Anslagstavla, officiell

Välkommen till Ulricehamns kommuns anslagstavla. Här finns de protokoll, handlingar och kungörelser som kommunen enligt lag ska anslå.

Därför ska protokoll anslås

Att ett protokoll anslås betyder att vi offentligt talar om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelser

Ett tillkännagivande är ett offentligt meddelande till allmänheten. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Anslagsbevis

Anslagsbevis valnämnden

Protokoll (pdf)

Sammanträdesdatum: 2023-09-19
Paragrafer: 1-5
Anslaget publicerades: 2023-09-22
Anslaget avpubliceras: 2023-10-16
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis kommunstyrelsens budgetutskott

Sammanträdesdatum: 2023-09-08
Paragrafer: 31-39
Anslaget publicerades: 2023-09-18
Anslaget avpubliceras: 2023-10-10
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-09-06
Paragrafer: 116-134
Anslaget publicerades: 2023-09-13
Anslaget avpubliceras: 2023-10-05
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Protokoll (pdf)

Sammanträdesdatum: 2023-09-07
Paragrafer: 198-230, 232-241
Anslaget publicerades: 2023-09-13
Anslaget avpubliceras: 2023-10-05
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Protokoll omedelbart justerat § 231 (pdf)
Sammanträdesdatum:
2023-09-07
Paragrafer: 231 omedelbart justerat
Anslaget publicerades: 2023-09-08
Anslaget avpubliceras: 2023-10-02
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis individnämnd

Sammanträdesdatum: 2023-09-20
Paragrafer: 129-131
Anslaget publicerades: 2023-09-21
Anslaget avpubliceras: 2023-10-13
Förvaringsplats för protokollet: Bogesundsgatan 22, Ulricehamn

Ärendelistor, handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige

Ärendelista, handlingar och protokoll för kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Ärendelista, handlingar och protokoll för kommunstyrelsen

Miljö- och byggnämnden

Ärendelista, handlingar och protokoll för miljö- och byggnämnden

Kungörelser

Kungörelse upphävande av eldningsförbud

Från och med klockan 12.00 tisdag 4 juli 2023 upphävs eldningsförbudet i Ulricehamns kommun.

Föreskrift om upphävande av eldningsförbud i Ulricehamns kommun 4 juli 2023

Kungörelse detaljplaner

Detaljplaner som fått laga kraft senaste två åren

Kungörelse fordonsflyttning

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129), LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall.
Efter uppmaning att flytta fordonet har det kvarlämnats på platsen utan att någon gjort anspråk på att omhänderta det.

Värdering av fordonet med observerade brister har värdet ansetts vara ringa, och att det utgör fordonsvrak. Ulricehamns kommun har därför efter omhändertagande skrotat fordonet och eventuellt hittegods kasserats.

Regnr: FCY009
Fabrikat: Saab
Plats: Strandgatan

Regnr: KNS6187F (PL)
Fabrikat: Wolksvagen
Plats: Vist Kyrkväg 1 (Vist 10:56)

Regnr: Oregistrerad husvagn
Fabrikat: RC Caravans
Plats: Stationsvägen Timmele (Lena 6:24)

 

 

 

 

Överförmyndare

Kommunens överförmyndare sköts via samverkan med Överförmyndaren i Skövde.

Kontaktinformation och öppettider

Överförmyndare

Kommunalförbund

Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Boråsregionen

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Serf

Sjuhärads samordningsförbund

Sjuhärads samordningsförbund

Tolkförmedling Väst

Tolkförmdelingen i Väst

Överklaga beslut

Kommunmedlemmar kan överklaga kommunala beslut. Det finns två olika typer av överklaganden;

  • Laglighetsprövning, överklagande av allmänna beslut
  • Förvaltningsbesvär, överklagande av specifikt beslut som rör dig som person.

Laglighetsprövning

Denna typ av överklagande görs om du anser att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Du kan läsa om laglighetsprövning i kommunallagens 13 kapitel.

Prövningen innebär att man undersöker om beslutet är lagligt, inte om det är lämpligt. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när beslutet överlämnas till någon som är direkt berörd av beslutet.

Vem kan överklaga?

Du som är folkbokförd, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt i aktuell kommun kan överklaga ett beslut genom laglighetsprövning.

Hur gör man?

Överklagan ska göras skriftligt. I överklagan skriver du vilket beslut du vill överklaga och varför du tycker att beslutet är fel. Överklagan ska ha kommit in inom tre veckor från den dag som beslutsprotokollet anslogs på kommunens anslagstavla.

Vart skickar jag överklagan?

Överklagan skickas till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping.

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut kan överklaga genom ett förvaltningsbesvär. Det kan handla om exempelvis beslut om bygglov eller socialt bistånd. Sådana beslut skickas direkt till den som berörs och i beslutet ska anvisningar om hur man överklagar finnas. Du kan läsa om förvaltningsbesvär i förvaltningslagen, §§ 22-25.

Vem kan överklaga?

Bara du som är berörd av beslutet kan överklaga det genom förvaltningsbesvär.

Hur gör man?

Överklagan ska ske skriftligt och du har tre veckor på dig från det datum du fick beslutet.

Vart skickar jag överklagan?

Överklagan ska skickas till den myndighet som meddelat dig beslutet. Myndigheten väljer sedan om beslutet ska omprövas på det sätt du vill. Om beslutet inte omprövas skickas det vidare till förvaltningsrätten.

Överklagan skickas till Ulricehamns kommun, Namn på verksamheten, 523 86 Ulricehamn

Kostar det något att överklaga?

Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

Om anslagstavlan

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

Övriga anslag

Samråd av detaljplan för del av Krämaren 4

Samrådstiden 19 september 2023 – 4 oktober 2023
För handlingar: Krämaren 4 — Ulricehamns kommu

Antagande av detaljplan Del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl.

Antagandedatum: Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 1 december 2022. Planen har nu överklagats till Mark- och miljödomstolen.
Datum för tillkännagivande: 7 december 2022
Sista dag att överklaga: 29 december 2022
För handlingar: Del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl.

Antagande av detaljplan Tullen 10 m.fl.

Antagandedatum: Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 1 juni 2023. Planen har nu överklagats till Mark- och miljödomstolen.
Datum för tillkännagivande: 8 juni 2023
Sista dag att överklaga: 23 juni 2023
För handlingar: Tullen 10 m.fl.

Antagande av detaljplan del av Stockrosen 1 m.fl.

Antagandedatum: Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 7 september 2023.
Datum för tillkännagivande: 13 september 2023
Sista dag att överklaga: 4 oktober 2023
För handlingar: Stockrosen 1 m.fl. ”Stockrosen Östra” — Ulricehamns kommun

Antagande av detaljplan del av Maskinen 5

Antagandedatum: Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 7 september 2023.
Datum för tillkännagivande: 13 september 2023
Sista dag att överklaga: 4 oktober 2023
För handlingar: Maskinen 5 — Ulricehamns kommun

 

Anslagsbevis valnämnden

Protokoll (pdf)

Sammanträdesdatum: 2023-09-19
Paragrafer: 1-5
Anslaget publicerades: 2023-09-22
Anslaget avpubliceras: 2023-10-16
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis kommunstyrelsens budgetutskott

Sammanträdesdatum: 2023-09-08
Paragrafer: 31-39
Anslaget publicerades: 2023-09-18
Anslaget avpubliceras: 2023-10-10
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-09-06
Paragrafer: 116-134
Anslaget publicerades: 2023-09-13
Anslaget avpubliceras: 2023-10-05
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Protokoll (pdf)

Sammanträdesdatum: 2023-09-07
Paragrafer: 198-230, 232-241
Anslaget publicerades: 2023-09-13
Anslaget avpubliceras: 2023-10-05
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Protokoll omedelbart justerat § 231 (pdf)
Sammanträdesdatum:
2023-09-07
Paragrafer: 231 omedelbart justerat
Anslaget publicerades: 2023-09-08
Anslaget avpubliceras: 2023-10-02
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis individnämnd

Sammanträdesdatum: 2023-09-20
Paragrafer: 129-131
Anslaget publicerades: 2023-09-21
Anslaget avpubliceras: 2023-10-13
Förvaringsplats för protokollet: Bogesundsgatan 22, Ulricehamn

Publicerat av Ulricehamns kommun den 12 december 2017, senast ändrad den 22 september 2023 av Lena Frimansson