Folkhälsa

En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara jämlikt fördelad. Folkhälsoarbetet handlar om hela befolkningens hälsoläge, hälsans utveckling och fördelning mellan olika grupper och områden i kommunen och samhället. Alla människor ska själva och tillsammans med andra ha möjlighet att få och bibehålla en så god hälsa som möjligt.

Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete

En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle. FN:s Agenda 2030 med 17 globala mål har en direkt koppling till en jämlik hälsa och en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Främjande och förebyggande insatser för en god och jämlik folkhälsa är integrerade i målens alla delar. Målen förenar även ett stort antal etablerade principer och perspektiv centrala för folkhälsoarbetet, så som mänskliga rättigheter, jämställdhet, specifika gruppers villkor eller rättigheter och enskilda sakfrågor.

I det längre perspektivet har folkhälsoarbete som mål att sluta de påverkbara hälsoskillnaderna inom en generation. Det är i linje med Agenda 2030 och utgångspunkterna för att öka jämlikheten inom och mellan länder samt säkerställa att ingen lämnas utanför.

Prioriterade områden

I verksamhetsplanen ligger hälsoläget hos ulricehamnarna till grund för vilka utmaningar vi har i folkhälsoarbetet. Utifrån dessa har vi tagit fram fyra gemensamma områden som vi kommer att prioritera framöver. Dessa är goda livsvillkor, goda levnadsvanor för barn och unga oavsett funktionsförmåga samt äldre oavsett funktionsförmåga.

Folkhälsoinsatser

Verksamhetsplanen innefattar även insatser riktade till olika målgrupper inom respektive område. Det kan till exempel handla om att minska stillasittandet, öka förutsättningarna för delaktighet och inflytande eller att stärka den psykiska hälsan. För varje insats beskrivs vad som ska göras, vad som ska uppnås, hur insatsen ska genomföras och vilka parter eller aktörer som deltar i genomförandet.

Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2024 (pdf)

Stöd till folkhälsoinsatser

Stöd till folkhälsoinsatser kan sökas av frivilligorganisationer och föreningar och samfinansieras av kommunen och Västra Götalandsregionen. Målet är att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Folkhälsomedel ska fungera som startbidrag för att få i gång en verksamhet och ska inte användas till permanent verksamhet. Bidraget ska ge möjligheter att pröva nya arbetssätt och metoder i folkhälsoarbetet som inte inryms i den ordinarie verksamheten. Arbetet bedrivs lämpligen i projektform där start och sluttider blir tydliga och där den ordinarie verksamheten sedan förväntas ta över. Maxbelopp som kan sökas är 10 000 kronor.

Projekten/Insatsen ska ligga i linje med gällande Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2024 (pdf). Har du frågor eller vill bolla idéer kontakta kommunens folkhälsostrateg.

Ansök om folkhälsomedel.

Regionalt samarbete

Ulricehamns kommun arbetar med folkhälsa i samarbete med Västra Götalandsregionen och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Ulricehamns kommun får 14 kronor per invånare och år för att utveckla det lokala gemensamma folkhälsoarbetet.

Information om folkhälsoarbetet i hälso- och sjukvårdsnämnderna hos Västra Götalandsregionen

Publicerat av Ellen Haglund den 3 juli 2023, senast ändrad den 30 april 2024 av Malin Yderhag

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?