Planprogram

Ulricehamn är en attraktiv och expansiv stad och där det finns en stor efterfrågan på bostäder. Planprogrammen ska ge Ulricehamn centrum möjlighet att växa och utveckla sin attraktionskraft som lokalt centrum i linje med kommunens översiktsplan.

Brunnsbo/Fiskebacken

I samband med att reningsverket ska flyttas och att staden behöver utvecklas för fler bostäder, service och gemensamhetsytor har Ulricehamns kommun tagit fram ett planprogram för området Brunnsbo och Fiskebacken. Kommunen vill förmedla en helhetsbild av en möjlig stadsutveckling och därmed få goda förutsättningar för en optimal markanvändning. Målet är att markens användning i framtiden…

Bronäs, Marknadsplatsen och entré Ulricehamn

Ulricehamns kommun har tagit fram ett planprogram för hur området kring Bronäs och Marknadsplatsen ska se ut i framtiden med syftet att omvandla ett nuvarande industri- och verksamhetsområde till ett nytt hållbart bostadsområde. Kommunen vill med planprogrammet förmedla en helhetsbild av en möjlig stadsutveckling och därmed få goda förutsättningar för en optimal markanvändning. Målet är…

Vad innebär ett planprogram?

Innan ett detaljplanearbete påbörjas kan ett planprogram behöva tas fram för att utreda förutsättningar och visioner för det område som ska planläggas. Syftet är att få ett så brett beslutsunderlag som möjligt i ett tidigt skede. Ofta berörs många aktörer som boende, sakägare, exploatörer. Dessa får möjlighet att påverka förslaget genom att lämna synpunkter under…

Hjälpte informationen på denna sida dig?