Så arbetar våra förskolor

Förskolornas arbete är baserat på skollagen och läroplanen för förskolan. Övergripande mål är att:

 • All barn trivs och är trygga
 • Alla barn möter ett innehåll som främjar lärande och utveckling
 • Alla barn möts utifrån sina erfarenheter och förutsättningar
 • Alla barn är delaktiga och har aktivt inflytande

 

Normer och värden

På förskolorna i Ulricehamns kommun har vi har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. På förskolan lägger vi mycket stor vikt vid arbetet med värdegrund och demokrati. Värdegrundsfrågor är något som berör oss varje dag och i varje stund.

Det handlar till stor del om att skapa ett öppet och demokratiskt klimat, där varje barn får uppleva sitt eget och andras värde. Det handlar om att aktivt grundlägga och förankra de demokratiska värden som vårt samhälle vilar på.

Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklas inom följande områden:

 • Språk samt läs- och skrivintresse,
 • Matematik
 • Naturvetenskap och teknik
 • Motorik och hälsa
 • Uttrycksformer såsom lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama

Barns inflytande

Barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De ska få utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Samverkan med vårdnadshavare

Vårdnadshavare har ansvar för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet så att förskola och hem tillsammans kan skapa de bästa möjligheter för barnet att utvecklas rikt och mångsidigt.

Samverkan med vårdnadshavare sker genom:

 • Föräldraaktiv inskolning
 • Daglig kontakt vid lämning och hämtning
 • Skriftlig information som t.ex. månadsblad
 • Utvecklingssamtal där vi samtalar om barnets trivsel, utveckling och lärande
 • Föräldramöten
 • Samverkansforum med representanter från vårdnadshavare, pedagoger och ledning
 • Trivselaktiviteter

Övergång till förskoleklass, skola och fritidshem

Förskolan ska samverka med personal i förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens övergång till dessa verksamheter.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Förskolans verksamhet ska systematiskt och kontinuerligt följas upp och utvecklas både på huvudmannanivå och på varje förskola. Barn och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i utvärdering av förskolan.

Rektorns ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.

Specialpedagogen i förskolan

Alla förskolor har tillgång till specialpedagog för att alla barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Specialpedagogen fungerar som ett stöd för barn, pedagoger och vårdnadshavare genom att:

 • Arbeta främjande och förebyggande utifrån skollag och läroplan
 • Handleda pedagoger
 • Utveckla lärmiljöer, material och metoder som tecken som stöd, bildstöd etc.
 • Ge föräldrastöd
 • Göra kartläggningar och handlingsplaner
 • Samverka med andra som, BVC, barnhabilitering, logoped, grundskola, individ och familjeomsorgen m.m.
 • Utvecklingsarbeten

Barn- och elevhälsan

På förskolorna i Ulricehamns kommun har vi har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. På förskolan lägger vi mycket stor vikt vid arbetet med värdegrund och demokrati. Värdegrundsfrågor är något som berör oss varje dag och i varje stund.

Det handlar till stor del om att skapa ett öppet och demokratiskt klimat, där varje barn får uppleva sitt eget och andras värde. Det handlar om att aktivt grundlägga och förankra de demokratiska värden som vårt samhälle vilar på.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 februari 2015, senast ändrad den 26 augusti 2022 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?