Tyck till om Ulricehamn 2040 – ny översiktsplan

Under 2019 – 2022 ska vi planera för vårt framtida Ulricehamns kommun.

illustration för översiktsplanen

Hur vill du att vi ska utveckla Ulricehamns kommun för kommande generationer?

Tyck gärna till om flera områden:

Bostäder  
Var i kommunen bör det byggas nya bostäder?

Natur och rekreation 
Skog, park, äng, vandringsleder och friluftsområden som ska bevaras och utvecklas. Miljö- och klimatfrågor som bör beaktas.

Näringsliv och service  
Var är bra platser för näringsliv/service?

Kulturmiljö
Äldre byggnader, fornlämningsområden, odlingslandskap som är viktiga att bevara eller utveckla med varsamhet.

Trafik    
Väg, gata eller korsning som bör förändras eller utvecklas.

I arbetet fokuseras det på områden som ska bebyggas med bostäder, industrier och handel, men också på områden som ska bevaras av natur- eller kulturintresse. Vi kommer också se hur vårt vägnät bäst kan utvecklas för att förbättra och förenkla för trafikanter och boende, men också minska konsekvenserna på naturen.

Välkommen med dina synpunkter 1 februari – 31 maj. Dina synpunkter kommer beaktas i det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Den beräknas vara klar 2022.

Så här tycker andra

Länk till karta med alla synpunkter

Tyck till via sociala medier

Du kan också komma med synpunkter genom att använda hashtag #ulricehamn2040 på facebook eller instagram.

Varför en ny översiktsplan?

Översiktsplanen ska innehålla grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses. Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 29 oktober 2015. Den är i stora delar redan genomförd eller på väg att genomföras vad gäller den planerade framtida bebyggelsen.

Som en konsekvens av den snabba befolkningsökningen som nu sker i Ulricehamns kommun är har nya förutsättningar skapats för den långsiktiga utvecklingen. Samtidigt är den nu gällande översiktsplanen inte anpassad för de nya behoven som kommunen står inför.

Kommunen ser också stora behov av en tydligt avgränsad översiktsplan med ett koncentrerat fokus på mark- och vattenanvändningen. Gällande översiktsplan upplevs svårhanterlig vid tillämpning och bedömning. En ny och mer koncentrerad översiktsplan kommer medföra ökad tydlighet och underlätta det framtida planeringsarbetet.

Tidplan

Översiktsplanen kommer tas fram under flera år:

Tidplan översiktsplanering

Översiktsplanen ska innehålla grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses. Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 29 oktober 2015. Den är i stora delar redan genomförd eller på väg att genomföras vad gäller den planerade framtida bebyggelsen.

Som en konsekvens av den snabba befolkningsökningen som nu sker i Ulricehamns kommun är har nya förutsättningar skapats för den långsiktiga utvecklingen. Samtidigt är den nu gällande översiktsplanen inte anpassad för de nya behoven som kommunen står inför.

Kommunen ser också stora behov av en tydligt avgränsad översiktsplan med ett koncentrerat fokus på mark- och vattenanvändningen. Gällande översiktsplan upplevs svårhanterlig vid tillämpning och bedömning. En ny och mer koncentrerad översiktsplan kommer medföra ökad tydlighet och underlätta det framtida planeringsarbetet.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 23 januari 2019, senast ändrad den 9 april 2019 av Kajsa Leidek

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?