Oljeavskiljare

Oljeavskiljare behövs vid verksamheter där det finns risk för utsläpp av olja till avloppsnätet, till exempel biltvättar och industrier.

Det kan också handla om dagvattenhantering vid bensinstationer, parkeringshus eller åkerier. Olja som når avloppsreningsverken kan försämra reningsprocessen och olja som släpps ut till dagvattnet kan skada sjöar och vattendrag.

Anmälan enligt 13 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende inrättande av avloppsanordning samt oljeavskiljare (pdf)

Kontroll och drift av oljeavskiljare (pdf)

 

Hur fungerar en oljeavskiljare?

En oljeavskiljare är en behållare som förorenat vatten flödar igenom. Eftersom olja är lättare än vatten lägger den sig på vattenytan medan slam och tyngre partiklar lägger sig på botten. Oljan och slammet kan slamsugas och det renade vattnet rinner vidare till avloppsnätet eller ut i dagvattnet. För att oljan ska hinna stiga till ytan är det viktigt att uppehållstiden i tanken för det förorenade vattnet är tillräckligt, annars går det orenade vattnet rakt igenom oljeavskiljaren.

Vad är oljeavskiljaren inte till för?

Oljeavskiljaren är inte till för att omhänderta olje- eller kemikalieläckage. Vatten som innehåller andra kemikalier än olja ska inte renas i en oljeavskiljare då exempelvis rengöringsmedel kan störa oljeavskiljarens funktion.

Funktionskrav

Oljeavskiljaren ska uppfylla kraven i svensk standard SS-EN 858. Standarden informerar bland annat om utformning och dimensionering, installation och underhåll. Oljeavskiljaren ska vara utrustad med nivålarm och provtagningsenhet. Miljöenheten kan komma att ställa ytterligare krav.

Installation av oljeavskiljare kräver en anmälan.

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (pdf)

I den svenska standarden SS-EN 858 anges två klasser av oljeavskiljare. Klass 2 består enbart av en gravimetrisk avskiljare, medan klass 1 även har koalescensfilter eller lameller. Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att oljeavskiljaren är rätt dimensionerad för sin verksamhet. För att uppfylla kraven i SS-EN 858-1 behöver oljeavskiljaren vara utrustad med automatisk avstängningsventil som stänger avskiljaren vid uppnådd lagringsvolym.

Riktvärden för vatten som renas i oljeavskiljare

För att få släppa ut vatten som renats i en oljeavskiljare till dagvatten bör vattnet inte överstiga de riktvärden som tagits fram för utsläpp till dagvatten.
Ulricehamns kommun använder Göteborgs Stads riktvärden för dagvatten.

Riktvärden för dagvatten hos Göteborgs stad (pdf)

För att få släppa ut vatten som renats i oljeavskiljare till det kommunala avloppsreningsverket bör vattnet inte överstiga de värden som anges i publikationen P95, framtagen av Svenskt vatten.

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter (pdf)

Skötsel

En oljeavskiljare behöver regelbunden tillsyn för att fungera. Som en del i egenkontrollen bör man regelbundet kontrollera:

• Oljeskiktets tjocklek
• Slammängden
• Hur rent det utgående vattnet är
• Nivålarmets funktion
• Kontroll att vattennivån är högre än utloppets nivå

Oljeavskiljaren behöver tömmas regelbundet. Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs och belastningen på oljeavskiljaren kan tömningsintervallerna variera. Avfall från tömning av oljeavskiljare klassas som farligt avfall.

Avfallsförordningen (2020:614) hos Sveriges Riksdag

För att oljeavskiljaren ska fungera måste den återfyllas med rent vatten efter tömning innan spillvattenflödet kopplas på igen. Enligt standarden SS-EN 858-2 ska underhåll och kontroll av avskiljaren utföras minst var sjätte månad av erfaren personal. Enligt standarden ska kontrollen journalföras och även omfatta anteckningar om reparationer, haverier m.m. Enligt standarden ska också oljeavskiljare, minst var femte år, besiktigas i samband med tömning och rengöring med avseende på sprickor och liknande.

Förebyggande åtgärder

Verksamheter med olika processer och/eller kemikalier rekommenderas inte att använda gemensam oljeavskiljare då detta kan leda till att den fungerar sämre. Genom att förvara olja, spillolja och andra kemikalier så att det inte kan nå avloppet förhindras ytterligare påverkan på oljeavskiljaren. Detta kan ske genom till exempel invallning av kemikalier och/eller genom att täta golvbrunnar. Spill till avloppet kan också begränsas genom att införa rutiner för hur spill ska tas omhand och genom att ha material för detta nära tillhands.

Ha koll på ritningar och instruktioner

I händelse av olycka eller större spill är det viktigt att ha snabb tillgång till ritningar över anläggningen och tydliga instruktioner om var och hur saneringsinsatser ska sättas in. Tydligt märkta brunnar kan underlätta i sådana situationer.

En oljeavskiljare är en behållare som förorenat vatten flödar igenom. Eftersom olja är lättare än vatten lägger den sig på vattenytan medan slam och tyngre partiklar lägger sig på botten. Oljan och slammet kan slamsugas och det renade vattnet rinner vidare till avloppsnätet eller ut i dagvattnet. För att oljan ska hinna stiga till ytan är det viktigt att uppehållstiden i tanken för det förorenade vattnet är tillräckligt, annars går det orenade vattnet rakt igenom oljeavskiljaren.

Vad är oljeavskiljaren inte till för?

Oljeavskiljaren är inte till för att omhänderta olje- eller kemikalieläckage. Vatten som innehåller andra kemikalier än olja ska inte renas i en oljeavskiljare då exempelvis rengöringsmedel kan störa oljeavskiljarens funktion.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 2 juni 2017, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?