Arbete på vägar och gator

När grävarbete ska utföras i vägområde behöver du som entreprenör ansöka om grävtillstånd hos kommunen. Det ska också finnas en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättad.

Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan.

Säker arbetsmiljö för de som arbetar på/bredvid vägar

Trafikanordningsplan och grävtillstånd finns för att skapa en säker arbetsmiljö för de som arbetar inom eller intill vägområdet. TA-planen är också en del i entreprenörens arbetsmiljöplan. Arbetsplatsen ligger inom ett riskområde för trafik som väghållaren (kommunen) råder över och får besluta om åtgärder. En plan skapar en säker trafikmiljö för de trafikanter som visats i närheten av arbetet. Speciellt viktigt är hänsynstagandet till de oskyddade trafikanternas och kollektivtrafikens framkomlighet.

Vid schaktarbeten

  • Vid schaktarbeten ska kommunens grävanvisningar följas, se regler Arbeten i och användning av allmän platsmark
  • En särskild avgift utgår för framtida underhåll i asfalt, se prisuppgift i kommunens aktuella taxebilaga.
  • All återställning av schakter omfattas av en 3-årig garanti, uppkommer skador på återställd yta är entreprenören skyldig att reparera dessa skador.

Taxebilaga 2024 (pdf) 

Ansökan om grävtillstånd och TA-plan

Ansök om grävtillstånd och TA-plan

Via e-tjänsten fyller du i all information och markerar området direkt i en karta. Du kan följa ditt ärende och om du har flera ärenden samtidigt har du alla samlade på ett och samma ställe. När du är färdig med arbetet går du in och färdigställer direkt i e-tjänsten.

Första gången du använder e-tjänsten behöver du skapa en användare som du sedan fortsätter varje gång som du ska logga in.

Guide för att söka tillstånd

Guide för ansökan om grävtillstånd eller TA-plan

Tider för ansökan

TA-planen/grävtillståndet ska skickas till Ulricehamns kommun senast fem dagar före arbetet ska påbörjas. Längre handläggningstid kan förekomma om exempelvis avstängningen medför att trafikföreskrift måste upprättas. En trafikföreskrift måste upprättas om avstängningen kräver justering av reglerna i trafiken, exempelvis parkeringsförbud.

Akuta arbeten

Vid akuta arbeten ska en TA-plan skickas in senast dagen efter grävning påbörjats.

Om du inte skickar in en ansökan

Om ansökan uteblir kommer du debiteras en avgift om 2000 kronor ut enligt kommunens aktuella taxebilaga.

Taxebilaga 2024 (pdf)

Ansök om grävtillstånd och TA-plan

Via e-tjänsten fyller du i all information och markerar området direkt i en karta. Du kan följa ditt ärende och om du har flera ärenden samtidigt har du alla samlade på ett och samma ställe. När du är färdig med arbetet går du in och färdigställer direkt i e-tjänsten.

Första gången du använder e-tjänsten behöver du skapa en användare som du sedan fortsätter varje gång som du ska logga in.

Guide för att söka tillstånd

Guide för ansökan om grävtillstånd eller TA-plan

Publicerat av Elin Ohlsson den 4 april 2016, senast ändrad den 12 mars 2024 av Sabina Eskil

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?