Stöd för dig med funktionsnedsättning

Här hittar du mer information om det stöd som Ulricehamns kommun erbjuder dig med funktionsnedsättning – till exempel boende, personlig assistent och daglig verksamhet.

 

Avlösare i hemmet

En avlösare är någon som finns till hands för föräldrar med barn som har stora funktionsnedsättningar. Avlösaren hjälper er för att ni ska ha tid att kunna koppla av eller för att ha tid till aktiviteter som barnet inte deltar i. Avlastningen kan ske alla tider på dygnet både vardag och helg. Avlösarservice är kostnadsfritt.

Ansökan

Avlösarservice är en insats inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ansökan om stöd genom LSS

Boenden med särskild service för vuxna

I kommunen finns flera typer av boenden med särskilt stöd för vuxna. De finns för dig som har en funktionsnedsättning och är i behov av stöd i ditt dagliga liv.

Gruppbostad

En gruppbostad är ett bostadsalternativ för dig som har en funktionsnedsättning och ett stort behov av tillsyn och omvårdnad i vardagen.

I en gruppbostad finns upp till sex lägenheter. Du har närhet till personal och gemensamma lokaler. De flesta gruppbostäder ligger i särskilda hus. Boendet är då enbart till för personer med funktionsnedsättning. Det finns även gruppbostad i flerbostadshus. Du hyr din lägenhet och får stöd efter dina egna behov. Personalgruppen finns tillgänglig dygnet runt. I en gruppbostad bor och lever du närmare dina grannar än i en servicebostad.

Servicebostad

En servicebostad kan ses som ett mellanting mellan ett boende i gruppbostad och ett helt självständigt boende. En servicebostad är till för dig som har behov av stöd och hjälp men klarar att bo mer självständigt än på en gruppbostad.

Du hyr din lägenhet och får stöd efter dina egna behov. Personalgruppen finns tillgänglig dygnet runt. I en servicebostad ingår fler lägenheter än i en gruppbostad, de är samlade eller spridda i ett bostadsområde.

Ansökan

Boende med särskild service är en insats både inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) som gäller vuxna med psykisk funktionsnedsättning.

Ansökan om stöd genom LSS
Ansökan om stöd för psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Avgift

För information om avgifter för boende, kontakta respektive enhetschef.

Boendestöd

Boendestöd är när någon kommer hem till dig och stödjer dig så att du kan klara din vardag. Boendestöd är inte begränsat till ditt hem utan du får även stöd i olika vardagliga aktiviteter. Boendestödjaren kan följa med till butik och handla, finnas med i kontakter med myndigheter eller hjälpa dig att hitta en meningsfull fritid.

Ansöka

För att ansöka om boende tar du kontakt med kommunens handläggare för psykisk funktionsnedsättning eller LSS-handläggare.

Ansökan om stöd genom LSS
Ansökan om stöd för psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Avgift

Avgiften för boendestöd är 302 kronor i månaden. Boendestöd är en biståndsbedömd insats utifrån 4 kapitlet 1 § SoL.*
Du kan läsa mer i dokumentet riktlinjer för boendestöd.

Bostadsanpassning

För dig som har någon typ av funktionsnedsättning finns möjlighet att få bostaden anpassad efter dina behov. Med hjälp av bostadsanpassning ska du kunna leva i ditt eget hem på ett så självständigt sätt som möjligt.

Bostadsanpassning och ansökan

 

Dagverksamhet för dig med psykisk funktionsnedsättning

Delaktighet, utveckling och arbetsglädje

Det är  värdegrunden och basen för daglig verksamhet/dagverksamhet i Ulricehamns kommun. Vi erbjuder verksamhet utifrån dina intressen och behov. Du får stöd i din självständighetsutveckling och i ditt deltagande i samhället. Vi försöker skapa en flexibilitet och rörlighet inom daglig verksamhet/dagverksamhet. Detta innebär bland annat att vi uppmuntrar dig till att våga prova nya arbetsuppgifter och nya arbetsplatser under förutsättning att du själv vill. Vi erbjuder trygghet och utveckling tillsammans med kompetent personal.

Vår vision: Allas arbetsförmåga ska tas tillvara och alla kan delta i arbetslivet med rätt stöd.

Vem kan få daglig verksamhet/dagverksamhet?

Verksamheten riktar sig till personer med funktionsnedsättning som fått ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service) eller dagverksamhet enligt SOL (Socialtjänstlagen). I Ulricehamns kommun vänder vi oss till personer som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte studerar. Insatsen är frivillig.

Daglig verksamhet/dagverksamhet i tre olika former:

Basgrupp:
Du ingår i en grupp med vår egen personal och arbetar i kommunens anpassade lokaler. De basgrupper som vi kan erbjuda idag är:
Ankaret
Fållan
Tingslyckan

Företagsgrupp:
Du arbetar i en mindre grupp med stöd av vår egen personal på en arbetsplats, alternativt inom kommunens arbetscenter. De företagsgrupper som finns idag är:
Arbetscenter
Bildfabriken
Stadshusfiket
Vaktmästarna
Överskottslagret
36:an

Självständigt arbete:
Utifrån dina egna idéer och intressen finner vi en lämplig arbetsplats. Du får handledning av personal på den aktuella arbetsplatsen samt stöd av kommunens arbetskonsulent vid behov.

Information om daglig verksamhet i Ulricehamns kommun (pdf)

Ansökan

Ansökan om stöd för psykisk funktionsnedsättning (SoL)

God man, förvaltare, förmyndare

God man, förvaltare och förmyndare hjälper dig som behöver stöd med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Det kan handla om att hjälpa dig med dina räkningar, se till att din bostad fungerar för dig och att du får den hjälp du behöver från samhället.

Överförmyndare och god man i Ulricehamns kommun

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som kan hjälpa dig som har en funktionsnedsättning.

En kontaktperson är en medmänniska med engagemang och intresse för andra människor. Kontaktpersonen fungerar som en kompis/vän som du träffar regelbundet. Ni bestämmer tillsammans vad ni vill göra. Till exempel en fika, biobesök eller en promenad.

Ansökan

Ansökan om stöd genom LSS

Ansökan om stöd för psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Kostnad

Att få en kontaktperson är kostnadsfritt. Du betalar dina egna omkostnader i samband med aktiviteter, för mer information kontakta enhetschef. Kontaktuppgifter hittar du i menyn till höger.

Korttidstillsyn för skolungdom

Du som är förälder till ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning kan få hjälp med tillsyn av ditt barn efter skoltid och under lov.

Vad är korttidstillsyn?

Korttidstillsyn erbjuds för barn eller ungdom som är över 12 år. Till och med 12-års ålder ansvarar barnomsorgen för tillsyn efter skolan. Korttidstillsyn innebär att barnet eller ungdomen deltar i aktiviteter på korttidshemmet som gör det möjligt för dig som förälder att delta i arbetslivet eller studera.

Korttidstillsyn för barn eller ungdom över 12 år finns på Lövbacka, som är beläget på Ulricehamns Resurscenter, adressuppgifter finns i menyn till höger.

Ansökan

Ansökan om stöd genom LSS

Kortidstillsyn är kostnadsfritt

Korttidstillsyn är kostnadsfritt. Omkostnader i samband med insatsen kan tillkomma.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att du som har funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför ditt eget hem under en kortare eller längre period.

Syftet kan vara att du själv behöver byta miljö och träffa andra eller att ge anhöriga avkoppling och avlastning.

Ansökan

Ansökan om stöd genom LSS

Ansökan om stöd för psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Avgift

Korttidsvistelse enligt LSS är kostnadsfri. Omkostnader i samband med insatsen kan tillkomma. Korttidsvistelse enligt SoL har en dygnsavgift. Kontakta enhetschef för mer information. Kontaktuppgifter hittar du i menyn till höger.

Ledsagare

En ledsagare underlättar för dig som har en funktionsnedsättning att ha kontakter med andra och att delta i samhällslivet.

En ledsagare är en person som kan stötta och följa med till olika aktiviteter ute i samhället. Exempelvis att hälsa på hos släkt och vänner, besöka frisör, besöka läkare och vårdcentral eller för att kunna komma ut i friska luften.

En ledsagare deltar inte i första hand i dina aktiviteter utan hjälper dig så att du får det stöd du behöver.

Ansökan

Ansökan om stöd genom LSS

Ansökan om stöd för psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Kostnad

Du som omfattas av beslut ledsagning service enligt SoL får betala en avgift. Avgift för ledsagning som service är 162 kr/timma.
LSS ledsagning är kostnadsfritt.

Daglig verksamhet för dig med funktionsnedsättning (LSS)

Delaktighet, utveckling och arbetsglädje

Det är värdegrunden och basen för daglig verksamhet/dagverksamhet i Ulricehamns kommun. Vi erbjuder verksamhet utifrån dina intressen och behov. Du får stöd i din självständighetsutveckling och i ditt deltagande i samhället. Vi försöker skapa en flexibilitet och rörlighet inom daglig verksamhet/dagverksamhet. Detta innebär bland annat att vi uppmuntrar dig till att våga prova nya arbetsuppgifter och nya arbetsplatser under förutsättning att du själv vill. Vi erbjuder trygghet och utveckling tillsammans med kompetent personal.

Vår vision: Allas arbetsförmåga ska tas tillvara och alla kan delta i arbetslivet med rätt stöd.

Vem kan få daglig verksamhet/dagverksamhet?

Verksamheten riktar sig till personer med funktionsnedsättning som fått ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service) eller dagverksamhet enligt SOL (Socialtjänstlagen). I Ulricehamns kommun vänder vi oss till personer som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte studerar. Insatsen är frivillig.

Daglig verksamhet/dagverksamhet i tre olika former:

Basgrupp:
Du ingår i en grupp med vår egen personal och arbetar i kommunens anpassade lokaler. De basgrupper som vi kan erbjuda idag är:
36:an bas
Fållan
Tingslyckan
Tur och retur

Företagsgrupp:
Du arbetar i en mindre grupp med stöd av vår egen personal på en arbetsplats, alternativt inom kommunens arbetscenter. De företagsgrupper som finns idag är:
Bildfabriken
Stadshusfiket
Timmele vaktmästarna
Villagatans utegrupp
Överskottslagret
36:an kök

Självständigt arbete:
Utifrån dina egna idéer och intressen finner vi en lämplig arbetsplats. Du får handledning av personal på den aktuella arbetsplatsen samt stöd av kommunens arbetskonsulent vid behov.

Ansökan

Ansökan om stöd genom LSS

Kundval

Den som hjälper dig att ordna ett arbete inom daglig verksamhet kallas utförare. I Ulricehamns kommun har du som beviljats daglig verksamhet enligt LSS möjlighet att välja din utförare.
Du kan välja bland två utförare:

Hunddagis i Ulricehamn – Daglig verksamhet med Sanda Assistans
Ulricehamns kommun – Daglig verksamhet (pdf)

Du väljer utförare genom att fylla i ny- och omvalsblanketten. Du kan när som helst byta utförare.

Ny- och omvalsblankett gällande utförare – daglig verksamhet

Vad händer om jag inte väljer?

Kommunens verksamhet är utförare för den som inte gör något aktivt val.

Personlig assistent

En personlig assistent arbetar nära dig och dina anhöriga. Du får hjälp i ditt eget hem med sysslor som du inte klarar själv.

Du får hjälp med bland annat daglig hygien, kommunikation och fritidsaktiviteter. Det bygger på ömsesidigt förtroende och trygghet. Personlig assistans kan du få alla tider på dygnet. Ibland behöver du ha flera assistenter som då samarbetar.

Även barn med svåra funktionsnedsättningar kan beviljas hjälp av personlig assistent.

Insatsen med personlig assistans finns för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva som andra personer i din ålder.

Ansökan

Ansökan om stöd genom LSS

Ansökan om stöd för psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Kostnad

Personlig assistans är kostnadsfritt. Du betalar dina egna omkostnader i samband med aktiviteter.

Vikarie

Begäran om och redovisning av ekonomisk ersättning vid ordinarie assistents sjukdom (personlig assistans 9:2§ LSS)

 

 

 

Stödfamilj

A teenage Down syndrome boy looking at the camera, smiling and looking happy.

Ibland kan kraften att vara förälder till ett barn med särskilda behov ta slut. Barnet behöver lite andrum från föräldrarna och föräldrarna behöver samla ny energi. Då kan en stödfamilj vara till stor hjälp. En sådan får ta emot ett barn i sin familj några dagar i månaden. Barnet får känna sig som en i familjen och familjen hittar på saker tillsammans, utefter barnets behov.

Vad innebär det att vara stödfamilj?
Stödfamiljer ska fungera som avlastning för barn och deras föräldrar. Grunden i uppdraget är att vara en medmänsklig kontakt och god förebild. Att vara stödfamilj kan innebära både slit och jobb, men också glädje, kärlek och stimulans.

När barnet är hos stödfamiljen ska hen få delta i stödfamiljens vardagsliv utifrån barnets möjlighet och behov och få känna sig som en i familjen. Det viktigaste är inte att hitta på saker med barnet utan att barnet får fler vuxna omkring sig som ägnar dem tid och visar dem omtanke utifrån barnets behov.

Längden på uppdraget kan vara upp till några år och ofta träffas man någon eller några helger i månaden. Det är därför viktigt stödfamiljen känner att det finns tid och engagemang att bygga upp en långvarig relation med ett barn eller ungdom med särskilda behov.

Som stödfamilj omfattas man av sekretesslagen, vilket innebär att man inte får prata om sina uppdrag, dess innebörd eller barnets sociala situation för någon utomstående.

Varför behövs det stödfamiljer?
Det finns många olika anledningar till varför barn och ungdomar ibland behöver en extrafamilj. Ofta handlar det om att ge barnet stöd och föräldrarna avlastning. Barn med funktionshinder/funktionsvariation kan behöva mer vård, uppmärksamhet och stimuli från föräldrarna och därför tar det mer kraft från dessa föräldrar att tillgodo se barnens behov. Det kan vara barn som behöver extra uppmärksamhet, extra trygghet och stöttning i livet. Även barnets syskon kan behöva lite mer ”egentid” med föräldrarna som kanske får ägna sig mer åt barnet med funktionshinder/funktionsvariation.

Vad krävs av en stödfamilj?
En stödfamilj är en helt vanlig familj. Ni kan vara par eller ensamstående, med eller utan barn. Huvudsaken är att ni är extra trygga och stabila, med förmågan att ta emot ett annat barn i ert hem och hjärta.

Hur blir man stödfamilj?
Det behövs ingen särskild utbildning eller erfarenhet för att bli kontaktfamilj. Vi söker helt vanliga personer som har tid och intresse för att engagera sig i ett barns liv. Du/ni måste bli god- kända som stödfamilj, vilket innebär att vi kommer att utreda din/er situation samt inhämta uppgifter från Social- register, Rikspolisstyrelsen och skatteverket.

Ekonomisk ersättning för stödfamiljer
Som kontaktfamilj har man ett viktigt uppdrag. Grunden är ert ideella engagemang, men man får även ett arvode som är skattepliktigt och en omkostnadsersättning som ska täcka utgifterna för mat och det ni gör tillsammans. Vi följer Sveriges kommuners och regioners (SKR) rekommendationer kring ersättning för stödfamiljer.

En avlösare är någon som finns till hands för föräldrar med barn som har stora funktionsnedsättningar. Avlösaren hjälper er för att ni ska ha tid att kunna koppla av eller för att ha tid till aktiviteter som barnet inte deltar i. Avlastningen kan ske alla tider på dygnet både vardag och helg. Avlösarservice är kostnadsfritt.

Ansökan

Avlösarservice är en insats inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ansökan om stöd genom LSS

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 februari 2015, senast ändrad den 1 juni 2021 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?