunens allmänna bestämmelser för alla föreningar och generella bestämmelser för fritidsföreningar (ovan).

Bidrag

Bidrag utgår för max 3 dagar/vecka och max 4 timmar/dag
Bidrag kan utgå med 170 kr/verksamhetstimma under vardagar och söndag
Bidrag kan utgå med 300 kr/verksamhetstimma under helgdagar (fredag och lördag)
Utbetalning sker i förskott i början av respektive period med halva bidragsbeloppet det resterande bidraget betalas ut efter genomförd verksamhet och redovisning vid periodens slut
Bidrag utgår för avtalad tid
Lokalt aktivitetsstöd, grundbidrag och ungdomsledarutbildningsbidrag kan endast sökas för ordinarie föreningsverksamhet som uppfyller bidragsbestämmelserna.

Ändamål

Bidraget avser att stödja förening som driver öppen verksamhet för ungdomar i åldersgruppen 13-20 år.

Ansökan

Ansökan görs terminsvis. Använd blanketten nedan.

Ansökan om träffpunktsbidrag (pdf)

För perioden januari-april lämnas ansökan senast 1 december.

För perioden september-december lämnas ansökan senast 1 augusti.

Ungdomsledarstipendium

Villkor

Stipendiet fördelas varje år till en kvinnlig respektive en manlig ungdomsledare genom beslut i kommunstyrelsen.

Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.

Allmänna krav

Föreningen ska förutom särskilda villkor även uppfylla kommunens allmänna bestämmelser för alla föreningar och generella bestämmelser för fritidsföreningar (ovan).

Bidrag

Stipendiesumman är 5.000 kr per person.

Ändamål

Stipendierna avser stödja och uppmuntra förtjänstfulla ungdomsledare i kommunen.

Ansökan

Blankett för nominering till ungdomsledarstipendium

 

Ungdomsledarutvecklingsbidrag

Villkor

Bidrag för ledarutveckling riktad mot verksamhet i åldersgruppen 7-25 år i föreningen.

Internutbildning kan läggas till grund för bidrag om kursplanen godkänts i förväg av fritidsavdelningen
Bidraget avser kursavgift

För eventuellt bidrag vid deltagande i konferens, seminarium eller liknande, kontakta fritidsenheten i förväg

Endast förening kan erhålla bidrag, inte sektion eller enskild medlem

Allmänna krav

Föreningen ska förutom särskilda villkor även uppfylla kommunens allmänna bestämmelser för alla föreningar och generella bestämmelser för fritidsföreningar (ovan).

Bidrag

För kostnader upp till 1200 kronor per person och kurs utgår bidrag med 100%. Kostnader därutöver ersätts med 75 % upp till maximalt bidrag på 2.500 kronor.

Förening med 15-50 medlemmar får tillgodoräkna sig ett grundbelopp på 6 000 kr, vilket motsvarar 50 bidragsberättigade medlemmar. Dock utbetalas maximalt 15 000 kr per förening och år. För flersektionsförening är beloppet höjt till 25 000 kronor per förening.

Handlingar

 • Kursintyg
 • Kursprogram
 • Kvitto på erlagd kursavgift

Ändamål

Bidraget avser att stimulera föreningars ungdomsledare till kompetenshöjande åtgärder och därmed utveckla föreningens verksamhet för åldersgruppen 7-25 år.

Ansökan

Ansökan om bidrag till ungdomsledarutveckling (pdf)

Definitioner

I reglerna för föreningsbidrag förekommer begrepp som är viktiga att förstå för att kunna söka bidrag och stöd. Beskrivningarna finns nedan.

Medlem

Med medlem avses den som betalat medlemsavgift för föreningens senaste verksamhetsår, är upptagen i förenings medlemsmatrikel och regelbundet deltar i föreningens verksamhet.

Förening kan erhålla dispens från att ta ut medlemsavgift om det i förenings stadgar framgår att föreningen av ideologiska skäl inte tar ut medlemsavgift.

Den som erhållit tillfälligt medlemskap såsom supportermedlem etc. anses inte som medlem, inte heller den som enbart deltagit i enstaka arrangemang, kursverksamhet eller liknande.

Medlemsmatrikel ska innehålla medlemmens namn, adress och födelsedata samt ange om medlemsavgift är betald. Medlemsmatrikel ska revideras varje år, förvaras tillsammans med föreningens värdehandlingar och sparas i minst fyra år. När familjemedlemskap tillämpas får endast aktiva medlemmar räknas i bidragsunderlaget. Föreningen måste kunna redovisa familjemedlemmarna vid kontroll.

Anmärkning: Bidragsberättigad medlem är medlem i åldern 7-25 år.

Sammankomst

En sammankomst ska vara beslutad av föreningens medlemsmöte, styrelse, sektion eller motsvarande och som anordnas av förening.

En sammankomst ska vara ledarledd och pågå i minst 60 minuter. Ansvarig ledare ska i anslutning till varje sammankomst föra närvarokort. En sammankomst ska bestå av minst 3 deltagare.

Deltagare

Med deltagare avses den som deltar i en sammankomst. Deltagare får inte medräknas vid mer än en sammankomst per dygn och förening. Arrangör av tävling etc. kan endast tillgodoräkna sig bidrag för deltagare från den egna föreningen.

Ledare

Med ledare avses person utsedd av förening, 13 år eller äldre med uppdrag att leda förenings sammankomst.

Senaste verksamhetsår

Med senaste verksamhetsår avses det år som ligger till grund för medlemsantal, antal sammankomster, kostnadsredovisning vid driftbidrag.

Bidragsberättigad yta

Lokaler som är bidragsgrundande är de som används till verksamhet och som godkänts av fritidsenheten. Lokaler som inte är bidragsgrundande är förråd, garage eller liknande. Inte heller lokaler som hyrs ut till annan hyresgäst om det är blockerande för egen eller annan verksamhet.

 • Föreningen ska uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt verksamhetens särskilda bestämmelser.
 • Förening ska inneha stadgar som beslutats av årsmöte, en efter demokratiska regler vald styrelse, uppdaterad medlemsmatrikel, samt vara registrerad hos fritidsenheten.
 • Förening ska vara ansluten till godkänd riksorganisation eller om sådan saknas prövas som bidragsberättigad förening genom särskilt beslut i kommunstyrelsen.
 • Förening som erhåller bidrag ska inlämna registeruppgift med tillhörande handlingar till fritidsenheten. Denna utgör även underlag för ansökan om Grundbidrag. Ansökan lämnas senast 1 månad efter genomfört årsmöte i föreningen.
 • Av fritidsenheten godkänd Grundbidragsansökan är en förutsättning för erhållande av övriga bidrag, med undantag av startbidrag.
 • Förening ska ha minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmötet.
 • Förening ska under senaste verksamhetsåret haft minst 15 bidragsberättigade medlemmar och genomfört och redovisat minst 20 bidragsberättigade sammankomster för åldersgruppen 7-25 år. Fritidsenheten kan för ett år under en femårsperiod ge dispens för förening som inte uppfyller kravet. Under dispens året utges halvt bidrag.
 • Medlemsavgiften ska vara minst 50 kr/person för att räknas som bidragsberättigad.
 • I förening med flera sektioner kan endast huvudförening söka och erhålla bidrag.
 • Förening som äger anläggning och erhåller kommunalt driftbidrag för densamma ska hålla anläggningen försäkrad. Föreningen ska även vara informerad om och följa de föreskrifter och anvisningar i övrigt som kan komma från kommunen, myndigheter etc.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 januari 2015, senast ändrad den 30 september 2019 av Gabriela Velasquez

Kontakt

E-tjänster relaterade till Föreningar och bidrag

Hjälpte informationen på denna sida dig?