Oljeavskiljare

Om det finns risk att olja från din verksamhet kan komma ut i avloppet, diken eller dagvattennätet behöver du en oljeavskiljare eller annan likvärdig reningsanordning. Detta gäller bland annat vid bensinstationer, biltvättar, verkstäder, parkeringshus och skrotverksamhet.

Företag och industrier står för en hel del av utsläppen i avlopp och till dagvatten. Det finns regler som du som företagare behöver tänka på. Eftersom reningsverk finns till för att rena hushållens avloppsvatten får inte vattnet från verksamheter vara smutsigare, eller innehålla andra ämnen än vad hushållsavloppsvatten innehåller.

Reningsverken renar vattnet från organiskt material och näringsämnena kväve och fosfor. Ämnen som kan vara farliga för hälsa och miljö, till exempel kemikalier, olja och fett, ansvarar verksamheterna själva för att rena.

Företag och industrier som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp måste kunna visa att deras avloppsvatten är okej att rena. Om fel saker släpps ut kan det orsaka stor skada i vårt ledningsnät, våra reningsverk, i diken, vattendrag och i sjöar.

Ulricehamns kommun har tagit fram riktlinjer för golvbrunnar, reningsanordningar och bortledning av vatten från byggnader och verksamheter.

Riktlinjer för golvbrunnar reningsanordningar och bortledning av vatten från byggnader och verksamheter (pdf)

Fastighet med enskilt avlopp

Avloppsvattnet ska ledas till exempelvis en separat stenkista. Stenkistan får inte belastas av annat dagvatten. Avloppsvattnet ska inte ledas till bostadens spillvattensanläggning för WC och BDT.

Fastighet med kommunalt vatten och avlopp

Avloppsvattnet ska i första hand ledas ut till egen anläggning, exempelvis stenkista.
Om fastigheten saknar möjlighet att ta hand om avloppsvatten kan avloppsvattnet ledas till det allmänna spillvattennätet. I så fall behövs en reningsanordning installeras, till exempel oljeavskiljare klass 1, som uppfyller gällande standard SS EN 858 del 1 och 2.

Så anmäler du installation av oljeavskiljare

En anmälan om installation av oljeavskiljare ska lämnas in i god tid innan verksamheten påbörjas.

Installation av oljeavskiljare är en anmälningspliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen.
Du behöver därför anmäla installation av oljeavskiljare till byggenheten. Du får inte påbörja installation innan startbesked meddelats.

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (pdf)

Enskilt avlopp

Installation av oljeavskiljare är anmälningspliktigt, enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det innebär att du behöver göra anmälan till miljöenheten.

Anmälan enligt 13 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende inrättande av avloppsanordning samt oljeavskiljare (pdf)

Kontroll och drift av oljeavskiljare (pdf)

Kommunalt spill- och/eller dagvattennät

På Ulricehamns Energi och Miljös webbplats anmäler du din avloppsanslutning.
Genom att ansluta ditt avlopp till det kommunala spill- och/eller dagvattennätet behöver anslutningen uppfylla kraven i Allmänna bestämmelser för användande av Ulricehamns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Ansluta – Ulricehamns Energi AB (ueab.se)

Allmänna bestämmelser för användande av Ulricehamns allmänna vatten- och avloppsanläggning (pdf)

Hur fungerar en oljeavskiljare?

En oljeavskiljare är en behållare som förorenat vatten flödar igenom. Eftersom olja är lättare än vatten lägger den sig på vattenytan medan slam och tyngre partiklar lägger sig på botten. Oljan och slammet kan slamsugas och det renade vattnet rinner vidare till avloppsnätet eller ut i dagvattnet. För att oljan ska hinna stiga till ytan är det viktigt att uppehållstiden i tanken för det förorenade vattnet är tillräckligt, annars går det orenade vattnet rakt igenom oljeavskiljaren.

Vad är oljeavskiljaren inte till för?

Oljeavskiljaren är inte till för att omhänderta olje- eller kemikalieläckage. Vatten som innehåller andra kemikalier än olja ska inte renas i en oljeavskiljare då exempelvis rengöringsmedel kan störa oljeavskiljarens funktion.

Funktionskrav

Oljeavskiljaren ska uppfylla kraven i svensk standard SS-EN 858. Standarden informerar bland annat om utformning och dimensionering, installation och underhåll. Oljeavskiljaren ska vara utrustad med nivålarm och provtagningsenhet. Miljöenheten kan komma att ställa ytterligare krav.

I den svenska standarden SS-EN 858 anges två klasser av oljeavskiljare. Klass 2 består enbart av en gravimetrisk avskiljare, medan klass 1 även har koalescensfilter eller lameller. Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att oljeavskiljaren är rätt dimensionerad för sin verksamhet. För att uppfylla kraven i SS-EN 858-1 behöver oljeavskiljaren vara utrustad med automatisk avstängningsventil som stänger avskiljaren vid uppnådd lagringsvolym.

Riktvärden för vatten som renas i oljeavskiljare

För att få släppa ut vatten som renats i en oljeavskiljare till dagvatten bör vattnet inte överstiga de riktvärden som tagits fram för utsläpp till dagvatten.
Ulricehamns kommun använder Göteborgs Stads riktvärden för dagvatten.

Riktvärden för dagvatten hos Göteborgs stad (pdf)

För att få släppa ut vatten som renats i oljeavskiljare till det kommunala avloppsreningsverket bör vattnet inte överstiga de värden som anges i publikationen P95, framtagen av Svenskt vatten.

För företag – Ulricehamns Energi AB (ueab.se)

Skötsel

En oljeavskiljare behöver regelbunden tillsyn för att fungera. Som en del i egenkontrollen bör man regelbundet kontrollera:

• Oljeskiktets tjocklek
• Slammängden
• Hur rent det utgående vattnet är
• Nivålarmets funktion
• Kontroll att vattennivån är högre än utloppets nivå

Oljeavskiljaren behöver tömmas regelbundet. Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs och belastningen på oljeavskiljaren kan tömningsintervallerna variera. Avfall från tömning av oljeavskiljare klassas som farligt avfall.

Avfallsförordningen (2020:614) hos Sveriges Riksdag

För att oljeavskiljaren ska fungera måste den återfyllas med rent vatten efter tömning innan spillvattenflödet kopplas på igen. Enligt standarden SS-EN 858-2 ska underhåll och kontroll av avskiljaren utföras minst var sjätte månad av erfaren personal. Enligt standarden ska kontrollen journalföras och även omfatta anteckningar om reparationer, haverier m.m. Enligt standarden ska också oljeavskiljare, minst var femte år, besiktigas i samband med tömning och rengöring med avseende på sprickor och liknande.

Förebyggande åtgärder

Verksamheter med olika processer och/eller kemikalier rekommenderas inte att använda gemensam oljeavskiljare då detta kan leda till att den fungerar sämre. Genom att förvara olja, spillolja och andra kemikalier så att det inte kan nå avloppet förhindras ytterligare påverkan på oljeavskiljaren. Detta kan ske genom till exempel invallning av kemikalier och/eller genom att täta golvbrunnar. Spill till avloppet kan också begränsas genom att införa rutiner för hur spill ska tas omhand och genom att ha material för detta nära tillhands.

Ha koll på ritningar och instruktioner

I händelse av olycka eller större spill är det viktigt att ha snabb tillgång till ritningar över anläggningen och tydliga instruktioner om var och hur saneringsinsatser ska sättas in. Tydligt märkta brunnar kan underlätta i sådana situationer.

En oljeavskiljare är en behållare som förorenat vatten flödar igenom. Eftersom olja är lättare än vatten lägger den sig på vattenytan medan slam och tyngre partiklar lägger sig på botten. Oljan och slammet kan slamsugas och det renade vattnet rinner vidare till avloppsnätet eller ut i dagvattnet. För att oljan ska hinna stiga till ytan är det viktigt att uppehållstiden i tanken för det förorenade vattnet är tillräckligt, annars går det orenade vattnet rakt igenom oljeavskiljaren.

Vad är oljeavskiljaren inte till för?

Oljeavskiljaren är inte till för att omhänderta olje- eller kemikalieläckage. Vatten som innehåller andra kemikalier än olja ska inte renas i en oljeavskiljare då exempelvis rengöringsmedel kan störa oljeavskiljarens funktion.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 2 juni 2017, senast ändrad den 17 november 2022 av Julia Martinsson Heinänen

Hjälpte informationen på denna sida dig?