Fristående skola, fritidshem och förskola

Här hittar du som driver eller planerar att driva fristående skola, fritidshem eller förskola information som berör din verksamhet.

Tydliggörande av när tilläggsbelopp kan vara aktuellt

Tydliggörande av när tilläggsbelopp kan vara aktuellt

För barn/elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd kan mottagande fristående förskola/skola ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ska avse extraordinära stödinsatser som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbeloppet, se sista kolumnen. Stödet ska vara kopplat till ett enskilt barn/elev och utgå från barnets/elevens särskilda behov och förutsättningar att tillgodogöra sig förskolans/skolans utbildning.

Skollagen (2010:800) kap 8 23 §, Skolförordningen (2011:185) kap 14 8 §

Förskolan

Ledning och stimulans

Barn har rätt att delta i och att vara delaktiga i alla aktiviteter i förskolan. Det innebär att verksamheterna ska anpassa utbildningen till barns olika förutsättningar och behov.
Ledning och stimulans kan vara
– små grupper,
– tydliga strukturer och rutiner,
– bildstöd,
– generella anpassningar av den fysiska miljön,
– fler pedagoger per barngrupp.

Särskilt stöd

När ledning och stimulans inte räcker behöver förskolan ge mer ledning och stimulans och anpassa undervisningen utifrån barnets behov.
Barns behov av särskilt stöd är situationsbundet och relaterat till vad som händer i mötet mellan barnet, personalen och miljön.
När förskolan utformar särskilt stöd är det lämpligt att utgå från analys av en pedagogisk kartläggning och en handlingsplan som också kan fungera som underlag för en utvärdering av insatsernas effekt.

Särskilt stöd kan vara
– handledning till personalen,
– minskning av antalet barn i barngruppen, – personalförstärkning.

Extraordinära stödinsatser

Extraordinära stödåtgärder är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra inom ramen för den ordinarie utbildningen och som väsentligt avviker från det förskolan ska göra inom grundbeloppet. Tilläggsbelopp beviljas i undantagsfall och är ersättning för barn som har omfattande behov av särskilt stöd.

Extraordinära stödåtgärder kan vara

– tekniska hjälpmedel,
– assistenthjälp (kan ibland ingå i särskilt stöd),
– omfattande anpassning av förskolans lokaler.
– stödåtgärder för barn med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer och där stöd behövs kontinuerligt över dagen.

Grundskolan

Ledning och stimulans

Barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Utbildningen ska vara individualiserad och kan utformas utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov.

Ledning och stimulans kan vara

– tydliga instruktioner,
– bildstöd,
– fler lärare per elev,
– små grupper i vissa ämnen,
– generella anpassningar av den fysiska miljön,
– situationsanpassat ledarskap,
– digitala lärverktyg,
– formativ bedömning.

Extra anpassningar

Extra anpassningar är en mindre ingripande stödinsats som lärare och övrig skolpersonal normalt kan genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Extra anpassningar ska ges när det kan befaras att eleven inte kommer att nå de kunskaps-krav som minst ska uppnås. Extra anpassningar ges med utgångspunkt i elevens hela utbildning och inte bara rikta mot ett eller ett fåtal ämnen.

Extra anpassningar kan vara

– ett särskilt schema över skoldagen,
– ett undervisningsområde förklarat på annat sätt,
– extra tydliga instruktioner,
– stöd att sätta igång arbetet,
– hjälp att förstå texter,
– digital teknik med anpassade programvaror,
– anpassade läromedel,
¬- någon extra utrustning,
– extra färdighetsträning,
– enstaka specialpedagogiska insatser.

Särskilt stöd

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen. Även insatsernas omfattning och varaktighet måste beaktas. Det särskilda stödet kan ersätta annan undervisning eller vara ett komplement till den.

Särskilt stöd kan vara

– regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne,
– placering i en särskild undervisningsgrupp,
– enskild undervisning,
– anpassad studiegång
– viss assistenthjälp.

Extraordinära stödåtgärder

Extraordinära stödåtgärder är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen och som väsentligt avviker från det skolan ska göra inom grundbeloppet. Tilläggsbelopp beviljas i undantagsfall och är ersättning för elever som har omfattande behov av särskilt stöd.

Extraordinära stödåtgärder kan vara

– tekniska hjälpmedel,
– särskilda läromedel,
– assistenthjälp (kan ibland ingå i särskilt stöd),
– omfattande anpassning av skolans lokaler,
– stödåtgärder för elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer och där stöd behövs kontinuerligt över dagen.

Rutin för ansökan om tilläggsbelopp - grundskola

Dokumentnamn: Rutin för ansökan av tilläggsbelopp i fristående grundskola

Berörd verksamhet: Fristående grundskolor

Upprättad av: Verksamhetsutvecklare

Giltig från: 2022-08-01

Godkänd av: Verksamhetschef grundskola

Rutin för ansökan om tilläggsbelopp i fristående grundskola

Bakgrund

För elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd kan mottagande friskola ansöka om tilläggsbelopp utöver grundbeloppet. Ansökan ska avse extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till ordinarie undervisning. Stödet ska vara kopplat till en enskild elev och utgå från elevens särskilda behov och förutsättningar för att fullgöra sin utbildning.

Skollagen kap 10 (2010:800)

39 § Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som

1. har ett omfattande behov av särskilt stöd,

2. ska erbjudas modersmålsundervisning, eller

3. deltar i lovskola.

Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Skolförordningen kap 14 (2011:185)

8 § Med tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §, 11 kap. 38 § och 14 kap. 17 § skollagen (2010:800) avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Elevens behov och svårigheter ska vara utredda och dokumenterade. Skolan ska utifrån utredningen ha upprättat åtgärdsprogram i vilket det tydligt framgår vilka stödinsatser som skolan redan vidtagit samt effekter av dessa. Vidare ska den sökande visa vilka andra åtgärder man vill pröva och varför man behöver tilläggsbelopp för dessa åtgärder. Bevisbördan ligger på ansökaren. En viktig princip är att särskilt stöd hela tiden ska omprövas och syftet är att stödet om möjligt ska upphöra. Som en del i bedömningen tar verksamhetschef hjälp av kommunens barn- och elevhälsa. För ytterligare information, se Ansöka om tilläggsbelopp, Skolverket

Hur ansökan går till

Ansökan görs terminsvis på avsedd blankett och skickas till verksamhetschef för grundskola.

När verksamhetschef mottagit ansökan skickas en bekräftelse via mejl till rektor.

Ansökningshandlingarna ska kompletteras med åtgärdsprogram samt eventuella intyg/utlåtanden /utredningar som tydliggör elevens svårigheter. Då handlingar utöver pedagogisk kartläggning medföljer ansökan bifogas även samtycke från vårdnadshavare. Utredningar som skickats in vid en tidigare ansökan och som fortfarande är aktuella behöver ej skickas med igen, dock ska hänvisning till dessa ske.

Beslut

Beslut fattas snarast vilket innebär inom 4 veckor efter inkommen ansökan med undantag för semesterveckor under sommar-och julledighet. Beslut skickas till rektor. Beslutet är möjligt att överklaga till allmän förvaltningsdomstol enligt regler i skollagen (28 kap. 5 § 2).

För information om hur ett överklagande går till, se bilaga.

Utbetalning

Beviljat tilläggsbelopp utgår per termin och betalas ut från och med det datum då ansökan inkom till förvaltningen. Tilläggsbeloppet följer eleven och upphör om eleven byter skola eller på annat sätt avbryter utbildningen

Rutin för ansökan om tilläggsbelopp – grundskola

Rutin för ansökan om tilläggsbelopp - förskola

Dokumentnamn: Rutin för ansökan av tilläggsbelopp i fristående förskola

Berörd verksamhet: Fristående förskolor

Upprättad av: Verksamhetsutvecklare

Giltig från: 2022-08-01

Godkänd av: Verksamhetschef förskola

Rutin för ansökan om tilläggsbelopp i fristående förskola

Bakgrund

För barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd kan mottagande fristående förskola ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ska avse extraordinära stödåtgärder som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbeloppet. Stödet ska vara kopplat till ett enskilt barn och utgå från barnets särskilda behov och förutsättningar att tillgodogöra sig förskolans utbildning.

Skollagen kap 8 (2010:800)

23 § Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov.

Skolförordningen kap 14 (2011:185)

8 § Med tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §, 11 kap. 38 § och 14 kap. 17 § skollagen (2010:800) avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Barnets behov ska vara utredda och dokumenterade. Förskolan ska visa vilka insatser man provat inom ramen för grundbeloppet och vilken effekt dessa har haft. Vidare ska den sökande visa vilka andra åtgärder man vill pröva och varför man behöver tilläggsbelopp för dessa åtgärder. Bevisbördan ligger på ansökaren. En viktig princip är att särskilt stöd hela tiden ska omprövas och syftet är att stödet om möjligt ska upphöra. Som en del i bedömningen tar verksamhetschef hjälp av kommunens barn- och elevhälsa. För ytterligare information se Ansöka om tilläggsbelopp, Skolverket.

Hur ansökan går till

Ansökan görs terminsvis på avsedd blankett och skickas till verksamhetschef för förskola. När verksamhetschef mottagit ansökan skickas en bekräftelse via mejl till rektor.
Ansökningshandlingarna kan kompletteras med dokumentation såsom intyg/utlåtanden/utredningar som tydliggör barnets svårigheter. Då handlingar utöver pedagogisk kartläggning medföljer ansökan bifogas även samtycke från vårdnadshavare. Utredningar som skickats in vid en tidigare ansökan och som fortfarande är aktuella behöver ej skickas med igen, dock ska hänvisning till dessa ske.

Beslut

Beslut fattas snarast vilket innebär inom 4 veckor efter inkommen ansökan, med undantag för semesterveckor under sommar- och julledighet. Beslutet skickas till rektor. Beslutet är möjligt att överklaga till allmän förvaltningsdomstol enligt regler i skollagen (28 kap. 5 § 2). För information om hur ett överklagande går till, se bilaga.

Utbetalning

Beviljat tilläggsbelopp utgår per termin och betalas ut från och med det datum då ansökan inkom till förvaltningen. Tilläggsbeloppet följer barnet och upphör om barnet byter förskola eller på annat sätt avbryter utbildningen.

Rutin ansökan om tilläggsbelopp förskola

Ersättning för integrerade elever

När en elev tas emot i anpassad grundskola, och går kvar i sin grundskoleklass som en integrerad elev, får skolan ersättning enligt det schablonbelopp som är framtaget i Ulricehamns kommun. När kommunen får information om en sådan elev, betalas beloppet ut automatiskt per månad. Ingen ansökan behöver göras av skolan.

Tydliggörande av när tilläggsbelopp kan vara aktuellt

För barn/elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd kan mottagande fristående förskola/skola ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ska avse extraordinära stödinsatser som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbeloppet, se sista kolumnen. Stödet ska vara kopplat till ett enskilt barn/elev och utgå från barnets/elevens särskilda behov och förutsättningar att tillgodogöra sig förskolans/skolans utbildning.

Skollagen (2010:800) kap 8 23 §, Skolförordningen (2011:185) kap 14 8 §

Förskolan

Ledning och stimulans

Barn har rätt att delta i och att vara delaktiga i alla aktiviteter i förskolan. Det innebär att verksamheterna ska anpassa utbildningen till barns olika förutsättningar och behov.
Ledning och stimulans kan vara
– små grupper,
– tydliga strukturer och rutiner,
– bildstöd,
– generella anpassningar av den fysiska miljön,
– fler pedagoger per barngrupp.

Särskilt stöd

När ledning och stimulans inte räcker behöver förskolan ge mer ledning och stimulans och anpassa undervisningen utifrån barnets behov.
Barns behov av särskilt stöd är situationsbundet och relaterat till vad som händer i mötet mellan barnet, personalen och miljön.
När förskolan utformar särskilt stöd är det lämpligt att utgå från analys av en pedagogisk kartläggning och en handlingsplan som också kan fungera som underlag för en utvärdering av insatsernas effekt.

Särskilt stöd kan vara
– handledning till personalen,
– minskning av antalet barn i barngruppen, – personalförstärkning.

Extraordinära stödinsatser

Extraordinära stödåtgärder är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra inom ramen för den ordinarie utbildningen och som väsentligt avviker från det förskolan ska göra inom grundbeloppet. Tilläggsbelopp beviljas i undantagsfall och är ersättning för barn som har omfattande behov av särskilt stöd.

Extraordinära stödåtgärder kan vara

– tekniska hjälpmedel,
– assistenthjälp (kan ibland ingå i särskilt stöd),
– omfattande anpassning av förskolans lokaler.
– stödåtgärder för barn med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer och där stöd behövs kontinuerligt över dagen.

Grundskolan

Ledning och stimulans

Barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Utbildningen ska vara individualiserad och kan utformas utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov.

Ledning och stimulans kan vara

– tydliga instruktioner,
– bildstöd,
– fler lärare per elev,
– små grupper i vissa ämnen,
– generella anpassningar av den fysiska miljön,
– situationsanpassat ledarskap,
– digitala lärverktyg,
– formativ bedömning.

Extra anpassningar

Extra anpassningar är en mindre ingripande stödinsats som lärare och övrig skolpersonal normalt kan genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Extra anpassningar ska ges när det kan befaras att eleven inte kommer att nå de kunskaps-krav som minst ska uppnås. Extra anpassningar ges med utgångspunkt i elevens hela utbildning och inte bara rikta mot ett eller ett fåtal ämnen.

Extra anpassningar kan vara

– ett särskilt schema över skoldagen,
– ett undervisningsområde förklarat på annat sätt,
– extra tydliga instruktioner,
– stöd att sätta igång arbetet,
– hjälp att förstå texter,
– digital teknik med anpassade programvaror,
– anpassade läromedel,
¬- någon extra utrustning,
– extra färdighetsträning,
– enstaka specialpedagogiska insatser.

Särskilt stöd

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen. Även insatsernas omfattning och varaktighet måste beaktas. Det särskilda stödet kan ersätta annan undervisning eller vara ett komplement till den.

Särskilt stöd kan vara

– regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne,
– placering i en särskild undervisningsgrupp,
– enskild undervisning,
– anpassad studiegång
– viss assistenthjälp.

Extraordinära stödåtgärder

Extraordinära stödåtgärder är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen och som väsentligt avviker från det skolan ska göra inom grundbeloppet. Tilläggsbelopp beviljas i undantagsfall och är ersättning för elever som har omfattande behov av särskilt stöd.

Extraordinära stödåtgärder kan vara

– tekniska hjälpmedel,
– särskilda läromedel,
– assistenthjälp (kan ibland ingå i särskilt stöd),
– omfattande anpassning av skolans lokaler,
– stödåtgärder för elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer och där stöd behövs kontinuerligt över dagen.

Publicerat av Anders Rosenberg den 10 oktober 2022, senast ändrad den 11 april 2024

Hjälpte informationen på denna sida dig?