Anslagstavla, officiell

Välkommen till Ulricehamns kommuns anslagstavla. Här finns de protokoll, handlingar och kungörelser som kommunen enligt lag ska anslå.

Därför ska protokoll anslås

Att ett protokoll anslås betyder att vi offentligt talar om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelser

Ett tillkännagivande är ett offentligt meddelande till allmänheten. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Anslagsbevis

Anslagsbevis kommunstyrelsens beredande utskott

Protokoll (pdf)

Paragrafer: 5
Anslaget publicerades: 2024-04-19
Anslaget avpubliceras: 2024-05-13
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Protokoll (pdf)

Sammanträdesdatum: 2024-04-11
Paragrafer: 75 – 108
Anslaget publicerades: 2024-04-17
Anslaget avpubliceras: 2024-05-09
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis valnämnden

Protokoll (pdf)

Paragrafer: 20 – 27
Anslaget publicerades: 2024-04-16
Anslaget avpubliceras: 2024-05-08
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-04-03
Paragrafer: 37 – 47
Anslaget publicerades: 2024-04-10
Anslaget avpubliceras: 2024-05-01
Förvaringsplats för protokollet: Digitalt, e-arkiv

Anslagsbevis individnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-04-17
Paragrafer: 28
Anslaget publicerades: 2024-04-18
Anslaget avpubliceras: 2024-05-10
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset Ulricehamn

Ärendelistor, handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige

Ärendelista, handlingar och protokoll för kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Ärendelista, handlingar och protokoll för kommunstyrelsen

Miljö- och byggnämnden

Ärendelista, handlingar och protokoll för miljö- och byggnämnden

Kungörelser

Kungörelse upphävande av eldningsförbud

Från och med klockan 12.00 tisdag 4 juli 2023 upphävs eldningsförbudet i Ulricehamns kommun.

Föreskrift om upphävande av eldningsförbud i Ulricehamns kommun 4 juli 2023

Kungörelse detaljplaner

Detaljplaner som fått laga kraft senaste två åren

Kungörelse fordonsflyttning

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129), LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall.

Regnr: XFR685
Fabrikat: Volkswagen
Plats: Hössna 1:27

Fordonet har flyttats till kommunens uppställningsplats vid Skrotfrag AB, Karlsnäsvägen 13 i Ulricehamn. Beslutet har delgetts fordonsägaren som senast 2024-03-14 medges möjlighet att hämta fordonet. Underlåtenhet att hämta fordonet medför att Ulricehamns kommun övertar ägandet av fordonet som därefter kommer att skrotas. Beslutet kan inte överklagas.

Kungörelse ändring av hamn för fritidsbåtar

Ulricehamns kommuns enhet kultur och fritid har ansökt om bygglov för en ny båtbrygga med 46 platser för fritidsbåtar på fastigheten Bogesund 1:135. Du som påverkas har möjlighet att tycka till innan vi fattar beslut i ärendet.

När tiden har gått ut sammanställer vi alla synpunkter. Därefter granskar och bedömer miljö- och byggnämnden ärendet. När vi har tagit beslut meddelar vi dig. Om du upplever att vi inte har tagit tillvara på dina synpunkter har du möjlighet att överklaga.

Ta del av handlingarna

Handlingar för ärendet, Filskick

Länken är tillgänglig till och med 29 april och kan endast öppnas via webbläsaren Microsoft Edge eller Google Chrome. Du kan också kontakta oss via mejl på bygg@ulricehamn.se för att ta del av handlingarna.

Lämna synpunkter senast 29 april

Du kan lämna synpunkter fram till och med 29 april via vår e-tjänst, via mejl på bygg@ulricehamn.se eller via post till:

Miljö- och byggnämnden
523 86 Ulricehamn

Lämna synpunkt på bygglovsansökan

Ange diarienumret 2024.261.

Överförmyndare

Kommunens överförmyndare sköts via samverkan med Överförmyndaren i Skövde.

Kontaktinformation och öppettider

Överförmyndare

Kommunalförbund

Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Boråsregionen

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Serf

Sjuhärads samordningsförbund

Sjuhärads samordningsförbund

Tolkförmedling Väst

Tolkförmdelingen i Väst

Överklaga beslut

Kommunmedlemmar kan överklaga kommunala beslut. Det finns två olika typer av överklaganden;

  • Laglighetsprövning, överklagande av allmänna beslut
  • Förvaltningsbesvär, överklagande av specifikt beslut som rör dig som person.

Laglighetsprövning

Denna typ av överklagande görs om du anser att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Du kan läsa om laglighetsprövning i kommunallagens 13 kapitel.

Prövningen innebär att man undersöker om beslutet är lagligt, inte om det är lämpligt. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när beslutet överlämnas till någon som är direkt berörd av beslutet.

Vem kan överklaga?

Du som är folkbokförd, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt i aktuell kommun kan överklaga ett beslut genom laglighetsprövning.

Hur gör man?

Överklagan ska göras skriftligt. I överklagan skriver du vilket beslut du vill överklaga och varför du tycker att beslutet är fel. Överklagan ska ha kommit in inom tre veckor från den dag som beslutsprotokollet anslogs på kommunens anslagstavla.

Vart skickar jag överklagan?

Överklagan skickas till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping.

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut kan överklaga genom ett förvaltningsbesvär. Det kan handla om exempelvis beslut om bygglov eller socialt bistånd. Sådana beslut skickas direkt till den som berörs och i beslutet ska anvisningar om hur man överklagar finnas. Du kan läsa om förvaltningsbesvär i förvaltningslagen, §§ 22-25.

Vem kan överklaga?

Bara du som är berörd av beslutet kan överklaga det genom förvaltningsbesvär.

Hur gör man?

Överklagan ska ske skriftligt och du har tre veckor på dig från det datum du fick beslutet.

Vart skickar jag överklagan?

Överklagan ska skickas till den myndighet som meddelat dig beslutet. Myndigheten väljer sedan om beslutet ska omprövas på det sätt du vill. Om beslutet inte omprövas skickas det vidare till förvaltningsrätten.

Överklagan skickas till Ulricehamns kommun, Namn på verksamheten, 523 86 Ulricehamn

Kostar det något att överklaga?

Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

Om anslagstavlan

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

Övriga anslag

 

 

 

Anslagsbevis kommunstyrelsens beredande utskott

Protokoll (pdf)

Paragrafer: 5
Anslaget publicerades: 2024-04-19
Anslaget avpubliceras: 2024-05-13
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Protokoll (pdf)

Sammanträdesdatum: 2024-04-11
Paragrafer: 75 – 108
Anslaget publicerades: 2024-04-17
Anslaget avpubliceras: 2024-05-09
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis valnämnden

Protokoll (pdf)

Paragrafer: 20 – 27
Anslaget publicerades: 2024-04-16
Anslaget avpubliceras: 2024-05-08
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-04-03
Paragrafer: 37 – 47
Anslaget publicerades: 2024-04-10
Anslaget avpubliceras: 2024-05-01
Förvaringsplats för protokollet: Digitalt, e-arkiv

Anslagsbevis individnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-04-17
Paragrafer: 28
Anslaget publicerades: 2024-04-18
Anslaget avpubliceras: 2024-05-10
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset Ulricehamn

Publicerat av Ulricehamns kommun den 12 december 2017, senast ändrad den 22 april 2024 av Linnea Pettersson