Brunnsnäs 2:9 ”Säteriområdet”

Här hittar du information om detaljplanen Brunnsnäs 2:9 ”Säteriområdet”

Karta med markerat område för detaljplanen Brunnsnäs 2:9

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utveckla Brunnsnäs Säteri, dels som ett besöksmål och dels för bostadsändamål. Planen syftar även till att skydda och bevara områdets höga natur- och kulturvärden.

Beskrivning

Planområdet är lokaliserat i Brunnsnäsområdet som ligger utmed Åsundens nordvästra strand, på motsatt sida vattnet från Ulricehamns centrum. Området ligger i anslutning till stadsdelen Villastaden och är ett populärt grönområde som närboende nyttjar för rekreation och friluftsliv.

I kommunens översiktsplan ”Ulricehamn 2040” föreslås det att Brunnsnäsområdet ska utvecklas som en förlängning av centralorten i en västlig riktning. Den primära funktionen ska utgöras av bostäder med kompletterande kommunal service. Översiktsplanens vägledning föreslår bland annat att: Exploatering som kan skada platsens kulturmiljövärden ska undvikas, medans exploatering som kan stärka dessa värden ska eftersträvas. Siktlinjer från staden mot säteribyggnaderna och allén ska beaktas i samband med detaljplanering av området.

Planarbetet är nu under en uppstartsfas och ett samrådsförslag håller på att arbetas fram under våren 2024.

Planprogram Brunnsnäs Säteri

Planarbetet har föregåtts av ett planprogram, programmet syftade till att fördjupa kommunens kunskaper om området och har därmed även utrett hur exploatering i området kan genomföras med hänsyn till platsens höga natur- och kulturvärden.

Den föreslagna utvecklingen för Brunnsnäs Säteri är att det ska utvecklas mot någon form av besöksanläggning samt att dess befintliga funktion som bostäder ska bibehållas. I arbetet med planprogrammet har även ett flertal förundersökningar genomförts, bland annat naturvärdesinventeringar, ekosystemtjänstanalyser, kulturmiljöutredningar och arkeologiska utredningar med mera. Resultatet av utredningarna visar på att Brunnsnäsområdet är ett komplext område med flertalet höga djur-, natur-, och kulturvärden som måste beaktas vid framtagandet av detaljplanen. Planen följer den utveckling som föreslås i planprogrammet.

På grund av att Brunnsnäsområdet har en hög komplexitet har Ulricehamns kommun valt att dela upp området i två etapper, säteriområdet och bostadsområdet. Denna detaljplan kommer därför inte att beröra det framtida bostadsområdet.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2023 § att godkänna Planprogram Brunnsnäs Säteri. Programmet kommer att vara vägledande vid framtagande av detaljplanen för Säteriområdet.

Programmet finns att läsa i sin helhet här: Brunnsnäs — Ulricehamns kommun

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under uppstart

Publicerat av Helen Einarsson den 9 januari 2024, senast ändrad den 9 januari 2024

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?