Hantering av kemikalier

Du som importerar, säljer, handlar upp, använder eller hanterar kemikalier har ett särskilt ansvar så att människor eller miljö inte skadas.

Det krävs kunskap om och försiktighet i hanteringen av kemikalier .

EU:s gemensamma kemikalielagstiftning, REACH, innebär bland annat att nya och befintliga ämnen ska registreras, riskbedömas och godkännas.

Säkerhetsdatablad

Företag som säljer kemiska produkter till marknaden ska kunna lämna säkerhetsdatablad till den som yrkesmässigt använder produkten. Bladet ska informera om produktens farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska följas.

Säkerhetsdatablad ska finnas för alla kemiska produkter som är klassificerade som farliga till exempel brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga eller miljöfarliga. Även för vissa andra kemiska produkter behöver säkerhetsdatablad finnas enligt EG-förordningen REACH.

Enligt REACH-förordningen ska bland annat användarna av olika kemikalier särskilt ta till sig av informationen i säkerhetsdatabladen vilket gör att det hos yrkesmässiga verksamheter ska finnas aktuella säkerhetsdatablad.

I en del fall kan säkerhetsdatablad fås med vid första leveransen. Försäljaren ska alltid, vid begäran från en yrkesmässig kund, kunna lämna ut sådana blad kostnadsfritt på papper eller hänvisa till en internetsida där bladen kan laddas ner.

Säkerhetsdatablad kan användas bland annat till att:

  • Göra riskbedömningar av de miljö- och hälsorisker som är förknippade med den aktuella kemiska produkten.
  • Vara ett stöd vid inköp av kemiska produkter.
  • Utforma säkra arbetsplatser och arbetsmetoder.
  • Säkerställa att kemikalien hanteras på ett sätt som inte skadar miljön eller människors hälsa. Utarbeta företagsspecifika instruktioner och skyddsblad.
  • Utgöra underlag för klassificering av egna produkter (varor). Utgöra underlag för kemikalieutbytesplaner.
  • Utgöra underlag för hur produkten ska hanteras som avfall.
  • Generera riskinformation som bör återfinnas i företagets förteckning över kemiska produkter.

Mer information om kemikalier och kemikaliehantering hittar du hos Kemikalieinspektionen samt information om REACH-förordningen och säkerhetsdatablad.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 4 februari 2015, senast ändrad den 9 augusti 2019

E-tjänster relaterade till Tillstånd och regler

Hjälpte informationen på denna sida dig?