Ändring av mark

Om du planerar att avsevärt att höja eller sänka marknivån på din tomt mer än 50 cm behöver du söka marklov.

Eftersom höjdläget på marken förändras påverkas inte bara du utan även din omgivning. En förändring av nivån kan bland annat påverka markens förmåga att ta hand om regnvatten. Det kan också finnas krav i gällande detaljplaner om man måste ha marklov, om du får lov att fälla träd eller plantera skog.

Om markarbete omfattar mer än 200 kvm och planeras inom vattenskyddsområde behöver du ansöka om tillstånd.

Ansök om tillstånd för schaktning inom VSO (pdf)

Var och vad ska du göra?

Inom detaljplanerat område

Marklov behövs inom områden med detaljplan för att du ska få schakta eller fylla ut så att markhöjderna ändras mer än 50 cm. Det krävs dock inte marklov för att höja eller sänka markytan till en nivå som angetts i detaljplanen.

Utanför detaljplanerat område

Marklov behövs för schaktning och fyllning i ett område utanför detaljplan om

  • Åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller ligger i närheten av en flygplats eller kärnkraftsanläggning som kräver ett visst säkerhetsområde
  • Kommunen i områdesbestämmelser bestämt att det krävs sådant marklov i området.

Inom strandskyddat område

Det får inte utföras några markförändringar inom strandskyddat område utan strandskyddsdispens. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 m.

Sök strandskyddsdispens

Pålning

Pålning anses som en del av grundläggningsarbetet vid uppförandet av byggnader och andra anläggningar. Arbetet får aldrig påbörjas innan ett startbesked är utfärdat.

Trädfällning

Träd kan vara skyddade i en detaljplan, det krävs en ansökan om marklov där det prövas om det finns anledning att fälla träden eller om de ska bevaras. Marklov söks hos byggenheten. Det krävs synnerliga skäl för att skyddade träd ska kunna fällas.

Utomhusmiljö och trädfällning

Några första steg

Prata med dina grannar

Oavsett om det du planerar bygga kräver bygglov eller inte, bör du prata med din granne redan i planeringsstadiet. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt, när detta krävs, för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Om ditt bygge kräver bygglov och din ansökan skulle innebära en avvikelse från detaljplanen, kommer vi att skicka ut ett så kallat grannmedgivande till dem som berörs. Grannarna får ta del av ansökningshandlingarna och har rätt att komma in med synpunkter.

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden bör du beställa en karta över din fastighet. På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan kan du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för bygglovet.

Beställ karta

Uppdatera dig på aktuella byggregler

Aktuella byggregler hos Boverket

Prata med byggenheten

Det är bättre att ha all fakta på bordet före du sätter i gång. På så sätt sparar du både tid och pengar långsiktigt. Ta därför kontakt med byggenheten i kommunen så snart du ska påbörja din ansökan om du har frågor eller funderingar.

Gör din ansökan/anmälan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.

Skicka in din ansökan till bygg@ulricehamn.se

Så ansöker du om bygglov

Bifoga rätt handlingar/ritningar så att din handläggare ska kunna påbörja handläggningen

  • Situationsplan, som skapar du utifrån en karta över din fastighet som du beställt av oss
  • Markplaneringsritning
  • Kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkel kontrollplan användas)
  • Anmälan om kontrollansvarig (om det krävs)

Exempel och förklaringar på hur de vanligaste ritningarna ska vara utförda

Inom detaljplanerat område

Marklov behövs inom områden med detaljplan för att du ska få schakta eller fylla ut så att markhöjderna ändras mer än 50 cm. Det krävs dock inte marklov för att höja eller sänka markytan till en nivå som angetts i detaljplanen.

Utanför detaljplanerat område

Marklov behövs för schaktning och fyllning i ett område utanför detaljplan om

  • Åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller ligger i närheten av en flygplats eller kärnkraftsanläggning som kräver ett visst säkerhetsområde
  • Kommunen i områdesbestämmelser bestämt att det krävs sådant marklov i området.

Inom strandskyddat område

Det får inte utföras några markförändringar inom strandskyddat område utan strandskyddsdispens. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 m.

Sök strandskyddsdispens

Pålning

Pålning anses som en del av grundläggningsarbetet vid uppförandet av byggnader och andra anläggningar. Arbetet får aldrig påbörjas innan ett startbesked är utfärdat.

Trädfällning

Träd kan vara skyddade i en detaljplan, det krävs en ansökan om marklov där det prövas om det finns anledning att fälla träden eller om de ska bevaras. Marklov söks hos byggenheten. Det krävs synnerliga skäl för att skyddade träd ska kunna fällas.

Utomhusmiljö och trädfällning

Publicerat av Ulricehamns kommun den 13 augusti 2019, senast ändrad den 13 maj 2024 av Ida Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndagar och onsdagar kl. 9.30-11.00

Hjälpte informationen på denna sida dig?