Blanketter och handlingar

Beroende på vad ni som företag ska bygga eller ändra behöver olika handlingar skickas in.  De handlingar som behövs specificeras vi de olika byggnationstyperna.

De allra flesta ärenden kräver ett kartunderlag, börja med att beställa din karta via e-tjänsten.

Blanketter

Ansökan och anmälan

Bilagor

Miljöbesiktning vid ombyggnad och rivning (pdf)

Kartor och mätning

Beställning av kartprodukt (e-tjänst)
Beställning av mätuppdrag (e-tjänst)

Parkeringsnorm

Ansökan om reducerat parkeringstal (pdf)

Kontrollansvarig och kontrollplaner

Kontrollansvarig

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs. Kontrollansvariga måste vara certifierade. Det anges i lovbeslutet om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är det.

Anmälan om kontrollansvarig (e-tjänst)

Kontrollplan vid enklare ärenden

I enklare ärenden kan startbesked utfärdas i samband med lovbeslutet och därför krävs det mer handlingar innan ärendet är komplett för beslut.

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen.

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.

Kontrollplanen är alltså dokument som ser till att visa:

 • vem som utför arbetet
 • vilka kontroller som ska göras
 • vilka krav som ska uppfyllas (mot vad kontrollerna ska ske)
 • vem som gör kontrollerna

Kontrollerna kan till exempel gälla en byggnads fuktskydd eller en konstruktions bärighet, ventilation, säkerhetsfrågor, beständighet och tillgänglighet.

Ansvarig för kontrollplanen:

Du har som byggherre det formella ansvaret för att kraven uppfylls. En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet.

Rivningsplan

En rivningsplan beskriver hur ni ska ta hand om det material som rivs.

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning är en handling som beskriver projektets tekniska delar. Du kan behöva skicka in en teknisk beskrivning i samband med din ansökan.

Handlingen visar de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är en beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energi och säkerhet. Den tekniska beskrivningen kan även utformas som en detaljritning där de olika materialen och dimensionerna framgår.

Uppgifter som kan visas i en teknisk beskrivning kan vara:

• vad grunden vilar på, exempelvis: grus, berg, morän eller lera
• på vilket sätt grunden är gjord till exempel om det är en ”utbredd eller kantförstyvad platta” eller krypgrund
• material i bärande väggar
• material i bjälklag och takkonstruktion

Brandskyddsbeskrivning

Det ska alltid finnas en dokumentation som visar byggnadens brandskydd och utrymningsmöjligheter vid brand, enligt Boverkets byggregler kapitel 5:12.
Brandskyddsbeskrivningen ska beskriva byggnadens olika brandskyddssystem och funktioner. Den tekniska brandskyddsbeskrivningen kan se olika ut beroende på hur byggnaden ser ut, vilken verksamhet som bedrivs, vilka människor som kan tänkas befinna sig i byggnaden, hur stor den är etc. Vissa delar i en beskrivning lämpar sig bäst i skriven text, andra delar i ritningsform.

Det ska framgå:

 •  hur brandskyddet är dimensionerat
 •  hur många personer som får vistas i byggnaden
 •  verksamhetsklass,
 •  byggnadsklass,
 •  byggnadsdelarnas bärighetsförmåga
 •  avskiljande konstruktioner,
 •  brandcellernas storlek,
 •  utrymningsvägar
 •  brandtekniska installationer
 •  ventilationstekniskt brandskydd
 •  larmsystem
 •  framkomlighet för Räddningstjänsten

Det finns ett antal brandkonsulter som kan ta fram brandskyddsbeskrivningar på marknaden. En bra utförd brandskyddsbeskrivning som följer Boverkets byggregler är till stor hjälp och förenklar lovgranskningen.

Brandskyddsbeskrivningen ska alltid justeras vid ändringar som sker under byggtiden för att kunna godkännas och fastställas som brandskyddsdokumentation när slutbesked utfärdas. Brandskyddsdokumentationen är ett mycket viktigt dokument som bland annat används av räddningstjänsten för att förbereda utryckningspersonalen i händelse av larm.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 16 december 2019, senast ändrad den 30 april 2024 av Ida Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.00

Hjälpte informationen på denna sida dig?