Vad innebär ett planprogram?

Innan ett detaljplanearbete påbörjas kan ett planprogram behöva tas fram för att utreda förutsättningar och visioner för det område som ska planläggas. Syftet är att få ett så brett beslutsunderlag som möjligt i ett tidigt skede. Ofta berörs många aktörer som boende, sakägare, exploatörer. Dessa får möjlighet att påverka förslaget genom att lämna synpunkter under planprocessen.

Ett planprogram innebär ett helhetsgrepp i planeringen av Ulricehamns centrum. Det visar hur och var tillkommande bebyggelse kan ske med hänsyn till vatten, natur- och kulturvärden i en täthet som möjliggör en levande blandstad.

Planprogrammen är en del i Ulricehamns framtida utveckling av stadskärnan. Ulricehamn är en attraktiv och expansiv stad och där det finns en stor efterfrågan på bostäder. Avsikten är att planprogrammen ska redovisa vad som har skett hittills, vad som behöver belysas samt ska fungera som ett gemensamt underlag för alla inblandade aktörer. Planprogrammen ska ge Ulricehamn centrum möjlighet att växa och utveckla sin attraktionskraft som lokalt centrum i linje med kommunens översiktsplan.

Publicerat av Elin Ohlsson den 4 oktober 2017, senast ändrad den 2 juni 2022

Hjälpte informationen på denna sida dig?