Arbete på vägar och gator

För arbeten inom kommunens vägområden, krävs en tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan) som visar hur trafikanordningar, förbiledning av trafik samt vägmärkesuppskyltning är tänkt att se ut. Innefattar arbetet schaktning krävs också ett grävtillstånd. Det ansöks om i samma blankett som Trafikanordningsplanen.

vägarbeteVägarbete

Notera: Ett vägarbete får inte påbörjas innan det finns en godkänd TA-plan/grävtillstånd.

Varför trafikanordningsplan och grävtillstånd krävs

Trafikanordningsplan och grävtillstånd finns för att skapa en säker arbetsmiljö för de som arbetar inom eller intill vägområdet. TA-planen är också en del i entreprenörens arbetsmiljöplan. Arbetsplatsen ligger inom ett riskområde för trafik som väghållaren (kommunen) råder över och får besluta om åtgärder. En plan skapar en säker trafikmiljö för de trafikanter som visats i närheten av arbetet. Speciellt viktigt är hänsynstagandet till de oskyddade trafikanternas och kollektivtrafikens framkomlighet.

Vid schaktarbeten ska kommunens grävanvisningar följas. En särskild avgift utgår för framtida underhåll i asfalt, se kommunens taxa för prisuppgift. All återställning av schakter omfattas av en 3-årig garanti, uppkommer skador på återställd yta är entreprenören skyldig att reparera dessa skador.

Godkännande av tillstånd

TA-planen/grävtillståndet ska skickas till Ulricehamns kommun senast fem dagar före arbetet ska påbörjas. Vid akuta arbeten ska en TA-plan skickas in senast dagen efter grävning påbörjats. Längre handläggningstid kan förekomma om exempelvis avstängningen medför att trafikföreskrift måste upprättas. En trafikföreskrift måste upprättas om avstängningen kräver justering av reglerna i trafiken, exempelvis parkeringsförbud.

Steg-för-steg för att skicka in en komplett trafikanordningsplan/grävtillstånd

  1. Fyll i blanketten om Trafikanordningsplan och grävtillstånd
  2. Skapa en tydlig ritning som visar vägmärken, trafikanordningar, förbiledning, skeden, avstängningar, samt måttsatta vägbredder (gäller även gångbana och gång- och cykelbana)
  3. Om schaktning ingår i arbetet, bifoga bilagan med grävarbetets omfattning
  4. Bifoga gärna karta över området där arbetat ska utföras
  5. Sänd helst blankett samt bilagor i pdf-format för enklare och snabbare handläggning

Frågor?

Frågor kan ställas till trafikogata@ulricehamn.se

Trafikanordningsplan och grävtillstånd finns för att skapa en säker arbetsmiljö för de som arbetar inom eller intill vägområdet. TA-planen är också en del i entreprenörens arbetsmiljöplan. Arbetsplatsen ligger inom ett riskområde för trafik som väghållaren (kommunen) råder över och får besluta om åtgärder. En plan skapar en säker trafikmiljö för de trafikanter som visats i närheten av arbetet. Speciellt viktigt är hänsynstagandet till de oskyddade trafikanternas och kollektivtrafikens framkomlighet.

Vid schaktarbeten ska kommunens grävanvisningar följas. En särskild avgift utgår för framtida underhåll i asfalt, se kommunens taxa för prisuppgift. All återställning av schakter omfattas av en 3-årig garanti, uppkommer skador på återställd yta är entreprenören skyldig att reparera dessa skador.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 4 april 2016, senast ändrad den 9 maj 2019 av Gabriela Velasquez