Så här behandlar vi dina personuppgifter

När du har kontakt med kommunen, till exempel när du skickar e-post, lämnar in en ansökan eller använder ett webbformulär, lagras dina personuppgifter i syfte att handlägga och hantera ärendet. Vi använder personuppgifterna medan vi hanterar ditt ärende och sedan måste vi bevara dem för att vårt arbete ska kunna följas upp och kvalitetssäkras.

Kommunen sköter samhällsfunktioner och vi behandlar ofta personuppgifter med den rättsliga grunden myndighetsutövning eller allmänt intresse. I många fall behandlar vi också personuppgifter med stöd av andra rättsliga grunder, som exempelvis samtycke eller avtal.

Dataskyddslagstiftningen reglerar hur vi behandlar och skyddar personuppgifter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag. I Ulricehamns kommun är det kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig.

Ulricehamns kommun
Bogesundsgatan 22
523 86 Ulricehamn
E-post: kommun@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 00 (vx)

Dataskyddsombudet är ansvarig för att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom kommunen.

Dataskyddsombud
Telefon: Magnus Blomqvist, 0709-48 78 36
Telefon: Dan Bodin, 0709-48 73 31
E-post: dso@borasregionen.se

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att vända dig till Ulricehamns kommun för att få veta ifall en eller flera verksamheter hanterar dina personuppgifter. I de fall kommunen hanterar dina personuppgifter ska du få veta hur de hanteras. Du kan endast begära ett registerutdrag om dig själv, någon som du är ställföreträdare för och i vissa fall för ett barn som du är vårdnadshavare till.

Begäran om registerutdrag av personuppgifter (pdf)

Särskilt om registerutdrag som rör barn

När det gäller barns registerutdrag ska reglerna om sekretess beaktas. Det kan betyda att vårdnadshavare inte har rätt att ta del av ett fullständigt registerutdrag. Beroende på barnets ålder kan antingen barnet själv eller dess vårdnadshavare begära ett registerutdrag. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda skriva under den blankett som behöver skickas in.

Om du är ställföreträdare åt någon

Som legal ställföreträdare kan du begära registerutdrag åt din huvudman, om huvudmannen inte kan göra det själv. Då behöver kommunen även ha ett bevis på att du har rätt att för huvudmannens räkning begära ett registerutdrag.

Hur begär jag ett registerutdrag?

1) Spara ner, fyll i och skriv ut blanketten ”Begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen”. Observera att du kan endast göra en begäran per blankett.
2) Skicka den via post till Ulricehamns kommun, märkt med ”Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen” eller lämna din ansökan i stadshusets reception.
3) Registerutdraget kommer du antingen få skickat till din folkbokföringsadress med rekommenderat brev eller kunna hämta personligen i Stadshuset i Ulricehamn, mot uppvisande av identifikation.

Observera att det i dagsläget inte är möjligt att varken skicka in din begäran eller ta del av ditt registerutdrag via e-post.

Postadress
Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn

Besöksadress
Stadshuset (kommunhuset)
Bogesundsgatan 22
523 34 Ulricehamn

Öppettider, helgfria vardagar:
Måndag-torsdag 07.30-16.30
Fredag 07.30-16.00

Avslag på begäran om registerutdrag

Begär du fler registerutdrag inom en kort tidsperiod som uppenbart är ogrundade eller orimliga kan kommunen neka dig.

Kostnad för ett registerutdrag

Du har rätt till ett kostnadsfritt registerutdrag per år. En kostnad tillkommer om du inkommer med fler begäran om registerutdrag inom ett och samma år.

Kostnaden hittar du under : Taxebilaga ÅÅÅÅ (pdf)

Hur lång tid tar det innan jag får ett registerutdrag?

Registerutdraget kommer att göras klart inom en månad. Om kommunen av någon anledning inte kan ta fram ett registerutdrag inom det tidsspannet, så får du besked om det.

Dina rättigheter

Rätt till radering, rätten att bli bortglömd

Om du begär att få personuppgifter raderade utreder vi utifrån gällande lagstiftning om det är möjligt. Rättigheten har begränsad tillämpning inom offentlig förvaltning eftersom merparten av personuppgiftsbehandlingarna vilar på den rättsliga grunden myndighetsutövning och allmänt intresse. Offentlig förvaltning styrs också av andra lagar som exempelvis Arkivlagen och Offentlighets- och sekretesslagen.

Rätt till ändring

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och att ofullständiga personuppgifter kompletteras. Vissa registerlagstiftningar påverkar hur denna rättighet ska tillämpas, personuppgifter som behandlas i enlighet med viss lagstiftning får tillexempel endast justeras under vissa förutsättningar.

Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (rätten till dataportabilitet). Det betyder att du ska kunna få ut de uppgifter som du själv har lämnat till oss i ett sådant format att du kan använda dem på annat håll, till exempel en annan it-miljö.  Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som vi gör med stöd av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Om du gör en invändning så måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre än dina intressen för att få fortsätta med behandlingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar.

  • Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • Om du bestrider att vi raderar dina uppgifter. Det kan till exempel bero på att du behöver uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.
  • Om du har gjort invändningar så kan du begära att behandlingen begränsas under tiden som vi utreder din fråga.

Rätt att återkalla samtycke

När vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke så har du rätt att ta tillbaka samtycket. Det betyder att vi fortsättningsvis inte får använda de personuppgifter du lämnade i ditt samtycke. Ett återkallat samtycke påverkar bara behandlingen av personuppgifter framåt i tiden, inte lagligheten av personuppgiftsbehandlingen för tiden innan samtycket återkallades.

Rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tillsynsmyndighet)

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att Ulricehamns kommun hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsincident

Kommunen ska anmäla personuppgiftsincidenter som är av mer allvarlig karaktär det vill säga medför en risk för den enskildas fri- och rättigheter till Datainspektionen. En incident är en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter.

Det kan också vara fråga om en personuppgiftsincident ifall händelsen leder till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de behandlade personuppgifterna. Incidenten ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar från det den upptäcktes.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Beroende på ditt ärende kan de personuppgifter vi behandlar om dig komma att delas med andra verksamheter inom kommunen eller med andra myndigheter, som exempelvis Försäkringskassan eller Skatteverket.

Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. För de personuppgifter som delas med våra leverantörer gäller det avtal kommunen har upprättat med leverantören.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Om någon av våra leverantörer överför dina uppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.

 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen sköter ditt ärende. Men kommunen styrs också av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste alltså följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får inte alltid raderas och kan ibland behöva sparas för all framtid. Ulricehamns kommun har en informationshanteringsplan som anger hur och när viss information ska gallras.

Du har rätt att vända dig till Ulricehamns kommun för att få veta ifall en eller flera verksamheter hanterar dina personuppgifter. I de fall kommunen hanterar dina personuppgifter ska du få veta hur de hanteras. Du kan endast begära ett registerutdrag om dig själv, någon som du är ställföreträdare för och i vissa fall för ett barn som du är vårdnadshavare till.

Begäran om registerutdrag av personuppgifter (pdf)

Särskilt om registerutdrag som rör barn

När det gäller barns registerutdrag ska reglerna om sekretess beaktas. Det kan betyda att vårdnadshavare inte har rätt att ta del av ett fullständigt registerutdrag. Beroende på barnets ålder kan antingen barnet själv eller dess vårdnadshavare begära ett registerutdrag. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda skriva under den blankett som behöver skickas in.

Om du är ställföreträdare åt någon

Som legal ställföreträdare kan du begära registerutdrag åt din huvudman, om huvudmannen inte kan göra det själv. Då behöver kommunen även ha ett bevis på att du har rätt att för huvudmannens räkning begära ett registerutdrag.

Hur begär jag ett registerutdrag?

1) Spara ner, fyll i och skriv ut blanketten ”Begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen”. Observera att du kan endast göra en begäran per blankett.
2) Skicka den via post till Ulricehamns kommun, märkt med ”Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen” eller lämna din ansökan i stadshusets reception.
3) Registerutdraget kommer du antingen få skickat till din folkbokföringsadress med rekommenderat brev eller kunna hämta personligen i Stadshuset i Ulricehamn, mot uppvisande av identifikation.

Observera att det i dagsläget inte är möjligt att varken skicka in din begäran eller ta del av ditt registerutdrag via e-post.

Postadress
Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn

Besöksadress
Stadshuset (kommunhuset)
Bogesundsgatan 22
523 34 Ulricehamn

Öppettider, helgfria vardagar:
Måndag-torsdag 07.30-16.30
Fredag 07.30-16.00

Avslag på begäran om registerutdrag

Begär du fler registerutdrag inom en kort tidsperiod som uppenbart är ogrundade eller orimliga kan kommunen neka dig.

Kostnad för ett registerutdrag

Du har rätt till ett kostnadsfritt registerutdrag per år. En kostnad tillkommer om du inkommer med fler begäran om registerutdrag inom ett och samma år.

Kostnaden hittar du under : Taxebilaga ÅÅÅÅ (pdf)

Hur lång tid tar det innan jag får ett registerutdrag?

Registerutdraget kommer att göras klart inom en månad. Om kommunen av någon anledning inte kan ta fram ett registerutdrag inom det tidsspannet, så får du besked om det.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 15 maj 2018, senast ändrad den 30 maj 2024 av Emma Gouliavera Björlin

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?