Återvinning och avfall

Återvinningsstation Foto: Sören HåkanlindFoto: Sören Håkanlind

Ansökan om avfallsdispens

Normalt hämtas hushållsavfall var 14:e dag. Hushåll i kommunen är skyldiga att lämna avfall till renhållaren enligt Ulricehamns kommuns renhållningsföreskrifter. Dock kan hushåll få undantag, så kallat dispens, från föreskrifterna i de fall samtliga krav för undantag uppfyllts. Det finns tre typer av avfallsdispenser att söka.

Utsträckt hämtningsintervall

Fastigheter utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp som komposterar den organiska delen av soporna och i övrigt källsorterar kan ansöka om utsträckt hämtningsintervall. Du kan ansöka om hämtning kvartalsvis eller halvårsvis. Det krävs då bland annat att sopmängderna är små.

Gemensam behållare eller avfallslösning

Kan få användas av närboende fastighetsinnehavare om avfallsmängden kan rymmas i ett kärl av den storlek som normalt används i området.

Uppehåll i hämtning

Kan beviljas om fastigheten inte kommer utnyttjas under en sammanhängande tid om minst tre månader för permanentbostad, respektive hela hämtningsperioden för fritidshus. Uppehåll i hämtning innebär att avgiften för kärlhämtning uteblir men den fasta grundavgiften för villa/fritidshus kvarstår.

Utsträckt hämtningsintervall samt gemensam behållare beviljas inte för fastigheter inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp.

Karta över verksamhetsområdet

Återvinning och avfall

Priser och villkor hos Ulricehamns Energi

Kostnad

En dispens gäller i högst 3 år, därefter måste en ny ansökan lämnas in till miljö- och byggnämnden. Det tas ut en kostnad för handläggningen av en dispensansökan, oavsett om den blir beviljad eller inte. I snitt debiteras en halvtimmes handläggningstid per dispensansökan. Timavgiften för handläggning är enligt 2021 års fastställda taxa för Ulricehamns kommun 1006 kronor.

Kontaktuppgifter sophämtning

Sophämtning

Det är Ulricehamns Energi AB som har ansvarar för sophämtningen i alla hushåll i kommunen. Den utförs av LBC Borås. För frågor gällande hämtning av hushållsavfall abonnemangsfrågor eller fakturafrågor kontakta LBC Borås:

LBC Borås AB

Kundtjänst för hushållsavfall: 0321 – 53 00 75
Kundtjänst öppettider: vardagar kl. 7-16 (lunchstängt kl. 12-13)
E-post: hushall@lbc-boras.se

Lokalkontor: 0321 – 53 00 70
Karlsnäsvägen 14, Ulricehamn

LBC Borås

Återvinningsstationer och återvinningscentral

Återvinning

Övreskogs återvinningscentral och återvinningsstationer

Regelverk för hushållsavfall

Hushållsavfall är alla typer av avfall som uppkommer där vi bor eller tillbringar vår fritid. I Ulricehamn regleras avfallshanteringen förutom av miljöbalkens bestämmelser även av kommunens renhållningsordning och av avfallsplanen. Avfallsplaner för Ulricehamns kommun finns i våra styrdokument under fliken Bygga, bo och miljö och rubriken ”planer”.

Författningshandbok – våra styrdokument

Matavfall

Från 1 maj ska allt matavfall slängas i i svart påse!

Information om matavfall hos Ulricehamns Energi

Sommarbostäder

Sommarbostäder

Fritidshus kan välja sommarhämtning. Hämtningsfrekvensen blir 10 gånger per år under perioden 1 maj – 15 september. Det krävs ingen dispens för sommarhämtning, men det är bara fritidshus som enbart används på sommaren som får ha sommarhämtning. Sommarhämtning anmäls antingen till UEAB eller direkt till LBC Borås.

Frågor & svar avfallsdispenser

1) Vilka olika dispenser kan man få beroende på om man har permanentboende eller fritidsboende/sommarstuga?
Samtliga dispenser kan sökas oavsett om man har permanentboende eller fritidshus.

  • Förlängt hämtningsintervall kan sökas av hushåll på landsbygden som komposterar den organiska delen av soporna och i övrigt källsorterar. För att få ansökan beviljad behöver avfallsmängden vara liten.
  • Uppehåll i hämtning Kan medges om fastigheten inte kommer nyttjas under en sammanhängande period om minst tre månader för permanentbostad eller för hela hämtningsperioden (1 maj-15 sept) för fritidshus.
  • Gemensam behållare  kan beviljas närboende fastighetsinnehavare om avfallsmängden kan rymmas i ett kärl av den storlek som normalt används i området.

2) Vilka intervall för hämtning finns och vad kostar det?
Normalt hämtas hushållsavfall var 14:e dag. Vid förlängt hämtningsintervall sker hämtningen kvartalsvis eller halvårsvis, beroende på mängd producerat avfall. Vid “uppehåll I hämtning” upphör kärlhämtningen helt. Kostnaden beror av vilket intervall man ansöker om och grundar sig I Ulricehamn kommuns renhållningstaxa. För fullständiga priser för avfallshantering i Ulricehamns kommun hänvisar vi till Ulricehamns Energi.

Renhållningstaxa för Ulricehamns kommun hos Ulricehamns Energi (pdf)

3) Vilka handlingar ska jag skicka in?
Under länken e-tjänster ligger blanketterna. Blanketterna ska vara kompletta för att ärendet ska kunna handläggas. Vid frågor om hur blanketterna ska fyllas i, kontakta miljöenheten.

4) Vad är kostnaden för handläggningen?
Vi tar alltid ut avgift per timma nedlagd handläggningstid. Om ansökan är komplett kostar det 503 kronor, motsvarande 30 minuter handläggningstid ut, enligt 2021 års taxa. Är ansökan inte komplett kommer också den tid vi lägger ner på handläggning av ditt ärende att bli längre, vilket resulterar i en högre kostnad.

5) Hur länge gäller dispensen?
Dispensen gäller i högst i 3 år. Dispens för uppehåll i hämtning är i stort sett alltid tidsbegränsad till den tid då fastigheten kommer vara obebodd.

6) Hur lång tid tar det att handlägga mitt ärende?
Handläggningstiden varierar med arbetsbelastningen, generellt sett brukar det ta mellan 2-4 veckor. Handläggningstiden beror också på hur väl blanketterna är ifyllda, undermåligt ifyllda blanketter resulterar i längre handläggningstid då handläggaren behöver begära in komplettering i ärendet.

Sophämtning

Det är Ulricehamns Energi AB som har ansvarar för sophämtningen i alla hushåll i kommunen. Den utförs av LBC Borås. För frågor gällande hämtning av hushållsavfall abonnemangsfrågor eller fakturafrågor kontakta LBC Borås:

LBC Borås AB

Kundtjänst för hushållsavfall: 0321 – 53 00 75
Kundtjänst öppettider: vardagar kl. 7-16 (lunchstängt kl. 12-13)
E-post: hushall@lbc-boras.se

Lokalkontor: 0321 – 53 00 70
Karlsnäsvägen 14, Ulricehamn

LBC Borås

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 20 december 2021 av Elin Ohlsson

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?