Riktlinje för anhörigstöd

Alla anhöriga som vårdar eller stötta en närstående ska omfattas av lagstiftningen och syftet med stödet till anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Genom stödet kan de erhålla en förbättrad livssituation samtidigt som risken att drabbas av ohälsa minskar.

Målsättningen med kommunens anhörigstöd

  • Anhöriga ska känna sig sedda, lyssnade på och delaktiga.
  • Anhöriga ska ses som en viktig resurs som kan bidra med mycket kunskap.
  • Anhöriga ska känna till och få information om rätten till stöd på olika sätt, och veta vart de kan vända sig för att få stöd.
  • Anhörigstödet ska utvecklas utifrån ett evidensbaserat kunskapsunderlag och ska vara flexibelt, individuellt anpassat och av god kvalitet.
  • Anhörigstödet ska utvecklas i samverkan mellan anhöriga, företrädare för frivilligorganisationer, landstinget, vårdcentraler och verksamheter inom kommunen.
  • Anhörigstöd ska kunna erbjudas mot alla målgrupper.
  • Alla anställda i kommunen ska ha ett anhörigperspektiv så att anhöriga och deras behov av stöd uppmärksammas i ett tidigt skede.
  • Arbetet med att stödja anhöriga ska integreras i kommunens olika verksamheter för att därigenom kunna erbjuda ett lättillgängligt och flexibelt anhörigstöd.
  • Barn som anhöriga ska uppmärksammas och synliggöras.

(Ur Riktlinje för anhörigstöd, fastställd av kommunstyrelsen 29 november 2018,§ 349)

Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, som anger att ”socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 januari 2018, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?