Återvinning och avfall

Återvinningsstation Foto: Sören HåkanlindFoto: Sören Håkanlind

Återvinning

Övreskogs återvinningscentral och återvinningsstationer

Sophämtning

Det är Ulricehamns Energi AB som har ansvarar för sophämtningen i alla hushåll i kommunen. Den utförs av LBC Borås. För frågor gällande hämtning av hushållsavfall abonnemangsfrågor eller fakturafrågor kontakta LBC Borås

LBC Borås AB

Kundtjänst för hushållsavfall: 0321 – 53 00 75
Kundtjänst öppettider: vardagar kl. 7-16 (lunchstängt kl. 12-13)
E-post: hushall@lbc-boras.se

Lokalkontor: 0321 – 53 00 70
Karlsnäsvägen 14, Ulricehamn

www.lbc-boras.se

Ansökan om dispens för hämtning av hushållsavfall

Via vår e-tjänst ansökan om avfallsdispens kan du ansöka om följande:

  • förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall
  • uppehåll i hämtning av hushållsavfall
  • gemensam avfallslösning för hushållsavfall.

Ansökan kräver inloggning med mobilt bankid/bankid.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kontakta miljöenheten för att få en blankett, miljo@ulricehamn.se eller via växeln 0321-59 50 00.

Miljöenheten handlägger dispensfrågor. Fakturafrågor eller övriga frågor gällande hämtning av hushållsavfall hänvisas till LBC Borås.

Bara de som bor utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp  (VA) kan söka dispens för hämtning av hushållsavfall. Är du osäker vad som gäller i ditt fall, se webbkarta över verksamhetsområde för kommunalt VA.

Fastigheter som ligger inom rödmarkerade områden (inom verksamhetsområde för kommunalt VA) kan inte få dispensansökan beviljad. Fastigheter som ligger utanför markeringarna på kartan kan få dispens för förlängt hämtningsintervall.

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning av dispensansökan i enlighet med kommunens fastställda taxa.

Sommarbostäder

Fritidshus kan välja sommarhämtning. Hämtningsfrekvensen blir 10 gånger per år under perioden 1 maj – 15 september. Det krävs ingen dispens för sommarhämtning, men det är bara fritidshus som enbart används på sommaren som får ha sommarhämtning. Sommarhämtning anmäls antingen till UEAB eller direkt till LBC Borås

Regelverk för hushållsavfall

Hushållsavfall är alla typer av avfall som uppkommer där vi bor eller tillbringar vår fritid. I Ulricehamn regleras avfallshanteringen förutom av miljöbalkens bestämmelser även av kommunens renhållningsordning och av avfallsplanen.

Avfallsplaner för Ulricehamns kommun finns i våra styrdokument under fliken ”planer”

Matavfall

Från 1 maj ska allt matavfall slängas i i svart påse! Se mer information på UEABS:s hemsida: www.ueab.se/matavfall

Dispensmöjlighet för hushållsavfall

Normalt hämtas hushållsavfall var 14:e dag. Hushåll på landsbygden (utanför verksamhetsområde för kommunalt VA) som komposterar den organiska delen av soporna och i övrigt källsorterar kan ansöka om förlängt hämtningsintervall. Vid förlängt hämtningsintervall sker hämtningen månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis. Det krävs då bland annat att sopmängderna är små.

Hushåll som inte används som permanentbostad kan även ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Uppehåll i hämtning innebär att avgiften för kärlhämtning uteblir men den fasta grundavgiften för villa/fritidshus kvarstår.

Ansökan

Observera att miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för all handläggning av dispensansökningar enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Avgiften tas ut även om ansökan avslås.

Sök avfallsdispens via vår e-tjänst: Ansökan om avfallsdispens (kräver inloggning med mobilt bankid/bankid).

Här kan du söka om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall, uppehåll i hämtning av hushållsavfall eller gemensam avfallslösning för hushållsavfall.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kontakta miljöenheten på miljo@ulricehamn.se eller via växeln 0321-59 50 00.

 

Frågor & svar avfallsdispenser

1) Vilka olika dispenser kan man få beroende på om man har permanentboende eller fritidsboende/sommarstuga?
Samtliga dispenser kan sökas oavsett om man har permanentboende eller fritidshus.

  • Förlängt hämtningsintervall kan sökas av hushåll på landsbygden som komposterar den organiska delen av soporna och i övrigt källsorterar. För att få ansökan beviljad behöver avfallsmängden vara liten.
  • Uppehåll i hämtning Kan medges om fastigheten inte kommer nyttjas under en sammanhängande period om minst tre månader för permanentbostad eller för hela hämtningsperioden (1 maj-15sept) för fritidshus.
  • Gemensam behållare  kan beviljas närboende fastighetsinnehavare om avfallsmängden kan rymmas i ett kärl av den storlek som normalt används i området.

2) Vilka intervall för hämtning finns och vad kostar det?
Normalt hämtas hushållsavfall var 14:e dag. Vid förlängt hämtningsintervall sker hämtningen månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis, beroende på mängd producerat avfall. Vid “uppehåll I hämtning” upphör kärlhämtningen helt. Kostnaden beror av vilket intervall man ansöker om och grundar sig I Ulricehamn kommuns renhållningstaxa 2019. För fullständiga priser för avfallshantering i Ulricehamns kommun hänvisar vi till UEAB:s taxor.

3) Vilka handlingar ska jag skicka in?
Under länken e-tjänster ligger blanketterna. Blanketterna ska vara kompletta för att ärendet ska kunna handläggas. Vid frågor om hur blanketterna ska fyllas i, kontakta miljöenheten.

4) Vad är kostnaden för handläggningen?
Vi tar alltid ut avgift per timma nedlagd handläggningstid. Om ansökan är komplett kostar det 475 kronor, motsvarande 30 minuter handläggningstid ut. Är ansökan inte komplett kommer också den tid vi lägger ner på handläggning av ditt ärende att bli längre, vilket resulterar i en högre kostnad.

5) Hur länge gäller dispensen?
Dispensen gäller i högst i 3 år. Dispens för uppehåll i hämtning är i stort sett alltid tidsbegränsad till den tid då fastigheten kommer vara obebodd.

6) Hur lång tid tar det att handlägga mitt ärende?
Handläggningstiden varierar med arbetsbelastningen, generellt sett brukar det ta mellan 2-4 veckor. Handläggningstiden beror också på hur väl blanketterna är ifyllda, undermåligt ifyllda blanketter resulterar i längre handläggningstid då handläggaren behöver begära in komplettering i ärendet.

Hushållsavfall är alla typer av avfall som uppkommer där vi bor eller tillbringar vår fritid. I Ulricehamn regleras avfallshanteringen förutom av miljöbalkens bestämmelser även av kommunens renhållningsordning och av avfallsplanen.

Avfallsplaner för Ulricehamns kommun finns i våra styrdokument under fliken ”planer”

Matavfall

Från 1 maj ska allt matavfall slängas i i svart påse! Se mer information på UEABS:s hemsida: www.ueab.se/matavfall


Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 22 november 2019 av Kajsa Klasson Frisell

Hjälpte informationen på denna sida dig?